Object structure

Title:

Claude Backvis, Panorama de la poésie polonaise à l'âge baroque. T. 1-2. [b. m.] 1995

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (1998)

Creator:

Głębicka, Ewa Jolanta (1953-2008)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie ; Streszcz. ang.

Subject and Keywords:

polska poezja barokowa ; neologizm ; archaizm ; wulgaryzm ; stylistyczne środki wyrazu ; biografia Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, Szymona i Bartłomieja Zimorowiców, Jana Andrzeja Morsztyna, Wacława Potockiego

References:

1. Antologia polskiej poezji metafizycznej epoki baroku. Od Mikołaja Sępa Szarzyńskiego do Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Oprac., wstęp K. Mrowcewicz. Warszawa 1993.
2. C. Backvis, La poésie latine en Pologne pendant la première phase de l'Humanisme. „Neohelicon” (Budapest) 1975, z. 1/2.
3. T. Chynczewska-Hennel, Pojednanie polsko-ukraińskie w wierszach Łazarza Baranowicza. W zb.: Kultura staropolska—kultura europejska. Prace ofiarowane Januszowi Tazbirowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Warszawa 1997, s. 325-329.
4. N. Jakovenko, Niespodzianki ukraińskiej historii przedstawionej po łacinie („Camoenae Borysthenides" Jana Dąbrowskiego). „Łacina w Polsce. Zeszyty Naukowe” 1995, z. 1/2.
5. A. Kersten, Hieronim Radziejowski. Studium władzy i opozycji. Warszawa 1988.
6. S. H. Lubomirski, Poezje zebrane. Wydał A. Karpiński. "Adverbia moralia" w oprac. M. Mejora. T. 1—2. Warszawa 1995-1996.
7. R. Łużny, Pisarze kręgu Akademii Kijowsko-Mohylańskiej a literatura polska. Kraków 1966.
8. R. Radyszewśkyj, Polskojęzyczna poezja ukraińska od końca XVI do początku XVIII w. Cz. 1. Kraków 1996.
9. I. Sevćenko, Różne oblicza świata Piotra Mohyły. W: Ukraina między Wschodem a Zachodem. Warszawa 1996.
10. I. Sevćenko, Ukraina między Wschodem a Zachodem. „Łacina w Polsce. Zeszyty Naukowe” 1995, z. 1/2.
11. E. Ulćinajte, Literatura neołacińska jako świadectwo litewskiej świadomości państwowej i narodowej. „Łacina w Polsce. Zeszyty Naukowe” 1995, z. 1/2.

Issue:

2

Start page:

175

End page:

181

Resource Type:

Recenzje

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)