Object structure

Title:

Negatywy pozytywów, czyli rzecz o fotografiach pisarzy

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2013)

Creator:

Olszański, Grzegorz

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

writer’s photographs ; photos ; play ; author ; reader

References:

1. G. Agamben, Profanacje. Przeł., wstęp M. Kwaterko. Warszawa 2006.
2. J. Bachórz, O twarzach według fizjonomistów (fragmenty). W zb.: Twarz. Red. A. Chojecki, S. Rosiek. Gdańsk 2000.
3. S. Barańczak, Fotografia. W: Widokówka z tego świata i inne rymy z lat 1986–1988. Paryż 1988.
4. R. Barthes, Od nauki do literatury. W: Mit i znak. Eseje. Wybór, wstęp J. Błoński. Kraków 1970.
5. R. Barthes, The Photographic Message. W: Image – Music – Text. New York 1977.
6. R. Barthes, Sade, Fourier, Loyola. Przeł. R. Lis. Warszawa 1996.
7. R. Barthes, Śmierć autora. Przeł. M. P. Markowski. „Teksty Drugie” 1999, nr 1/2.
8. R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii. Przeł. J. Trznadel. Warszawa 1995.
9. A. Bazin, Ontologia obrazu fotograficznego. W: Film i rzeczywistość. Wybór, przeł., posł. B. Michałek. Warszawa 1963.
10. H. Belting, Obraz i śmierć. Wcielenie we wczesnych kulturach. (Z epilogiem dotyczącym fotografii). Przeł. M. Bryl. Kraków 2007.
11. W. Benjamin, Mała historia fotografii. W: Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty. Wybór, oprac. H. Orłowski. Przeł. J. Sikorski. Poznań 1996.
12. W. Benjamin, Ulica jednokierunkowa. Przeł. A. Kopacki. Warszawa 1997.
13. J. Berger, Użycia fotografii. W: O patrzeniu. Przeł. S. Sikora. Warszawa 1999.
14. M. Bieńczyk, Czarny człowiek. Krasiński wobec śmierci. Gdańsk 2001.
15. J. Biles, Ecce Monstrum. Georges Bataille and the Sacrifice of Form. New York 2007.
16. B. Bodzioch-Bryła, „Sfotografować wierszem” – w obszarach fascynacji młodej poezji. W: Poezja polska po 1939 roku wobec nowych mediów i nowej rzeczywistości. Kraków 2006.
17. G. Bonsiepe, Retoryka wizualno-werbalna. W zb.: Ut pictura poesis. Red. M. Skwara, S. Wysłołuch. Przeł. M. B. Fedewicz. Gdańsk 2006.
18. G. Borkowska, Skrzypek z Abony. Uwagi o fotografii i literaturze najnowszej. W zb.: Co dalej, literaturo? Jak zmienia się współcześnie pojęcie i sytuacja literatury. Red. A. Brodzka-Wald, H. Gosk, A. Werner. Warszawa 2008.
19. F. Brunet, Photography and Literature. London 2009.
20. M. Buchowski, Edward Stachura. Biografia i legenda. Opole 1992.
21. A. Burzyńska, Ciało w bibliotece. W: Anty-teoria literatury. Kraków 2006.
22. A. Burzyńska, Dekonstrukcja i interpretacja. Kraków 2001.
23. J.-J. Courtine, C. Haroche, Historia twarzy. Wyrażanie i ukrywanie emocji od XVI do początku XIX wieku. Przeł. T. Swoboda. Gdańsk 2007.
24. D. Davenport, Successful Photography for Writers. London 2002.
25. J. Derrida, Memoirs of the Blind: The Self Portrait and the Other Ruins. Transl. P.-A. Brault, M. Naas. Chicago–London 1993.
26. T. Eagleton, Iluzje postmodernizmu. Przeł. P. Rymarczyk. Warszawa 1998.
27. Th. S. Eliot, Tradycja i talent indywidualny. W: Kto to jest klasyk i inne eseje. Kraków 1998.
28. E. Franczak, S. Osołowicz, Przeciw nicości. Fotografie Stanisława Ignacego Witkiewicza. Kraków 1986.
29. J. Gondowicz, Dlaczego Kafka nie fotografował się nigdy z profilu? http://franzkafka.ovh.org/main.htm (data dostępu: 1 III 2012).
30. W. Godzica, Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów. Warszawa 2007.
31. E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego. Przeł. H. Datner-Śpiewak, P. Śpiewak. Oprac., wstęp J. Szacki. Warszawa 2000.
32. J. Guze, Laur dla pisarza. W: Twarze z portretów. Warszawa 1974.
33. M. Havelin, Photography for Writers: Using Photography to Increase Your Writing Income. New York 1998.
34. N. Isenberg, Dym w kinematografii: od Weimaru do Hollywood. W zb.: Dym. Powszechna historia palenia. Red. S. L. Gilman, Z. Xun. Przeł. J. Sochoń-Jasnorzewska. Kraków 2009.
35. J. Janin, La Daguerotype. „L’Artiste” 1938, nr 11.
36. T. Karpowicz, Poradnik fotografa. W: W imię znaczenia. Wrocław 1962.
37. J. C. Lavater, Fragmenty fizjognomiczne. W zb.: Maski. Wybór, oprac., red. M. Janion, S. Rosiek. T. 1. Gdańsk 1986. (Przeł. K. Toeplitz).
38. E. Lempp, Krajobrazy literackie. Fotografie 1985–2007. Kraków 2008.
39. J. Limon, Czytanie twarzy. W zb.: Twarz. Red. A. Chojecki, S. Rosiek. Gdańsk 2000.
40. E. Lipska, Ja. Kraków 2003.
41. A. Lubaszewska, „W daguerotyp raczej pióro zamieniam”. „Teksty Drugie” 1999, nr 4.
42. A. Łebkowska, Fotografia jako empatyczna mediacja. W: Empatia. O literackich narracjach przełomu XX i XXI wieku. Kraków 2008.
43. A. Łebkowska, Fotografia jako empatyczna mediacja. W zb.: Intersemiotyczność. Literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie). Red. S. Balbus, A. Hejmej, J. Niedźwiedź. Kraków 2004.
44. S. Magala, Fotografia jako element teatralizacji życia społecznego. „Fotografia” 1978, nr 4, s. 6.
45. M. P. Markowski, Nieobliczalne. W: Nieobliczalne. Eseje. Kraków 2007.
46. M. P. Markowski, Proust i twarze. W zb.: Twarz. Red. A. Chojecki, S. Rosiek. Gdańsk 2000.
47. M. McLuhan, Burdel bez ścian. W: Zrozumieć media. Przedłużenie człowieka. Przeł. N. Szczucka. Warszawa 2004.
48. J.-L. Nancy, Le Regard du portrait. Paris 2000.
49. A. Nasiłowska, Zwrot biograficzny. http://www.dwutygodnik.com/artykul/553-biografie-zwrot-biograficzny.html (data dostępu: 3 XI 2010).
50. D. Nowacki, Zawód: czytelnik. Notatki o prozie polskiej lat 90. Kraków 1999.
51. R. Nycz, Osoba w nowoczesnej literaturze: ślady obecności. W: Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej. Kraków 2001.
52. K. Olechnicki, Fotografia: cytat z rzeczywistości czy parafraza? O dylematach fotograficznego realizmu. W: Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych. Warszawa 2003.
53. K. Olechnicki, Teoria i praktyka eseju fotograficznego. W: Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych. Warszawa 2003.
54. M. A. Potocka, Prawda w fotografii. W: Fotografia. Warszawa 2010.
55. R. K. Przybylski, Jak fotografia zahacza o rzeczywistość? A jak literatura wiąże się z fotografią. W zb.: Intersemiotyczność. Literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie). Red. S. Balbus, A. Hejmej, J. Niedźwiedź. Kraków 2004.
56. A. Rouillé, Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną. Przeł. O. Hedemann. Kraków 2007.
57. T. Różewicz, „Teatralizacja” poezji, poetów i... innych. W: Proza. T. 2. Kraków 1990.
58. D. Różycka, Autorzy i ich maski. O fotografiach pisarzy współczesnych. W zb.: Teatr wielki, mniejszy i codzienny. Red. P. Kowalski. Opole 2002.
59. J.-P. Sartre, Czym jest literatura? Wybór szkiców krytycznoliterackich. Wybór A. Tatarkiewicz. Przeł. J. Lalewicz. Wstęp T. M. Jaroszewski. Warszawa 1968.
60. A. Sekula, Ciało i archiwum. W: Społeczne użycia fotografii. Przeł. K. Pijarski. Warszawa 2010.
61. S. Sikora, Autobiografia stworzona z fotografii. Metafora w fotografii. W: Fotografia. Między dokumentem a symbolem. Izabelin 2004.
62. S. Sikora, Kłopoty z fotografią. W: Fotografia. Między dokumentem a symbolem. Izabelin 2004.
63. S. Sontag, O fotografii. Przeł. S. Magala. Warszawa 1986.
64. F. Soulages, Od przedmiotu portretu do ogólnego przedmiotu fotografii: „to, co zostało odegrane”. W: Estetyka fotografii. Strata i zysk. Przeł. B. Mytych-Forajter, W. Forajter. Kraków 2007.
65. A. Stasiuk, Jadąc do Babadag. Wołowiec 2004.
66. A. Stasiuk, Przez rzekę. Czarne 1996.
67. A. Stasiuk, Twarz Samuela Becketta. W: Tekturowy samolot. Wołowiec 2000, s. 10.
68. T. Stępień, Kabaret Juliana Tuwima. Katowice 1989.
69. T. Stępień, Zabawa – poetyka – polityka. Katowice 2002.
70. B. Stiegler, Obrazy fotografii. Album metafor fotograficznych. Przeł. J. Czudec. Kraków 2009.
71. T. Swoboda, Oko widzialne. „Konteksty” 2010, nr 1, s. 84.
72. J. Szarkowski, Mirrors and Images. American Photography since 1960. New York 1978.
73. P. Sztompka, Obraz fotograficzny jako przedmiot interpretacji. W: Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza. Warszawa 2005.
74. S. Szymutko, Trud pokrzepiania serc, albo samotność pozytywisty. W: Przeciw marzeniu? Jedenaście przykładów, ośmioro pisarzy. Katowice 2006.
75. W. H. F. Talbot, The Pencil of Nature (1844).
76. B. Tempel, Symbolika i obrazowanie: palenie w sztuce począwszy od XVII wieku. W zb.: Dym. Powszechna historia palenia. Red. S. L. Gilman, Z. Xun. Przeł. J. Sochoń-Jasnorzewska. Kraków 2009.
77. D. Ugrešić, Aura glamouru. W: Czytanie wzbronione. Przeł. D. J. Ćirlić. Izabelin 2004.
78. K. Varga, Życie to klęska. Z Krzysztofem Vargą rozmawia Marcin Sendecki. „Przekrój” 2010, nr 10, s. 62.
79. G. Vattimo, Filosofia al presente. Milano 1990.
80. Witkacy. Psycholizm. Red. A. M. Potocka. Kraków 2009.
81. M. Witkowski, Pisarz w medialnej sieczce. „Polityka” 2009, nr 42, s. 76.
82. M. Witkowski, T. Kwaśniewski, Witkowski jedzie tirem. „Duży Format” 2009, nr z 21 VIII.
83. B. Witosz, Opis a fotografia. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Śląskiego” 1998, nr 25.
84. D. Wojda, Borat literatury. „Tygodnik Powszechny” 2009, nr 39, s. 18.
85. C. Zalewski, Pragnienie, poznanie, przemijanie. Fotograficzne reprezentacje w literaturze polskiej. Kraków 2010.
86. A. Zawadzki, Zarysowanie autora. W: Literatura a myśl słaba. Kraków 2009.

Issue:

1

Start page:

135

End page:

164

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)