Object structure

Title:

Dotkliwe wiersze Aleksandra Wata

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2018)

Creator:

Szaj, Patryk

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

polish literature

References:

1. G. Agamben, Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie. Przeł. M. Salwa. Posł. P. Nowak. Warszawa 2008.
2. M. Bakke, Ciało otwarte. Filozoficzne reinterpretacje kulturowych wizji cielesności. Poznań 2000.
3. E. Baniecka, Poezja a projekt egzystencji. W kręgu postaw i tożsamościowych dylematów w twórczości Aleksandra Wata. Gdańsk 2008.
4. A. Bandura, Czym jest ciało w body art? „Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu” t. 12 (2011).
5. S. Barańczak, Wat: cztery ściany bólu. W zb.: Pamięć głosów. O twórczości Aleksandra Wata. Red. W. Ligęza. Kraków 1992.
6. J. Brach-Czaina, Ciało współczesne. „Res Publica Nowa” t. 11 (2000).
7. J. D. Caputo, Against Ethics. Contributions to a Poetics of Obligation with Constant Reference to Deconstruction. Bloomington–Indianapolis, Ind., 1993.
8. J. D. Caputo, The Gift. W: The Prayers and Tears of Jacques Derrida. Religion without Religion. Bloomington–Indianapolis, Ind., 1997.
9. J. D. Caputo, More Radical Hermeneutics. On Not Knowing Who We Are. Bloomington–Indianapolis, Ind., 2000.
10. J. D. Caputo, Radical Hermeneutics. Repetition, Deconstruction, and the Hermeneutic Project. Bloomington–Indianapolis, Ind., 1987.
11. Ł. Czajka, Człowiek jako cierpiące ciało w filozofii Johna D. Caputo. „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria” 2012, nr 2.
12. Ł. Czajka, Święta anarchia. Wprowadzenie do radykalnej hermeneutyki Johna D. Caputo. Poznań 2014.
13. J. Derrida, The Gift of Death. Transl. D. Wills. Chicago 1996.
14. J. Derrida, Le Toucher, Jean-Luc Nancy. Paris 2000.
15. J. Derrida, Pozycje. Rozmowy z Henri Ronsem, Julią Kristevą, Jean-Louis Houdebinem i Guy Scarpettą. Przeł. A. Dziadek. Bytom 1997.
16. J. Derrida, Szibbolet dla Paula Celana. Przeł. A. Dziadek. Bytom 2000.
17. J. Derrida, Widma Marksa. Stan długu, praca żałoby i nowa Międzynarodówka. Przeł. T. Załuski. Warszawa 2016.
18. J. Derrida, Wojna imion własnych. W: O gramatologii. Przeł. B. Banasiak. Wyd. 2, zmien., rozszerz. Łódź 2011.
19. W. Dudziński, Aleksander Wat opisuje swe schorzenie neurologiczne. „Wiadomości Lekarskie” 1989, nr 10.
20. A. Dziadek, Projekt krytyki somatycznej. Warszawa 2014.
21. A. Dziadek, wstęp w: A. Wat, Wybór wierszy. BN I 300. Wrocław 2008, s. XIV–XVIII.
22. M. Foucault, Narodziny kliniki. Przeł. P. Pieniążek. Warszawa 1999.
23. A. Franaszek, Ciemne źródło. (O twórczości Zbigniewa Herberta). Londyn 1998.
24. V. Frankl, Homo patiens. Przeł. R. Czernecki, J. Morawski. Wyd. 3. Warszawa 1984.
25. H.-G. Gadamer, Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol i święto. Przeł. K. Krzemieniowa. Oprac. przekładu, red. E. Nowakowska-Sołtan. Warszawa 1993.
26. H.-G. Gadamer, Estetyka i hermeneutyka. Przeł. M. Łukasiewicz. W: Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane. Wybór, oprac., wstęp K. Michalski. Wyd. 2. Warszawa 2000.
27. H.-G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej. Przekł., wstęp B. Baran. Warszawa 2004.
28. A. Gronczewski, Strumień bólu. „Miesięcznik Literacki” 1988, nr 7, s. 69.
29. M. Heidegger, Bycie i czas. Przeł. B. Baran. Warszawa 2010.
30. M. Januszkiewicz, Tropami egzystencjalizmu w literaturze polskiej XX wieku. O prozie Aleksandra Wata, Stanisława Dygata i Edwarda Stachury. Poznań 1998.
31. W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. Wyd. 22. Warszawa 1994.
32. J. Kryszak, Ból mój, mój demon. „Poezja” 1974, nr 7/8, s. 135.
33. W. Ligęza, Homo patiens Aleksandra Wata. „Znak” 1991, nr 2, s. 20.
34. A. Łebkowska, Somatopoetyka. W zb.: Kulturowa teoria literatury. 2. Poetyki, problematyki, interpretacje. Red. T. Walas, R. Nycz. Kraków 2012.
35. M. Łukaszuk, „…i w kołysankę już przemieniony płacz…” Obiit… Natus est w poezji Aleksandra Wata. Londyn 1989.
36. M. P. Markowski, Chiazm. W: Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura. Bydgoszcz 1997.
37. A. Marzec, Widmontologia. Teoria filozoficzna i praktyka artystyczna ponowoczesności. Warszawa 2015.
38. M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji. Przeł. M. Kowalska, J. Migasiński. Posł. J. Migasiński. Warszawa 2001.
39. M. Merleau-Ponty, Widzialne i niewidzialne. Wstępem opatrz., całość przekładu przejrz. i popr. J. Migasiński. Przeł. M. Kowalska [i in.]. Warszawa 1996.
40. M. Miczka-Pajestka, Ponowoczesne wymiary cielesności. Wyobrażenia a kult „formy”. W zb.: Terytorium i peryferia cielesności. Ciało w dyskursie filozoficznym. Red. A. Kiepas, E. Struzik. Katowice 2010.
41. E. Molęda, Mowa cierpienia. Interpretacja poezji Aleksandra Wata. Kraków 2001.
42. J. Momro, Świetlicki: plastyczność świata. W zb.: Mistrz świata. Szkice o twórczości Marcina Świetlickiego. Red. P. Śliwiński. Poznań 2011.
43. J.-L. Nancy, Corpus. Przeł. M. Kwietniewska. Gdańsk 2002.
44. R. Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. Wrocław 1997.
45. K. Pietrych, Co poezji po bólu? Empatyczne przestrzenie lektury. Łódź 2009.
46. K. Pietrych, O „Wierszach śródziemnomorskich” Aleksandra Wata. Warszawa 1999.
47. B. Przymuszała, Szukanie dotyku. Problematyka ciała w polskiej poezji współczesnej. Kraków 2006.
48. P. Ricoeur, Filozofia osoby. Przeł. M. Frankiewicz. Kraków 1992.
49. P. Rojek, „Historia zamącana autobiografią”. Zagadnienie tożsamości narracyjnej w odniesieniu do powojennej liryki Aleksandra Wata. Kraków 2009.
50. P. Szaj, Śledzenie (śladów) sensu. Tekst i lektura w hermeneutyce ponowoczesnej. „Forum Poetyki” 2017, nr 1/2.
51. P. Śliwiński, Wiersz, szczelina w bólu. W zb.: Elementy do portretu. Szkice o twórczości Aleksandra Wata. Red. A. Czyżak, Z. Kopeć. Poznań 2011.
52. J. Tischner, Spór o istnienie człowieka. Kraków 1999.
53. A. Ubertowska, Shoah i niespełniona obietnica opowieści. W zb.: Narracja i tożsamość. Red. W. Bolecki, R. Nycz. T. 1: Narracja w kulturze. Warszawa 2004.
54. T. Venclova, Aleksander Wat: obrazoburca. Przeł. J. Goślicki. Kraków 1997.
55. A. Wat, Dziennik bez samogłosek. Oprac. K. Rutkowski. Warszawa 1990.
56. A. Wat, Poezje zebrane. Oprac. A. Micińska, J. Zieliński. Kraków 1992.
57. A. Wat, Publicystyka. Zebrał, oprac., przypisami, posłowiem oraz indeksem opatrzył P. Pietrych. Warszawa 2008.
58. O. Watowa, list do Cz. Miłosza, z 5 IX 1967. W: Cz. Miłosz, O. Watowa, Listy o tym, co najważniejsze. Zebr., ułoż. w tom B. Toruńczyk. Współpr. J. Zieliński, M. Nowak-Rogoziński. Warszawa 2009.
59. O. Watowa, list do Cz. Miłosza, z 7 IX 1967. W: Cz. Miłosz, O. Watowa, Listy o tym, co najważniejsze. Zebr., ułoż. w tom B. Toruńczyk. Współpr. J. Zieliński, M. Nowak-Rogoziński. Warszawa 2009.

Issue:

1

Start page:

105

End page:

127

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514 ; 10.18318/pl.2018.1.6

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by: