Object

Title: Litewsko-polskie związki w „Pieśni nowej Kalijopy sarmackiej”. Zamknięcie sporu Aleksandra Brücknera z Karolem Estreicherem o autorstwo

Creator:

Okoń, Jan

Date issued/created:

2017

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2017)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. D. Antanavičius, Lietuvio bajoro „Dešimtmetis Livonijos karas” (1610 m.) ir jo autorius. Vilnius 2006. ; 2. J. Axer, „Humanitas Polonorum”, czyli o specyficznej „latinitas” narodu szlacheckiego. W zb.: Humanitas. Projekty antropologii humanistycznej. Red. nauk. A. Nowicka-Jeżowa. Cz. 1: Paradygmaty–tradycje–profile historyczne. Warszawa 2009–2010. ; 3. J. Axer, „Latinitas” jako składnik polskiej tożsamości kulturowej. W zb.: Tradycje antyczne w kulturze europejskiej. Perspektywa polska. Warszawa 1995, s. 71-81. ; 4. Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”. T. 2: Piśmiennictwo staropolskie. Hasła osobowe A–M. Oprac. Zespół pod kierownictwem R. Pollaka. Warszawa 1964. ; 5. Biographie universelle, ancienne et moderne, ou Histoire, par ordre alphabétique, de la vie publique et privée de tous les hommes qui se sont fait remarquer par leurs écrits, leurs actions, leurs talents, leurs vertus ou leurs crimes [...]. T. 18. Paris 1817. ; 6. G. Błaszczyk, Chryzostom Wołodkiewicz – zapomniany pisarz i jego testament. „Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia Historica” 1989, t. 3. ; 7. L. Bojeris, Karolių mušis [...]. Vilnius 1981. ; 8. A. Brückner, Z teki bibliograficznej. VII. Volumina miscellanea. „Pamiętnik Literacki” 1904, z. 1, s. 78-87. ; 9. Dawni pisarze polscy. Od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny. T. 1: A–H. Warszawa 2000. ; 10. Dawni pisarze polscy. Od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny. T. 5: Uzupełnienia. Warszawa 2004. ; 11. W. Dobrowolska, Chodkiewicz Jan Karol. W: Polski słownik biograficzny. T. 3. Kraków 1937, s. 363-367. ; 12. J. Dunin, Papierowy bandyta. Książka kramarska i brukowa w Polsce. Łódź 1974. ; 13. Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564–1995. Oprac. L. Grzebień, przy współpr. zespołu jezuitów. Kraków 1996. ; 14. K. Estreicher, Bibliografia polska. T. 17: Stólecie XV–XVIII. Kraków 1899. ; 15. P. Grochowski, Staropolskie pieśni nowiniarskie. „Pamiętnik Literacki” 2008, z. 3, s. 105-123. ; 16. J. Hasjusz, Kazanie na dzień naznaczony pogrzebowi P. Jana Karola Chodkiewicza w Nieświeżu [...]. Roku 1622, dnia Nouembr[is] XVI. [Nieśwież? 1622]. ; 17. Korespondencje Jana Karola Chodkiewicza. Oprac. i opisał W. Chomętowski. Warszawa 1875. ; 18. J. I. Kraszewski, Wilno od początków jego do roku 1750. T. 4. Wilno 1842. ; 19. J. Ługowska, W świecie ludowych opowiadań. Teksty, gatunki, intencje narracyjne. Wrocław 1993. ; 20. W. A. Maciejowski, Piśmiennictwo polskie, od czasów najdawniejszych aż do roku 1830, z rękopisów i druków zebrawszy, w obrazie literatury polskiej historycznie skreślonym [...]. T. 3: Dopełnienia poprzednich tomów tudzież dodatki do całego dzieła. Warszawa 1852. ; 21. H. Malewska, Listy staropolskie z epoki Wazów. Warszawa 1977. ; 22. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Jubileuszowe. T. 9: Literatura słowiańska. Kurs pierwszy. Warszawa 1955. ; 23. A. Naruszewicz, Historia Jana Karola Chodkiewicza, wojewody wileńskiego [...]. T. 1. Warszawa 1781. ; 24. J. Niedźwiedź, Kultura literacka Wilna (1323–1655). Retoryczna organizacja miasta, Kraków 2012. ; 25. Nouvelle biographie général depuis les temps le plus reculés jusqu’a nos jours [...]. Sous la direction de M. le d’Hoefer. T. 9. Paris 1854. ; 26. J. Nowak-Dłużewski, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Zygmunt III. Warszawa 1971. ; 27. J. Okoń, Jan Kochanowski w prelekcjach paryskich. W zb.: Prelekcje paryskie Adama Mickiewicza wobec tradycji kultury polskiej i europejskiej. Próba nowego spojrzenia. Red. M. Kalinowska, J. Ławski, M. Bizior-Dombrowska. Warszawa 2011, s. 111-135. ; 28. J. Okoń, Nieznany „Żywot św. Kazimierza” i jego wileński tłumacz – litewskie pogłosy Jana Kochanowskiego. „Ruch Literacki” 2016, nr 2, s. 163-181. ; 29. J. Okoń, Pokłosie Skargowskie: „książki polskie” o św. Kazimierzu Jagiellończyku (na tropach druku i egzemplarza). „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” 2013, t. 146. ; 30. J. Okoń, Rzymska edycja hymnów o św. Kazimierzu z roku 1525 i jej staropolskie tło. „Colloquia Theologica Ottoniana” 2017, nr 1. ; 31. M. Pelczarowa, Schlieff Walenty. Hasło w: Słownik pracowników książki polskiej. Warszawa–Łódź 1972, s. 797. ; 32. Poeci polskiego baroku. Oprac. J. Sokołowska, K. Żukowska. T. 1–2. Warszawa 1965. ; 33. J. Poplatek, Studia z dziejów jezuickiego teatru szkolnego w Polsce. Wrocław 1957. ; 34. A. Przezdziecki, Modlitwa świętego Kazimierza Jagiellończyka do Najświętszej Panny. Z rękopisów XII, XIV i XV wieku i ze źródeł archiwalnych krytycznie wyjaśniona. Kraków 1867. ; 35. P. Skarga, Żywoty świętych Starego i Nowego Zakonu, na każdy dzień przez cały rok. Kraków 1610. ; 36. J. Skłodowski, Cmentarze na Żmudzi. Polskie ślady przeszłości Obojga Narodów. Warszawa 2013. ; 37. K. Szajnocha, Szkice historyczne. T. 1. Lwów 1854. ; 38. G. Święcicki, Theatrum S. Casimiri. Wilno 1604. ; 39. M. B. Topolska, Czytelnik i książka w Wielkim Księstwie Litewskim w dobie renesansu i baroku. Wrocław 1984. ; 40. H. Wisner, Kircholm 1605. Warszawa 1987. ; 41. K. W. Wójcicki, Kircholm. Pieśni historyczne z 1605 roku. „Biblioteka Warszawska” 1879, t. 2, z. 6, s. 416-429. ; 42. K. W. Wójcicki, Warszawa, jej życie umysłowe i ruch literacki w ciągu lat trzydziestu (od 1800–1830 r.). „Biblioteka Warszawska” 1878, t. 2, s. 59-79. ; 43. K. W. Wójcicki, Warszawa, jej życie umysłowe i ruch literacki w ciągu lat trzydziestu (od 1800–1830 r.). „Biblioteka Warszawska” 1879, t. 1, s. 59-92. ; 44. K. W. Wójcicki, Warszawa, jej życie umysłowe i ruch literacki w ciągu lat trzydziestu (od 1800–1830 r.). „Biblioteka Warszawska” 1879, t. 2, s. 74-90. ; 45. K. W. Wójcicki, Warszawa, jej życie umysłowe i ruch literacki w ciągu lat trzydziestu (od 1800–1830 r.). „Biblioteka Warszawska” 1879, t. 3, s. 57-82. ; 46. J. A. Załuski, Bibliotheca poetarum Polonorum, qui patriae sermone scripserunt. W: Publiusza Wirgiliusza Marona księgi wszystkie. Warszawa 1754. ; 47. Żywot przechwalebnego wyznawce, świętego Kazimierza, krolewica polskiego i książęcia litewskiego, w Wilnie Roku 1606 przez Mateusza Chryzostoma Wołodkiewicza przełożony. Przydane są modlitwy nabożne i hymny do św. Kazimierza. Oprac. J. Okoń, przy współpr. K. Gary, J. Rzegocka. Wstęp J. Okoń. Warszawa 2016.

Issue:

3

Start page:

159

End page:

178

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64692 ; oai:rcin.org.pl:64692 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Feb 24, 2018

Number of object content hits:

144

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/83412

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information