Object structure

Title:

Klimat Zagłady (w perspektywie powieści Pawła Huellego, Tadeusza Konwickiego, Andrzeja Kuśniewicza i Piotra Szewca)

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2 (2017)

Creator:

Tomczok, Marta

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

Holocaust ; natural disaster ; novel

References:

1. Błoński J. Biedni Polacy patrzą na getto, Tygodnik Powszechny” 1987, nr 2.
2. Chakrabarty D. Klimat historii. Cztery tezy, przeł. M. Szcześniak, „Teksty Drugie” 2014, nr 5.
3. Coussens C. “Secrets of the Earth”: Geology and Memory in Anne Michaels’s Fugitive Pieces, w: Annals of the University of Craiova, Series: Philology, English, year XI, No.2, 2010, s. 73-88.
4. Cuber M. Metonimie Zagłady. O polskiej prozie lat 1987-2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.
5. Czapliński P. Prześladowcy, pomocnicy, świadkowie. Zagłada i polska literatura późnej nowoczesności, w: Zagłada. Współczesne problemy rozumienia i przedstawiania, red. P. Czapliński, E. Domańska, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2009.
6. Czapliński P. Zagłada – niedokończona narracja polskiej nowoczesności, w: Ślady obecności, red. S. Buryła, A. Molisak, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2010.
7. Domańska E. Humanistyka ekologiczna, „Teksty Drugie”2013, nr 1-2.
8. Forecki P. Od „Shoah” do „Strachu”. Spory o polsko-żydowską przeszłość i pamięć w debatach publicznych, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010.
9. Giddens A. Klimatyczna katastrofa, przeł. M. Głowacka-Grajper, Prószyński i S-ka, Warszawa 2010.
10. Grudzka A. Co nam zostało po Czarnobylu, http://www.nto.pl/magazyn/reportaz/art/4166081,co-nam-zostalo-po-czarnobylu,id,t.html [dostęp: 10 VII 2016 r.].
11. Gumbrecht H. U. Po roku 1945. Latencja jako źródło współczesności, przeł. A. Paszkowska, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015.
12. Hewitt K. Regions of Risk. A geographical introduction to disaster, Longman, Essex 1997.
13. Huelle P. Weiser Dawidek, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000.
14. Jarzębski J. Apetyt na Przemianę. Notatki o prozie współczesnej, Wydawnictwo Znak, Kraków 1997.
15. Klejnowski K., W. Rogula-Kozłowska, B. Błaszczak, L. Ośródka, E. Krajny Problemy zanieczyszczeń powietrza, w: Zmiany klimatu a monitoring i prognozowanie stanu środowiska atmosferycznego, red. M. Ziemiański, L. Ośródka, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2012.
16. Konwicki T. Bohiń, Czytelnik, Warszawa 1988.
17. Krupa B. Opowiedzieć Zagładę. Polska proza i historiografia wobec Holocaustu (1987-2003), Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2013.
18. Kuśniewicz A. Puzzle pamięci. Z Andrzejem Kuśniewiczem rozmawia Grażyna Szcześniak, Wydawnictwo EUREKA, Kraków 1992.
19. Kuśniewicz A. Nawrócenie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1997.
20. Lorenc H. Struktura maksymalnych prędkości wiatru w Polsce, w: Klęski żywiołowe a bezpieczeństwo wewnętrzne kraju, red. H. Lorenc, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2012.
21. Leggewe C., H. Welzer Koniec świata, jaki znaliśmy. Klimat, przyszłość i szanse demokracji, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2012.
22. Limanówka D., D. Biernacik, B. Czernecki, R. Farat, J. Filipiak, T. Kasprowicz, R. Pyrc, G. Urban, R. Wójcik Zmiany i zmienność klimatu od połowy XX wieku, w: Warunki klimatyczne i oceanograficzne w Polsce i na Bałtyku Południowym. Spodziewane zmiany i wytyczne do opracowania strategii adaptacyjnych w gospodarce krajowej, red. J. Wibig, E. Jakusik, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2012.
23. Łabędzki L., J. Leśny Skutki susz w rolnictwie - obecne i przewidywane w związku z globalnymi zmianami klimatycznymi, "Wiadomości melioracyjne i łąkarskie" 2008, nr 1.
24. Mach A. Świadkowie świadectw. Postpamięć Zagłady w polskiej literaturze najnowszej, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Warszawa-Toruń 2016.
25. Małczyński J. Polityka natury w Auschwitz-Birkenau, „Teksty Drugie” 2014, nr 5.
26. Morawiec A. Literatura w lagrze. Lager w literaturze. Fakt – temat – metafora, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2009.
27. Parenti Ch. Tropic of Chaos. Climate Change and the New Geography of Violence, Nation Books, New York 2012; C. P. Kelley, S. Mohtadi, R. Seager, Y. Kushnir Climate change in the Fertile Crescent and implications of the recent Syrian drought, http://www.pnas.org/content/112/11/3241.full [dostęp: 26 III 2017 r.].
28. Pearce F. The Last Generation, Eden, London 2007.
29. Runia E. Obecność, przeł. E. Wilczyńska, w: Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki. Antologia, red. E. Domańska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010.
30. Rutkowski K. Tadeusz Konwicki: szósta pieczęć, „Kultura Paryska”, 1988, nr 7-9.
31. Sicher E. The Holocaust Novel, Routledge, New York and London 2005.
32. Schütz A. Terezjasz, czyli nasza wiedza na temat przyszłych zdarzeń, w: O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej, przeł. B. Jabłońska, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2008.
33. Steinlauf M. Pamięć nieprzyswojona: polska pamięć zagłady, przeł. A. Tomaszewska, Cyklady, Warszawa 2001.
34. Szewc P. Zagłada, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003.
35. Tomczok P. Naturalna historia katastrof. O naturze w prozie W. G. Sebalda, „ArtPapier”2009, nr 3 (123), http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=76&artykul=1788 [dostęp: 8 VII 2016 r.].
36. Ubertowska A. Natura u kresu (ekocyd), „Teksty Drugie” 2013, nr 1-2.
37. Ubertowska A. „Kamienie niepokoją się i staja się agresywne”. Holokaust w świetle ekokrytyki, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, 2015, nr 25 (45).
38. Warunki klimatyczne i oceanograficzne w Polsce i na Bałtyku Południowym. Spodziewane zmiany i wytyczne do opracowania strategii adaptacyjnych w gospodarce krajowej, red. J. Wibig, E. Jakusik, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2012.
39. Welzer H. Wojna klimatyczna. Za co będziemy zabijać w XXI wieku, przeł. M. Sutkowski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010.
40. Quenette F. Between Earth Science and Language/Writing Imagery: How to Render the Workings of Memory in Anne Michaels’ Fugitive Pieces, w:http://www.oalib.com/paper/2936515#.V4e0OfmLRhE [dostęp: 14 VII 2016 r.].

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

147

End page:

165

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.2017.2.8

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by: