Object

Title: Próba tragizmu epickiego: "Ludzie bezdomni" Stefana Żeromskiego

Creator:

Popiel, Magdalena

Date issued/created:

1998

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (1998)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. E. Abramowski, Badania doświadczalne nad pamięcią. W: Metafizyka doświadczalna i inne pisma. Wybór, wstęp i komentarz S. Borzym . Warszawa 1980. ; 2. E. Abramowski, Źródła podświadomości i jej przejawy. Warszawa 1914. ; 3. Z. Adamczewski, Tragiczny protest. Przeł. Z. Kubiak. Warszawa 1969. ; 4. E. Bieńkowska, Tragedia i mit tragiczny w filozofii Pawła Ricoeura. „Twórczość” 1971, nr 4, s. 88-99. ; 5. J. Błoński, Portret artysty w latach wielkiej zmiany. W: Odmarsz. Kraków 1978. ; 6. E. Boniecki, Struktura "nagiej duszy". Studium o Stanisławie Przybyszewskim. Warszawa 1993. ; 7. W. Borowy, Żeromski i świat książek. W: O Żeromskim. Warszawa 1960. ; 8. T. Boy-Żeleński, Flirt z Melpomeną. [cz. 2]. Pisma. T. 20. Warszawa 1963. ; 9. S. Brzozowski, Fryderyk Nietzsche. Stanisławów 1907. ; 10. S. Brzozowski, Leopold Staff: „Skarb". W: Kultura i życie.—Zagadnienia sztuki i twórczości.—W walce o światopogląd. Wstęp A. Walicki. Teksty oprac. i przygotowała do druku oraz indeks zestawiła K. Podgórecka. Warszawa 1973. ; 11. S. Brzozowski, Styl Ibsena. W: Kultura i życie. Warszawa 1973. ; 12. W. Bukowiński, Stefan Żeromski. (Z powodu nowej powieści pt. „Ludzie bezdomni”). „Prawda” 1900, nr 1/2. ; 13. P. Chmielowski, "Ludzie bezdomni". W: Pisma krytycznoliterackie. Oprac. H. Markiewicz. T. 2. Warszawa 1961. ; 14. P. Chmielowski, Stylistyka polska. Warszawa 1903. ; 15. M. Dąbrowska, O tragiczności u Żeromskiego. "Wiadomości Literackie” 1936, nr 16. ; 16. B. Dziemidok, Teoria tragizmu w estetyce okresu Młodej Polski (1890—1918). W zb.: Studia z dziejów estetyki polskiej 1890—1918. T. 1. Warszawa 1972, s. 59-105. ; 17. A. Dżogi, Tragizm Żeromskiego. Lwów 1935. ; 18. S. Eile, Analogiczność i przypadek w prozie Żeromskiego. W zb.: Stefan Żeromski. W pięćdziesiątą rocznicę śmierci. Studia i szkice. Red. Z. Goliński. Warszawa 1977, s. 115-129. ; 19. S. Eile, Polifonia w powieściach Żeromskiego. W zb.: O Stefanie Żeromskim: materiały z sesji naukowej, Kielce 14-16 październik 1974. Red. J. Pacławski. Kraków 1976. ; 20. H. Elzenberg, Kłopoty z istnieniem. Kraków 1963. ; 21. M. Głowiński, „Cham", czyli pani Bovary nad brzegami Niemna. W zb.: „Lalka" i inne. Studia w stulecie polskiej powieści realistycznej. Red. J. Bachórz i M. Głowiński. Warszawa 1992, s. 129-143. ; 22. M. Głowiński, Powieść młodopolska. Wrocław 1969. ; 23. K. Irzykowski, Fryderyk Hebbel jako poeta konieczności. W: Czyn i słowo. Wstęp A. Lam. Tekst opracowała i indeksy sporządziła Z. Górzyna. Informacja bibliograficzna W. Winklowa. Pisma. Red. A. Lam. Kraków 1980. ; 24. K. Irzykowski, Glosy do współczesnej literatury polskiej. W: Cięższy i lżejszy kaliber. Krytyki i eseje. Wybrał, wstępem i przypisami opatrzył A. Stawar. Warszawa 1957. ; 25. W. Iwanow, Dostojewskij i roman-tragiedija. „Russkaja mysi” 1911, nry 5 — 6. ; 26. W. Iwanow, Dostojewskij i roman-tragiedija. W: Borozdy i mieży. Moskwa 1916. ; 27. W. Iwanow, Dostojewskij i roman-tragiedija. W: Dostojewskij. Tübingen 1932. ; 28. C. Jellenta, Stefan Żeromski, „Ludzie bezdomni". „Głos” 1900, nr 17. ; 29. M. Janion, Czyn i klęska. Rzecz o tragizmie. W: Gorączka romantyczna. Warszawa 1975. ; 30. Z. Jarosiński, Przekonania literackie Żeromskiego. W zb.: Stefan Żeromski. W pięćdziesiątą rocznicę śmierci. Studia i szkice. Red. Z. Goliński. Warszawa 1977, s. 15-56. ; 31. S. Kawyn, Edward Abramowski i jego idee w twórczości Żeromskiego. W: Studia i szkice. Kraków 1976. ; 32. S. Kierkegaard, Odblask antycznego tragizmu w tragizmie współczesnym. W: Albo—Albo. Z oryginału duńskiego przeł. i wstęp J. Iwaszkiewicz. T. 1. Warszawa 1982. ; 33. J. Kleiner, St. Żeromski. „Walka z szatanem”. „Sfinks” 1917, z. 4. ; 34. J. Kleiner, Tragizm. W: W kręgu historii i teorii literatury. Wybór i oprac. A. Hutnikiewicz. Warszawa 1981. ; 35. S. Kołaczkowski, Kierunki epoki w twórczości S. Żeromskiego. „Wiadomości Literackie” 1925, nr 51. ; 36. S. Kołaczkowski, O Stefanie Żeromskim. W: Portrety i zarysy literackie. Warszawa 1968. ; 37. M. Konopnicka, Mickiewicz, jego życie i duch. Warszawa 1899. ; 38. A. Lange, Pierwsza powieść nowelisty. „Gazeta Polska” 1899, nr 297. ; 39. G. Lukâcs, Teoria powieści. Esej historyczno-filozoficzny o wielkich formach epiki. Przeł. J. Goślicki. Posł. A. Brodzka. Warszawa 1968. ; 40. H. Markiewicz, „Ludzie bezdomni" Stefana Żeromskiego. Warszawa 1975. ; 41. H. Markiewicz, Pozytywizm. Warszawa 1978. ; 42. H. Markiewicz, W kręgu Żeromskiego. Warszawa 1977. ; 43. H. Markiewicz, Zawartość narracyjna i schemat fabularny. W: Wymiary dzieła literackiego. Kraków 1984. ; 44. I. Matuszewski, O twórczości i twórcach. Studia i szkice literackie. Wybór i oprac. S. Sandler. Warszawa 1965. ; 45. I. Matuszewski, Słowacki i nowa sztuka (modernizm). Twórczość Słowackiego w świetle poglądów estetyki nowoczesnej. Studium krytyczno-porównawcze. Wyd. 4. Oprac., wstęp S. Sandler. Warszawa 1965. ; 46. M. Maeterlinck, Tragizm codzienności. Tł. J. Kortas. W zb.: O dramacie: poetyki, manifesty, komentarze: wybór źródeł do dziejów teorii dramatycznych. T.2: Od Hugo do Witkiewicza. Red. E. Udalska. T. 2. Warszawa 1993, s. 231-234. ; 47. A. Nicoll, Dzieje dramatu. Od Ajschylosa do Anouilha. Tł. H. Krzeczkowski, W. Niepokólczycki, J. Nowacki. Warszawa 1962. ; 48. H. Obiezierska, Wątek Korzeckiego w „Ludziach bezdomnych". W zb.: Księga pamiątkowa ku czci Konrada Górskiego. Red. nauk. A. Hutnikiewicz. Toruń 1967, s. 353-360. ; 49. J. Passi, Tragicznoto. Sofia 1963. ; 50. J. Pawelski, Z nowych powieści. „Przegląd Powszechny” 1900, t. 65, z. 3. ; 51. M. Podraza-Kwiatkowska, Ibsenowska „prawda" w literaturze Młodej Polski. „Ruch Literacki” 1996, z. 2, s. 137-150. ; 52. S. Posner, Stefan Żeromski. Charakterystyka w świetle wspomnień. Warszawa 1926. ; 53. A. Potocki, O „czującym widzeniu" Żeromskiego. „Bibioteka Warszawska” 1900, t 1. ; 54. A. Potocki, O „czującym wiedzeniu" Żeromskiego. W: Szkice i wrażenia literackie. Lwów 1903. ; 55. D. D. Raphael, The Paradox of Tragedy. London 1961. ; 56. P. Ricoeur, Symbolika zła. Przeł. S. Cichowicz, M. Ochab. Warszawa 1986. ; 57. D. de Rougemont, Dwaj książeta duńscy Kierkegaard i Hamlet. Przeł. A. Gettlich. "Literatura na Świecie” 1974, nr 3, s. 312-325. ; 58. Z. Sarnecki, Stefan Żeromski, "Ludzie bezdomni”. „Głos Narodu” 1900, nr 142. ; 59. H. Ch. Sorensen, Technika narracji w „Ludziach bezdomnych”. „Scando-Slavica” (Kobenhavn) 1961, t. 7. ; 60. M. Stala, Schronić się w śmieszność. Uwagi o „Hamlecie wtórym" Romana Jaworskiego. W zb.: Dramat i teatr dwudziestolecia międzywojennego. Red. J. Popiel. Wrocław 1992, s. 135-153. ; 61. Stefan Żeromski. Kalendarz życia i twórczości. Oprac. S. Eile, S. Kasztelowicz. Wyd. 2, popr. i uzup. Kraków 1976. ; 62. W. Szekspir, Hamlet. Oprac. i przekł. W. Chwalewik. Wrocław 1963. ; 63. T. Walas, Ku otchłani. Kraków 1986. ; 64. S. Wyspiański, Hamlet. Oprac. M. Prussak . BN I 225. Wrocław 1976. ; 65. S. Żeromski, Dzieje grzechu. T. 1-2. Warszawa 1974. ; 66. S. Żeromski, Dzienniki. (Wybór). Oprac. J. Kądziela. BN I 238. Wrocław 1980. ; 67. S. Żeromski, Literatura a życie polskie. W: Sen o szpadzie. Pomyłki. Dzieła. T. 4. Red. S. Pigoń. Warszawa 1957. ; 68. S. Żeromski, Ludzie bezdomni. Oprac. I. Maciejewska. BN I 254. Wrocław 1987. ; 69. S. Żeromski, Promień. Warszawa 1948.

Issue:

2

Start page:

59

End page:

92

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68132 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Aug 27, 2020

In our library since:

Jan 30, 2019

Number of object content hits:

815

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/85399

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information