Object structure

Title:

Uwagi do wciąż nie napisanej historii męskości w Polsce

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2016)

Creator:

Tomasik, Tomasz

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

project of writing a history of masculinity in Poland ; a crisis of cultural formation of Christianity ; colonial expansion ; development of cities and urban culture ; civil and dynastic wars ; masculinity

References:

1. F. Ankersmit, Sześć tez o narratywistycznej filozofii historii. W: Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii. Red., wstęp E. Domańska. Kraków 2004. ; 2. J. H. Arnold, S. Brady, Introduction. W zb.: What Is Masculinity? Historical Dynamics from Antiquity to the Contemporary World. Ed. J. H. Arnold, S. Brady. London – New York 2011. ; 3. É. Badinter, XY. Tożsamość mężczyzny. Przeł. G. Przewłocki. Wstęp M. Janion. Warszawa 1993. ; 4. D. Beauvois, Mit „kresów wschodnich”, czyli jak mu położyć kres. W zb.: Polskie mity polityczne XIX i XX wieku. Red. W. Wrzesiński. Wrocław 1994. ; 5. D. Beauvois, Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793–1914. Przeł. K. Rutkowski. Lublin 2005. ; 6. A. Borowski, Kobieta. Hasło w: Słownik sarmatyzmu: idee, pojęcia, symbole. Red. ... Kraków 2001. ; 7. P. Bourdieu, Męska dominacja. Przeł. L. Kopciewicz. Warszawa 2004. ; 8. P. Bourdieu, Szkic teorii praktyki poprzedzony trzema studiami na temat etnologii Kabylów. Przeł. W. Kroker. Kęty 2007. ; 9. P. Burke, Historia kulturowa. Wprowadzenie. Przeł. J. Hunia. Kraków 2012. ; 10. R. W. Connell, Masculinities. Berkeley – Los Angeles 1995. ; 11. R. Connell, Socjologia płci. Płeć w ujęciu globalnym. Przeł. O. Siara. Warszawa 2013. Angielski pierwodruk: Gender in World Perspective. Cambridge 2002. ; 12. P. Czapliński, Resztki nowoczesności. Dwa studia o literaturze i życiu. Kraków 2011. ; 13. H. Dziechcińska, Kobieta w życiu i literaturze XVI i XVII wieku. Warszawa 2001. ; 14. S. Faludi, Stiffed. The Betrayal of the American Man. New York 1999. ; 15. M. Filipowicz, Men’s studies / masculinity studies. Hasło w: Encyklopedia gender. Płeć w kulturze. Red. M. Rudaś-Grodzka [i in.]. Warszawa 2014, s. 305. ; 16. D. D. Gilmore, Manhood in the Making. Cultural Concepts of Masculinity. New Haven 1990. ; 17. S. Grzeszczuk, Literatura mieszczańska. Hasło w: Słownik literatury staropolskiej. Red. T. Michałowska. Wyd. 2, popr. i uzup. Wrocław 1998. ; 18. Cz. Hernas, Barok. Wyd. 7. Warszawa 1999. ; 19. M. Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury. Kraków 2007. ; 20. M. Kimmel, Manhood in America. A Cultural History. New York 1996. ; 21. J. Kotarska, Erotyk staropolski. Inspiracje i odmiany. Wrocław 1980. ; 22. E. Kraskowska, K. Filipowicz-Tokarska, Sarmatyzm, płeć, feminizm. W zb.: Nowoczesność i sarmatyzm. Red. P. Czapliński. Poznań 2011. ; 23. Z. Kuchowicz, Człowiek polskiego baroku. Łódź 1992. ; 24. M. Lenart, Miles pius et iustus. Żołnierz chrześcijańskiej katolickiej wiary w kulturze i piśmiennictwie dawnej Rzeczypospolitej (XVI–XVIII w.). Warszawa 2009. ; 25. J.-F. Lyotard, Przepisać nowożytność. W zb.: Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów. Red. S. Czerniak, A. Szahaj. Warszawa 1996. ; 26. A. Marzec, Fallogocentryzm. Hasło w: Encyklopedia gender. Płeć w kulturze. Red. M. Rudaś-Grodzka [i in.]. Warszawa 2014, s. 128–130. ; 27. J. Nagel, War. Hasło w: International Encyclopedia of Men and Masculinities. Ed. M. Flood, J. K. Gardiner, B. Pease, K. Pringle. London – New York 2007. ; 28. T. Nastulczyk, P. Oczko, Homoseksualność staropolska. Przyczynek do badań. Kraków 2012. ; 29. J. Niedźwiedź, Antemurale. Hasło w: Słownik sarmatyzmu: idee, pojęcia, symbole. Red. ... Kraków 2001. ; 30. A. Nowicka-Jeżowa, Barok polski między Europą i Sarmacją. Cz. 1: Profile i zarysy całości. Warszawa 2009–2011. ; 31. J. Ch. Pasek, Pamiętniki. Wstęp, objaśnienia W. Czapliński. Wyd. 4, zmien. i uzup. Wrocław 1968. BN I 62. ; 32. J. Pelc, Sarmatyzm a barok. W zb.: Problemy literatury staropolskiej. Red. ... Seria 1. Wrocław 1972. ; 33. Poeci polskiego baroku. T. 2. Oprac. J. Sokołowska, K. Żukowska. Warszawa 1965. ; 34. G. Ritz, Granice i perspektywy gender studies. W: Nić w labiryncie pożądania. Gender i płeć w literaturze polskiej od romantyzmu do postmodernizmu. Warszawa 2002. ; 35. G. Ritz, Wprowadzenie. W zb.: Nowa świadomość płci w modernizmie. Studia spod znaku gender w kulturze polskiej i rosyjskiej u schyłku stulecia. Red. G. Ritz, Ch. Binswanger, C. Scheide. Kraków 2000. ; 36. V. J. Seidler, Rediscovering Masculinity. Reason, Language and Sexuality. London 1989. ; 37. J. Sowa, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą. Kraków 2011. ; 38. J. Tazbir, Dewiacje obyczajowe. W: Studia nad kulturą staropolską. Kraków 2001. ; 39. T. Tomasik, Wojna – męskość – literatura. Słupsk 2013. ; 40. S. Tomaszewski, Miasto. Hasło w: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Wyd. 2. Wrocław 1994, s. 543. ; 41. G. Urban, Rodzina. Hasło w: Słownik sarmatyzmu: idee, pojęcia, symbole. Red. ... Kraków 2001. s. 166. ; 42. M. Wojtkowska-Maksymik, „Gentiluomo cortigiano” i „dworzanin polski”. Dyskusja o doskonałości człowieka w „Il Libro del Cortigiano” Baldassarra Castiglionego i w „Dworzaninie polskim” Łukasza Górnickiego. Warszawa 2007. ; 43. W. Wojtowicz, Między literaturą a kulturą. Studia o „literaturze mieszczańskiej” przełomu XVI i XVII wieku. Szczecin 2010.

Issue:

2

Start page:

5

End page:

17

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: