Object structure

Title:

Zimna hermeneutyka Tadeusza Różewicza

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2017)

Creator:

Szaj, Patryk

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Tadeusz Różewicz’s poetry ; John D. Caputo’s radical hermeneutics ; conviction about the collapse of metaphysical interpretation of the world ; objection to any complete encompassment ; being subject to flux ; the problem of part and whole, nihilism, and impossibility of unambiguous sense reconstruction

References:

1. J. Błoński, Ścieżki do nikąd. „Przegląd Kulturalny” 1963, nr 19, s. 8.
2. S. Burkot, Tadeusza Różewicza opisanie świata. Szkice literackie. Kraków 2004.
3. J. D. Caputo, Against Ethics. Contributions to a Poetics of Obligation with Constant Reference to Deconstruction. Bloomington–Indianapolis 1993.
4. J. D. Caputo, Heidegger i Derrida: zimna hermeneutyka. Przeł. T. K. Sieczkowski. „Nowa Krytyka” 2001, nr 12.
5. J. D. Caputo, Love Among the Deconstructibles: a Response to Gregg Lambert. „Journal for Cultural and Religious Theory” t. 5 (2004), nr 2.
6. J. D. Caputo, More Radical Hermeneutics: On Not Knowing Who We Are. Bloomington–Indianapolis 2000.
7. J. D. Caputo, Radical Hermeneutics. Repetition, Deconstruction and the Hermeneutic Project. Bloomington–Indianapolis 1987.
8. J. Derrida, La Carte postale. De Socrate à Freud et au-delà. Paris 1980.
9. T. Drewnowski, Walka o oddech. Bio-poetyka. O pisarstwie Tadeusza Różewicza. Wyd. 2, uzup. Kraków 2002.
10. A. Falkiewicz, W imieniu Anonima. W: Fragmenty o polskiej literaturze. Warszawa 1982.
11. H.-G. Gadamer, Hermeneutyka podejrzenia. Przeł. P. Czapliński. „Pamiętnik Literacki” 1992, z. 1, s. 172-181.
12. H.-G. Gadamer, Język i rozumienie. Wybór, przekł., posł. P. Dehnel, B. Sierocka. Warszawa 2003.
13. M. Heidegger, Co zwie się myśleniem? Przeł. J. Mizera. Warszawa–Wrocław 2000.
14. M. Heidegger, Nietzsche. T. 1. Przeł. A. Gniazdowski [i in.]. Oprac. nauk., wstęp C. Wodziński. Warszawa 1998.
15. M. Januszkiewicz, Hermeneutyka radykalna Johna D. Caputo – implikacje literaturoznawcze. W: W-koło hermeneutyki literackiej. Warszawa 2007, s. 122.
16. M. Januszkiewicz, Horyzonty nihilizmu. Gombrowicz – Borowski – Różewicz. Poznań 2009.
17. P. Klossowski, Sade i Fourier. Przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski. „Literatura na Świecie” 1994, nr 10, s. 289.
18. A. Kulik-Jęsiek, Czasoprzestrzeń Różewicza: synteza i rozpad. W zb.: Światy Tadeusza Różewicza. Materiały konferencji naukowej pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 28 kwietnia 1999 roku. Red. M. Kisiel, W. Wójcik. Katowice 2000.
19. T. Kunz, „Próba nowej całości”. Tadeusza Różewicza poetyka totalna. W zb.: Przekraczanie granic. O twórczości Tadeusza Różewicza. Red. W. Browarny, J. Orska, A. Poprawa. Kraków 2007.
20. T. Kunz, Strategie negatywne w poezji Tadeusza Różewicza. Od poetyki tekstu do poetyki lektury. Kraków 2005.
21. E. Ledóchowicz, Gucio odczarowany. W zb.: Dlaczego Różewicz. Wiersze i komentarze. Red. J. Brzozowski, J. Poradecki. Łódź 1993.
22. N. Leśniewski, O hermeneutyce radykalnej. Poznań 1998.
23. J.-F. Lyotard, Odpowiedź na pytanie: co to jest postmodernizm? W zb.: Postmodernizm. Antologia przekładów. Wybór, oprac. R. Nycz. Kraków 1996.
24. J.-F. Lyotard, Postmodernizm dla dzieci. Korespondencja 1982–1985. Przeł. J. Migasiński. Warszawa 1998.
25. Z. Majchrowski, „Poezja jak otwarta rana”. (Czytając Różewicza). Warszawa 1993.
26. P. Majerski, W stanie Niepokoju. Tadeusza Różewicza „zawsze fragment. recycling”. W zb.: Światy Tadeusza Różewicza. Materiały konferencji naukowej pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 28 kwietnia 1999 roku. Red. M. Kisiel, W. Wójcik. Katowice 2000.
27. M. P. Markowski, Nietzsche. Filozofia interpretacji. Kraków 1997.
28. O. Marquard, Pytanie o pytanie, na które odpowiedzią jest hermeneutyka. W: Rozstanie z filozofią pierwszych zasad. Studia filozoficzne. Przeł. K. Krzemieniowa. Warszawa 1994.
29. O. Marquard, Wiek oderwania od świata? Przyczynek do analiz teraźniejszości. W: Apologia przypadkowości. Studia filozoficzne. Przeł. K. Krzemieniowa. Warszawa 1994.
30. F. Nietzsche, Wola mocy. Próba przemiany wszystkich wartości. Przeł. K. Drzewiecki, S. Frycz. Kraków 2009.
31. R. Nycz, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej. Wyd. 2. Kraków 2012.
32. Różewicz – jakim go widzę? Dyskusja panelowa. W zb.: Zobaczyć poetę. Materiały konferencji „Twórczość Tadeusza Różewicza” UAM Poznań, 4–6.11.1991. Red. E. Guderian-Czaplińska, E. Kalemba-Kasprzak. Poznań 1993.
33. T. Różewicz, Matka odchodzi. Wrocław 1999.
34. T. Różewicz, Margines, ale... Wrocław 2010.
35. T. Różewicz, Poezja. T. 2–4. Wrocław 2006.
36. T. Różewicz, Proza. T. 3. Wrocław 2004.
37. T. Różewicz, to i owo. Wrocław 2012.
38. M. J. Siemek, Wczesny romantyk późnej nowoczesności. W: Th. W. Adorno, Minima moralia. Refleksje z poharatanego życia. Przeł. M. Łukasiewicz. Kraków 1999.
39. A. Skrendo, Przepisywanie Różewicza. W zb.: Przekraczanie granic. O twórczości Tadeusza Różewicza. Red. W. Browarny, J. Orska, A. Poprawa. Kraków 2007.
40. A. Skrendo, Przodem Różewicz. Warszawa 2012.
41. A. Skrendo, Tadeusz Różewicz i granice literatury. Poetyka i etyka transgresji. Kraków 2002.
42. A. Skrendo, Tożsamość w perspektywie konstruktywizmu. W zb.: Narracja i tożsamość. T. 2: Antropologiczne problemy literatury. Red. W. Bolecki, R. Nycz. Warszawa 2004.
43. J. Sławiński, Próba porządkowania doświadczeń. W zb.: Z problemów literatury polskiej XX wieku. Red. S. Żółkiewski, H. Wolpe, H. Markiewicz. T. 3. Red. tomu A. Brodzka, Z. Żabicki. Warszawa 1965.
44. M. Stala, Cierpiące ciało i śmiertelne słowo. Na marginesie nowej książki Tadeusza Różewicza. W: Druga strona. Notatki o poezji współczesnej. Kraków 1997.
45. D. Szczukowski, Tadeusz Różewicz wobec niewyrażalnego. Kraków 2008.
46. J. Trznadel, Wobec Różewicza. W zb.: Z problemów literatury polskiej XX wieku. Red. S. Żółkiewski, H. Wolpe, H. Markiewicz. T. 3. Red. tomu A. Brodzka, Z. Żabicki. Warszawa 1965.
47. G. Vattimo, Koniec nowoczesności. Przeł. M. Surma-Gawłowska. Wstęp A. Zawadzki. Kraków 2006.
48. G. Vattimo, Nihilistyczne powołanie hermeneutyki. W zb.: Poza interpretacją. Znaczenie hermeneutyki dla filozofii. Przeł. K. Kasia. Red. nauk. A. Kuczyńska. Kraków 2011.
49. H. Vogler, Tadeusz Różewicz. Warszawa 1972.
50. K. Wyka, Różewicz parokrotnie. Oprac. M. Wyka. Warszawa 1977.
51. K. Wyka, Dwa razy Różewicz. W: Rzecz wyobraźni. Warszawa 1959.
52. A. Zawadzki, Literatura a myśl słaba. Kraków 2009.
53. A. Zieniewicz, Różewicz: cisza wiersza. (Zapiski). „Poezja” 1982, nr 5/6, s. 43.

Issue:

1

Start page:

49

End page:

75

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)