Object structure

Title:

Klimat Zagłady (w perspektywie powieści Pawła Huellego, Tadeusza Konwickiego, Andrzeja Kuśniewicza i Piotra Szewca)

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2 (2017)

Creator:

Tomczok, Marta

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

Holocaust ; natural disaster ; novel

References:

1. Błoński J. Biedni Polacy patrzą na getto, Tygodnik Powszechny” 1987, nr 2. ; 2. Chakrabarty D. Klimat historii. Cztery tezy, przeł. M. Szcześniak, „Teksty Drugie” 2014, nr 5. ; 3. Coussens C. “Secrets of the Earth”: Geology and Memory in Anne Michaels’s Fugitive Pieces, w: Annals of the University of Craiova, Series: Philology, English, year XI, No.2, 2010, s. 73-88. ; 4. Cuber M. Metonimie Zagłady. O polskiej prozie lat 1987-2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013. ; 5. Czapliński P. Prześladowcy, pomocnicy, świadkowie. Zagłada i polska literatura późnej nowoczesności, w: Zagłada. Współczesne problemy rozumienia i przedstawiania, red. P. Czapliński, E. Domańska, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2009. ; 6. Czapliński P. Zagłada – niedokończona narracja polskiej nowoczesności, w: Ślady obecności, red. S. Buryła, A. Molisak, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2010. ; 7. Domańska E. Humanistyka ekologiczna, „Teksty Drugie”2013, nr 1-2. ; 8. Forecki P. Od „Shoah” do „Strachu”. Spory o polsko-żydowską przeszłość i pamięć w debatach publicznych, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010. ; 9. Giddens A. Klimatyczna katastrofa, przeł. M. Głowacka-Grajper, Prószyński i S-ka, Warszawa 2010. ; 10. Grudzka A. Co nam zostało po Czarnobylu, http://www.nto.pl/magazyn/reportaz/art/4166081,co-nam-zostalo-po-czarnobylu,id,t.html [dostęp: 10 VII 2016 r.]. ; 11. Gumbrecht H. U. Po roku 1945. Latencja jako źródło współczesności, przeł. A. Paszkowska, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015. ; 12. Hewitt K. Regions of Risk. A geographical introduction to disaster, Longman, Essex 1997. ; 13. Huelle P. Weiser Dawidek, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000. ; 14. Jarzębski J. Apetyt na Przemianę. Notatki o prozie współczesnej, Wydawnictwo Znak, Kraków 1997. ; 15. Klejnowski K., W. Rogula-Kozłowska, B. Błaszczak, L. Ośródka, E. Krajny Problemy zanieczyszczeń powietrza, w: Zmiany klimatu a monitoring i prognozowanie stanu środowiska atmosferycznego, red. M. Ziemiański, L. Ośródka, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2012. ; 16. Konwicki T. Bohiń, Czytelnik, Warszawa 1988. ; 17. Krupa B. Opowiedzieć Zagładę. Polska proza i historiografia wobec Holocaustu (1987-2003), Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2013. ; 18. Kuśniewicz A. Puzzle pamięci. Z Andrzejem Kuśniewiczem rozmawia Grażyna Szcześniak, Wydawnictwo EUREKA, Kraków 1992. ; 19. Kuśniewicz A. Nawrócenie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1997. ; 20. Lorenc H. Struktura maksymalnych prędkości wiatru w Polsce, w: Klęski żywiołowe a bezpieczeństwo wewnętrzne kraju, red. H. Lorenc, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2012. ; 21. Leggewe C., H. Welzer Koniec świata, jaki znaliśmy. Klimat, przyszłość i szanse demokracji, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2012. ; 22. Limanówka D., D. Biernacik, B. Czernecki, R. Farat, J. Filipiak, T. Kasprowicz, R. Pyrc, G. Urban, R. Wójcik Zmiany i zmienność klimatu od połowy XX wieku, w: Warunki klimatyczne i oceanograficzne w Polsce i na Bałtyku Południowym. Spodziewane zmiany i wytyczne do opracowania strategii adaptacyjnych w gospodarce krajowej, red. J. Wibig, E. Jakusik, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2012. ; 23. Łabędzki L., J. Leśny Skutki susz w rolnictwie - obecne i przewidywane w związku z globalnymi zmianami klimatycznymi, "Wiadomości melioracyjne i łąkarskie" 2008, nr 1. ; 24. Mach A. Świadkowie świadectw. Postpamięć Zagłady w polskiej literaturze najnowszej, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Warszawa-Toruń 2016. ; 25. Małczyński J. Polityka natury w Auschwitz-Birkenau, „Teksty Drugie” 2014, nr 5. ; 26. Morawiec A. Literatura w lagrze. Lager w literaturze. Fakt – temat – metafora, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2009. ; 27. Parenti Ch. Tropic of Chaos. Climate Change and the New Geography of Violence, Nation Books, New York 2012; C. P. Kelley, S. Mohtadi, R. Seager, Y. Kushnir Climate change in the Fertile Crescent and implications of the recent Syrian drought, http://www.pnas.org/content/112/11/3241.full [dostęp: 26 III 2017 r.]. ; 28. Pearce F. The Last Generation, Eden, London 2007. ; 29. Runia E. Obecność, przeł. E. Wilczyńska, w: Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki. Antologia, red. E. Domańska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010. ; 30. Rutkowski K. Tadeusz Konwicki: szósta pieczęć, „Kultura Paryska”, 1988, nr 7-9. ; 31. Sicher E. The Holocaust Novel, Routledge, New York and London 2005. ; 32. Schütz A. Terezjasz, czyli nasza wiedza na temat przyszłych zdarzeń, w: O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej, przeł. B. Jabłońska, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2008. ; 33. Steinlauf M. Pamięć nieprzyswojona: polska pamięć zagłady, przeł. A. Tomaszewska, Cyklady, Warszawa 2001. ; 34. Szewc P. Zagłada, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003. ; 35. Tomczok P. Naturalna historia katastrof. O naturze w prozie W. G. Sebalda, „ArtPapier”2009, nr 3 (123), http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=76&artykul=1788 [dostęp: 8 VII 2016 r.]. ; 36. Ubertowska A. Natura u kresu (ekocyd), „Teksty Drugie” 2013, nr 1-2. ; 37. Ubertowska A. „Kamienie niepokoją się i staja się agresywne”. Holokaust w świetle ekokrytyki, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, 2015, nr 25 (45). ; 38. Warunki klimatyczne i oceanograficzne w Polsce i na Bałtyku Południowym. Spodziewane zmiany i wytyczne do opracowania strategii adaptacyjnych w gospodarce krajowej, red. J. Wibig, E. Jakusik, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2012. ; 39. Welzer H. Wojna klimatyczna. Za co będziemy zabijać w XXI wieku, przeł. M. Sutkowski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010. ; 40. Quenette F. Between Earth Science and Language/Writing Imagery: How to Render the Workings of Memory in Anne Michaels’ Fugitive Pieces, w:http://www.oalib.com/paper/2936515#.V4e0OfmLRhE [dostęp: 14 VII 2016 r.].

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

147

End page:

165

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.2017.2.8

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

×

Citation

Citation style: