Object

Title: Pozytywizm: między nowoczesnością a modernizmem

Creator:

Gloger, Maciej

Date issued/created:

2007

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2007)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. J. Bachórz, Ankietowe uwagi naprędce. „Pamiętnik Literacki” 2002, z. 1, s. 7-8.
2. J. Bachórz: Pozytywistka na rozdrożu. W zb.: Przełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej końca X IX wieku. Red. T. Bujnicki, J. Maciejewski. Wrocław 1986, s. 25-39.
3. J. Bachórz, wstęp w: B. Prus, Lalka. Oprac. ... Wyd. 2, przejrzane. T. 1. Wrocław 1998, s. LXVI-LXXV. BN I 262.
4. C. L. Becker, Państwo Boże osiemnastowiecznych filozofów. Przeł. J. Ruszkowski. Poznań 1995.
5. B. Baczko, Hiob, mój przyjaciel. Obietnice szczęścia i nieuchronność zła. Warszawa 2002.
6. I. Berlin, Rewolucja romantyczna: kryzys w historii myśli współczesnej. W: Zmysł rzeczywistości. Studia z historii idei. Red. H. Hardy. Przeł. M. Filipczuk. Poznań b. r.
7. N. Bończa-Tomaszewski, Demokratyczna geneza nacjonalizmu. Intelektualne korzenie ruchu narodowo-demokratycznego. Warszawa 2001.
8. G. Borkowska, Manifesty realistów i kryzys epickości. W zb.: „Lalka” i inne. Studia w stulecie powieści realistycznej. Red. J. Bachórz, M. Głowiński. Warszawa 1992, s. 165-176.
9. G. Borkowska, Orzeszkowa - szkic do biografii duchowej. W zb.: Prus i inni. Prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Ficie. Red. J. A. Malik, E. Paczoska. Lublin 2003, s. 349-363.
10. G. Borkowska, Pozytywiści i inni. Warszawa 1996.
11. G. Borkowska, Pozytywizm - blaski i cienie. „Znak” 1996, nr 2, s. 13-19.
12. G. Borkowska: Wątek ruskinowski w twórczości Orzeszkowej. W zb.: Przełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej końca X IX wieku. Red. T. Bujnicki, J. Maciejewski. Wrocław 1986, s. 41-59.
13. G. S. Brett, Historia psychologii. Oprac. R. S. Peters. Przeł. J. Makota. Warszawa 1969.
14. T. Bujnicki, wstęp w: H. Sienkiewicz, Bez dogmatu. Oprac. ... Wrocław 2002. BN I 301.
15. B. Dobroczyński, Idea nieświadomości w polskiej myśli psychologicznej przed Freudem. Kraków 2005.
16. S. Filipowicz, Rozum i wiara. Konserwatyzm i pokusy oświecenia. W zb.: Religia i konserwatyzm: sprzymierzeńcy czy konkurenci. Red. P. Mazurkiewicz, S. Sowiński. Wrocław 2004, s. 23-30.
17. S. Fita, Bolesław Prus w kręgu „Wędrowca”. W zb.: Wokół twórczości drugiego pokolenia pozytywistów polskich. Red. A. Mazur. Opole 2004, s. 33-45.
18. S. Fita, Elizy Orzeszkowej myśli o patriotyzmie i kosmopolityzmie. W zb.: Twórczość Elizy Orzeszkowej. Red. K. Stępnik. Lublin 2001.
19. S. Fita, Pokolenie Szkoły Głównej. Warszawa 1980.
20. S. Fita, Polityka i etyka. Uwagi o „myśli politycznej” Bolesława Prusa. W zb.: Bolesław Prus. Pisarz - publicysta - myśliciel. Red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz, S. Fita. Lublin 2003.
21. E. Gellner, Postmodernizm, rozum i religia. Przeł. M. Kowalczuk. Warszawa 1997.
22. M. Gloger, Bolesław Prus i Aleksander Świętochowski wobec podstaw ideowych modernizmu katolickiego. W zb.: Czytanie modernizmu. Red. M. J. Olszewska, G. Bąbiak. Warszawa 2004, s. 109-130.
23. M. Gloger, Determinizm w „Lalce” Bolesława Prusa. „Pamiętnik Literacki” 2000, z. 2, s. 19-44.
24. M. Gloger, Eliza Orzeszkowa i Ernest Renan - zapomniany język. W zb.: Pozytywizm. Języki epoki. Warszawa 2001.
25. M. Gloger , Pesymizm - utopia - chiliazm. O myśleniu utopijnym Bolesława Prusa. „Pamiętnik Literacki” 2003, z. 2, s. 55-77.
26. M. Gloger, Schopenhaueryzm w „Lalce” Bolesława Prusa. W zb.: Na pozytywistycznej niwie. Red. T. Lewandowski, T. Sobieraj. Poznań 2002, s. 183-199.
27. A. F. Grabski, Oświeceniowy antenat pozytywistów - Tadeusz Czacki jako historyk. W: Orientacje polskiej myśli historycznej. Warszawa 1972.
28. J. Habermas, Filozoficzny dyskurs nowoczesności. Przeł. M. Lukasiewicz. Kraków 2005, s. 9-13 n.q
29. M. Horkheimer , Th. W. Adorno , Dialektyka oświecenia. Fragmenty filozoficzne. Przeł. M. Lukasiewicz. Przekład przejrzał i posłowiem opatrzył M. J. Siemek. Warszawa 1994.
30. A. Jaszczuk, Liberalizm contra nacjonalizm. Problem europejs ki przełomu wieków. Lublin 1999.
31. H. R. Jauss, Proces literacki modernizmu od Rousseau do Adorna. Przeł. P. Bukowski. W zb.: Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze. Red., wstęp R. Nycz. Kraków 1998.
32. J. Jedlicki, Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują. Studia z dziejów idei i wyobraźni X IX wieku. Warszawa 1988, s. 212 n.
33. T. Jeske-Choiński, Pozytywizm w nauce i literaturze. Warszawa 1908.
34. L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu. Cz. 3: Rozkład. Poznań b. r., s. 419-432 (cytat: s. 432).
35. L. Kołakowski, Obecność mitu. Warszawa 2003.
36. T. Kostkiewiczowa, Oświecenie. Próg naszej współczesności. Warszawa 1994.
37. A. Kowalczykowa, Wiek XIX: przełomy, cezury, płynność. W zb.: Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów, Warszawa 1995. Red. T. Michałowska, Z. Goliński, Z. Jarosiński. Warszawa 1996, s. 291-301.
38. W. Kozłowski, Czy pozytywizm jest kierunkiem antynarodowym? W: Pisma filozoficzne i psychologiczne. Pierwodruk: „Prawda” 1885, nry 9-10.
39. W. Kozłowski, Herbert Spencer. W: Pisma filozoficzne i psychologiczne. Lwów 1912, s. 7-8. Pierwodruk: „Ateneum” 1878, t. 3.
40. W. Kozłowski, Położenie filozofii u nas. W: Pisma filozoficzne i psychologiczne. Lwów 1912, s. 450. Pierwodruk: „Prawda” 1890, nry 14-16.
41. W. Lepenies, Walka nauki z literaturą. W: Niebezpieczne powinowactwa z wyboru. Eseje na temat historii nauki. Przeł., wstęp A. Zeidler-Janiszewska. Warszawa 1996.
42. Z. Łempicki, Oblicze duchowe wieku dziewiętnastego. W: Wybór pism. Oprac. H. Markiewicz. Warszawa 1966.
43. J. Majda, Góralszczyzna w twórczości Stanisława Witkiewicza. Wrocław 1979.
44. H. Markiewicz, Pozytywiści polscy wobec tradycji oświecenia. W: Literatura i historia. Kraków 1994.
45. H. Markiewicz, Dialektyka pozytywizmu polskiego. W: Przekroje i zbliżenia. Rozprawy i szkice historycznoliterackie. Warszawa 1967.
46. O. Marquand, Historia uniwersalna i multiwersalna. W: Apologia przypadkowości. Studia filozoficzne. Przeł. K. Krzemieniowa. Warszawa 1994, s. 54-76.
47. A. Mazur, Jeszcze o kamieniu w „Lalce” Prusa. W zb.: Jubileuszowe „żniwo u Prusa”. Red. Z. Przybyła. Częstochowa 1998, s. 129-136.
48. A. Mazur, Transcendencja realistów. Motywy metafizyczne w polskiej i niemieckiej prozie IIpołowy X IX wieku. Opole 2001.
49. S. Morawski, Na tropach modernizmu jako formacji kulturowej. „Teksty Drugie” 1994, nr 5/6, s. 62-78.
50. R. Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. Wrocław 1997.
51. S. Opara, Nurty filozofii współczesnej. Warszawa 1994.
52. E. Paczoska, Dojrzewanie, dojrzałość, niedojrzałość. Od Bolesława Prusa do Olgi Tokarczuk. Warszawa 2004.
53. F. Paulhan, Le Nouveau mysticisme. 1891.
54. M. Pąkciński, Konserwatyzm na rozdrożu. "Młodzi konserwatyści" warszawscy wobec ideowych dylematów schyłku XIX wieku. Warszawa 1994.
55. E. Pieścikowski, „Dramatyczna epoka, którą nazywamy pozytywizmem”. Poglądy Zygmunta Szweykowskiego na pozytywizm polski. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” t. 7 (2000), s. 9-19.
56. N. Postman, W stronę XVIII stulecia. Jak przeszłość może doskonalić naszą przyszłość. Przeł. R. Frąc. Warszawa 2001, s. 109-126.
57. B. Prus, Logika Milla. Bibl. Publiczna m. st. Warszawy, rkps 194 IV, s. 6.
58. G. Robert, Emil Zola. Ogólne zasady i cechy twórczości. Przeł. I. Wachulska. Posłowie H. Suwała. Warszawa 1968.
59. R. Sheppard, Problematyka modernizmu europejskiego. W zb.: Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze. Red., wstęp R. Nycz. Kraków 1998.
60. M. J. Siemek, Filozofia wobec wyzwań społecznej modernizacji. W: Hegel i filozofia. Warszawa 1998.
61. B. Skarga, Trzy idee racjonalności. W: Przeszłość i interpretacje. Z warsztatu historyka filozofii. Warszawa 1987.
62. J. Sosnowski, Archeologia optymizmu. W: Śmierć czarownicy! Szkice o nadziei i wątpieniu. Warszawa 1993.
63. T. Stegner, Przyczynek do ewolucji ideowo-politycznej Aleksandra Świętochowskiego. „Dzieje Najnowsze” 1985, nr 3/4, s. 27-40.
64. J. Stempowski, Graniczne punkty sztuki u naturalistów. W: Szkice literackie. Wyd. 2, zmien. i rozszerz. Wybór, oprac. J. T imoszewicz. Warszawa 2001. T. 1: Chimera jako zwierzę pociągowe. 1926-1941.
65. J. Sztachelska, Henryk Sienkiewicz - portret dekadenta. W: Czar i zaklęcie Sienkiewicza. Studia i szkice. Białystok 2003.
66. Z. Szweykowski, Dramat Dygasińskiego. Warszawa 1938.
67. Z. Szweykowski, Z problemów warsztatu powieściowego Henryka Sienkiewicza. W zb.: Literatura. Komparatystyka. Folklor. Księga poświęcona Julianowi Krzyżanowskiemu. Red.
68. M. Bokszczanin, S. Frybes, E. Jankowski. Warszawa 1968.
69. A. Świętochowski, August Comte i Herbert Spencer. „Przegląd Tygodniowy” 1872, nr 31.
70. A. Świętochowski, O tolerancji. „Przegląd Tygodniowy” 1872, nr 9, s. 65.
71. D. Trześniowski, W stronę człowieka. Biblia w literaturze polskiej (1863-1918). Lublin 2005.
72. K. Turey, Bolesław Prus a współczesność. „Ruch Literacki” 1933, nr 1/2, s. 1-9.
73. J. Vernette, New Age. U progu ery wodnika. Przeł. J. Dembska. Warszawa 1998.
74. T. Walas, Ku otchłani. (Dekadentyzm w literaturze polskiej 1890-1905). KrakówWrocław 1986.
75. W. Welsch, Nasza postmodernistyczna moderna. Przeł. R. Kubicki , A. Zeidler-Janiszewska. Warszawa 1998.
76. K. Wyka, Modernizm polski. Wyd. 2, zmien. i powiększ. Kraków 1966.
77. A. Zieleńczyk, Źródła polskiego pozytywizmu filozoficznego. „Droga” 1928, z. 4, s. 364-371.
78. M. Żmigrodzka, Modernizm w oczach pozytywistki. W zb.: Z problemów literatury polskiej XX wieku. Red. J. Kwiatkowski, Z. Żabicki. Warszawa 1965, s. 52-79.

Issue:

1

Start page:

5

End page:

19

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:112925 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Feb 11, 2020

In our library since:

Feb 11, 2020

Number of object content hits:

6

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/84723

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information