Object

Title: Feministyczna krytyka literacka : teorie i praktyki

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (1998)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. M. Barrett, Feminism and the Definition of Cultural Politics. W zb.: Feminism, Culture, and After. Ed. R. Brunt, C. Rowan. London 1982. ; 2. M. Barrett, Virginia Woolf: Women and Writing. London 1979. ; 3. M. Barrett, Women’s Oppression Today: Problems in Marxist Feminist Analysis. London 1980. ; 4. S. de Beauvoir, Le Deuxieme sexe. Paris 1949. ; 5. S. de Beauvoir, Druga płeć. Tł. G. Mycielska. Kraków 1972. ; 6. C. Belsey, Critical Practice. London and New York 1980. ; 7. C. Belsey, The Subject of Tragedy: Identity and Difference in Renaissance Drama. London 1985. ; 8. U. M. Benka, Energia kobiecości. „Teksty Drugie” 1993, nr 4/5/6, s. 285-295. ; 9. G. Borkowska, Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej. Warszawa 1996. ; 10. G. Borkowska, Strategia pszczoły. Żmichowska wobec Hoffmanowej. „Teksty Drugie” 1993, nr 4/5/6, s. 70-80. ; 11. H. Cixous, Le Sexe ou la tete? „Les Cahiers du GRIF” 1976, nr 13. ; 12. H. Cixous, Śmiech Meduzy. Tł. A. Nasiłowska. Konsultacja M. Bieńczyk. „Teksty Drugie” 1993, nr 4/5/6, s. 147-166. ; 13. R. Coward, Introduction. W zb.: Female Desire: The Politics of Sexuality. Ed. A. Snitow [ i in.]. London 1984. ; 14. R. Coward, Patriarchal Precedents: Sexuality and Social Relations. London 1983. ; 15. L. Curti, Genre and Gender. „Cultural Studies” 1988, nr 2. ; 16. J. Derrida, Of Grammatologie. Transl. G. Spivak. Baltimore and London 1974. ; 17. R. Dyer, Heavenly Bodies: Film Stars and Society. London 1986. ; 18. M. Ellmann, Thinking About Women. New York 1968. ; 19. The Feminist Reader: Essays in Gender and the Politics of Literary Criticism. Ed. C. Belsey, J. Moore. London 1990. ; 20. J. Fetterley, The Resisting Reader: A Feminist Approach to American Fiction. Bloomington 1978. ; 21. H. Filipowicz, Przeciw „literaturze kobiecej". „Teksty Drugie” 1993, nr 4/5/6, s. 245-258. ; 22. Sh. Firestone, The Dialectic of Sex: A Case for Feminist Revolution. New York 1970. ; 23. S. M. Gilbert, S. Gubar, The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth Century Imagination. New Haven 1979. ; 24. A. Górnicka-Boratyńska, Międzywojenna kobieca powieść popularna. „Kresy” 1996, nr 25, s. 48-66. ; 25. W. Gutowski, Nagie dusze i maski. (O młodopolskich mitach miłości). Kraków 1992. ; 26. C. Heilbrun, Feminist Criticism: Bringing the Spirit Back to English Studies. W zb.: The New Feminist Criticism: Essays on Women, Literature and Theory. Ed. E. Showalter. New York 1985. ; 27. R. Hoggart, The Uses of Literacy. London 1958. ; 28. M. Humm, Feminist Criticism: Women As Contemporary Critics. Brighton 1986. ; 29. L. Irigaray, Ce sexe qui n'en est pas un. Paris 1977. ; 30. L. Irigaray, This Sex Which Is Not One. Transi. С. Porter. Ithaca—New York 1985. ; 31. I. Iwasiów, Kresy w twórczości Włodzimierza Odojewskiego. Próba feministyczna. Szczecin 1994. ; 32. I. Iwasiów, We wspólnym piekle. „Teksty Drugie” 1993, nr 4/5/6, s. 81-96. ; 33. M. Janion, Kobiety i duch inności. Warszawa 1996. ; 34. B. Johnson, The Critical Difference. Baltimore 1980. ; 35. B. Johnson, Różnica krytyczna. Przeł. M. Adamczyk. „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 2, s. 297-306. ; 36. C. Kaplan, Feminist Criticism Twenty Years On. W: From M y Guy to Sei-Fiction: Genre and Women’s Writing in the Postmodern World. Ed. H. C arr. London 1989. ; 37. K. Kawalerowicz, Ciało i magia w sztuce kobiet. „Kresy” 1996, nr 26, s. 203-207. ; 38. M. Kitowska-Łysiak, Pamięć ciała. „Kresy” 1996, nr 26, s. 198-203. ; 39. K. Kłosińska, Kobieta autorka. „Teksty Drugie” 1995, nr 3/4, s. 87-112. ; 40. Kobieta i kultura. Kobiety wśród twórców kultury intelektualnej i artystycznej w dobie rozbiorów i w niepodległym państwie polskim. Red. A. Żarnowska, A. Szwarc. Warszawa 1996. ; 41. E. Kraskowska, Kilka uwag na temat powieści kobiecej. „Teksty Drugie” 1993, nr 4/5/6, s. 259-273. ; 42. E. Kraskowska, Od fizjologii do filozofii macierzyństwa. „Kresy” 1996, nr 28, s. 90-97. ; 43. J. Kristeva, Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art. Transl. A. Fardine, Th. Gora, L. Roudiez. Ed. L. Roudiez. Oxford 1980. ; 44. J. Kristeva, Polylogue. Paris 1977. ; 45. J. Kristeva, Psychoanalysis and „the Polis". W: The Kristeva Reader. Transl. M. Waller. Ed. T. Moi. New York 1986. ; 46. S. Kwiatkowski, Inna Oktawia. „Teksty Drugie” 1993, nr 4/5/6, s. 309-318. ; 47. J. Lacan, Écrits. Paris 1966. ; 48. J. Lacan, Encore: Le Seminaire XX. 1972-4. Paris 1972. ; 49. F. R. Leavis, Culture and Environment: The Training of Critical Awareness. London 1933. ; 50. F. R. Leavis, Mass Civilisation and Minority Culture. Harmondsworth 1962. ; 51. D. Leland, Lacanian Psychoanalysis and French Feminism: Toward an Adequate Political Psychology. W zb.: Revaluing French Feminism: Critical Essays on Difference, Agency and Culture. Ed. N. Fraser and S. Lee. Bloomington and Indianapolis 1992. ; 52. M. Lisiewicz, Ciało przeciw naukowym dyskursom. "Kresy" 1996, nr 25, s. 187-190. ; 53. A. Łebkowska, Czy „płeć” może uwieść poetykę? W zb.: Poetyka bez granic. Red. W. Bolecki i W. Tomasik. Warszawa 1995, s. 78-93. ; 54. C. MacKinnon, Feminism, Marxism, Method and the State: an Agenda for Theory. W zb.: Feminist Theory. Ed. O. Keohane [i in.], Brighton 1982. ; 55. Making a Difference: Feminist Literary Criticism. Ed. G. Greene, C. Kahn. London 1985. ; 56. E. Martin, The Egg and the Sperm: How Science Has Constructed a Romance Based on Stereotypical Male-Female Role. „Signs. Journal of Women in Culture and Society” 1991, nr 16. ; 57. E. Messer-Davidow, The Philosophical Bases of Feminist Literary Criticism. „New Literary History” 1987, nr 19. ; 58. B. Miemietz, Kto to jest „człowiek". „Teksty Drugie” 1993, nr 4/5/6, s. 169-180. ; 59. K. Millett, Sexual Politics. New York 1970. ; 60. Cz. Miłosz, W stronę kobiet. „Teksty Drugie” 1993, nr 4/5/6, s. 7-14. ; 61. J. Mitchell, Woman’s Estate. Harmondsworth 1971. ; 62. T. Modleski, Loving With a Vengeance: Mass-Produced Fantasies for Women. London 1984. ; 63. T. Moi, Feminizm jest polityczny. Rozm. przepr. M. Walicka-Hueckel. „Teksty Drugie” 1993, nr 4/5/6, s. 97-114. ; 64. T. Moi, Sexual/Textual Politics: Feminist Literary Theory. London and New York 1985. ; 65. S. Morawski, O sztuce kobiet i sztuce kobiecej. „Odra” 1995, nr 11, s. 32-39. ; 66. New French Feminism. Ed. E. Marks, I. Courtivron. Amherst 1980. ; 67. R. Nycz, Dziedziny zainteresowań współczesnej teorii literatury. W zb.: Wiedza o literaturze i edukacji. Księga referatów Zjazdu Polonistów, Warszawa 1995. Red. T. Michałowska, Z. Goliński, Z. Jarosiński. Warszawa 1996, s. 60-76. ; 68. E. Paukszys, Epistemologia feministyczna, albo kobieca kontestacja i co z tego wynika dla nauczania filozofii dzisiaj. W zb.: Filozofia w dobie przemian. Red. T. Buksiński. Poznań 1994. ; 69. M. Podraza-Kwiatkowska, Młodopolska femina. Garść uwag. „Teksty Drugie” 1993, nr 4/5/6, s. 36-53. ; 70. J. Radway, Reading the Romance: Women, Patriarchy and Popular Culture. London 1987. ; 71. Revaluing French Feminism: Critical Essays on Difference, Agency and Culture. Ed. N. Fraser and S. Lee. Bloomington and Indianapolis 1992. ; 72. K. K. Ruthven, Feminist Literary Studies. Cambridge 1984. ; 73. E. Showalter, Krytyka feministyczna na bezdrożach. Pluralizm a krytyka feministyczna. Tł. I. Kalinowska-Blackwood. Konsultacja R. Nycz. „Teksty Drugie” 1993, nr 4/5/6, s. 115-146. ; 74. E. Showalter, A Literature of Their Own. W zb.: Feminist Theory: A Reader. Ed. M. Eagleton. Oxford 1986. ; 75. E. Showalter, A Literature of Their Own: British Women Novelists from Brontê to Lessing. Princeton 1977. ; 76. D. Siwicka, Hańba i ohyda. O autobiografii Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej. „Teksty Drugie” 1993, nr 4/5/6, s. 54-69. ; 77. D. Siwicka, Ojczyzna intymna (Spór o polski romantyzm). „Res Publica Nowa” 1993, nr 7/8, s. 70-72. ; 78. K. Snow, Images of Women in the American Novel. „Aphra” 1950, nr 21. ; 79. D. Sosnowska, Ciało wyparte. "Kresy" 1996, nr 25, s. 39-43. ; 80. G. Spivak, In Other Worlds: Essays in Cultural Politics. London 1987. ; 81. G. Ch. Spivak, Displacement and the Discourse of Women. W zb.: Displacement: Derrida and After. Ed. M. Krupnick. Bloomington 1983. ; 82. G. Ch. Spivak, The Politics of Interpretation. „Critical Inquiry” 1982, nr 9. ; 83. G. Ch. Spivak, Unmasking and Masking in „То the Lighthouse”. W zb.: Women and Language in Literature and Society. Ed. H. Mc Connell-Ginet [i in.]. New York 1980. ; 84. E. M. Thompson, O feminizmie sceptycznie. „Teksty Drugie” 1993, nr 4/5/6, s. 281-284. ; 85. J. Todd, Feminist Literary History: A Defence. Cambridge 1988. ; 86. M. Ujma, Wstyd i brzydota. "Kresy" 1996, nr 25, s. 198-204. ; 87. W. Walczewska, Feminizm jako odkrywanie kultury kobiecej. W zb.: Różnice i różnorodność. O kulturze ponowoczesnej-szkice krytyczne. Red. A. Jawłowska. Poznań 1996, s. 73-80. ; 88. C. Weedon, Feminist Practice and Poststructuralist Theory. Cambridge, Mass., 1992. ; 89. R. Williams, Culture and Society. London 1958. ; 90. R. Williams, The Long Revolution. London 1961. ; 91. M. Wittig, The Category of Sex. „Feminist Issues” 1981, nr 2. ; 92. M. Wittig, S. Zeig, Lesbian People: Material for a Dictionary. New York 1976. ; 93. V. Woolf, Jej własny pokój. Przeł. A. Graff. Warszawa 1997.

Issue:

3

Start page:

99

End page:

113

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68159 ; oai:rcin.org.pl:68159 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Jan 30, 2019

In our library since:

Jan 30, 2019

Number of object content hits:

931

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/85432

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information