Object structure

Title:

„Czy sie kryć w pustym lesie?” O przekładzie i interpretacji mitu o Akteonie w ujęciu Andrzeja Zbylitowskiego

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2013)

Creator:

Kochan, Anna

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Ovid’s Metamorphoses ; Andrzej Zbylitowski’s translation ; the myth of Actaeon

References:

1. Akteon. Hasło w: V. Zamarovský, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. Przeł. J. Illg, L. Spyrka, J. Wania. Wyd. 2. Katowice 2006, s. 45.
2. G. Chaucer, Opowieść Rycerza. Przeł., przypisy, posł. P. Mroczkowski. Kraków 1988.
3. R. H. Coon, The Vogue of Ovid since the Renaissance. „The Classical Journal” t. 25 (1930), nr 4, s. 280.
4. M. Desmond, The Goddess Diana and the Ethics of Reading in the Ovide „Moralisé”. W zb.: Metamorphosis. The Changing Face of Ovid in Medieval and Early Modern Europe. Ed. A. Keith, S. Rupp. Toronto 2007.
5. A. Dębowski, Utwory zebrane. Wstęp, oprac. M. Wichowa. Kraków 2009.
6. J. Długosz, Roczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Księga IX. 1300–1370. Oprac. tekstu łac. D. Turkowska, M. Kowalczyk. Przeł. J. Mrukówna. Red., komentarz J. Garbacik, K. Pieradzka.Wyd. 2. Warszawa 2009.
7. E. Garin, Powrót filozofów starożytnych. Przeł. A. Dutka. Wyd. 2, przejrz. Warszawa 1993, s. 13.
8. F. Ghisalberti, Mediaeval Biographies of Ovid. „Journal of the Warburg and Courtauld Institutes” t. 9 (1946), s. 15.
9. M. Grant, Gladiatorzy. Przeł. T. Rybowski. Wstęp A. Ładomirski. Wrocław 1980.
10. P. Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. Red. nauk. J. Łanowski. Przeł. M. Bronarska [i in.]. Wrocław 1987.
11. R. Grześkowiak, „Humanitas” w translacji. Komentarze staropolskich przekładów dzieł pisarzy antycznych na przełomie XVI i XVII wieku i ich humanistyczne źródła. W zb.: Humanizm i filologia. Red. nauk. A. Karpiński. Warszawa 2011.
12. A. D. Hall, The Actaeon Myth and Allegorical Reading in Spenser’s „Two Cantos of Mutabilitie”. „The Sixteenth Century Journal” t. 26 (1995), nr 3, s. 562–563.
13. K. Kibish-Ożarowska, O sztuce na wesoło. Warszawa 2002.
14. J. Kochanowski, Odprawa posłów greckich. Oprac. T. Ulewicz. Wyd. 12, przejrz. i uzup. Wrocław 1974. BN I 3.
15. J. Krzyżanowski, Romans polski wieku XVI. Warszawa 1962.
16. Latin Commentaries on Ovid from the Renaissance. Selected, introduced and translated by A. Moss. Signal Mountain 1998.
17. C. Lord, Manuscripts of the „Ovide moralisé”. „The Art Bulletin” t. 57 (1975), nr 2, s. 161.
18. M. Maślanka-Soro, Owidiusz u Dantego na tle średniowiecznej tradycji literackiej. „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” 2011.
19. S. B. Meech, Chaucer and the „Ovide Moralisé”. PMLA t. 33 (1918), nr 2.
20. S. B. Meech, Chaucer and the „Ovide Moralisé” – A Further Study. PMLA t. 46 (1931), nr 1.
21. K. Młynarz, Uwagi na marginesie dwóch unikatów Andrzeja Zbylitowskiego. „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” z. 8 (1963).
22. Ovidius, Metamorphoses. Ed. W. S. Anderson. Leipzig 1977.
23. Owidiusz, Przemiany. Tekst i przypisy oprac., wstępem i notą wydawniczą opatrzył A. Krawczuk. Warszawa 1995.
24. M. Pastoureau, Średniowieczna gra symboli. Przeł. H. Igalson-Tygielska. Warszawa 2006.
25. C. Ripa, Ikonologia. Przeł. I. Kania. Kraków 1998.
26. A. Samsonowicz, Łowiectwo w Polsce Piastów i Jagiellonów. Warszawa 2011.
27. J. Schulte, „W które ja wszytki kładę tajemnice swoje”. „Fraszki” a tajemnica poetycka humanistów. W: Jan Kochanowski i renesans europejski. Osiem studiów. Przeł. K. Wierzbicka-Trwoga. Red. M. Rowińska-Szczepaniak, K. Wierzbicka-Trwoga. Warszawa 2012.
28. J. Seznec, The Survival of the Pagan Gods. The Mythological Tradition and Its Place in Renaissance Humanism and Art. Transl. B. F. Session. Princeton 1972.
29. R. Skulski, „Metamorphosis moralisata” ks. Piotra Bercheriusa. (Ustęp z dziejów życia pozagrobowego Owidiusza na gruncie polskim). „Przegląd Humanistyczny” 1923, z. 3.
30. R. Skulski, Ovidius albo przeciwko płomienistej miłości ksiąg dwoje. „Pamiętnik Literacki” 1925/26, s. 515-523.
31. S. Stabryła, wstęp w: Owidiusz, Metamorfozy. T. 1. Przeł. A. Kamieńska. Oprac. S. Stabryła. Wyd. 2, zmien. Wrocław 2004, s. CXX. BN II 76.
32. Staropolskie księgi o myślistwie. Oprac. W. Dynak, J. Sokolski. Wrocław 2001.
33. Staropolskie poematy myśliwskie. Antologia. Wybór, oprac. W. Dynak, J. Sokolski. Wrocław 2007.
34. M. Thiébaux, The Mediaeal Chase. „Speculum” t. 42 (1967), nr 2. – W =
35. Ph. Walter, Mitologia chrześcijańska. Święta, rytuały i mity średniowiecza. Przeł. E. Burska. Warszawa 2006.
36. P. Wężyk Widawski, Philomela. Morale, to jest ksiąg rozmaitych autorów wykład obyczajny pod obraz boginiej Wenery [...]. Kraków 1585.
37.S. M. Wheeler, A Discourse of Wonders. Audience and Performance in Ovid’s „Metamorphoses”. Philadelphia 1999.
38. M. Wichowa, Kierunki recepcji „Metamorfoz” Owidiusza w literaturze staropolskiej. „Meander” 1989, nr 1/2, s. 23.
39. M. Wichowa, „Przeobrażenia” Jakuba Żebrowskiego i „Przemiany” Waleriana Otwinowskiego. Dwa staropolskie przekłady „Metamorfoz” Owidiusza. Łódź 1990.
40. M. Wichowa, Staropolskie przekłady „Metamorfoz” Owidiusza. Łódź 2008.
41. M. Wichowa, Zarys dziejów recepcji „Metamorfoz” Owidiusza w literaturze staropolskiej. W: J. Starnawski, M. Wichowa, A. Obrębski, Antyk w Polsce, cz. 1. Łódź 1992.
42. L. P. Wilkinson, Ovid Recalled. Bristol 2005 (reprint wyd. z 1955).
43. A. Zbylitowski, Akteon. Kraków [1588].
44. A. Zbylitowski, Droga do Szwecyjej. W zb.: Trzy podróże. Wstęp i objaśnienia E. Kotarski. Gdańsk 1973 (ks. III).
45. K. Zimek, „A toż tobie cielesność!” Interpretacja mitu Akteona w wierszu „Nagroda wszeteczności” Hieronima Morsztyna. W zb.: Amor vincit omnia. Erotyzm w literaturze staropolskiej. Red. nauk. R. Krzywy. Warszawa 2008.
46. E. D. Żółkiewska, Postać Orfeusza w dwóch starofrancuskich wersjach „Owidiusza moralizowanego”. W zb.: Mit Orfeusza. Inspiracje i reinterpretacje w europejskiej tradycji artystycznej. Red. S. Żerańska-Kominek. Gdańsk 2003.

Issue:

3

Start page:

69

End page:

86

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)