Object structure

Title:

Nad tekstem Mickiewicza "Śniła się zima..."

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (1998)

Creator:

Litwornia, Andrzej

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Adam Mickiewicz’s Śniła się zima... (Dreaming about Winter...) ; Mickiewicz’s biography ; symbolism of a candle

References:

1. Adama Mickiewicza wspomnienia i myśli. Z rozmów i przemówień zebrał i oprac. S. Pigoń . Warszawa 1958. ; 2. M. M. Allenow, Aleksandr Andriejewicz Iwanow. Moskwa 1980. ; 3. D. Angeli, Le nostalgie della principessa Volkonsky. W: Roma romantica. Milano 1935. ; 4. M. A. Balsano, Mignon in Polonia. Rielaborazioni poetiche e musicali polacche de lia ballata di Goethe. Palermo 1995. ; 5. А. Вartoli, La Villa Mills su Palatino. „Rassegna Contemporanea” I (1908), nr 1. ; 6. I. Belli Barsali, Ville di Roma. Roma 1970. ; 7. M. Bielski, Żywoty filozofów. Kraków 1535. ; 8. B. Biliński, Gliincontri romani di Adamo Mickiewicz con Camuccini, Thorvaldsen, Vernet e Overbeck (1829—30). „Strenna dei Romanisti” XXXVI (1975). ; 9. R. Blüth, Psychogeneza "Snu w Dreźnie". „Przegląd Współczesny” 1925, nry 37—39. ; 10. R. Blüth, Psychogeneza "Snu w Dreźnie". W: Pisma literackie. Oprac. P. Nowaczyński. Kraków 1987. ; 11. W. Borowy, Drobiazgi mickiewiczowskie. „Pamiętnik Literacki” 1948, s. 374-398. ; 12. E. Brańska, Nieznany list Adama Mickiewicza do Stanisława Ankwicza z 1831 r. „Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza” 1978, t. 7, s. 15-40. ; 13. A. Cattabiani, Florario. Miti, leggende e simboli di fiori e piante. Milano 1996. ; 14. J. Chevalier, A. Gheebrant, Dizionario dei simboli. T. 1. Milano 1986. ; 15. P. Chmielowski, Adam Mickiewicz. Zarys biograficzno-literacki. T. 2. Warszawa—Kraków 1886. ; 16. D. Danek, Sen (marzenie senne) w literaturze polskiej XIX w. „Ruch Literacki” 1986, z. 3, s. 185-197. ; 17. D. Danek, Sen (marzenie senne) w literaturze polskiej XIX w. W: Sztuka rozumienia: literatura i psychoanaliza. Warszawa 1997. ; 18. D. Danek, Sen (marzenie senne). Hasło w: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Wrocław 1991, s. 869-876. ; 19. D. Dec, Geniusz śmierci—płaskorzeźba z cokołu pomnika Włodzimierza Potockiego w katedrze na Wawelu w Krakowie. W zb.: Thorvaldsen w Polsce. Katalog wystawy. 17 października1994—22 stycznia 1995. Zamek Królewski w Warszawie. Warszawa 1994. ; 20. M. Dernałowicz, Od ,Dziadów’’ części trzeciej do „Pana Tadeusza’’. Marzec 1832 — czerwiec 1834. Warszawa 1966. ; 21. [S. Duchińska], Kronika zagraniczna, literacka, naukowa i artystyczna. „Biblioteka Warszawska” 1871, t 1. ; 22. W. Dynak, Łowy, łowcy i zwierzyna w przysłowiach polskich. Wrocław 1993. ; 23. D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej. Przekł. i oprac. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński. Warszawa 1990. ; 24. J.-Ch. Gille-Maisani, Adam Mickiewicz. Studium psychologiczne. Od dzieciństwa do ,Dziadów" części trzeciej. Przeł. A. Kuryś, K. Marczewska. Warszawa 1996. ; 25. J.-Ch. Gille-Maisani, Adam Mickiewicz człowiek. Studium psychologiczne. Warszawa 1987. ; 26. J.-Ch. Gille-Maisani, Adam Mickiewicz poète national de la Pologne. Étude psychanalytique et caractérologique. Montreal — Paryż 1988. ; 27. J.-Ch. Gille-Maisani, Studium grafologiczne pisma Adama Mickiewicza. Tł. M. Braunstein. „Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza” 1978, t. 7, s. 67-109. ; 28. J.-Ch. Gille-Maisani, Studium psychologiczne twarzy Adama Mickiewicza. Tł. M. Braunstein. „Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza” 1978, t. 7, s. 41-66. ; 29. R. Giuliani, Thorvaldsen e la colonia romana degli artisti russi. W zb.: Thorvaldsen. L'ambiente, Vinflusso, il mito. A cura di P. Кragelund e M. Nykjaer. „Analecta Romana Institut! Danici”. Supplementum XVIII. Roma 1991. ; 30. Il Fisiologo. A cura di F. Zambon. Milano 1973. ; 31. A. Jelski, Nowogródek. Hasło w: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 7. Warszawa 1886. ; 32. W. Kopaliński, Słownik symboli. Warszawa 1990. ; 33. A. Kowalczykowa, Epizod drezdeński. „Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza” 1991, t. 10, s. 247-263. ; 34. A. Kowalczykowa, Rafael, czyli o stylu romantycznym. „Pamiętnik Literacki” 1982, z. 1/2, s. 199-223. ; 35. A. Krupa, Anioł Pański. Hasło w: Encyklopedia katolicka. T. 1. Lublin 1973, w. 613-614. ; 36. W. Lednicki, Adam Mickiewicz—romantyczny ambasador polski przy dworze realizmu. „Teki Historyczne” 1965, t. 7. ; 37. T. Lenartowicz, Poezje. Wybór. Wybrał i oprac. J. Nowakowski. Warszawa 1968. ; 38. E. Lo Gatto , Russi in Italia. Roma 1971. ; 39. S. Łempicki, Tak zwany „Heinrech" w autografie „Ksiąg pielgrzymstwa polskiego” Adama Mickiewicza. „Pamiętnik Literacki” 1948, s. 191-238. ; 40. J. L. Łunkiewicz, Wykład obrzędów i religijnych zwyczajów rzymskokatolickiego Kościoła ze względu na ich duchowne znaczenie zebrany i ułożony. Wilno 1851. ; 41. J. Maciejewski, Mickiewicza wielkopolskie drogi. Rekonstrukcje i refleksje. Poznań 1972. ; 42. A. Mickiewicz, Dziady, cz. III. W: Dzieła. Wyd. Jubileuszowe. T. 3. Oprac. S. Pigoń . Warszawa 1955. ; 43. A. Mickiewicz, Dzieła, Wyd. Jubileuszowe. T. 5, cz. 1. Teksty i uwagi o tekstach przygotował L. Płoszewski. Objaśnienia oprac. Z. Ciechanowska. Warszawa 1955. ; 44. A. Mickiewicz, Dzieła. T. 2. Wyd. W. Bruchnalski. Lwów 1894. ; 45. A. Mickiewicz, Dzieła. T. 4. Wyd. H. Biegeleisen. Lwów 1893. ; 46. A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie. T. 4. Oprac. K. Górski. Wrocław 1969. ; 47. A. Mickiewicz, Korespondencja. Wyd. 4. T. 3. Paryż—Lwów 1880. ; 48. A. Mickiewicz, Listy. Cz. 1—3. W: Dzieła, T. 14—16. Oprac. S .Pigoń, L . Płoszewski. Warszawa 1955. ; 49. A. Mickiewicz, Literatury słowiańska. Kurs trzeci i czwarty. Przeł., tekst i objaśn. L. Płoszewski. W: Dzieła, Wyd. Jubileuszowe. T. 11. Warszawa 1955. ; 50. A. Mickiewicz, Wiersze 1817-1824. T. 1, cz. 1. Oprac. Cz. Zgorzelski. W: Dzieła wszystkie. Red. K. Górski. Wrocław 1971. ; 51. A. Mickiewicz, Wiersze 1829-1855. T. 1, cz. 3. W: Dzieła wszystkie. Red. K. Górski. Wrocław 1969. ; 52. W. Mickiewicz, Żywot Adama Mickiewicza. T. 2. Poznań 1890. ; 53. A. Mokrickij, „Jawlenije Christa Narodu". Kartina Iwanowa. Moskwa 1858. ; 54. В. Mucha, Mickiewicz i Rosjanie we Włoszech. „Przegląd Humanistyczny” 1995, z. 2, s. 43-58. ; 55. B. Mucha, W kręgu „przyjaciół Moskali". Adam Mickiewicz i księżna Zinaida Wołkońska. „Pamiętnik Literacki” 1993, z. 1, s. 162-182. ; 56. M. Muszyński, Glosy i zapiski polskie w starych drukach Biblioteki Kórnickiej. „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 1963, z. 8, s. 113-164. ; 57. C. Norwid, Pisma wszystkie. Zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J. W. Gomulicki. T. 1. Warszawa 1971. ; 58. A. E. Odyniec, Listy z podróży. T. 2. Warszawa 1961. ; 59. A. E. Odyniec, Wspomnienia z przeszłości opowiadane Deotymie. Warszawa 1884. ; 60. M. Piasecka, „Śniła się zima". Sen—wiersz—egzystencja. „Pamiętnik Literacki” 1987, z. 1, s. 127-133. ; 61. C. Pietrangeli, Villa Volkonsky. „Miscellanea della Società Romana per la Storia Patria” 1973, t 23. ; 62. S. Pigoń, Autograf „Zdań i uwag". „Rozprawy i Materiały Wydziału I Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie” 1928, t. 2. ; 63. R. Pilat, Nieznany dzienniczek Ewy Ankwiczówny. „Pamiętnik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 1889. ; 64. L. Podhorski-Okołów, Realia mickiewiczowskie. Warszawa 1952. ; 65. E. Ponti, Morte di Villa Mills. „Palatino” V (1961). ; 66. M. Praz, La principessa Volkonsky. W: Gusto neoclassico. Wyd. 4. Milano 1990. ; 67. J. Przyboś, Trzy wizje. W: Czytając Mickiewicza. Wyd. 3. Warszawa 1965. ; 68. Rozmowy z Adamem Mickiewiczem. W: A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie. Wyd. Sejmowe. T. 16. Zebrał i oprac. S. Pigoń . Przedm. W. Mickiewicz. Warszawa 1933. ; 69. J. Siemieński, Ewunia ( Henrietta Ewa z hr. Ankwiczów, 1° voto hr. Sołtykowa, 2° voto hr. Kuczkowska). 1810 — 1879. Szkic na podstawie dzienników, albumów i innych papierów pośmiertnych. Lwów 1888. ; 70. [J. Siemieński nazw.] Bróg pseud., Ewunia i Mickiewicz. „Kłosy” 1888, nr 1181. ; 71. L. Siemieński, Religijność i mistyka w życiu i poezjach Adama Mickiewicza. Studium. Kraków 1871. ; 72. Z. Sitnicki, Mickiewicz a Dante. „Pamiętnik Literacki” 1948, s. 335-373. ; 73. S. Skwarczyńska, Mickiewiczowskie powinowactwa z wyboru. Warszawa 1957. ; 74. S. Skwarczyńska, Spór o Mickiewicza-katolika. "Życie i Myśl” 1955, nr 2/3, s. 131-165. ; 75. Z. Stefanowska, Stefania Skwarczyńska, Spór o Mickiewicza-Katolika. "Życie i Myśl" 1955, nr 2/3, s. 131-165: [recenzja]. „Pamiętnik Literacki” 1955, z. 4, s. 581-589. ; 76. Z. Szmydtowa, Rafał Blüth. „Pamiętnik Literacki” 1946, z. 1/2, s. 31-37. ; 77. G. Torseili, Ville di Roma. Roma 1968. ; 78. A. Trofimoff, La Princesse Zenaide Volkonsky. De la Russie Imperiale à la Rome des Papes. Rome 1966. ; 79. W. Weintraub, Studia literackie Rafała Marcelego Blütha. W: Wiktor Weintraub o współczesnych i o sobie. Wspomnienia sylwetki, szkice literackie. Oprac., wstęp S. Barańczak. Kraków 1994. ; 80. K. W. Wójcicki, Klechdy starożytne, podania i powieści ludu polskiego i Rusi. Wyd. 2, pomnożone. T. 2. Warszawa 1852. ; 81. B. Zakrzewski, Mickiewicz w Wielkopolsce. Poznań 1949. ; 82. Cz. Zgorzelski, Komentarz w: A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie. T. 1, cz. 3. Wrocław 1981. ; 83. Cz. Zgorzelski, Obserwacje. Warszawa 1993.

Issue:

2

Start page:

29

End page:

58

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: