Object structure

Title:

Silvae i sylwy – glosa historycznoliteracka do pewnego nieporozumienia

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2013)

Creator:

Krzywy, Roman

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

silva as a genre ; silva in the utilitarian sense ; terminological arrangements

References:

1. M. Barłowska, Swada i milczenie. Zbiory oratorskie XVII–XVIII wieku – prolegomena filologiczne. Katowice 2010.
2. P. Borek, Ukraina w staropolskich diariuszach i pamiętnikach. Bohaterowie, fortece, tradycja. Kraków 2001.
3. M. Brożek, Geneza formy i treści w „Sylwach” Stacjusza. „Meander” 1966, nr 11/12.
4. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Przeł., oprac. A. Borowski. Wyd. 2. Kraków 1997.
5. H.-J. van Dam, Wandering Woods Again: From Poliziano to Grotius. W zb.: The Poetry of Statius. Ed. J. J. L. Smolenaars, H.-J. van Dam, R. R. Nauta. Leiden – Boston 2008.
6. A. Frycz Modrzewski, Sylwy. Przeł. L. Joachimowicz. Wstęp Ł. Kurdybacha. Red. nauk. przekładu, komentarz K. Górski. Warszawa 1959.
7. A. Gawron, Silva rerum. Hasło w: Słownik rodzajów i gatunków literackich. Red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska. Kraków 2006.
8. M. Korolko, Andrzej Frycz Modrzewski. Humanista, pisarz. Warszawa 1978.
9. E. Kotarski, Poezja okolicznościowa i tradycja retoryczna. W zb.: Sarmackie theatrum. T. 2: Idee i rzeczywistość. Red. R. Ocieczek, przy współudz. M. Barłowskiej. Katowice 2001.
10. J. Krókowski, Andrzej Trzecieski. Poeta-humanista i działacz reformacyjny. Warszawa 1954.
11. R. Krzywy, Aspekt panegiryczny twórczości Samuela Twardowskiego. W zb.: Wielkopolski Maro. Samuel ze Skrzypny Twardowski i jego dzieło w wielkiej i małej ojczyźnie. Red. K. Meller, J. Kowalski. Poznań 2002.
12. Marek Fabiusz Kwintylian, Kształcenie mówcy. Księgi I, II i X. Przeł., oprac. M. Brożek. Wrocław 1951. BN II 62.
13. T. Michałowska, Staropolska teoria genologiczna. Wrocław 1974.
14. B. Nadolski, Scaliger o rodzajach renesansowej poezji dworskiej. „Acta Universitatis Nicolai Copernici” 1979, z. 95.
15. J. Niedźwiedź, Nieśmiertelne teatra sławy. Teoria i praktyka twórczości panegirycznej na Litwie w XVII–XVIII w. Kraków 2003.
16. Z. Nowak, Jan Dantyszek. Portret renesansowego humanisty. Wrocław 1982.
17. R. Nycz, Sylwy współczesne. Wyd. 2. Kraków 1996. Pierwodruk: Wrocław 1984.
18. M. Opitz, Księga o poezji niemieckiej. Przeł. E. Feliksiak. W: Poetyka okresu renesansu: antologia. Wyb., wstęp i oprac. Elżbieta Sarnowska-Temeriusz, przypisy: Jerzy Mańkowski, Elżbieta Sarnowska-Temeriusz, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982.
19. J. Partyka, Rękopisy dworu szlacheckiego doby staropolskiej. Warszawa 1995.
20. J. Płuciennik, Sylwiczność nasza powszechna i metakognicja. „Teksty Drugie” 2012, nr 6, s.246-257.
21. F. Robortello, Wyjaśnienie tego wszystkiego, co odnosi się do metody i kunsztu pisania epigramatów. Przeł. J. Mańkowski. W zb.: Poetyka okresu renesansu. Antologia. Wybór, wstęp, oprac. E. Sarnowska-Temeriusz. Przypisy J. Mańkowski, E. Sarnowska-Temeriusz. Wrocław 1982, s. 95. BN II 205.
22. S. Roszak, Archiwa sarmackiej pamięci. Funkcje i znaczenie rękopiśmiennych ksiąg silva rerum w kulturze Rzeczypospolitej XVIII wieku. Toruń 2004.
23. M. K. Sarbiewski, O poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer. (De perfecta poesi, sive Vergilius et Homerus). Przeł. M. Plezia. Oprac. S. Skimina. Wrocław 1954.
24. S. Skimina, Twórczość poetycka Jana Dantyszka. Kraków 1948.
25. S. Skwarczyńska, Kariera literacka form rodzajowych bloku silva. W: Wokół teatru i literatury. (Studia i szkice). Warszawa 1970.
26. Stacjusz, Sylwy. Przeł., komentarz M. Brożek. Wrocław 1996.
27. J. Styka, Sydoniusz Apollinaris i kultura literacka w Galii V wieku. Kraków 2008.
28. H. Szelest, „Sylwy” Stacjusza. Wrocław 1971.
29. S. Śnieżewski, Słowo i obraz. Studia historycznoliterackie nad „Sylwami” Stacjusza. Kraków 2010.
30. S. Zabłocki, Poetyka renesansowego epicedium. W: Od starożytności do neohellenizmu. Studia i szkice. Red. P. Urbański, T. Sapota. Katowice 2008.
31. M. Zachara, Sylwy – dokument szlacheckiej kultury umysłowej w XVII wieku. W zb.: Z dziejów życia literackiego w Polsce XVI i XVII wieku. Red. H. Dziechcińska. Wrocław 1980.
32. M. Zachara, Twórca – odbiorca sylw szlacheckich w XVII wieku. W zb.: Publiczność literacka i teatralna w dawnej Polsce. Red. H. Dziechcińska. Warszawa–Łódź 1985.
33. J. Ziomek, Retoryka opisowa. Wyd. 2, popr. Wrocław 2000.

Issue:

3

Start page:

145

End page:

151

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)