Object structure

Title:

Z Brazylii do Polski. Chłopi, naród i literatura w dyskursie publicznym przełomu XIX i XX wieku („Pan Balcer w Brazylii” Marii Konopnickiej)

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2015)

Creator:

Marchwiński, Grzegorz

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Maria Konopnicka’s Pan Balcer w Brazylii (Mr. Balcer in Brazil) ; function of literature in the nation-formation process ; public debate at the turn of 19th and 20th c. ; the issue of nationalisation of peasants

References:

1. J. Assmann, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych. Red. R. Traba. Przeł. A. Kryczyńska-Pham. Warszawa 2008.
2. N. Bończa Tomaszewski, Polskojęzyczni chłopi? Podstawowe problemy nowoczesnej historii chłopów polskich. „Kwartalnik Historyczny” nr 2 (2005).
3. A. Brodzka, Maria Konopnicka. Warszawa 1975.
4. A. Brodzka, O nowelach Marii Konopnickiej. Warszawa 1958.
5. S. Brzozowski, Legenda Młodej Polski. Studia o strukturze duszy kulturalnej. Lwów 1910. Reprint: Kraków–Wrocław 1983.
6. T. Budrewicz, Z chłopa Piast. (O „Panu Balcerze w Brazylii”). W: Konopnicka. Szkice historycznoliterackie. Kraków 2000.
7. Z. Chełmicki, W Brazylii. Notatki z podróży. T. 1–2. Warszawa 1892.
8. T. Czapczyński, „Pan Balcer w Brazylii” jako poemat emigracyjny. Łódź 1957.
9. P. Dabrowski, Commemorations and the Shaping of Modern Poland. Bloomington–Indianapolis 2004.
10. E. Dąbrowicz, Biografia transgraniczna. Migracje jako problem tożsamości w polskim wieku XIX. „Białostockie Studia Literaturoznawcze. Rocznik Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku” nr 1 (2010).
11. K. Dunin-Wąsowicz, Czasopiśmiennictwo ludowe w Galicji. Wrocław 1952.
12. K. Dunin-Wąsowicz, Dzieje Stronnictwa Ludowego w Galicji. Warszawa 1956.
13. Dwa listy Konopnickiej. „Kurier Warszawski” 1911, nr 1, s. 4
14. A. Dygasiński, Listy z Brazylii. W: Pisma wybrane. Red. B. Horodyski. T. 24. Oprac. J. Z. Jakubowski. Warszawa 1953. (Pierwodruk, pt. Biwaki w Bremie: „Kurier Warszawski” 1890, nr 310).
15. A. Dygasiński, Na złamanie karku. Warszawa 1952.
16. J. Gmitruk, Ruch ludowy w okresie rewolucji 1905. W zb.: Dziedzictwo rewolucji 1905–1907. Red. nauk. A. Żarnowska [i in.]. Radom–Warszawa 2007.
17. B. Górski, Dusza ludu w „Panu Balcerze”. Warszawa 1914.
18. K. Grzybowski, Historia państwa i prawa Polski. T. 4: Od uwłaszczenia do odrodzenia Państwa. Warszawa 1982.
19. S. Kieniewicz, Rozwój polskiej świadomości narodowej w XIX w. W: Historyk a świadomość narodowa. Warszawa 1982.
20. Z. Kmiecik, „Gazeta Świąteczna” za czasów redaktorstwa Konrada Prószyńskiego „Promyka” 1881–1908. Warszawa 1973.
21. M. Konopnicka, Korespondencja z Teofilem Lenartowiczem z lat 1883–1893. Oprac. J. Nowakowski. W: Korespondencja. T. 1. Wrocław 1971.
22. M. Konopnicka, Korespondencja z redaktorami, wydawcami, drukarzami krakowskimi i lwowskimi z lat 1887–1909. Oprac. S. Burkot. W: Korespondencja, T. 3. Wrocław 1973.
23. M. Konopnicka, Korespondencja ze Stanisławem Krzemińskim z lat 1878–1910. Oprac. K. Górski. W: Korespondencja, T. 1. Wrocław 1971.
24. M. Konopnicka, Listy do Ignacego Wasiłowskiego. Oprac. J. Nowak. Warszawa 2005.
25. M. Konopnicka, Listy do synów i córek. Oprac. L. Magnone. Warszawa 2010.
26. M. Konopnicka, Ludziom i chwilom. Lwów 1904.
27. M. Konopnicka, Nasz lud. Publicystyka literacka i społeczna. Wybór, oprac. J. Baculewski. Warszawa 1968.
28. M. Konopnicka, Pan Balcer w Brazylii. W: Pisma wybrane. Red. I. Śliwińska, S. R. Dobrowolski. T. 7. Warszawa 1952.
29. M. Konopnicka, [wypowiedź bez tytułu]. „Głos” [1886]: Prospekt, s. 4.
30. M. Krajkowski, Polacy, Galicjanie i Inni. Konstrukcje tożsamościowe w piśmiennictwie galicyjskim w początkowym okresie autonomii. W zb.: (P)o zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL. Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś. Red. H. Gosk, E. Kraskowska. Kraków 2013.
31. G. Krzywiec, Szowinizm po polsku. Przypadek Romana Dmowskiego (1886–1905). Warszawa 2009.
32. W. Kula, wstęp w zb.: Listy emigrantów z Brazylii i Stanów Zjednoczonych: 1890–1891. Oprac. W. Kula, N. Assorodobraj-Kula, M. Kula. Warszawa 1973.
33. L. Magnone, Maria Konopnicka. Lustra i symptomy. Gdańsk 2011.
34. W. Mędrzecki, Młodzież wiejska na ziemiach Polski centralnej 1864–1939. Procesy socjalizacji. Warszawa 2002.
35. J. Molenda, Chłopi, naród, niepodległość. Kształtowanie się postaw narodowych i obywatelskich chłopów w Galicji i Królestwie Polskim w przededniu odrodzenia Polski. Warszawa 1999.
36. E. Paczoska, Polska narracja migracyjna na nowy wiek. „Pan Balcer w Brazylii” Marii Konopnickiej. W zb.: Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Red. H. Gosk. Kraków 2012.
37. Ph. Pajakowski, History, the Peasantry, and the Polish Nation in the Thought of Michal Bobrzyński. „Nationalities Papers” 26, nr 2 (1998).
38. L. Piątkowska-Magnone, Maria Konopnicka w świetle i cieniu krytyki katolickiej. W zb.: Etyka i literatura. Pisarze polscy lat 1863–1918 w poszukiwaniu wzorców życia i sztuki. Red. E. Ihnatowicz, E. Paczoska. Warszawa 2006.
39. M. Płachecki, W zb.: Realiści, realizm, realność: w stulecie śmierci Bolesława Prusa / red. nauk. Ewa Paczoska, Bartłomiej Szleszyński, Dawid M. Osiński. Warszawa 2013.
40. J. L. Popławski, Res Sacra (1906). W: Szkice literackie i naukowe. Warszawa 1910.
41. J. Siemiradzki, Sprawozdanie Józefa Siemiradzkiego i Jana Wolańskiego z podróży do południowej Brazylii. Lwów 1902.
42. K. Stauter-Halsted, The Nation in the Village: The Genesis of Peasant National Identity in Austrian Poland, 1848–1914. Ithaca–London 2001.
43. K. Struve, Citizenship and National Identity: the Peasants of Galicia during the 19th Century. W zb.: Societal Change and Ideological Formation among the Rural Population of the Baltic Area 1880–1939. Ed. P. Wawrzeniuk. Huddinge 2008.
44. J. Sztachelska, „Reporteryje” i reportaże. Dokumentarne tradycje polskiej prozy w 2 poł. XIX i na pocz. XX wieku (Prus, Konopnicka, Dygasiński, Reymont). Białystok 1997.
45. M. Szypowska, Konopnicka, jakiej nie znamy. Warszawa 1965.
46. Tradycja wynaleziona. Red. E. Hobsbawm, T. Ranger. Przeł. M. Godyń, F. Godyń. Kraków 2008.
47. B. Wysłouch, Szkice programowe. „Przegląd Społeczny” 1886 (styczeń–czerwiec), s. 97-104, 251-258, 327-332, 395-403.

Issue:

2

Start page:

28

End page:

50

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: