Object structure

Title:

Toruńskie zagadki weselne: porównania – obrazowanie – obyczajność

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2013)

Creator:

Obremski, Krzysztof

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Torunian wedding riddles ; Jakub Teodor Trembecki’s Garden of Poetry ; epithalamions ; nobility erotic riddles

References:

1. Arystoteles, Retoryka. – Poetyka. Przeł., wstęp, oprac. H. Podbielski. Warszawa 1988.
2. J. Bartmiński, „Jaś koniki poił”. Uwagi o stylu erotyku ludowego. „Teksty” 1974, nr 2, s. 18.
3. R. Caillois, Zagadka i obraz poetycki. W: Odpowiedzialność i styl. Eseje. Wybór M. Żurowski. Wstęp J. Błoński. Warszawa 1967.
4. M. T. Cyceron, O mówcy, III 161. Przeł., wstęp, oprac. B. Awianowicz. Kęty 2010.
5. H. Dziechcińska, Oglądanie i słuchanie w kulturze dawnej Polski. Warszawa 1987.
6. J. Fijałek, Życie i obyczaje kleru w Polsce średniowiecznej na tle ustawodawstwa synodalnego. Wyd. 2. Kraków 2002.
7. Ginekologia. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Red. Z. Słomko. Warszawa 1997.
8. J. K. Goliński, Peccata capitalia. Pisarze staropolscy o naturze ludzkiej i grzechu. Bydgoszcz 2002.
9. Cz. Hernas, W kalinowym lesie. T. 1. Warszawa 1965.
10. A. Kardas, Elity władzy w Toruniu w XVII wieku: mechanizmy kształtowania się i wymiany grup rządzących. Toruń 2004.
11. J. M. Kasjan, Polska zagadka ludowa. Wrocław 1983.
12. J. M. Kasjan, Zarys poetyki polskiej zagadki ludowej. W zb.: Literatura ludowa i literatura chłopska. Materiały z ogólnopolskiej naukowej sesji folklorystycznej 16–18 II 1973. Red. A. Aleksandrowicz, Cz. Hernas, J. Bartmiński. Lublin 1977.
13. E. Kizik, Gdańskie ordynacje o weselach, chrzcinach i pogrzebach w XVI–XVII wieku. „Barok” 2000, nr 1, s. 204
14. J. Kochanowski, Fraszki. Oprac. J. Pelc. Wyd. 2, zmien. Wrocław 1991.
15. A. Krzycki, Na tego samego. W zb.: Antologia poezji polsko-łacińskiej 1470–1543. Wstęp, oprac. A. Jelicz. Wyd. 2, zmien. Szczecin 1985.
16. R. Krzywy, Sarmaci w negliżu. Staropolskie epitalamia pokładzinowe (fesceminy). „Napis” seria 10 (2004), s. 94–95.
17. J. Krzyżanowski, komentarz w: J. Kochanowski, Dzieła polskie. T. 1. Oprac. ... Wyd. 2, zupełne. Warszawa 1953, s. 399.
18. J. Krzyżanowski, Zagadka i jej problematyka. „Zagadnienia Rodzajów Literackich”. T. 5 (1962), z. 2, s. 12.
19. Z. Kuchowicz, Miłość staropolska. Wzory – uczuciowość – obyczaje erotyczne XVI–XVIII wieku. Łódź 1982.
20. Mateusz z Krakowa, Kazanie na temat słów Apostoła Pawła: »Godnie postępujcie« (Efez. IV 1). W: O praktykach kurii rzymskiej oraz 2 kazania synodalne o naprawie obyczajów kleru. Przeł., wstęp, oprac. W. Seńko. Warszawa 1970.
21. T. Michałowska, Staropolska teoria genologiczna. Wrocław 1974.
22. T. Michałowska, Średniowiecze. Warszawa 1995.
23. J. A. Morsztyn, Utwory zebrane. Oprac. L. Kukulski. Warszawa 1971.
24. A. Nawarecki, Pokrzywa. Eseje. Chorzów–Sosnowiec 1996, s. 9–39.
25. K. Obremski, „Ma Eufrozyna coś osobliwego”. Poetyka toruńskiej zagadki weselnej przełomu XVII i XVIII wieku. „Barok” 2008, nr 1.
26. K. Obremski, O alternatywnych rozwiązaniach toruńskich zagadek weselnych. „Literatura Ludowa” 2012, nr 2.
27. K. Obremski, Panerotyzm – historia – poetyka. O „Nadgrobku kusiowi”. W zb.: Czytanie Jana Andrzeja Morsztyna. Red. D. Gostyńska, A. Karpiński. Wrocław 2000.
28. K. Obremski, „Styczność” jako paralogika poezji czystego nonsensu. „Teksty Drugie” 2011, nr 3, s. 262-279.
29. W. J. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii. Przeł., wstęp J. Japola. Lublin 1992.
30. W. J. Ong, Osoba – świadomość – komunikacja. Antologia. Wybór, wstęp, przekł., oprac. J. Japola. Warszawa 2009.
31. B. Otwinowska, „Homo metaphoricus” w teorii twórczości XVII w. W zb.: Studia o metaforze. I. Red. E. Sarnowska-Temeriusz. Wrocław 1980.
32. M. Pankowski, Polska poezja nieokrzesana. (Próba określenia zjawiska). „Teksty” 1978, nr 4, s. 45.
33. J. Partyka, „Niewstyd, sprośność i rozpusta”, czyli krytyka „wszeteczeństwa” w tekstach staropolskich moralistów. W zb.: Amor vincit omnia. Erotyzm w literaturze staropolskiej. Red. R. Krzywy. Warszawa 2008.
34. W. Potocki, Co było ciężko począć, nie chce się pokinąć. W: Moralia. (1688). Wyd. T. Grabowski, J. Łoś. Kraków 1915.
35. W. Potocki, Panna z kawalerem (Ogród, II 212). W: Dzieła. Oprac. L. Kukulski. Wstęp B. Otwinowska. T. 2: Ogród nie plewiony i inne utwory z lat 1677–1695. Warszawa 1987.
36. P. Rypson, Piramidy, słońca, labirynty. Poezja wizualna w Polsce od XVI do XVIII wieku. Warszawa 2002.
37. S. Salmonowicz, wstęp w: Gadki toruńskie, czyli zagadki weselne z przełomu XVII i XVIII w. Wybór, oprac. ... Toruń 1980, s. 5–6.
38. Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności (NCBiR nr N R17 0005 06/2009; kierownik grantu: W. Bolecki).
39. M. Trębska, Staropolskie szlacheckie oracje weselne. Genologia, obrzęd, źródła. Warszawa 2008.
40. D. Wężowicz-Ziółkowska, Miłość ludowa. Wzory miłości wieśniaczej w polskiej pieśni ludowej XVIII–XX wieku. Wrocław 1991.
41. D. Wężowicz-Ziółkowska, Polski erotyk ludowy. W stronę genologii liberalnej. W zb.: Genologia literatury ludowej. Studia folklorystyczne. Red. A. Mianecki, V. Wróblewska. Toruń 2002.
42. Wirydarzowy „chwast i pokrzywy” – utwory zamazane w „Wirydarzu poetyckim” Jakuba Teodora Trembeckiego (I). Oprac. P. Stępień. „Ogród” 1992, nr 1.
43. Wirydarzowy „chwast i pokrzywy” – utwory zamazane w „Wirydarzu poetyckim” Jakuba Teodora Trembeckiego (II). Oprac. P. Stępień. „Ogród” 1992, nr 1.
44. Wirydarzowy „chwast i pokrzywy” – utwory zamazane w „Wirydarzu poetyckim” Jakuba Teodora Trembeckiego (III). Oprac. P. Stępień. "Ogród" 1992, nr 2.
45. H. Wiśniewska, Świat płci żeńskiej baroku zaklęty w słowach. Lublin 2003.
46. W. Wojtowicz, Między literaturą a kulturą. Studia o „literaturze mieszczańskiej” przełomu XVI i XVII wieku. Szczecin 2010.
47. M. Zaczek, Gadka-zagadka. Językowa i stylistyczna analiza zagadki w bajce ludowej. W zb.: Baśń – oralność – zagadka. Studia. Red. J. Z. Lichański. Warszawa 2007.
48. Zagadki rozmaite i pytania służące zabawie i nauce. Antologia polskiej zagadki literackiej. Wybór, oprac., wstęp J. M. Kasjan. Toruń 1994.

Issue:

3

Start page:

99

End page:

118

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)