Object

Title: Władysław Denhoff i jego „bohaterska” śmierć w czasie pierwszej bitwy pod Parkanami (7 X 1683) w świetle oracji pogrzebowych

Creator:

Pietrzak, Jarosław

Date issued/created:

2016

Resource Type:

Article

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 64 Nr 2

Contributor:

Szymańska, Izabela. Tł.

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

Achremczyk S. 1991. Życie polityczne Prus Królewskich i Warmii w latach 1660-1703. Olsztyn. ; Augustyniak U. 2001. Dwór i klientela Krzysztofa Radziwiłła (1585-1640). Mechanizmy patronatu. Warszawa. ; Baczewski S. 2006. Mit początku i władza szlachty. Dyskurs genealogiczno-historyczny w XVII-wiecznych kazaniach pogrzebowych. Wschodni Rocznik Humanistyczny 3. ; Balbuza K. 2005. Triumfator. Triumf i ideologia zwycięstwa w starożytnym Rzymie epoki cesarstwa. Poznań. ; Bania Z. 1988. Warszawski pałac Denhoffów In: Podług nieba i zwyczaju polskiego. Studia z historii architektury, sztuk i kultury ofiarowane Adamowi Miłobędzkiemu. Warszawa. ; Bömelburg H.-J. 2003. Między Inflantami, Prusami i Rzeczpospolitą. Kariera rodu Denhoffów (1580-1650) In: B. Dybaś, D. Makiłła (eds.) Prusy i Inflanty. Między średniowieczem a nowożytnością. Państwo społeczeństwo – kultura. Toruń. ; Burakowska-Ogińska L. 2011. Był sobie kraj… Polska w publicystyce i eseistyce niemieckiej Grass – Bienek – Dönhoff. Łódź. ; Chrościcki J. A. 1968. Castris et astris. Kazania i relacje pogrzebowe jako źródło historii sztuki. Biuletyn Historii Sztuki 30(3). ; Chrościcki J. A. 1983. Sztuka i polityka. Funkcje propagandowe sztuki epoce Wazów 1587-1668. Warszawa. ; Ciara S. 1990. Senatorowie i dygnitarze koronni w drugiej połowie XVII wieku. Wrocław. ; Czarniecka A. 2009. Nikt nie słucha mnie za życia… Jan III Sobieski w walce z opozycyjną propagandą (1684-1696). Warszawa. ; Dachnowski J. K. 1995. Herbarz szlachty Prus Królewskich w XVIII wieku. Kórnik. ; Dumanowski J. 2000. Domus, gens, familia. Więzi rodowe szlachty polskiej w czasach saskich In: . S. Achremczyk, K. Stasiewicz (eds.) Między Barokiem a Oświeceniem. Obyczaje czasów saskich. Olsztyn. ; Dylewska A. 1982. Kaplica Denhoffów p.w. św. Pawła Pustelnika Jasnej Górze (1644-1676). Studia Claromontana 3. ; Dziechcińska H. 2007. Przeszłość i teraźniejszość w kulturze czasów saskich. Warszawa. ; Herman S. 1983. Wojna i żołnierz w okresie kontrreformacji. Zielona Góra. ; Hopp L. 1980. Ruch niepodległościowy szlachty węgierskiej przeciwko Habsburgom a Sobieski. Śląski Kwartalnik Historyczny. Sobótka 35(2). ; Hundert Z. 2014. Wojsko koronne w walce stronnictwa malkontentów z ugrupowaniem dworskim w latach 1669-1673. Warszawa. ; Jelonek E. 1983. Pieśń o. Ambrożego Nieszporkowicza na cześć króla Sobieskiego. Studia Claromontana 4. ; Kajzer L. 2004. Czy sieradzka „dekada pałacowa”? Fundacje Kaspra Denhoffa z pierwszej połowy XVII wieku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 4. ; Kamieński A. 2002. Polska a Brandenburgia-Prusy w drugiej połowie XVII wieku. Dzieje polityczne. Poznań. ; Kempa A. W. 1960. Nieznana relacja o odsieczy wiedeńskiej. Zeszyty Polonistyczne 1. ; Kopaliński W. 1990. Słownik symboli. Warszawa. ; Kosman M. 1972. Litewskie kazania pogrzebowe z I połowy XVII wieku. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 17. ; Krolko M. 1968. O kunszcie oratorskim staropolskiego kaznodziejstwa In: Kultura i literatura dawnej Polski. Prace ofiarowane Profesorowi Juliuszowi Nowak-Dłużewskiemu. Warszawa. ; Lenart M. 2009. Miles pius et iustus. Żołnierz chrześcijański katolickiej wiary w kulturze i piśmiennictwie dawnej Rzeczypospolitej (XVI-XVIII w.). Warszawa. ; Łopatecki K. 2007. Artykuły wojskowe jako źródło poznania religijności żołnierzy doby wczesno nowożytnej In: W. Szymborski, P. Nowakowski (eds.) Religijność. Wymiar prywatny i publiczny. Kraków. ; Majewski W. 1996. Sztuka dowódcza Jana III Sobieskiego. Wojskowy Przegląd Historyczny 41(1). ; Michałowska M. 1985. Palladium polskie. Militarne aspekty ikonografii maryjnej XVII i XVIII wieku. Studia Claromontana 6. ; Niedźwiedź J. 1999. Nieśmiertelny teatr sławy. Teoria i praktyka twórczości panegirycznej na Litwie w XVII-XVIII. Kraków. ; Odyniec W. 1984. Władysław Denhoff – rzecz o żołnierskim honorze In: K. Matwijowski (ed.) Studia z dziejów epoki Jana III Sobieskiego. Wrocław. ; Pajewski J. 1960. Buńczuk i koncerz. Z dziejów wojen polsko-tureckich. Warszawa. ; Pasierb J. S. 1984. Znaczenie wizerunku Matki Boskiej Jasnogórskiej. Studia Claromontana 5. ; Pietrzak J. 2014. Kult loretański w kręgu rodziny Sobieskich - między religijnością a propagandą. Studia Wilanowskie 21. ; Platt D. 1992. Kazania pogrzebowe z przełomu XVI i XVII wieku. Wrocław. ; Przyboś A. 2007. Michał Korybut Wiśniowiecki 1640-1673. Kraków. ; Roszak S. 2004. Archiwum sarmackiej pamięci. Funkcje i znaczenia rękopiśmiennych ksiąg silva rerum w kulturze Rzeczypospolitej XVIII wieku. Toruń. ; Rozanow Z. Smulikowska E. 2013/2014. Sprawozdanie z pierwszej eksploracji krypt grobowych rodu Denhoffów pod kaplicą Św. Pawła Pierwszego Pustelnika i pod ołtarzem św. Kazimierza w bazylice jasnogórskiej. Studia Claromontana 31. ; Ryś J. 2010. Żołnierz w społeczeństwie staropolskim In: K. Kabacińska K. Ratajczak (eds.) Mężczyzna w rodzinie i społeczeństwie – ewolucja ról w kulturze polskiej i europejskiej, tom I, Od średniowiecza do początku XX wieku. Poznań. ; Skwara M. 2009. Polskie drukowane oracje pogrzebowe XVII wieku. Bibliografia. Gdańsk. ; Staszewski J. 1980. Królewicz Aleksander Sobieski kandydatem do korony węgierskiej. Śląski Kwartalnik Historyczny. Sobótka 35(2). ; Stępnowski M. 2003. Odrobiny stołu królewskiego o . Ambrożego Nieszporkowicza (1643-1703). Analiza krytyczna. Studia Claromontana 21. ; Szczepanik P. 2013. Ciało i głowa w kulturach typu tradycyjnego In: L. Gardeła, K. Kajkowski (eds.) Motyw głowy w dawnych kulturach w perspektywie porównawczej. Bytów. ; Wagner M. 2001. „Większe zwycięstwo niżeli pod Wiedniem” – Párkany 9 października 1683 roku In: P. Matusek (ed.) Z dziejów wojen i wojskowości. Księga pamiątkowa poświęcona prof. dr. hab. Tadeuszowi Rawskiemu z okazji 55-lecia rozpoczęcia pracy naukowej. Łowicz. ; Widacka H. 1974. Triumfy antyczne a polskie entraty poselskie XVII w. w zbiorach graficznych Biblioteki Narodowej. Rocznik Biblioteki Narodowej 9. ; Wierzbicki L. A. 2005. O zgodę w Rzeczypospolitej. Zjazd warszawski i sejm pacyfikacyjny 1673. Lublin. ; Wierzbicki L. A. 2012. Konfederaci szczebrzeszyńscy. Przywódcy związku wojska koronnego na przełomie 1672 i 1673 roku. Studia z Dziejów Wojskowości 1. ; Wimmer J. 1983. Wiedeń 1683. Dzieje kampanii i bitwy. Warszawa. ; Zakrzewska B. 2008. Zagadnienia religijno-patriotyczne w literaturze jasnogórskiej do końca XVII wieku. Studia Claromontana 26. ; Zbudniewek J. 2001. Jasnogórska pobożność maryjna do czasów kontrreformacji. In: A. A. Napiórkowski (ed.) Rycerze Jasnogórskiej Bogarodzicy. Etos Jasnej Góry - rycerska tradycja i posłanie. Częstochowa. ; Związek J. 1965. Pielgrzymki Jana III Sobieskiego na Jasną Górę. Studia Claromontana 4.

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

64

Issue:

2

Start page:

168

End page:

185

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:62865 ; 0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information