Object

Title: Nad tekstem Mickiewicza "Śniła się zima..."

Creator:

Litwornia, Andrzej

Date issued/created:

1998

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (1998)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. Adama Mickiewicza wspomnienia i myśli. Z rozmów i przemówień zebrał i oprac. S. Pigoń . Warszawa 1958.
2. M. M. Allenow, Aleksandr Andriejewicz Iwanow. Moskwa 1980.
3. D. Angeli, Le nostalgie della principessa Volkonsky. W: Roma romantica. Milano 1935.
4. M. A. Balsano, Mignon in Polonia. Rielaborazioni poetiche e musicali polacche de lia ballata di Goethe. Palermo 1995.
5. А. Вartoli, La Villa Mills su Palatino. „Rassegna Contemporanea” I (1908), nr 1.
6. I. Belli Barsali, Ville di Roma. Roma 1970.
7. M. Bielski, Żywoty filozofów. Kraków 1535.
8. B. Biliński, Gliincontri romani di Adamo Mickiewicz con Camuccini, Thorvaldsen, Vernet e Overbeck (1829—30). „Strenna dei Romanisti” XXXVI (1975).
9. R. Blüth, Psychogeneza "Snu w Dreźnie". „Przegląd Współczesny” 1925, nry 37—39.
10. R. Blüth, Psychogeneza "Snu w Dreźnie". W: Pisma literackie. Oprac. P. Nowaczyński. Kraków 1987.
11. W. Borowy, Drobiazgi mickiewiczowskie. „Pamiętnik Literacki” 1948, s. 374-398.
12. E. Brańska, Nieznany list Adama Mickiewicza do Stanisława Ankwicza z 1831 r. „Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza” 1978, t. 7, s. 15-40.
13. A. Cattabiani, Florario. Miti, leggende e simboli di fiori e piante. Milano 1996.
14. J. Chevalier, A. Gheebrant, Dizionario dei simboli. T. 1. Milano 1986.
15. P. Chmielowski, Adam Mickiewicz. Zarys biograficzno-literacki. T. 2. Warszawa—Kraków 1886.
16. D. Danek, Sen (marzenie senne) w literaturze polskiej XIX w. „Ruch Literacki” 1986, z. 3, s. 185-197.
17. D. Danek, Sen (marzenie senne) w literaturze polskiej XIX w. W: Sztuka rozumienia: literatura i psychoanaliza. Warszawa 1997.
18. D. Danek, Sen (marzenie senne). Hasło w: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Wrocław 1991, s. 869-876.
19. D. Dec, Geniusz śmierci—płaskorzeźba z cokołu pomnika Włodzimierza Potockiego w katedrze na Wawelu w Krakowie. W zb.: Thorvaldsen w Polsce. Katalog wystawy. 17 października1994—22 stycznia 1995. Zamek Królewski w Warszawie. Warszawa 1994.
20. M. Dernałowicz, Od ,Dziadów’’ części trzeciej do „Pana Tadeusza’’. Marzec 1832 — czerwiec 1834. Warszawa 1966.
21. [S. Duchińska], Kronika zagraniczna, literacka, naukowa i artystyczna. „Biblioteka Warszawska” 1871, t 1.
22. W. Dynak, Łowy, łowcy i zwierzyna w przysłowiach polskich. Wrocław 1993.
23. D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej. Przekł. i oprac. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński. Warszawa 1990.
24. J.-Ch. Gille-Maisani, Adam Mickiewicz. Studium psychologiczne. Od dzieciństwa do ,Dziadów" części trzeciej. Przeł. A. Kuryś, K. Marczewska. Warszawa 1996.
25. J.-Ch. Gille-Maisani, Adam Mickiewicz człowiek. Studium psychologiczne. Warszawa 1987.
26. J.-Ch. Gille-Maisani, Adam Mickiewicz poète national de la Pologne. Étude psychanalytique et caractérologique. Montreal — Paryż 1988.
27. J.-Ch. Gille-Maisani, Studium grafologiczne pisma Adama Mickiewicza. Tł. M. Braunstein. „Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza” 1978, t. 7, s. 67-109.
28. J.-Ch. Gille-Maisani, Studium psychologiczne twarzy Adama Mickiewicza. Tł. M. Braunstein. „Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza” 1978, t. 7, s. 41-66.
29. R. Giuliani, Thorvaldsen e la colonia romana degli artisti russi. W zb.: Thorvaldsen. L'ambiente, Vinflusso, il mito. A cura di P. Кragelund e M. Nykjaer. „Analecta Romana Institut! Danici”. Supplementum XVIII. Roma 1991.
30. Il Fisiologo. A cura di F. Zambon. Milano 1973.
31. A. Jelski, Nowogródek. Hasło w: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 7. Warszawa 1886.
32. W. Kopaliński, Słownik symboli. Warszawa 1990.
33. A. Kowalczykowa, Epizod drezdeński. „Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza” 1991, t. 10, s. 247-263.
34. A. Kowalczykowa, Rafael, czyli o stylu romantycznym. „Pamiętnik Literacki” 1982, z. 1/2, s. 199-223.
35. A. Krupa, Anioł Pański. Hasło w: Encyklopedia katolicka. T. 1. Lublin 1973, w. 613-614.
36. W. Lednicki, Adam Mickiewicz—romantyczny ambasador polski przy dworze realizmu. „Teki Historyczne” 1965, t. 7.
37. T. Lenartowicz, Poezje. Wybór. Wybrał i oprac. J. Nowakowski. Warszawa 1968.
38. E. Lo Gatto , Russi in Italia. Roma 1971.
39. S. Łempicki, Tak zwany „Heinrech" w autografie „Ksiąg pielgrzymstwa polskiego” Adama Mickiewicza. „Pamiętnik Literacki” 1948, s. 191-238.
40. J. L. Łunkiewicz, Wykład obrzędów i religijnych zwyczajów rzymskokatolickiego Kościoła ze względu na ich duchowne znaczenie zebrany i ułożony. Wilno 1851.
41. J. Maciejewski, Mickiewicza wielkopolskie drogi. Rekonstrukcje i refleksje. Poznań 1972.
42. A. Mickiewicz, Dziady, cz. III. W: Dzieła. Wyd. Jubileuszowe. T. 3. Oprac. S. Pigoń . Warszawa 1955.
43. A. Mickiewicz, Dzieła, Wyd. Jubileuszowe. T. 5, cz. 1. Teksty i uwagi o tekstach przygotował L. Płoszewski. Objaśnienia oprac. Z. Ciechanowska. Warszawa 1955.
44. A. Mickiewicz, Dzieła. T. 2. Wyd. W. Bruchnalski. Lwów 1894.
45. A. Mickiewicz, Dzieła. T. 4. Wyd. H. Biegeleisen. Lwów 1893.
46. A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie. T. 4. Oprac. K. Górski. Wrocław 1969.
47. A. Mickiewicz, Korespondencja. Wyd. 4. T. 3. Paryż—Lwów 1880.
48. A. Mickiewicz, Listy. Cz. 1—3. W: Dzieła, T. 14—16. Oprac. S .Pigoń, L . Płoszewski. Warszawa 1955.
49. A. Mickiewicz, Literatury słowiańska. Kurs trzeci i czwarty. Przeł., tekst i objaśn. L. Płoszewski. W: Dzieła, Wyd. Jubileuszowe. T. 11. Warszawa 1955.
50. A. Mickiewicz, Wiersze 1817-1824. T. 1, cz. 1. Oprac. Cz. Zgorzelski. W: Dzieła wszystkie. Red. K. Górski. Wrocław 1971.
51. A. Mickiewicz, Wiersze 1829-1855. T. 1, cz. 3. W: Dzieła wszystkie. Red. K. Górski. Wrocław 1969.
52. W. Mickiewicz, Żywot Adama Mickiewicza. T. 2. Poznań 1890.
53. A. Mokrickij, „Jawlenije Christa Narodu". Kartina Iwanowa. Moskwa 1858.
54. В. Mucha, Mickiewicz i Rosjanie we Włoszech. „Przegląd Humanistyczny” 1995, z. 2, s. 43-58.
55. B. Mucha, W kręgu „przyjaciół Moskali". Adam Mickiewicz i księżna Zinaida Wołkońska. „Pamiętnik Literacki” 1993, z. 1, s. 162-182.
56. M. Muszyński, Glosy i zapiski polskie w starych drukach Biblioteki Kórnickiej. „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 1963, z. 8, s. 113-164.
57. C. Norwid, Pisma wszystkie. Zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J. W. Gomulicki. T. 1. Warszawa 1971.
58. A. E. Odyniec, Listy z podróży. T. 2. Warszawa 1961.
59. A. E. Odyniec, Wspomnienia z przeszłości opowiadane Deotymie. Warszawa 1884.
60. M. Piasecka, „Śniła się zima". Sen—wiersz—egzystencja. „Pamiętnik Literacki” 1987, z. 1, s. 127-133.
61. C. Pietrangeli, Villa Volkonsky. „Miscellanea della Società Romana per la Storia Patria” 1973, t 23.
62. S. Pigoń, Autograf „Zdań i uwag". „Rozprawy i Materiały Wydziału I Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie” 1928, t. 2.
63. R. Pilat, Nieznany dzienniczek Ewy Ankwiczówny. „Pamiętnik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 1889.
64. L. Podhorski-Okołów, Realia mickiewiczowskie. Warszawa 1952.
65. E. Ponti, Morte di Villa Mills. „Palatino” V (1961).
66. M. Praz, La principessa Volkonsky. W: Gusto neoclassico. Wyd. 4. Milano 1990.
67. J. Przyboś, Trzy wizje. W: Czytając Mickiewicza. Wyd. 3. Warszawa 1965.
68. Rozmowy z Adamem Mickiewiczem. W: A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie. Wyd. Sejmowe. T. 16. Zebrał i oprac. S. Pigoń . Przedm. W. Mickiewicz. Warszawa 1933.
69. J. Siemieński, Ewunia ( Henrietta Ewa z hr. Ankwiczów, 1° voto hr. Sołtykowa, 2° voto hr. Kuczkowska). 1810 — 1879. Szkic na podstawie dzienników, albumów i innych papierów pośmiertnych. Lwów 1888.
70. [J. Siemieński nazw.] Bróg pseud., Ewunia i Mickiewicz. „Kłosy” 1888, nr 1181.
71. L. Siemieński, Religijność i mistyka w życiu i poezjach Adama Mickiewicza. Studium. Kraków 1871.
72. Z. Sitnicki, Mickiewicz a Dante. „Pamiętnik Literacki” 1948, s. 335-373.
73. S. Skwarczyńska, Mickiewiczowskie powinowactwa z wyboru. Warszawa 1957.
74. S. Skwarczyńska, Spór o Mickiewicza-katolika. "Życie i Myśl” 1955, nr 2/3, s. 131-165.
75. Z. Stefanowska, Stefania Skwarczyńska, Spór o Mickiewicza-Katolika. "Życie i Myśl" 1955, nr 2/3, s. 131-165: [recenzja]. „Pamiętnik Literacki” 1955, z. 4, s. 581-589.
76. Z. Szmydtowa, Rafał Blüth. „Pamiętnik Literacki” 1946, z. 1/2, s. 31-37.
77. G. Torseili, Ville di Roma. Roma 1968.
78. A. Trofimoff, La Princesse Zenaide Volkonsky. De la Russie Imperiale à la Rome des Papes. Rome 1966.
79. W. Weintraub, Studia literackie Rafała Marcelego Blütha. W: Wiktor Weintraub o współczesnych i o sobie. Wspomnienia sylwetki, szkice literackie. Oprac., wstęp S. Barańczak. Kraków 1994.
80. K. W. Wójcicki, Klechdy starożytne, podania i powieści ludu polskiego i Rusi. Wyd. 2, pomnożone. T. 2. Warszawa 1852.
81. B. Zakrzewski, Mickiewicz w Wielkopolsce. Poznań 1949.
82. Cz. Zgorzelski, Komentarz w: A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie. T. 1, cz. 3. Wrocław 1981.
83. Cz. Zgorzelski, Obserwacje. Warszawa 1993.

Issue:

2

Start page:

29

End page:

58

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68131 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Jan 30, 2019

In our library since:

Jan 30, 2019

Number of object content hits:

95

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/85398

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information