Object

Title: Dramaturgia Jana Bielskiego na tle przemian w teatrze jezuickim w XVIII wieku

Creator:

Mieszek, Małgorzata

Date issued/created:

2013

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2013)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. S. Bednarski, Bielski Jan. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 2. Kraków 1936, s. 61.
2. S. Bednarski, Upadek i odrodzenie szkół jezuickich w Polsce. Studium z dziejów kultury i szkolnictwa polskiego. Kraków 1933. (Reprint: Kraków 2003).
3. L. Beyerlinck, Magnum theatrum vitae humane [...]. T. 3. Lugduni 1665.
4. J. Bielski, Apoloniusz, Chrystusów rycerz. Tragedia [...]. Poznań 1755.
5. J. Bielski, Konstantyn Wielki, pierwszy chrześcijański cesarz, akt V, sc. 6. Bibl. Uniwersytetu Wileńskiego, rkps IV 11651/6.
6. J. Bielski, Niewinność zwycięża potwarzy, czyli Leo VI cesarz. Tragedia. Poznań 1753. Bibl. Uniwersytetu Wileńskiego, rkps IV 11651/4.
7. J. Bielski, Niewinność zwycięża potwarzy, czyli Leo VI cesarz. Poznań 1753. Bibl. PAN w Krakowie, rkps 729.
8. J. Bielski, Pro institutione grammatica Emmanuelis Alvari [...]. Poznań 1746
9. J. Bielski, Pro scholis publicis […] oratio. Poznań 1747.
10. J. Bielski, Przemowa do Czytelnika. W: Ćwiczenia krasomówsko-prawnego [...] księga I. Poznań 1757.
11. J. Bielski, Tytus Japończyk. Poznań 1748.
12. J. Bielski, Widok Królestwa Polskiego. T. 1–2. Poznań 1763.
13. J. Bielski, Zeyfadyn, król Ormuzu. Kalisz 1747.
14. T. Bieńkowski, Motywy antyczne i ich funkcja w jezuickim dramacie szkolnym w Polsce. „Meander” 1961, nr 3, s. 163–164.
15. T. Bieńkowski, Na przełomie epok. Edukacja na ziemiach polskich w latach 1720–1740. „Rozprawy z Dziejów Oświaty” t. 37 (1996), s. 55.
16. F. Bohomolec, Figlacki, kawaler z księżyca. Warszawa 1757.
17. F. Bohomolec, Filozof panujący. Warszawa 1756.
18. F. Bohomolec, Kłopoty panów. Warszawa 1760.
19. F. Bohomolec, Ojciec nieroztropny. Warszawa 1755.
20. A. de Bourbon Conti, Traité de la comédie et des spectacles, selon la tradition de l’Église tirée des Conciles et des Saints Pères. Paris 1667.
21. M. Brodnicki, Hermeneutyczny model pijarskiego teatru szkolnego w koncepcji Stanisława Konarskiego na przykładzie tragedii „Otto” Corneille’a. „Rocznik Gdański” z. 1/2 (2005).
22. P. Buchwald-Pelcowa, „Stare” i „nowe” w czasach saskich. W: Historia literatury i historia książki. Studia nad książką i literaturą od średniowiecza po wiek XVIII. Kraków 2005.
23. E. Buszewicz, Klasycyzm w liryce staropolskiej. W zb.: Klasycyzm. Estetyka, doktryna literacka, antropologia. Red. K. Meller. Warszawa 2009.
24. R. P. L. Cellotii, Quondam in Academia Parisiensi Oratoris celeberrimi, Orationes Panegyricae: Nunc post varias in Gallia et Belgio factas impressiones bono et commodo Eloquentiae Studiosorum in Germania recusae. Paris 1607.
25. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Przeł., oprac. A. Borowski. Wyd. 3. Kraków 2009.
26. R. Dąbrowski, „Otto” Stanisława Konarskiego a „Otton” Pierre’a Corneille’a. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie” z. 97/98 (2002/2003).
27. Dramat staropolski od początków do powstania sceny narodowej. T. 1: Teksty dramatyczne drukiem wydane do r. 1765. Red. nauk. A. Kawecka-Gryczowa. Oprac. zespół pod kierunkiem W. Korotaja. Wrocław 1965.
28. Dramat staropolski od początków do powstania sceny narodowej. Bibliografia. T. 2, cz. 1. Oprac. W. Korotaj, J. Szwedowska, M. Szymańska. Wrocław 1976.
29. J. Flaga, Z problematyki szkolnictwa publicznego zakonów w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII wieku. „Roczniki Humanistyczne” 2000, z. 2.
30. T. Grabowski, Ze studiów nad teatrem jezuickim we Francji i w Polsce w wiekach XVI–XVIII. Poznań 1963.
31. L. Grzebień, Bielski Jan. Hasło w: Encyklopedia katolicka. T. 2. Red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski. Lublin 1985.
32. L. Grzebień, Czy Stanisław Konarski SP był natchnieniem dla jezuitów w reformie szkolnictwa XVIII wieku? „Analecta” 2001, z. 2.
33. L. Grzebień, J. A. Załuski i jezuici. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1994, z. 4.
34. R. Grześkowiak, Jan Kochanowski – klasyk i klasycysta. Rzecz czarnoleska jako rzecz pospolita poetów początku baroku. W zb.: Klasycyzm. Estetyka, doktryna literacka, antropologia. Red. K. Meller. Warszawa 2009.
35. Historia nauki polskiej. T. 6. Red. B. Suchodolski. Wrocław 1974.
36. J. D. Janocki, Polonia litterata nostri temporis. Wrocław 1750.
37. S. Jaworski, Jonatas. Kalisz 1746.
38. B. Judkowiak, Poznańska szkoła jezuicka nowego dramatopisania w połowie XVIII wieku. „Kronika Miasta Poznania” 2006, nr 4.
39. B. Judkowiak, Teatr i dramat jezuitów. "Kronika Miasta Poznania" 2000, nr 3.
40. B. Judkowiak, Wzgardzony wielogłos. Kultura teatralna czasów saskich i jej tradycje. Poznań 2007.
41. I. Kadulska, Formy intermediów sceny szkolnej połowy XVIII wieku. W zb.: Miscellanea z doby oświecenia. T. 6. Red. Z. Goliński. Wrocław 1982.
42. I. Kadulska, Między sztuką wymowy a sztuką aktorską (o podręczniku Franciszka Langa SI). W zb.: Kultura żywego słowa w dawnej Polsce. Red. H. Dziechcińska. Warszawa 1989.
43. I. Kadulska, Publiczność szkolnego teatru jezuickiego w XVIII wieku. W kręgu reguł, norm i praktyk. W zb.: Publiczność literacka i teatralna w dawnej Polsce. Red. H. Dziechcińska. Warszawa–Łódź 1985.
44. I. Kadulska, Ze studiów nad dramatem jezuickim wczesnego oświecenia (1746–1765). Wrocław 1974.
45. S. Kaszyński, Teatr. W zb.: Dzieje Kalisza. Red. W. Rusiński. Poznań 1977.
46. M. Klimowicz, Oświecenie. Wyd. 8. Warszawa 2002.
47. Korespondencja J. A. Załuskiego rok 1745. T. 1. Bibl. Narodowa, rkps III 3245, k. 11–15.
48. T. Kostkiewiczowa, Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Szkice o prądach literackich polskiego oświecenia. Warszawa 1975.
49. T. Kostkiewiczowa, Tendencje klasycystyczne w literaturze polskiej lat 1740–1765. W zb.: Studien zur polnischen Literatur-, Sprach- und Kulturgeschichte im 18. Jahrhundert. Vorträge der 3. deutsch-polnischen Polonistenkonferenz, Tübingen, April 1991. Hrsg. I. Kunert. Köln 1993.
50. W. Kozłowska, „Otto” Corneille’a w adaptacji Konarskiego. „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Historycznoliterackie” z. 8/9 (1985): Studia nad oświeceniem.
51. J. Kozłowski, Szkice o dziejach Biblioteki Załuskich. Wrocław 1986.
52. W. Kwiatkowski, Teatr szkolny Kolegium Jezuickiego w Kaliszu. Kalisz 1936.
53. F. Lang, Rozprawa o sztuce scenicznej. Przeł. J. Golińska. „Dialog” 2001, nr 8, s. 167–175.
54. J. Lewański, Teatry szkolne przed powstaniem Teatru Narodowego. W zb.: Teatr Narodowy w dobie oświecenia. Księga pamiątkowa sesji poświęconej 200-leciu Teatru Narodowego. Red. E. Heise, K. Wierzbicka-Michalska. Wrocław 1967.
55. J. Lewański, W teatrach staropolskich. W zb.: Dramaty staropolskie. Antologia. Oprac. ... T. 1. Przypisy M. Bokszczanin. Warszawa 1959.
56. W. A. Łubieński, Świat we wszystkich swoich częściach większych i mniejszych [...] okryślony. T. 1. Wrocław 1740.
57. W. Męciński, Drama o powołaniu św. Stanisława Kostki do zakonu Societatis Jesu. Przemyśl 1755.
58. T. Michałowska, Między poezją a wymową. Wrocław 1970.
59. W. Mokronowski, Śmierć Cezara. Warszawa 1755.
60. M. Niecikowska, Teatr jezuicki w Wilnie w 2 połowie XVIII w. W zb.: Wilno teatralne. Red. M. Kozłowska. Warszawa 1998.
61. J. Okoń, Autorzy tekstów dramatycznych w rękopisie 182 Biblioteki Jagiellońskiej. „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 1971, s. 121–125.
62. J. Okoń, Dramat i teatr szkolny. Sceny jezuickie XVII wieku. Wrocław 1970.
63. J. Okoń, Kompendium – czy tylko wiedzy? Wstęp do typologii gatunku. W zb.: Staropolskie kompendia wiedzy. Red. I. M. Dacka-Górzyńska, J. Partyka. Warszawa 2009.
64. J. Okoń, O aktorach i sztuce aktorskiej w staropolskim teatrze szkolnym jezuitów. W: Na scenach jezuickich w dawnej Polsce (rodzimość i europejskość). Warszawa 2006.
65. F. Paluszkiewicz, Szkolnictwo jezuickie w Rzeczpospolitej Obojga Narodów. „Przegląd Powszechny” 1998, nr 9, s. 240.
66. J. Pawłowiczowa, Teatr i krytyka. W zb.: Teatr Narodowy 1765–1794. Red. J. Kott. Warszawa 1967.
67. J. Pelc, Klasycyzm w baroku – wprowadzenie do dyskusji. „Barok” 2000, nr 2.
68. R. Pelczar, Teatr w kolegiach jezuickich na terenie diecezji przemyskiej w XVI–XVIII wieku. „Nasza Przeszłość” t. 87 (1997), s. 192.
69. L. Piechnik, Działalność jezuitów na polu szkolnictwa w Poznaniu. „Nasza Przeszłość” t. 30 (1969), s. 199–200.
70. L. Piechnik, Przemiany w szkolnictwie jezuickim w Polsce XVIII w. „Roczniki Humanistyczne” 1977, z. 2.
71. S. Pietraszko, Doktryna literacka polskiego klasycyzmu. Wrocław 1966.
72. S. Pigoń, Z dziejów dawnego teatru szkolnego. „Pamiętnik Literacki” 1952, z. 1/2, s. 287-311.
73. Pisarze polskiego oświecenia. Red. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński. T. 1. Warszawa 1992.
74. J. Poplatek, Studia z dziejów jezuickiego teatru szkolnego w Polsce. Wstęp J. Lewański. Wrocław 1957.
75. Ch. Porée, Oratio V: Theatrum sit ne, vel esse possit schola informandis moribus idonea. W: Orationes [...]. Moguntiae – Francofurtii ad Maenum 1756.
76. A. Przeradzki, Maurycjusz, państw wschodnich cesarz. Tragedia. Poznań 1754.
77. K. Puchowski, Jezuickie kolegia szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Studium z dziejów edukacji elit. Gdańsk 2007.
78. K. Puchowski, Nauczanie historii w polskich kolegiach jezuickich (1565–1773). Zarys problematyki. W zb.: Jezuici a kultura polska. Materiały sympozjum z okazji jubileuszu 500-lecia urodzin Ignacego Loyoli á1491–1991ñ i 450-lecia powstania Towarzystwa Jezusowego (1540–1990), Kraków, 15–17 lutego 1991 r. Red. L. Grzebień, S. Obirek. Kraków 1993, s. 290–295.
79. J. Puttkamer, Abdalomin. Sandomierz 1754.
80. Z. Raszewski, Z tradycji teatralnych Pomorza, Wielkopolski i Śląska. Wrocław 1955.
81. O. Rinaldi (Raynaldi), Annales ecclesiastici. Romae 1646–1677.
82. W. Roszkowska, Główne ośrodki życia teatralnego w Polsce XVI i XVII w. W zb.: Z dziejów życia literackiego w Polsce XVI i XVII wieku. Red. H. Dziechcińska. Wrocław 1980.
83. M. K. Sarbiewski, O poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer (De perfecta poesi, sive Vergilius et Homerus). Przeł. M. Plezia. Oprac. S. Skimina. Wrocław 1954.
84. E. Sarnowska-Temeriusz, T. Kostkiewiczowa, Krytyka literacka w Polsce w XVI i XVII wieku oraz w epoce oświecenia. Wrocław 1990.
85. P. Skarga, Roczne dzieje kościelne. Kraków 1603.
86. Societas Loiolana virtutis et sapientiae in Balthasare (?) Loyola iuvene [...]. Wilno 1708.
87. B. Sosień, wstęp w: J. B. Racine, Andromacha. – Berenika. – Fedra. Przeł. M. Wroncka, K. Brończyk, A. Międzyrzecki. Oprac. B. Sosień. Wrocław 1997, s. LXXXII. BN II 242.
88. G. Stengelius, Exemplorum libri tres. T. 2. Ingolstadii 1650.
89. A. Strachwitz, Syngareda paszkwilant, komedyjka [...]. Poznań 1757. Bibl. PAN w Krakowie, rkps 729.
90. M. Szyjkowski, Dzieje nowożytnej tragedii polskiej. Typ pseudoklasyczny (1661–1831). Kraków 1920.
91. A. Świrczyński, Droga do zbawienia przez rozumne rozporządzenie życia doczesnego wedle oświecenia i powołania Boskiego wyprostowana [...]. Wyd. 2. Lublin 1764.
92. Teatr jezuicki XVIII i XIX wieku w Polsce. Z antologią dramatu. Oprac. I. Kadulska. Gdańsk 1997.
93. M. B. Topolska, Bielski Jan. Hasło w: Wielkopolski słownik biograficzny. Red. A. Gąsiorowski. Warszawa–Poznań 1981, s. 54.
94. R. W. Wołoszyński, Między tradycją a reformą. Nauczyciele w Polsce XVIII wieku. Piotrków Trybunalski 2000.
95. S. Załęski, Jezuici w Polsce. T. 3: Prace misyjne nad ludem 1648–1773, cz. 2: 1700–1773. Lwów 1902.
96. J. J. Załuski, Biblioteka historyków, prawników, polityków i innych autorów polskich lub o Polsce piszących. Kraków 1832.

Issue:

3

Start page:

119

End page:

143

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64028 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Dec 13, 2017

Number of object content hits:

185

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/82205

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information