Object

Title: Norwid - zmagania z podmiotowością. Epifanie poetyckie autora "Vade-mecum"

Creator:

Kuziak, Michał

Date issued/created:

2015

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2015)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. M. H. Abrams, Natural Supernaturalism: Tradition and Revolution in Romantic Literature. New York 1973.
2. M. H. Abrams, Zwierciadło i lampa. Romantyczna teoria poezji a tradycja krytycznoliteracka. Przeł. M. B. Fedewicz. Gdańsk 2003.
3. S. Balbus, Między stylami. Wyd. 2. Kraków 1996.
4. Ch. Baudelaire, Nowoczesna idea postępu zastosowana do Sztuk Pięknych. W: Rozmaitości estetyczne. Wstęp, przeł. J. Guze. Komentarz i przypisy C. Pichois przeł. J. M. Kłoczowski. Gdańsk 2000.
5. A. Bielik-Robson, Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości. Kraków 2000.
6. S. Brzozowski, Legenda Młodej Polski. Studia o strukturze duszy kulturalnej. Kraków 1983.
7. A. Compagnon, Les Antimodernes. De Joseph de Maistre à Roland Barthes. Paris 2005.
8. K. Cysewski, S. Rzepczyński, O „Czarnych kwiatach” Norwida. Słupsk 1996.
9. Th. S. Eliot, Tradycja i talent indywidualny. W: Szkice literackie. Red., wybór, przedm., przypisy W. Chwalewik. Warszawa 1963.
10. H. Friedrich, Struktura nowoczesnej liryki. Od połowy XIX do połowy XX wieku. Przeł., wstęp E. Feliksiak. Warszawa 1978.
11. R. Girard, Prawda powieściowa i kłamstwo romantyczne. Przeł. K. Kot. Warszawa 2001.
12. M. Głowiński, Norwidowska druga osoba. W: Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje. Kraków 2000. Prace wybrane. Red. R. Nycz. T. 5.
13. G. Halkiewicz-Sojak, „…nad »przepaścią siebie-samego« się wstrzymałem…” O Norwidowskim wariancie podmiotowości. W zb.: Przygody romantycznego „Ja”. Idee, strategie twórcze, rezonanse. Red. M. Berkan-Jabłońska, B. Stelmaszczyk. Poznań 2012.
14. G. W. Hegel, Wykłady o estetyce. Przeł. J. Grabowski, A. Landman. Objaśnienia A. Landman. T. 2. Warszawa 1966.
15. I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności. Przeł. M. Wartenberg. Przekład przejrzał R. Ingarden. Wyd. 3. Warszawa 1981.
16. E. Kasperski, Świat wartości Norwida. Warszawa 1981.
17. J. Kleiner, Romantyzm. Lublin 1946.
18. E. Klin, Pojęcie romantyzmu w „Estetyce” Hegla. Studium literaturoznawcze. Warszawa 1976.
19. B. Kuczera-Chachulska, „Czas siły – zupełnej”. O kategorii wysiłku w poezji Norwida. Lublin 1998.
20. B. Kuczera-Chachulska, Żywioł dyskursywny i liryczność jako podstawowe czynniki modelowania kształtu gatunkowego w twórczości Norwida. W: Norwida „przypowieść o pięknem” i inne szkice z pogranicza genologii i estetyki. Warszawa 2008.
21. M. Kuziak, Czarne kwiaty, których nie ma. Jak dekonstruuje się tekst Norwida? W zb.: Strona Norwida. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Stefanowi Sawickiemu. Red. P. Chlebowski, W. Toruń, E. Żwirkowska, E. Chlebowska. Lublin 2008.
22. M. Kuziak, Norwidowskie „przedstawienie” w „Vade-mecum”. W zb.: Liryka Cypriana Norwida. Red. P. Chlebowski, W. Toruń. Lublin 2003.
23. M. Kuziak, Poeta i nowoczesność. Zamiast wprowadzenia. W: Inny Mickiewicz. Gdańsk 2013.
24. M. Kuziak, Sytuacja Norwida. Wobec genologii. W zb.: Intersemiotyczność. Literatura wobec innych sztuk. Red. S. Balbus, A. Hejmej, J. Niedźwiedź. Kraków 2004.
25. R. Langbaum, The Epiphanic Mode in Wordsworth and Modern Literature. „New Literary History” 1983, nr 2 (Winter).
26. A. Lubaszewska, „W daguerotyp raczej pióro zamieniam”. „Teksty Drugie” 1999, nr 4, s. 165-183.
27. A. Mickiewicz, Literatura słowiańska. Kurs trzeci i czwarty. W: Dzieła. Wyd. Jubileuszowe. Komitet red. J. Krzyżanowski [i in.]. T. 11. Przeł. L. Płoszewski. Warszawa 1955.
28. Cz. Miłosz, Rok myśliwego. Kraków 1991.
29. M. Mochnacki, O literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym. Oprac., przedm. Z. Skibiński. Łódź 1985.
30. A. van Nieukerken, Ironiczny konceptyzm. Nowoczesna polska poezja metafizyczna w kontekście anglosaskiego modernizmu. Kraków 1998.
31. A. van Nieukerken, Perspektywiczność sacrum. Szkice o Norwidowskim romantyzmie. Warszawa 2007.
32. C. Norwid, Pisma wszystkie. T. 1–11. Zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J. W. Gomulicki. Warszawa 1971–1976.
33. R. Nycz, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej. Kraków 2001.
34. M. Peckham, Beyond the Tragic Vision. The Quest for Identity in the Nineteenth Century. Cambridge 2009.
35. S. Rzepczyński, Norwid a nowoczesność. W zb.: Romantyzm i nowoczesność. Red. M. Kuziak. Kraków 2009.
36. S. Rzepczyński, Wokół nowel „włoskich” Norwida. Słupsk 1996.
37. W. Rzońca, Norwid. Poeta pisma. Próba dekonstrukcji dzieła. Warszawa 1995.
38. W. Rzońca, Premodernizm Norwida – na tle symbolizmu literackiego drugiej połowy XIX wieku. Warszawa 2013.
39. B. Sawicka-Lewczuk, „Kto ze źródła pije…” Wokół Norwidowskiej koncepcji poety. W zb.: Czytając Norwida. 2. Red. S. Rzepczyński. Słupsk 2003.
40. S. Sawicki, Norwida wywyższenie tradycji. „Studia Norwidiana” 1990 (t. 8).
41. P. Siekierski, Teoria Słowa Cypriana Norwida jako problem badawczy. W zb.: Dziewiętnastowieczność. Z poetyk polskich i rosyjskich XIX wieku. Red. E. Czaplejewicz, W. Grajewski. Wrocław 1988.
42. M. Siwiec, Norwid i Baudelaire. Komparatystyka przełomu. W zb.: Komparatystyka przełomu. T. 2: Interpretacje. Red. E. Kasperski, E. Szczęsna. Warszawa 2011.
43. M. Śliwiński, O „prawdzie wewnętrznej” w „Czarnych kwiatach” Norwida. W: Romantyzm. Piotrków Trybunalski 2000.
44. M. Śliwiński, Szkice o Norwidzie. Warszawa 1998.44. M. Śliwiński, Szkice o Norwidzie. Warszawa 1998.
45. Ch. Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej. Przeł. M. Gruszczyński [i in.]. Oprac. nauk. T. Gadacz. Wstęp A. Bielik-Robson. Warszawa 2001.
46. J. Trznadel, Czytanie Norwida. Próby. Warszawa 1978.
47. K. Trybuś, O podmiocie pamięci w „Vade-mecum” Cypriana Norwida. W zb.: Przygody romantycznego „Ja”. Idee, strategie twórcze, rezonanse. Red. M. Berkan-Jabłońska, B. Stelmaszczyk. Poznań 2012.
48. J. Wasiewicz, Oblicza nicości. Z dziejów nihilizmu europejskiego w XIX wieku. Wrocław 2010.
49. E. Wolicka, „Przymierza łuk” – o sztuce w pismach Cypriana Norwida. W zb.: Norwid a chrześcijaństwo. Red. J. Fert, P. Chlebowski. Lublin 2002.
50. Y. Vadé, Formy podmiotu lirycznego w epoce romantyzmu. Przeł. P. Śniedziewski. „Teksty Drugie” 2004, nr 4, s. 173-194.
51. D. Zamącińska, Słynne – nieznane. Wiersze późne Mickiewicza, Słowackiego, Norwida. Lublin 1985.

Issue:

4

Start page:

5

End page:

25

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64560 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Feb 19, 2018

Number of object content hits:

178

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/82642

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information