Object structure

Title:

O Mickiewiczowskiej nobilitacji poematu Stefana Garczyńskiego "Wacława dzieje" : zapomniany krytycznoliteracki aspekt wykładów paryskich Adama Mickiewicza

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 1 (1998)

Creator:

Strzyżewski, Mirosław

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Stefan Garczyński’s Wacława dzieje ; Adam Mickiewicz’s Paris Lectures ; literary criticism ; elevation ; narrative poem ; masterpiece

References:

1. C. S. Bartnik, Hermeneutyka personalistyczna. Lublin 1994. ; 2. W. Cybulski, Odczyty o poezji polskiej w pierwszej połowie XIX wieku. Przekł. F. Dobrowolski. T. 1—2. Poznań 1870. ; 3. U. Eco, Interpretacja i nadinterpretacja. Przeł. Т. Вieroń. Kraków 1996. ; 4. Filozofowie wynalazku Adama Mickiewicza. „Pszonka” 1842, oddział IV, s. 17—20. ; 5. H.-G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej. Przeł. M. Baran. Kraków 1993. ; 6. M. Głowiński, Język krytyczny Ignacego Matuszewskiego. (Uwagi w związku z publikacją wyboru pism). „Pamiętnik Literacki” 1967, z. 2, s. 469-491. ; 7. M. Głowiński, Próba opisu tekstu krytycznego. W zb.: Badania nad krytyką literacką. Studia. Seria 2. Red. M. Głowiński, K. Dybciak. Wrocław 1984, s. 73-85. ; 8. S. Goszczyński, Nowa epoka poezji polskiej. W: Dzieła zbiorowe. T. 3. Wydał Z. Wasilewski. Lwów 1911. ; 9. R. Handke , Kategoria horyzontu oczekiwań odbiorcy a wartościowanie dzieł literackich. W zb.: Problemy odbioru i odbiorcy. Studia. Red. T. Bujnicki, J. Sławiński. Wrocław 1977, s. 93-104. ; 10. A. Mickiewicz, Goethe i Bajron. W: Dzieła. Wyd. Jubileuszowe. T. 5. Warszawa 1955. ; 11. A. Mickiewicz, Literatura słowiańska. Kurs drugi. W: Dzieła. Wyd. Jubileuszowe. T. 10. Przeł., tekst i objaśnienia przygotował L. Płoszewski. Warszawa 1955. ; 12. A. Mickiewicz, Literatura słowiańska. Kurs trzeci i czwarty. Dzieła. Wyd. Jubileuszowe. T. 11. Przeł., tekst i objaśnienia przygotował L. Płoszewski. Warszawa 1955. ; 13. M. Mochnacki, Woronicz. „Kurier Polski” 1830, nr 42, z 15 I. ; 14. T. Pini, Stefan Garczyński. (Szkic biograficzno-literacki). „Przewodnik Naukowy i Literacki” 1898, t. 26. ; 15. T. Pini, Stefan Garczyński między rokiem 1805 — 1830. W zb.: Rok Mickiewiczowski. T. 1. Lwów [1899]. ; 16. S. Ropelewski, Wspomnienie o piśmiennictwie polskim w emigracji. „Kalendarz Pielgrzymstwa Polskiego na rok 1840”. ; 17. R. Rorty, Consequences of Pragmatism. Minneapolis 1982. ; 18. S. Skwarczyńska, Kierunki w badaniach literackich. Od romantyzmu do połowy XX w. Warszawa 1984. ; 19. Z. Stajewska, „Wacława dzieje" Stefana Garczyńskiego. Wrocław 1976. ; 20. Z. Stefanowska, Mickiewicz o „Wacława dziejach” Garczyńskiego. „Roczniki Humanistyczne” 1971, t. 19, z. 1, s. 81-98. ; 21. M. Strzyżewski, Ewolucja krytyki Maurycego Mochnackiego. "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska" 1996 z. 47 (305) s. 3-16. ; 22. M. Strzyżewski, Refleksja krytyczna o muzyce w okresie romantycznego przełomu w Polsce. (Zapomniany rozdział z dziejów „walki romantyków z klasykami"). W zb.: Z pogranicza literatury i sztuk. Red. Z. Mocarska-Tycowa. Toruń 1996, s. 155-183. ; 23. Z. Szeląg , Garczyński—Mickiewicz. (Nowe przyczynki biograficzne i filologiczne). „Archiwum Literackie” 1972, t.15: Miscellanea z okresu romantyzmu, cz. 2, s. 417—431. ; 24. S. Tarnowski, Stefana Garczyńskiego „Wacław” i drobne poezje. „Przegląd Polski” 1872. ; 25. S. Tarnowski, Stefana Garczyńskiego „Wacław” i drobne poezje. W: Studya do historyi literatury polskiej : wiek XIX : rozprawy i sprawozdania. T. 2. Kraków 1896. ; 26. W. Weintraub, Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie Mickiewicza. Warszawa 1982. ; 27. A. Witkowska, Mickiewicz. Słowo i czyn. Warszawa 1975. ; 28. A. Witkowska, O Mickiewiczowskim czytaniu „tekstu człowieka”. W zb.: Studia romantyczne. Prace poświęcone VII Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów. Red. M. Żmigrodzka. Wrocław 1973, s. 159-175. ; 29. M. Wodzyńska, Adam Mickiewicz i romantyczna filozofia historii w Collège de France. Warszawa 1976.

Issue:

1

Start page:

27

End page:

38

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: