Object

Title: Dzienniki Emilii z Beniowskich Wróblewskiej

Creator:

Griškaitė, Reda ; Kolinko, Emilia. Tł.

Date issued/created:

2017

Resource Type:

Article : original article

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. V. Abramavičius, Tadas Vrublevskis. Vilnius 1960.
2. V. Abramavičius, Valerijonas Vrublevskis. Vilnius 1958.
3. W. E. Abramawiczius [V. Abramavičius], W. A. Djakow, Walerij Wrublewskij. Moskwa 1968.
4. R. Antonów, wstęp w: A. Wróblewski, Anarchista z rozpaczy. Wybór pism. Wybór, wstęp, przypisy R. Antonów. Kraków 2011.
5. T. Bairašauskaitė, Dzienniki szlachty litewskiej z XIX wieku w zbiorach wileńskich. „Białostocczyzna” 1999, nr 2.
6. T. Bairašauskaitė, Moteris šeimoje ir visuomenėje. W: T. Bairašauskaitė, Z. Medišauskienė, R. Miknys, Devynioliktas amžius: visuomenė ir valdžia. Vilnius 2011.7. T. Bairašauskaitė, Mykolas Juozapas Römeris (1778–1853): bajoro viešoji ir privati erdvės XIX a. pirmojoje pusėje. Vilnius 2011.
7. T. Bairašauskaitė, Mykolas Juozapas Römeris (1778–1853): bajoro viešoji ir privati erdvės XIX a. pirmojoje pusėje. Vilnius 2011.
8. B. Białokozowicz, Tadeusz Stanisław Wróblewski – założyciel Biblioteki im. Emilii i Eustachego Wróblewskich, patriota Wilna i obrońca praw człowieka. W zb.: Wilno i świat. Dzieje środowiska intelektualnego. Red. E. Feliksiak, M. Leś. T. 1. Białystok 2002.
9. J. Bieliński, Doktorowie medycyny promowani w Wilnie. Warszawa 1886. Odbitka z „Pamiętnika Lekarskiego Warszawskiego” (1886).
10. A. W. Biełowa, „Czetyrie wozrasta żenszcziny”. Powsiedniewnaja żyzń russkoj dworianki XVIII – sieriediny XIX w.w. Sankt-Pietierburg 2010.
11. E. Beniowska (Wróblewska), Dziennik 1850–1855 (dalej: D1). BWLAN, rkps 9–183, k. 37v–38r (Wilno, 16 IX 1851).
12. [Beniowski], Improvement in Printing, Invented and Patented by Major Beniowski. London 1856.
13. [B. Beniowski], The Anti-absurd or Phrenotypic Alphabet and Ortography for the English Language Invented by Major Beniowski, the Author of the System of Artificial Memory, Designated a Phrenotyphics. London 1844.
14. [B. Beniowski], The Anti-absurd or Phrenotypic English Prenouncing & Orthographical Dictionary. London 1845.
15. [B. Beniowski], Phrenotypic Primer for Blind. London, b. r.
16. B. Beniowski, Zapiski topograficzne i inne. BWLAN . Rkps 9–908, k. 1r–17r.
17. E. z Beniowskich Wróblewska, Dziennik 1860–1870. BWLAN . Rkps 9–236, k. 113r (Wilno, 11 II 1865).
18. E. z Beniowskich Wróblewska, Dziennik Tadeusza Wróblewskiego przez Matkę [...] (1859–1886). BWLAN, rkps 9–149, k. 66r (Wilno, 1867; nie wskazano dnia ani miesiąca wpisu).
19. E. z Beniowskich Wróblewska, Konspekty utworów literackich. 1852–1861. BWLAN, rkps 9–997, k. 7v–8v (w językach polskim i francuskim).
20. E. z Beniowskich Wróblewska, Okruchy Złote. Wiązanka malutkich rad dla uświęcenia i uszczęśliwienia życia. 1868–1873. Cz.1–2. BWLAN . Rkps 9–929, k. 1r–155v.
21. E. z Beniowskich Wróblewska, przedmowa w: B. Beniowski, A Handbook of Phrenotypics for Teachers and Students. Cz. 1: Developement of the Principle of Familiarity (London 1842). Zatytułowane przez T. S. Wróblewskiego: Notaty z frenotypiki Bartłomieja Beniowskiego, przekład Emilii z Beniowskich Wróblewskiej. [1886]. BWLAN. Rkps 9–242, k. 2r.
22. E. z Beniowskich Wróblewska, Sztambuch. 1854–1855. BWLAN . Rkps 9–305, k. 1r–10v.
23. E. z Beniowskich Wróblewska, Treść moich czytań. 1871. BWLAN . Rkps 9–902, k. 1r.
24. A. Bołdyrew, Matka i dziecko w rodzinie polskiej. Ewolucja modelu życia rodzinnego w latach 1795–1918. Warszawa 2008.
25. J. V. Boreiša, Patriotas be paso. Vilnius 1973.
26. Ž. Būčys, Masonai Lietuvoje: XVIII a. pabaiga – XIX a. pradžia / Freemasonry in Lithuania: End of 18th – Beginning of 19th Century. Vilnius 2009.
27. H. D[rège], Śp. Tadeusz Wróblewski jako założyciel biblioteki im. E. i E. Wróblewskich. Wilno 1926.
28. M. Figeac, Radości i smutki w piśmiennictwie prywatnym wieku oświecenia. „Wiadomości Historyczne” 2007, nr 6.
29. V. Girininkienė, A. Paulauskas, Rasos. Vilnius 1998.
30. O. E. Glagoleva, Dream and Reality of Russian Provincial Young Ladies. 1700–1850. „The Carl Beck Papers in Russian & East European Studies” 2000, nr 1405, s. 45–46.
31. R. Glinskis, XX amžiaus lietuvių dienoraščiai: tarp literatūros ir dokumento. Vilnius 2006.
32. R. Griškaitė, Teodoro duktė, Liudviko sesuo. „Metai” 1993, nr 6, s. 96.
33. The History of Printing. Published under the direction of the Committee of General Literature and Education. Appointed by The Society for Promoting Christian Knowledge. London 1855.
34. T. i H. Januszewscy, list do J. Mianowskiego, z 14 X 1832 (dopisek H. Januszewskiej). W: Listy Teofila i Hersylii (z domu Bécu) Januszewskich do Józefa Mianowskiego (1829–1837). Z autografów wydał, wstępem i uwagami opatrzył L. Méyet. Warszawa 1897, s. 31.
35. M. z Jeleńskich Oskierkczyna, Dziennik dla córki Franciszki. 1859. PAHL. Rkps 1135, 20–516, k. 1r–60v.
36. V. Jogėla, Vilniaus vizitiečių vienuolyno uždarymas. „Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis” t. 32 (2009), nry 10, 12.
37. K. Kielli, Prawo na emocyi, prawilnyje emocyi. Uprawlenije czuwstwami w Rossii posle epochi Proswieszczenija. W zb.: Rossijskaja impierija czuwstw. Podchody k kulturnoj istorii emocyi. Ried. Ja. Płampier, Sz. Szachadat, M. Eli. Moskwa 2010.
38. B. S. Klejn, Wzglad iz proszłogo. Istoriko-dokumientalnyje oczerki. Minsk 1989.
39. S. Kościałkowski, Aleksander Zdanowicz (1805–1868). Zarys biograficzny. Wilno 1918.
40. A. F. F. von Kotzebue, Hrabia Beniowski, czyli Wybicie się na wolność. Przeł. A. Gliński. Warszawa 1807.
41. Z. Kowalewska, Dzieje powstania lidzkiego. Wspomnienie o Ludwiku Narbucie. Odbitka z „Dziennika Wileńskiego” (1934, s. 68).
42. A. z Kryńskich Beniowska, list do E. z Beniowskich Wróblewskiej, z 31 XII 1864. BWLAN . Rkps 7–2040, k. 2r–2v.
43. A. z Kryńskich Beniowsk, Przepisy gospodarskie i kucharskie. 1825. BWLAN, rkps 9–266, k. 1–186.
44. D. Labanauskienė, Tado Vrublevskio jaunystės metai: laiškai iš tremties. „Tarp knygų” 1996, nr 3.
45. D. Labanauskienė, Tado Vrublevskio rankraščių kolekcijos. „Lietuvos mokslų akademijos biblioteka” 2001–2002.
46. Ph. Lejeune, Le Moi des demoiselles. Enguête sur le journal de jeune fille. Paris 1993.
47. M. Lepecki, Maurycy August hr[abia] Beniowski, zdobywca Madagaskaru. Lwów–Warszawa 1938.
48. A. Lewak, Beniowski Bartłomiej. W: Polski słownik biograficzny. T. 1. Kraków 1935, s. 429.
49. List F. Kranza, przewodniczącego Komisji Fizjograficznej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie do A. Wróblewskiego, z 20 I 1895, z K rakowa. BWLAN . Rkps 75–111, k. 52r.
50. Ju. M. Łotman, Biesiedy o russkoj kulturie. Byt i tradycyi russkogo dworianstwa (XVIII – naczało XIX wieka). Sankt-Pietierburg 1994.
51. E. Małachowicz, Wilno. Dzieje, architektura, cmentarze. Wrocław 1996.
52. Mano tėvynė – prie jo širdies. Gabrielos Eleonoros Mol-Basanavičienės dienoraštis ir laiškai. Parengė ir vertė V. Šeferis. Vilnius 2009.
53. Z. Medišauskienė, Moters idealas Lietuvos konservatorių akimis (XIX a. vidurys). W zb.: Feminizmas, visuomenė, kultūra. Vilnius 2001, s. 118–127.
54. Z. Medišauskienė, Namų angelas sargas: moters vieta Lietuvos visuomenėje XIX a. pirmojoje pusėje. „Klėja” 2003, nr 8. Na stronie: www.moterys.lt/assets/leidiniai/index806b.html?show_content_id=632 (dostęp: 2 IX 2015).
55. J. Miknytė, Moters socialinio vaidmens monstravimas viešajame diskurse XIX a. vidurio – XX a. pradžios Lietuvoje. (Rozprawa doktorska). Kaunas 2009.
56. T. E. Modelski, Beniowski Maurycy August. W: Polski słownik biograficzny. T. 1. Kraków 1935, s. 429–432.
57. M. Omilanowska, Nadbałtyckie Zakopane. Połąga w czasach Tyszkiewiczów. Warszawa–Sopot 2011.
58. A. z Oskierków Siwicka, Dziennik. 1837. PAHL. Rkps 1135 20–707, k. 1r–31v (w językach polskim i francuskim).
59. Ówczesny [L. Uziębło], Wróblewscy – ich prace i stosunki wileńskie. „Słowo” 1935, nr 180, s. 6.
60. A. Pacevičius, Juozapas Jurgis Hilzenas ir jo Dienoraštis: keli štrichai masono biografijai. W zb.: Laisvoji mūrininkija pasaulyje ir Lietuvoje: idėjos, istorija, asmenybės. Sud. V. Jogėla. Vilnius 2012.
61. Z. Ponarski, Adwokat Tadeusz Stanisław Wróblewski (1858–1925). W zb.: Szkice z dziejów adwokatury polskiej. Red. R. Łyczywek. T. 1. Warszawa 1976.
62. A. Prašmantaitė, Kunigaikščio Bogdano Oginskio á1848–1909 m.ñ krikšto ir krikštynų šventės intriga: faktai ir interpretacijos. W zb.: Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje. Kultūrinės veiklos pėdsakais. Sud. R. Šmigelskytė-Stukienė. Vilnius 2010.
63. N. L. Puszkariewa, Istorija powsiedniewnosti: priedmiet i mietody. „Socyalnaja istorija. Jeżegodnik” 2007, nr 9, s. 53.
64. R. Rogers, Schools, Discipline and Community: Diary-writing and Schoolgirl Culture in Late Nineteenth-century France. „Women’s History Review” 1995, nr 1, s. 544.
65. A. Romanowski, Polska oświata i nauka w Wilnie doby pozytywizmu. W zb.: Wilno i świat. Dzieje środowiska intelektualnego. Red. E. Feliksiak, M. Leś. T. 1. Białystok 2002.
66. A. Romanowski, Pozytywizm na Litwie. Polskie życie kulturalne na ziemiach litewsko-białorusko-inflanckich w latach 1864–1904. Kraków 2003.
67. H. Rom[er-Ochenkowska], Śp. Tadeusz-Stanisław Wróblewski. „Kurier Wileński” 1925, nr 152.
68. S. Rygiel, H. Drège, Biblioteka im. Wróblewskich w Wilnie (1912–1931). Wilno 1934.
69. I. Sawkina, Razgowory s zierkałom i zazierkaljem. Awtodokumientalnyje żenskije tieksty w russkoj litieraturie pierwoj połowiny XIX wieka. Moskwa 2007.
70. D. Staliūnas, Tado Vrublevskio politinės minties bruožai. „Lietuvių Atgimimo istorijos studijos” t. 13 (1996).
71. M. Stawiak-Ososińska, Ponętna, uległa, akuratna... Ideał i wizerunek kobiety polskiej pierwszej połowy XIX wieku (w świetle ówczesnych poradników). Kraków 2010.
72. H. Szymanowska-Malewska, Dziennik (1827–1857). Oprac. z autografu, wstęp, przypisy, noty Z. Sudolski. Konsultacja przy oprac. not biograficznych S. S. Łanda. Warszawa 1999.
73. [T. Tripplin], Anglia dziś i dziesięć lat temu. Wspomnienia z podróży po Anglii. Warszawa 1851.
74. T. Tripplin, Pamiętniki lekarza Polaka z wypadków za granicą doznanych. T. 5. Warszawa 1855.
75. M. Urbšienė, Notatnik. 1933. BWLAN . Rkps 163–1060, k. 1r–32r.
76. L. Uz[iębło], Biblioteka Mec[enasa] Tadeusza Stanisł[awa] Wróblewskiego. „Przewodnik Antykwarski” 1911, nr 5, s. 6.
77. M. Valančius, Žinios apie vyskupo Motiejaus Valančiaus pastoracinius darbus. W: Namų užrašai. Sud. A. Prašmantaitė. Vilnius 2003.
78. V. Vareikis, 99 Klaipėdos miesto istorijos / 99 Stories abaut Klaipėda / 99 Geschichten der Stadt Klaipėda. Klaipėda 2008.
79. [S. Wasylewski], Sztambuch – skarbnica romantyzmu. Ozdobiła J. Harland-Zajączkowska. Lwów–Warszawa [1922].
80. K. W. W[óycicki], Beniowski (Maurycy). W: Encyklopedia powszechna Orgelbranda. T. 3: B – Bol. Warszawa 1860, s. 165.
81. E. Wróblewska, listy z Połągi do Wandy z Wolskich Umińskiej w Warszawie. PAHL. Rkps 7–228.
82. E. Wróblewska, Notaty pedagogiczne. [Londyn 1867]. BWLAN . Rkps 9–311, k. 2r–2v (nie wskazano dnia ani miesiąca wpisu).
83. E. Wróblewska, Notaty różne „Moje myśli”. [1883–1884]. BWLAN . Rkps 9–884, k. 1r (1883; nie wskazano dnia ani miesiąca wpisu).
84. J. Wróblewska, Listy z Polski. Do druku przygot. M. Wróblewski. Wstęp W. Wohnout. London 1960.
85. E. Wróblewski, Listy do Emilii, Kazimierza i T adeusza Stanisława Wróblewskich. 1861–1863, 1881–1888. BWLAN, rkps 7–2039, 2011b, 1476a, 1478, 1481 (w językach polskim i rosyjskim).
86. E. Wróblewski, Sztambuch. 1857–1881. BWLAN . Rkps 9–150, k. 59r–59v, 62r–63v (wiersz dla Kazimiery Jankowskiej; wiersz dla Henryka Kurnatowskiego).
87. E. Wróblewski, Wypisy słówek łacińskich z bajek Korneliusza Neposa i Fedra. 1840–1841. BWLAN, rkps 9–990, k. 1r–25v (w językach łacińskim i rosyjskim).
88. E. Wróblewski, Zapiski entomologiczne. [Bez daty]. BWLAN, rkps 9–960, k. 1r–4r (w językach polskim i łacińskim).
89. T. S. Wróblewski, Spis muzealnych zbiorów masońskich. [Bez daty]. BWLAN . Rkps 75–82, k. 21v, nr 63.
90. L. Życka, Krótki rys dziejów tajnej oświaty polskiej na ziemi wileńskiej od 1880 do 1919. Wilno 1932.

Issue:

1

Start page:

89

End page:

133

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64658 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Feb 23, 2018

Number of object content hits:

322

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/82666

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information