Object structure

Title:

Listy Jakuba Goldszmita do Elizy Orzeszkowej. Część 1

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2015)

Creator:

Wojnowska, Bożena

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Jakub Goldszmit’s correspondence with Eliza Orzeszkowa ; Goldszmit’s Kalendarz dla Izraelitów (Calendar for the Israelites)

References:

1. [A. K.], Budzenie polskości w Kraju Zachodnim. Z powodu wydania w Wilnie Kalendarza Litewskiego. „Ruś” 1882, nr 1.
2. Akta cenzury. Fragmenty protokołów Warszawskiego Komitetu Cenzury. Wybrała, przeł., krótką kroniką cenzury warszawskiej (1815–1915), wiadomością o aktach Warszawskiego Komitetu Cenzury i notami opatrzyła H. Secomska. Warszawa 1966.
3. H. Arendt, Kondycja ludzka. Przeł. A. Łagodzka. Warszawa 2000.
4. M. Bałucki, Typy i obrazki krakowskie. Wilno 1881.
5. K. Bartoszewicz, Wojna żydowska w roku 1859. (Początki asymilacji i antysemityzmu). Warszawa 1913.
6. L. Belmont, Żydzi Orzeszkowej. (O „Meirze Ezofowiczu”). „Wędrowiec” 1906, nr 11, s. 212.
7. B. Birencweig, Rozbiór niektórych zarzutów odnoszących się do Izraelitów i ich wiary. „Izraelita” 1867, nr 7.
8. M. Blumberg. list z 28 I 1887. Archiwum Elizy Orzeszkowej , sygn. 287.
9. G. Borkowska, Korespondencja Elizy Orzeszkowej z Malwiną Blumberg. W zb.: Poetyka, polityka, retoryka. Warszawa 2006, s. 131–142.
10. G. Borkowska, O etyzacji dyskursu publicznego. List do kobiet niemieckich Elizy Orzeszkowej. W zb.: Etyka i literatura. Pisarze polscy lat 1863–1918 w poszukiwaniu wzorców życia i sztuki. Red. E. Ihnatowicz, E. Paczoska. Warszawa 2006.
11. G. Borkowska, Orzeszkowa – szkic do biografii duchowej. W zb.: Prus i inni. Prace ofiarowane profesorowi Stanisławowi Ficie. Red. J. A. Malik, E. Paczoska. Lublin 2003.
12. G. Borkowska, Publicystyka Elizy Orzeszkowej jako szkoła myślenia obywatelskiego. Wstęp w: Orzeszkowa, Publicystyka społeczna. T. 1. Wybór, wstęp G. Borkowska. Oprac. edytorskie I. Wiśniewska. Kraków 2005.
13. G. Borkowska, Żydzi Orzeszkowej. W zb.: Kwestia żydowska w XIX wieku. Spory o tożsamość Polaków. Red. G. Borkowska, M. Rudkowska. Warszawa 2004.
14. S. Brzozowski, Eliza Orzeszkowa. „Przegląd Społeczny” 1906, nr 12.
15. M. Buber, Gog i Magog. Kronika chasydzka. Przeł., wstęp J. Garewicz. Warszawa 1999.
16. I. Butkiewiczówna, Powieści i nowele żydowskie Elizy Orzeszkowej. Lublin 1937.
17. C. i Z. J., Miłość bratnia. „Jutrzenka” 1861, nr 12.
18. A. Cała, Asymilacja Żydów w Królestwie Polskim. (1864–1897). Postawy, konflikty, stereotypy. Warszawa 1989.
19. P. Chmielowski, list do E. Orzeszkowej, z czerwca 1882. AEO , sygn. 368.
20. A. J. Cohn, Elizie Orzeszkowej, autorce „Meira Ezofowicza” w hołdzie. „Izraelita” 1906, nr 7.
21. A. J. Cohn, Z dziejów Gminy Starozakonnych w Warszawie w XIX stuleciu. Warszawa 1907.
22. I. Cylkow, Zakon Mojżeszowy. (Kazanie miane [...] w Synagodze Daniłowiczowskiej). "Izraelita" 1867, nr 6.
23. T. Czacki, Rozprawa o Żydach. Wilno 1807.
24. H. Datner-Śpiewak, Ta i tamta strona. Żydowska inteligencja Warszawy drugiej połowy XIX wieku. Warszawa 2007.
25. J. Detko, Narodowy aspekt kwestii żydowskiej u Elizy Orzeszkowej. „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1961, nr 40, s. 50.
26. J. Dicksteinówna, Kwiatek Chaimka. „Izraelita” 1910, nr 6. Przedruk w: J. Dickstein-Wieleżyńska, Prometeusz–Paraklet. Studia, szkice, głosy. Warszawa 1913.
27. H. Duć-Fajfer, Etniczność a literatura. W zb.: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy. Red. M. P. Markowski, R. Nycz. Kraków 2006.
28. K. Estreicher, Bibliografia polska XIX stulecia. T. 9. Wyd. 2, nowe. Kraków 1970.
29. A. Fabianowski, Judaizm, diaspora, mesjanizm. Romantyczne myślenie analogiami. W zb.: Kwestia żydowska w XIX wieku. Spory o tożsamość Polaków. Red. G. Borkowska, M. Rudkowska. Warszawa 2004.
30. M. Falkowska, Rodowód Janusza Korczaka. „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1997.
31. S. Fita, Eliza Orzeszkowa w poszukiwaniu religii. W zb.: Problematyka religijna w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. Świadectwa poszukiwań. Red. ... Lublin 1993.
32. M. Galas, Rabin Markus Jastrow i jego wizja reformy judaizmu. Studium z dziejów judaizmu w XIX wieku. Kraków 2007.
33. B. Geremek, Litość i szubienica. Dzieje nędzy i miłosierdzia. Warszawa 1989.
34. H. Glattstern, Rzut oka na redakcję „Jutrzenki”. "Jutrzenka" 1862, nr 1, s. 12.
35. J. Goldszmit, Do czytelników. „Kalendarz dla Izraelitów na Rok 5642 [...] 1881/82”).
36. J. Goldszmit, list do redakcji, z 16 X 1862. „Jutrzenka” 1862, nr 48, s. 405.
37. J. Goldszmit, list do redakcji, z 22 VIII 1863. „Jutrzenka” 1863, nr 39.
38. J. Goldszmit, Parę słów o wychowańcach Żydach Szkoły Rolniczej w Nowej Aleksandrii. „Izraelita” 1881, nr 22.
39. Józef Goldszmit, list do redakcji, z 10 VI 1863. "Jutrzenka" 1863, nr 25.
40. Izaak Cylkow (1841–1908). Życie i dzieło. Red. M. Galas. Budapeszt–Kraków 2010.
41. A. Jagodzińska, Asymilacja, czyli bezradność historyka. O krytyce terminu i pojęcia. W zb.: Wokół akulturacji i asymilacji Żydów na ziemiach polskich. Red. K. Zieliński. Lublin 2010.
42. A. Jagodzińska, Pomiędzy. Akulturacja Żydów Warszawy w drugiej połowie XIX wieku. Wrocław 2008.
43. E. Jankowski, Europejski sukces Elizy Orzeszkowej. „Z Polskich Studiów Slawistycznych” seria 2, cz. 2 (1963), s. 185.
44. Z. Kołodziejska, „Izraelita” (1866–1915). Znaczenie kulturowe i literackie czasopisma. Kraków 2014.
45. Z. Kołodziejska, Czym jest literatura polsko-żydowska w świetle dyskusji w „Izraelicie”. W zb.: Żydowski Polak, polski Żyd. Problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej. Red. A. Molisak, Z. Kołodziejska. Warszawa 2011.
46. K. Konczewska, Eliza Orzeszkowa a Grodzieńszczyzna – studium pamięci. W zb.: Sekrety Orzeszkowej. Red. G. Borkowska, M. Rudkowska, I. Wiśniewska. Warszawa 2012.
47. J. Korczak, „Michałówka”. Kolonia dla dzieci żydowskich. (Z notatek dozorcy). "Izraelita" 1904, nry 41–45, 47–53.
48. A. Korngutówna, list do E. Orzeszkowej, z 20 II 1894. O-8 657.
49. S. Krajewski, 54 komentarze do „Tory” dla nawet najmniej religijnych spośród nas. Kraków 2004.
50. [I. Kramsztyk], Mowa miana przy otwarciu ochronki przy Domu Przytułku w r. 1863. „Kalendarz dla Izraelitów na Rok od Stworzenia Świata 5631 [...] 1870”.
51. H. Kroszczor, Reformator i kaznodzieja. (Izaak Kramsztyk). W: Kartki z historii Żydów w Warszawie w XIX–XX w. Sylwetki, szkice. Warszawa 1979.
52. S. Krzemiński, Dwadzieścia pięć lat Rosji w Polsce (1863–1888). Zarys historyczny. Lwów 1892.
53. J. Kulczycka-Saloni, Życie literackie Warszawy w latach 1864–1892. Warszawa 1970.
54. F. Kupfer, Ber Meisels i jego udział w walkach narodowowyzwoleńczych narodu polskiego. (1846, 1848, 1863–1864). Warszawa 1953.
55. A. Lacocque, P. Ricoeur, Myśleć biblijnie. Przeł. E. Mukoid, M. Tarnowska. Kraków 2003.
56. J. Lelewel, Sprawa żydowska w r. 1859 w liście do Ludwika Merzbacha [...]. Poznań 1860.
57. Listy Jakuba Goldszmita do Józefa Ignacego Kraszewskiego. Oprac. B. Wojnowska. „Pamiętnik Literacki” 2013, z. 4, s. 153-195.
58. R. Loew, Stanisław Brzozowski wśród lektur syjonistycznych. W zb.: Kwestia żydowska w XIX wieku. Spory o tożsamość Polaków. Red. G. Borkowska, M. Rudkowska. Warszawa 2004.
59. W. Marrené (Morzkowska), Kwestia żydowska w powieści współczesnej. „Tygodnik Ilustrowany” nr 201 (1879).
60. E. Mazur, Dobroczynność w Warszawie XIX wieku. Warszawa 1999.
61. Meisels Ber. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 20, z. 2. Kraków 1975.
62. A. Mickiewicz, Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego. W: Dzieła. T. 6: Pisma prozą. Cz. 2. Komitet red. J. Krzyżanowski [i in.]. Warszawa 1955.
63. [D. Neufeld], Monoteizm. „Izraelita” 1866, nr 12.
64. [D. Neufeld], Synaj. "Jutrzenka" 1861, nr 21.
65. B. K. Obsulewicz, Eliza Orzeszkowa i Bolesław Prus o filantropii. W zb.: Etyka i literatura. Pisarze polscy lat 1863–1918 w poszukiwaniu wzorców życia i sztuki. Red. E. Ihnatowicz, E. Paczoska. Warszawa 2006.
66. J. Ochorowicz, Przed trzydziestu laty. „Kurier Codzienny” 1897, nr 1.
67. Orzeszkowa jako bojowniczka praw żydowskich. „Nasz Przegląd” 1929, nr 287.
68. E. Orzeszkowa, Autobiografia w listach. Wstęp A. Wodziński. Warszawa 1910.
69. E. Orzeszkowa, Daj kwiatek! Obrazek. „Izraelita” 1877, nr 23, s. 182.
70. E. Orzeszkowa, Dnie. Oprac. I. Wiśniewska. Warszawa 2001.
71. E. Orzeszkowa, Eli Makower. Powieść. T. 2: O ziemię. Warszawa 1876.
72. E. Orzeszkowa, Gedali. Obrazek wiejski. „Dziennik Łódzki” 1884, nry 208, 211, 216.
73. E. Orzeszkowa, list do M. Blumberg, z 11 IV 1887. AEO , sygn. 287.
74. E. Orzeszkowa, list do T. Bochwica, z 24 III 1909. O-5 167.
75. E. Orzeszkowa, list do A. Drogoszewskiego, 30 III 1904. O-4 172.
76. E. Orzeszkowa, list do J. Karłowicza, z 18 (30) VIII 1884. O-366–67.
77. E. Orzeszkowa, listy do L. Méyeta, kwiecień–grudzień 1880. O-2 10–12.
78. E. Orzeszkowa, list do S. Peltyna, z 12 VIII 1870. AEO , sygn. 333.
79. E. Orzeszkowa, list do S. Peltyna, z 2 XI 1870. AEO , sygn. 333.
80. E. Orzeszkowa, list do S. Peltyna, z 12 IV 1871. AEO , sygn. 333.
81. E. Orzeszkowa, Listy zebrane. T. 1–9. Do druku przygotował i komentarzem opatrzył E. Jankowski. Wrocław 1954–1981.
82. E. Orzeszkowa, Meir Ezofowicz. Posł. J. Krzyżanowski. Przypisy M. Bokszczanin. Warszawa 1954.
83. E. Orzeszkowa, Meir Ezofowicz. – Silny Samson. – Gedali. – Ogniwa. Warszawa 1899. Pisma. T. 3.
84. E. Orzeszkowa, Obrazek z lat głodowych. „Tygodnik Ilustrowany” nry 352–353 (1866).
85. E. Orzeszkowa, O postępie. „Tygodnik Mód i Powieści” 1874, nry 20–24.
86. E. Orzeszkowa, O wpływie nauki na rozwój miłosierdzia. Lwów 1876.
87. E. Orzeszkowa, Panu Janowi Karłowiczowi. Przedmowa w: Melancholicy (1896). Red. J. Krzyżanowski. T. 1. Warszawa 1949.
88. E. Orzeszkowa, Publicystyka społeczna. T. 1. Wybór, wstęp G. Borkowska. Oprac. edytorskie I. Wiśniewska. Kraków 2005.
89. E. Orzeszkowa, Słowo wstępne. „Kalendarz dla Izraelitów na Rok 5642 [...] 1881/82”, s. 25.
90. E. Orzeszkowa, W zimowy wieczór. W: Pisma zebrane. T. 15. Warszawa 1949.
91. E. Orzeszkowa, Z pożogi. W: Drobiazgi. Warszawa 1892, s. 25. Tanie zbiorowe wydanie dzieł. T. 39.
92. E. Orzeszkowa, Z różnych sfer. Nowele i obrazki. T. 3. Warszawa 1886.
93. W. Panas, Pismo i rana. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej. Lublin 1996.
94. [S. Peltyn], Monoteizm. „Izraelita” 1866, nr 12.
95. S. Peltyn, Nasza intolerancja, „Izraelita” 1868, nr 22.
96. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Oprac. Zespół Biblistów Polskich [...]. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 3, popr. Poznań 1988.
97. Piśmiennictwo, systemy kontroli, obiegi alternatywne. Red. J. Kostecki, A. Brodzka. T. 1. Warszawa 1997.
98. E. Prokop-Janiec, Powieść etnograficzna a kultury mniejszości. W zb.: Kulturowa teoria literatury. 2: Poetyki, problematyki, interpretacje. Red. T. Walas, R. Nycz. Kraków 2012.
99. B. Prostak, list do redakcji, z 26 X 1861. „Jutrzenka” 1861, nr 23.
100. Przegląd pism krajowych. „Jutrzenka” 1862, nr 21.
101. Przyszłość Żydów. "Izraelita" 1875, nr 20.
102. R. A. D., Korespondencje. „Kraj” 1885, nr 24.
103. A. Romanowski, Pozytywizm na Litwie. Polskie życie kulturalne na ziemiach litewsko-białorusko-inflanckich w latach 1864–1904. Kraków 2003.
104. S. Rosiak, Księgarnia „E. Orzeszkowa i S-ka” w Wilnie. 1879–1882. Wilno 1938.
105. Słówko o literaturze żydowskiej. „Jutrzenka” 1861, nr 26, s. 208.
106. Świat pod kontrolą. Wybór materiałów z archiwum cenzury rosyjskiej w Warszawie. Oprac. M. Prussak. Warszawa 1994.
107. J. Tomkowski, Mój pozytywizm. Warszawa 1993.
108. S. Trachtenberg, Wariacje na oklepany temat. "Jutrzenka" 1862, nr 10, s. 3, przypis.
109. A. Walicki, Mesjanizm Adama Mickiewicza w perspektywie porównawczej. Warszawa 2006.
110. A. Wein, Kramsztyk Izaak. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 15. Wrocław 1970.
111. J. L. D. Wiener, Objaśnienie kilku zasad uniwersalnie religijnych. "Jutrzenka" 1862, nry 2, 16.
112. S. Wigura [F. Rawita-Gawroński], Dziesięciolecie cenzury rosyjskiej w Królestwie Polskim (1880–1891). Kraków 1892.
113. I. Wiśniewska, Kalendarium życia i twórczości Elizy Orzeszkowej (1841–1910). Maszynopis pracy doktorskiej. IBL PAN . Warszawa 2008.
114. M. Wodziński, Oświecenie żydowskie w Królestwie Polskim wobec chasydyzmu. Dzieje pewnej idei. Warszawa 2003.
115. A. Wojtyczek, Tradycja i religia Żydów w literaturze polskiej XIX wieku. Warszawa 2012.
116. M. Żmigrodzka, Orzeszkowa. Młodość pozytywizmu. Warszawa 1965.

Issue:

3

Start page:

195

End page:

231

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)