Object

Title: Z kroniki do sylwy. Wokół problemów rękopisu i druku w początkach XVII wieku. Część 2: Wiersz Macieja Stryjkowskiego w lwowskim rękopisie Ossolineum

Creator:

Oszczęda, Aleksandra

Date issued/created:

2013

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2013)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. P. Buchwald-Pelcowa, Pogłosy średniowiecza w książce polskiej XVII wieku. W: Historia literatury i historia książki. Studia nad książką i literaturą od średniowiecza po wiek XVII. Kraków 2005.
2. W. Budka, Gwagnin Aleksander. Hasło w: Polski słownik biograficzny, t. 9 (1960–1961), s. 203.
3. Corpus inscriptionum Poloniae. T. 1, z. 3. Wyd., wstęp, komentarz U. Zgorzelska. Kielce 1980, nr 211.
4. S. Dahl, Dzieje książki. Red. B. Kocowski. Przeł. E. Garbacik, T. Zapiór, H. Devechy. Wrocław 1965.
5. Dawni pisarze polscy. Od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny. Red. R. Loth. Red. działu T. Witczak. T. 4. Warszawa 2003.
6. Drukarze dawnej Polski. Od XV do XVIII wieku. T. 4: Pomorze. Oprac. A. Kawecka-Gryczowa, K. Korotajowa. Wrocław 1962, s. 304.
7. A. Dziuba, Wczesnorenesansowa historiografia polsko-łacińska. Lublin 2000.
8. Encyklopedia wiedzy o książce. Red. A. Birkenmajer, B. Kocowski, J. Trzynadlowski. Wrocław 1971, szp. 2393–2394.
9. S. Estreicher, Bibliografia polska. T. 29. Kraków 1933, s. 350–357.
10. P. Giovio (Jovius), Libellus de legatione Basilii, magni principis Moschoviae, ad Clementem VII. Romae 1525.
11. K. Janicki, Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd., wstęp J. Krókowski. Przeł. E. Jędrkiewicz. Oprac. J. Mosdorf. Wrocław 1966.
12. Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. [T. 41:] Sygnatury 2631–2906. Oprac. Z. Jabłoński, A. Preissner, B. Schnaydrowa. Wrocław 1969, s. 61.
13. Katalog rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Wyd. W. Kętrzyński. T. 1. Lwów 1881, s. 303.
14. H. Kowalska, J. Wiśniewski, Olelkowicz Jerzy. Hasło w: Polski słownik biograficzny, t. 23 (1978), s. 744.
15. W. Kowalski, „Ad perpetuam rei memoriam...” Kopiariusz parafii Dobrowoda i jego autor Wojciech Chotelski. W zb.: „Mundus hominis” – cywilizacja, kultura, natura. Wokół interdyscyplinarności badań historycznych. Red. S. Rosik, P. Wiszewski. Wrocław 2006.
16. R. Krzywy, Renesansowe poematy autobiograficzne Klemensa Janicjusza i Macieja Stryjkowskiego wobec wzorca owidiańskiego („Tristia” IV 10). W zb.: Owidiusz. Twórczość – recepcja – legenda. Red. nauk. B. Milewska-Waźbińska, przy współudz. J. Domańskiego. Warszawa 2006, s. 229–239.
17. W. Kuczborski, Na lament Jeremiasza proroka. Wyd. J. K. Żupański. Poznań 1843.
18. M. Kuran, Marcin Paszkowski – poeta okolicznościowy i moralista z pierwszej połowy XVII wieku. Łódź 2012.
19. J. Malicki, Przemiany gatunkowe renesansowych icones. W: Legat wieku rycerskiego. Studia staropolskie. Wrocław 1989.
20. M. Malinowski, Wiadomość o życiu i pismach Macieja Stryjkowskiego. W: M. Stryjkowski, Kronika polska, litewska, żmudzka i wszystkiej Rusi. T. 1. Warszawa 1846, s. 19–30.
21. T. Mikulski, Ród zoilów. Rzecz z dziejów staropolskiej krytyki literackiej. W: Rzeczy staropolskie. Wstęp W. Weintraub. Wrocław 1964.
22. Monumenta Poloniae historica. Wyd. A. Bielowski. T. 3. Lwów 1878.
23. J. Okoń, Dwie renesansowe wizje Grunwaldu. Jan Kochanowski a Maciej Stryjkowski. „Senoji lietuvos literatūra” t. 31 (2011), s. 93.
24. J. Partyka, Rękopisy dworu szlacheckiego doby staropolskiej. Warszawa 1995.
25. K. Pomian, Przeszłość jako przedmiot wiedzy. Warszawa 1992.
26. S. Ptaszycki, Wiadomość bibliograficzna o rękopisie nieświeskim „Kroniki” M. Stryjkowskiego. „Pamiętnik Literacki” 1903, s. 220-246.
27. J. Radziszewska, Maciej Stryjkowski. Historyk-poeta z epoki odrodzenia. Katowice 1978.
28. M. Rej, Dzieła wszystkie. T. 7: Wizerunk własny żywota człowieka poczciwego. Cz. 1: Fototypia i transkrypcja tekstu. Oprac. W. Kuraszkiewicz. Wrocław 1971, s. 37. BPP, B 19.
29. A. Rothe, Der literarische Titel. Funktione, Formen, Geschichte. Frankfurt am Main 1986.
30. A. Sajkowski, Czytając Stryjkowskiego. „Pamiętnik Literacki” 1969, z. 4, s. 239–251.
31. Sz. Starowolski, Scriptorum Polonicorum hekatontas seu centum illustrium Poloniae scriptorum elogia et vitae. Venetiis 1627.
32. M. Stryjkowski, Kronika polska, litewska, żmudzka i wszystkiej Rusi [...]. Królewiec 1582.
33. M. Stryjkowski, Matysa Strykowiusa o królach polskich i wywodzie sławnego narodu sarmackiego. W: Goniec Cnoty do prawych szlachciców [...]. Kraków 1574.
34. M. Stryjkowski, O początkach, wywodach, dzielnościach, sprawach rycerskich i domowych sławnego narodu litewskiego, żemojdzkiego i ruskiego [...]. Opublikowała J. Radziszewska. Warszawa 1978.
35. M. Stryjkowski, O wolności Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego a o srogim zniewoleniu inszych królestw pod tyrańskim jarzmem tureckim [...]. Kraków 1575.
36. L. Szczerbicka-Ślęk, W kręgu Klio i Kaliope. Staropolska epika historyczna. Wrocław 1973.
37. L. Ślękowa, Formy przekazu a formy odbioru poezji w czasach renesansu i baroku. W zb.: Wiedza o literaturze
38. i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów, Warszawa 1995. Red. T. Michałowska, Z. Goliński,
39. Z. Jarosiński. Warszawa 1996.
40. J. Tazbir, Książka rękopiśmienna w Polsce i Rosji (XVI – XVII wiek). „Przegląd Historyczny” 1986, z. 4.
41. I. Teresińska, Stryjkowski Maciej. Hasło w: Dawni pisarze polscy, t. 4.
42. W. Urban, Płaza Tomasz. Hasło w: Polski słownik biograficzny, t. 26 (1981).
43. Z. Wojtkowiak, Humanista na wojennych rubieżach. Oprawa erudycyjna „Gońca Cnoty” Macieja Stryjkowskiego. W zb.: „Młodsza Europa” od średniowiecza do współczesności. Prace ofiarowane Profesor Marii Barbarze Piechowiak-Topolskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Red. nauk. J. Jurkiewicz, R. M. Józefiak, W. Strzyżewski. Zielona Góra 2008.
44. Z. Wojtkowiak, Maciej Stryjkowski – dziejopis Wielkiego Księstwa Litewskiego. Kalendarium życia i działalności. Poznań 1990.
45. Z. Wojtkowiak, Odnaleziony tekst Macieja Stryjkowskiego o bitwie z Moskwą 1564 roku i inne rewelacje w zbiorach rosyjskich i nie tylko. Poznań 2010.

Issue:

3

Start page:

231

End page:

248

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64014 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Dec 13, 2017

Number of object content hits:

195

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/82213

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information