Object structure

Title:

„Śmierć chwalebna” w propagandzie patriotycznej epoki stanisławowskiej

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 64 Nr 2

Creator:

Stroynowski, Andrzej

Contributor:

Szymańska, Izabela. Tł.

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

eighteenth century ; propaganda ; soldier's death

References:

Ariès P. 1989. Człowiek i śmierć. Warszawa.
Butterwick R. 1999. Stanisław August Poniatowski – patriota oświecony i kosmopolityczny. Wiek Oświecenia 15, s. 41-55.
Bystroń J. S. 1976. Dzieje obyczajów dawnej Polsce. Wiek XVI – XVIII. Warszawa, t. I.
Chrościcki J. A. 1974. Pompa funebriès. Z dziejów kultury staropolskiej. Warszawa.
Czubaty J. 1993. Wodzowie i politycy. Generalicja polska lat 1806 – 1815. Warszawa.
Dihm J. 1969. Jak to było naprawdę z Kościuszką pod Dubienką, In: Dihm J. (ed.), Kościuszko nieznany. Wydanie pośmiertne. Wrocław – Warszawa – Kraków. s. 40-191.
Janeczek Z. 1994. Oświecenie chrześcijańskie z dziejów polskiej kultury filozoficznej. Lublin.
Janion M., Żmigrodzka M. 1978. Romantyzm i historia. Warszawa.
Judkowiak B. 2009. Klasycyzm w dramacie polskim XVI – XVIII wieku. In: Meller K. (ed.) Klasycyzm. Estetyka – doktryna literacka –antropologia. Warszawa, s. 127-143.
Kaleta R. 1971. Oświeceni i sentymentalni. Studia nad literaturą i życiem w Polsce w okresie trzech rozbiorów. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
Kądziela Ł. 1995. Franciszek Ksawery Branicki, In: Hetmani Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Warszawa, 353-360.
Kitowicz J. 1971. Pamiętniki, czyli historia polski. In: P. Matuszewska, Z. Lewinówna (eds.) Warszawa.
Klimowicz M. 1978. Cudzoziemszczyzna i swojskość. Elementy kultury polskiej czasów Oświecenia. In: Z. Stefaniuk (ed.) Swojskość i cudzoziemszczyzna w dziejach kultury polskiej. Warszawa, s. 169-185.
Klimowicz M. 1972. Oświecenie. Warszawa.
Klimowicz M. 1965. Początki teatru stanisławowskiego (1765-1773). Warszawa.
Klimowicz M. 1971. Problemy literatury In: B. Leśnodorski (ed.) Polska w epoce Oświecenia. Państwo, społeczeństwo, kultura. Warszawa, s. 280-288.
Krzywy R. 2009. Klasycyzm polskiej epiki bohaterskiej od czasów renesansu po oświecenie In: K. Meller (ed.) Klasycyzm. Estetyka – doktryna literacka –antropologia. Warszawa, s. 101-126.
Le Goff J. 2007. Historia i pamięć. Warszawa.
Lévi-Strauss J. 1969. Myśl nieoswojona. Warszawa.
Libera Z. 1983. Poezja polska XVIII wieku. Warszawa.
Libera Z. 1986. Wiek Oświecony. Studia i szkice z dziejów literatury i kultury polskiej XVIII i początków XIX wieku. Warszawa.
Łossowska I. 2002. Tradycja i nowoczesność dydaktycznej powieści oświecenia w Polsce. Studia i szkice. Warszawa.
Maciejewski J. 1976. Wstęp In: J. Maciejewski (ed.) Literatura barska (Antologia). Wrocław, s. 3-99.
Maciejewski J. 1971. Geneza i charakter ideologii republikanów 1767-1775. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 17, s. 45-82.
Maciejewski J. 1975. Idea narodu i myśli republikanów lat 1767-75. Człowiek i Światopogląd 1, s. 6-7.
Maciejewski J. 1977. Oświecenie polskie. Początek formacji, jej stratyfikacja i przebieg procesu historycznoliterackiego In: Z. Goliński (ed.) Problemy literatury polskiej okresu oświecenia. Wrocław, s. 5-128.
Maciejewski J. 1998. Początki legendy. Kazimierz Pułaski w okolicznościowej literaturze konfederacji barskiej In: J. Maciejewski, E. Bem-Wiśniewska, J. Wójcicki (eds.) Kazimierz Pułaski w polskiej i amerykańskiej świadomości. Materiały z polsko-amerykańskiej konferencji naukowej w Warszawie-Winiarach 8-10 października 1997 roku. Warszawa, s. 13-28.
Maksimowicz K. 2000. Poezja polityczna a Sejm Czteroletni. Gdańsk.
Monitor 1765-1785 In: E. Aleksandrowska (ed.) Wrocław 1976.
Mrozowska K. 1961. Szkoła Rycerska Stanisława Augusta Poniatowskiego (1765 – 1794). Wrocław-Warszawa-Kraków.
Nowicka-Jeżowa A. 1992. Sarmaci i śmierć. Warszawa.
Ossowska M. 1971. Ethos rycerski i jego odmiany. Warszawa.
Pauszer-Klonowska G. 1988. Pani na Puławach. Opowieść o Izabeli z Flemingów Czartoryskiej. Warszawa.
Przybylski R. 1974. Zmierzch rozumnego heroizmu, czyli prolegomena do romantycznego bohaterstwa In: M. Żmigrodzka (ed.) Problemy polskiego romantyzmu. Wrocław, s. 157-192.
Puchowski K. 2004. Collegium Nobilium Stanisława Konarskiego a elitarne instytucje wychowawcze zakonów nauczających w Europie. Wiek Oświecenia Stanisław Konarski (170-1773. 20, s. 11-70.
Rok B. 1995. Człowiek wobec śmierci w kulturze staropolskiej. Wrocław.
Rostworowski E. 1966. Ostatni król Rzeczypospolitej. Geneza i upadek Konstytucji 3 maja. Warszawa.
Roszak S. 1997. Środowisko intelektualne i artystyczne Warszawy w połowie XVIII w. Między kulturą sarmatyzmu i oświecenia. Toruń.
Sławińska I. 1996. Antropologia teatru In: M. Gawrychowskiej-Sowul (ed.) Teatr i antropologia. Materiały sesji „Antropologia teatru jako wydarzenia na pograniczu kultur” (Białystok, 20 XI 1993). Białystok.
Stasiak A. 2008. Legenda bitwy lanckorońskiej. Zeszyty Sądecko-Spiskie 3.
Stasiak A. 2007. Mit wojownika, czyli Kajetan Sapieha pod Lanckoroną In: K. Stępnika (ed.) Sapiehowie epoki Kodnia i Krasiczyna. Obrazy kultury Polski. Lublin, s. 439-450.
Stasiak A. 2005. Patriotyzm w myśli konfederatów barskich. Lublin.
Stasiak A. 2005. Przedmonarchistyczna idea oświeceniowego patriotyzmu. Roczniki Humanistyczne 53(2), s. 73-89.
Staszewski J. 1997. O apogeach kultury sarmackiej i periodyzacji XVIII stulecia. In: K. Stasiewicz, S. Achremczyk (eds.) Między barokiem a oświeceniem. Apogeum sarmatyzmu. Kultura polska drugiej połowy XVII wieku. Olsztyn, s. 7-12.
Staszewski J. 1992. Sarmatyzm a oświecenie (uwagi historyka). In: T. Kostkiewiczowa (ed.) Kultura literacka połowy XVIII wieku w Polsce. Studia i szkice. Wrocław, s. 16-23.
Stomma L. 2008. A jeśli było inaczej… Antropologia historii. Poznań.
Stroynowski A. 2010. Bitwa pod Kąpielą. Z królewskich poszukiwań tradycji wojennej. In: S. Achremczyk (ed.) Między barokiem a oświeceniem. Wielkie bitwy. Olsztyn, s. 103-116.
Stroynowski A. 2009. Hetmani koronni na sejmach stanisławowskich In: R. Szwed (ed.) Silva rerum antiquarum. Księga pamiątkowa dedykowana prof. zw. dr hab. Bartłomiejowi Szyndlerowi. Częstochowa, s. 109-124.
Stroynowski A. 2005. Opozycja sejmowa w dobie rządów Rady Nieustającej. Studium z dziejów kultury politycznej. Łódź.
Stroynowski A. 1984. Patriotyczne wystąpienia opozycji na sejmie 1778 r.. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 19, s. 173-180.
Stroynowski A. 2013. Polityczne cele oświeconego sarmatyzmu In: G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska (eds.) Język. Religia. Tożsamość, t. X Znamiona tożsamości. Gorzów Wielkopolski, s. 123-138.
Stroynowski A. 2014. Szczęsny Stanisław Potocki – the activity parliamentary. Гілея. Науковий вісник, Випуск 89 (10). Київ, s. 129-134.
Stroynowski A. 2009. Wołyń w epoce stanisławowskiej – pogranicze w centrum Rzeczypospolitej In: W. Brenda i J. Kiełbik (eds.) Pogranicza. Ludzie pogranicza. Olsztyn, s. 7-27.
Szczygielski W. 1970. Konfederacja barska w Wielkopolsce 1768-1770. Warszawa.
Szczygielski W. 1985. Przełomy oświeceniowe w polskiej kulturze politycznej w drugiej połowie XVIII w.. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Historica 22, s. 21-43.
Szyndler B. 1991. Tadeusz Kościuszko 1746 – 1817. Warszawa.
Zając G. 2002. Fabuła powieści polskiego oświecenia. Kraków.

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

64

Issue:

2

Start page:

239

End page:

249

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences