Object structure

Title:

"Via purgativa" : o religijności Wacława Potockiego i jej świadectwach poetyckich

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (1998)

Creator:

Goliński, Janusz K.

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Wacław Potocki’s creativity ; baroque ; religiousness ; via purgativa ; culture of Polish nobility in the 17th century ; landed gentry ; Polish Brethren ; life as fight ; devotio moderna

References:

1. Augustyn Św., Wyznania. Przeł., wstęp i kalendarium Z. Kubiak. Wyd. 4. Warszawa 1992.
2. Bernard z Clairvaux Św., Apologia skierowana do Wilhelma, opata St. Thierry. Tł. W. Tatarkiewicz. W zb.: Myśliciele , kronikarze i artyści o sztuce od starożytności do 1500: wybór tekstów. Wybrał i oprac. Jan Białostocki ; [tł.różni]. Wyd. 2, popr. i uzup. Warszawa 1988.
3. P. Chaunu, Czas reform. Historia religii i cywilizacji (1250 — 1550). Przeł. J. Grosfeld. Warszawa 1989.
4. J. Czubek, Wacław z Potoka Potocki. Nowe szczegóły do żywota poety. „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce” 1894, t. 8, s. 241-304.
5. A. Czyż, Ja i Bóg. Poezja metafizyczna późnego baroku. Wrocław 1988.
6. J. Delumeau, Reformy chrześcijaństwa w XVI i XVII w. T. 1. Przeł. J. M. Kłoczowski. Warszawa 1986.
7. Desiderius Erasmus Rotterodamus, Podręcznik żołnierza Chrystusowego nauk zbawiennych pełny. Z oryginału łacińskiego przeł., wstęp, przypisy J. Domański. Przedm. L. Kołakowski. Warszawa 1965.
8. P. Evdokimov, Kobieta i zbawienie świata. Tł. E. Wolicka. Poznań 1991.
9. J. K. Goliński, „De se ipso ad posteritatem”. Kallimacha, Dantyszka i Janickiego autobiografie kreowane. „Pamiętnik Literacki” 1995, z. 1, s. s. 3-24.
10. J. S. Gruchała , Wstęp w: W. Potocki, Wiersze wybrane. Oprac. S. Grzeszczuk. Wyd. 3, zm. BN I 19. Wrocław 1992.
11. P. Hadot, Filozofia jako ćwiczenie duchowe. Przeł. P. Domański. Warszawa 1992.
12. M. Hanusiewicz, O „człowieku cielesnym" w poezji religijnej Wacława Potockiego. W zb.: Religijność literatury polskiego baroku. Red. Cz. Hemas, M. Hanusiewicz. Lublin 1995, s. 179-200.
13. M. Hanusiewicz, Zmysłowy świat wyobraźni religijnej poetów sarmackich. „Znak” 1995, nr 7, s. 24-37.
14. J. Huizinga, Erazm. Przeł. M. Kurecka. Wstęp M. Cytowska. Konsultacja naukowa L. Kołakowski. Warszawa 1964.
15. Kancjonał pieśni nabożnych według obrzędów Kościoła św. katolickiego [...] sporządzony i wydany, 1734.
16. J. Kotarska, „Ad caelestem adspirat patriam". Problem dualizmu natury ludzkiej w poezji polskiego baroku. W zb.: Literatura polskiego baroku. W kręgu idei. Red. A. Nowicka-Jeżowa, M. Hanusiewicz, A. Karpiński. Lublin 1995, s. 313-333.
17. J. Kracik, Religijność baroku. Przejaw reformy katolickiej czy kontrreformacji? „Znak” 1995, nr 7, s, s. 10-16.
18. L. Kukulski, Prolegomena filologiczne do twórczości Wacława Potockiego. Wrocław 1962.
19. J. Maleszyńska , Biblijna przypowieść o synu marnotrawnym i jej literackie transpozycje. W zb.: Miejsca wspólne. Red. E. Balcerzan, S. Wysłouch. Warszawa 1985.
20. J. Malicki, Wacława Potockiego „Rozbój duchowny". „Archiwum Literackie” 1980, t. 23, s. 223-256.
21. A. Nowicka-Jeżowa, Feniks w popiołach. Uwagi o kulturze religijnej drugiej połowy XVII wieku. W zb.: Literatura i kultura polska po „potopie". Red. B. Otwinowska, J. Pelc, B. Falęcka. Wrocław 1992, s. 121-137.
22. Z. Ogonowski, Socynianizm polski. Warszawa 1960.
23. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. W przekładzie polskim J. Wujka. Tekst poprawili oraz wstępami i krótkim komentarzem opatrzyli: Stary Testament S. Styś, Nowy Testament W. Lohn. Wyd. 3, popr. Kraków 1962.
24. W. Potocki, Dzieła. Oprac. L. Kukulski. Wstęp B. Otwinowska. T. 3. Warszawa 1987.
25. W. Potocki, Ogród fraszek. Wyd. zupełne A. Brucknera. Т. 1. Lwów 1907.
26. E. Sarnowska-Temeriusz, Krytyka literacka w Polsce w XVI i XVII wieku. W: E. Sarnowska-Temeriusz, T. Kostkiewiczowa, Krytyka literacka w Polsce w XVI i XVII wieku oraz w epoce oświecenia. Wrocław 1990.
27. Staropolska poezja ziemiańska. Antologia. Oprac. J. S. Gruchała, S. Grzeszczuk. Warszawa 1988.
28. S. Szczęsny, „Ogród" Wacława Potockiego: epicka całość, malowidło świata. „Ogród” 1992, nr 1, s. 155-211.
29. L. Ślękowa, Muza domowa. Okolicznościowa poezja rodzinna czasów renesansu i baroku. Wrocław 1991.
30. J. Tazbir, Szlachta i teologowie. Studia z dziejów polskiej kontrreformacji. Warszawa 1987.
31. J. T. Trembecki, Wirydarz poetycki. [...] wydał i oprac. A. Brückner. T. 2. Lwów 1911.
32. P. Wilczek, Erazm Otwinowski, pisarz ariański. Katowice 1994.
33. P. Wilczek, Spory o „Biblię" w literaturze renesansu i reformacji. Wybrane problemy. Kielce 1995.
34. P. Wilczek, U podstaw religijności ariańskiej. (Słownik teologii Braci Polskich w XVI wieku). „Ogród” 1993, nr 1/4, s. 120-133.

Issue:

2

Start page:

17

End page:

28

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)