Object structure

Title:

Niebłahy drobiazg. „On” Bolesława Prusa

Subtitle:

Wiek XIX, Rok VII (XLIX) 2014

Creator:

Karpowicz-Słowikowska, Sylwia

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

Bolesław Prus ; He (On) ; determinism ; genius ; state

References:

1. J. Bachórz, Obrazek prozą (obrazek rodzajowy), „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. 17, z. 1 (32), pod red. S. Skwarczyńskiej, J. Trzynadlowskiego i W. Ostrowskiego, Łódź 1974, s. 119–122.
2. J. Bachórz, Poszukiwanie realizmu. Studium o polskich obrazkach prozą w okresie międzypowstaniowym 1831–1863, Gdańsk 1972.
3. S. Balbus, Zagłada gatunków, w: Genologia dzisiaj, red. W. Bolecki, I. Opacki, Warszawa 2000, s. 19–32.
4. Bibliografia Literatury Polskiej „Nowy Korbut”,t. 17, vol. 1: Bolesław Prus (Aleksander Głowacki), oprac. T. Tyszkiewicz, pod kier. Z. Szweykowskiego i J. Maciejewskiego, Warszawa 1981, s. 34, 55–58.
5. B. Bobrowska, Małe narracje Prusa, Warszawa 2003, s. 7.
6. D. Danek, O tytule utworu literackiego, w: tejże, Dzieło literackie jako książka. O tytułach i spisach rzeczy w powieści, Warszawa 1980, s. 9–111 (zwł. s. 82).
7. A. Dygasiński, On i Psyche, „Kurier Warszawski” 1894, nr 261–270.
8. A. Dygasiński, On i Psyche, w: Wywczasy Młynowskie. Nowele, Warszawa 1895.
9. S. Fita, „Pozytywista ewangeliczny”. Problematyka religijna w twórczości Bolesława Prusa, w: tegoż, „Pozytywista ewangeliczny”. Studia o Bolesławie Prusie, Lublin 2008 (pierwodruk studium: „Roczniki Humanistyczne” 1987 [druk 1991], z. 1, s. 5–45).
10. M. Gloger, Bolesław Prus i dylematy pozytywistycznego światopoglądu, Bydgoszcz 2007, s. 25 i nast.
11. M. Gloger, Pesymizm – utopia – chiliazm. O myśleniu utopijnym Bolesława Prusa, „Pamiętnik Literacki” 2003, z. 2, s. 70, s. 76.
12. M. Gloger, Prus i Nietzsche, w: tegoż, Bolesław Prus i dylematy pozytywistycznego światopoglądu, s. 185–187.
13. M. Gloger, Schopenhaueryzm w „Lalce” Bolesława Prusa, w: Na pozytywistycznej niwie, pod red. T. Lewandowskiego, T. Sobieraja, Poznań 2002, s. 183–199.
14. H. Goldberg, Filozofia zasady bezwiednej. Nowy filozoficzny pesymizm, Warszawa 1873.
15. S. Karpowicz-Słowikowska, „Gdzie bowiem spojrzę, widzę tylko chmury” – wiek XIX w publicystyce Bolesława Prusa, w: Literackie zmierzchy dziewiętnastowieczności, pod red. S. Brzozowskiej i A. Mazur, Opole 2013, s. 36–37.
16. S. Karpowicz-Słowikowska, „Kwestia niemiecka” w publicystyce Bolesława Prusa, Gdańsk 2011.
17. S. Karpowicz-Słowikowska, Od „Świata i poety” do „Poety i świata”. O stereotypie literata we wczesnej twórczości Bolesława Prusa, w: Z problemów prozy – powieść o artyście, pod red. W. Gutowskiego i E. Owczarz, Toruń 2006, s. 125–144.
18. Kobieta Współczesna: książka zbiorowa, Warszawa 1904 (nakład Tygodnika „Bluszcz”).
19. J. Kulczycka-Saloni, Bolesław Prus, Warszawa 1967, s. 241.
20. J. Kulczycka-Saloni, Nowelistyka Bolesława Prusa, Warszawa 1969, s. 45.
21. E. Lubczyńska-Jeziorna, Gatunki literackie w twórczości Bolesława Prusa, Wrocław 2007.
22. J. Maciejewski, Posłowie, w: Przełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej końca XIX wieku, pod red. T. Bujnickiego i J. Maciejewskiego, Wrocław 1986, s. 215–223.
23. A.Z. Makowiecki, Prus wobec modernizmu, w: tegoż, Wokół modernizmu. Szkice, Warszawa 1985, zwł. s. 155–157.
24. H. Markiewicz, Dialektyka pozytywizmu polskiego, w: tegoż, Przekroje i zbliżenia dawne i nowe. Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze, Warszawa 1976, s. 20–41.
25. A. Martuszewska, Alegoria i symbol w późnopozytywistycznej paraboli, w: Małe formy narracyjne, pod red. E. Łoch, Lublin 1991, s. 25–36.
26. A. Martuszewska, Pozytywiści a Młoda Polska, w: tejże, Pozytywistyczne parabole, Gdańsk 1997, s. 11–52.
27. S. Melkowski, Poglądy estetyczne i działalność krytycznoliteracka Bolesława Prusa, Warszawa 1963, s. 123–130.
28. R. Okulicz-Kozaryn, Zawieszenie broni między postępem a tradycją. Wstęp do opowiadań świątecznych Bolesława Prusa, w: Na pozytywistycznej niwie, pod red. T. Lewandowskiego, T. Sobieraja, Poznań 2002, s. 217–231.
29. E. Pieścikowski, Bolesław Prus, Warszawa 1985, s. 62.
30. E. Pieścikowski, Geneza „Omyłki”, w: tegoż, Nad twórczością Bolesława Prusa, Poznań 1989, s. 52–66.
31. B. Prus, Kronika tygodniowa, „Kurier Warszawski” 1881, nr 79 (z 9 IV), w: tegoż, Kroniki, t. 5, s. 99.
32. B. Prus, Kroniki, oprac. Z. Szweykowski, Warszawa 1953–1970.
33. B. Prus, Lalka, t. 1, wstęp i oprac. J. Bachórz, Wrocław 1998, s. 50–51.
34. B. Prus [A. Głowacki], Najogólniejsze ideały życiowe, Warszawa 1901, s. 143.
35. B. Prus, On, w: „Biblioteczka Uniwersytetów Ludowych i Młodzieży Szkolnej” nr 205, Warszawa 1931.
36. B. Prus, On, „Nowiny” 1882, nr 355; „Kraj” 1883, nr 26; „Polak na Obczyźnie” 1902, nr 3–4; „Wiadomości Polskie” 1941, nr 3; „Tygodnik Polski” 1943, nr 13.
37. B. Prus, Szkic programu w warunkach obecnego rozwoju społeczeństwa, Warszawa 1883, s. 94–95.
38. [B. Prus?], Wpływ naszego dziennikarstwa na literaturę w ostatnich czasach, „Nowiny” 1882, nr 282 (12 X).
39. J. Putrament, Struktura nowel Prusa, Wilno 1936, s. 125.
40. M. Rodziewiczówna, Ona, Warszawa 1890.
41. J. Szcześniak, Kolonizacja niemiecka w publicystyce i twórczości literackiej Bolesława Prusa, w: Między literaturą a historią. Z tradycji idei niepodległościowych w literaturze polskiej XIX i XX wieku, pod red. E. Łoch, Lublin 1986, s. 113–125.
42. Z. Szweykowski, Twórczość Bolesława Prusa, Poznań 1947, t. 2, s. 6.
43. J. Tomkowski, Robinson Kruzoe, Don Kichot i tłum, w: tegoż, Mój pozytywizm, Warszawa 1993, s. 65.
44. J. Trzynadlowski, Sztuka słowa i obrazu. Studia teoretycznoliterackie, Wrocław 1982, s. 178.
45. J. Tuczyński, Schopenhauer a Młoda Polska, Gdańsk 1969, s. 8.
46. T. Weiss, Przełom antypozytywistyczny w Polsce w latach 1880–1890 (Przemiany postaw światopoglądowych i teorii artystycznych), Kraków 1966.
47. L. Włodek, Bolesław Prus. Zarys społeczno-literacki, Warszawa 1918, s. 215.
48. G. Zapolska, Akwarele, szkice, obrazki, Warszawa 1899.
49. G. Zapolska, One, „Dziennik Polski” 1885, nr 173–178.
50. T. Żabski, Wstęp, w: B. Prus, Opowiadania i nowele. Wybór, oprac. T. Żabski, Wrocław 1996, s. LX.

Issue:

7

Start page:

147

End page:

165

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2014.9

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)