Object structure

Title:

Paweł z Krosna i jego twórczość w świetle dotychczasowych badań

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (1998)

Creator:

Gorzkowski, Albert

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Paweł of Krosno’s biography ; Paweł of Krosno’s creativity ; research concerning Paweł of Krosno ; New Latin literature ; Polish-Latin literature

References:

1. Acta rectoralia Almae Universitatis Studii Cracoviensis inde ab anno MCCCLXIX . Cracoviae 1893. ; 2. C. Backvis, La Poésie en Pologne pendant la première phase de l ’Humanisme. „Neohelicon” 1975, z. 1. ; 3. C. Backvis, Uwagi o dwujęzyczności łacińsko-polskiej w XVI wieku w Polsce. Tłum. U. Dąbska-Prokop. W: Szkice o kulturze staropolskiej. Wybór tekstów i oprac. A. Biernacki. Warszawa 1975. ; 4. H. Barycz, Historia Uniwersytetu Jagielońskiego. Kraków 1935. ; 5. M. Bergman, Polsko-łacińskie epitalamium. „Pamiętnik Literacki” 1928, s. 185-204. ; 6. D. Braun, De scriptoribus Poloniae, Elbingae 1723. ; 7. A. Brückner, Dzieje kultury polskiej. T. 2. Kraków 1930. ; 8. A. Budzisz, Biblia i tradycja antyczna. Lublin 1995. ; 9. K. Budzyk, Przełom renesansowy w literaturze polskiej drugiej połowy XV i pierwszej połowy szesnastego wieku. Warszawa 1953. ; 10. I. Chodynicki, Dykcjonarz uczonych Polaków. T. 1. Lwów 1833. ; 11. K. O. Conrady, Lateinische Dichtungstradition und deutsche Lyrik des 17. Jahrhunderts. Bonn 1962. ; 12. L. Coxe, De laudibus celeberrimae Academiae Cracoviensis. Cracoviae 1518. ; 13. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Przeł. i oprac. A. Borowski. Kraków 1997. ; 14. M. Cytowska, Les Études sur la littérature polono-latine au cours des 25 années de la Republique Populaire de Pologne. W zb.: L'Antiquité classique au cours des 25 années de la Republique Populaire de Pologne. Wrocław 1974. ; 15. M. Cytowska, Twórczość Pawła z Krosna na tle ówczesnej literatury humanistycznej. „Meander” 1961, z. 10, s. 502-515. ; 16. Z. Dembitzer , Buonaccorsiana. „Eos” 1907, t. 13, z. 1, s. 76-78. ; 17. W. Edelstein, Eruditio und Sapientia. Weltbild und Erziehung in der Karolingerzeit. Frankfurt am Main 1990. ; 18. H. Freytag, Die Beziehungen der Universität Leipzig zu Preussen von ihrer Begründung bis zur Reformation. „Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins” (Danzig) 1902, z. 44. ; 19. E. Friedlander, Altere Universitäts-Matrikeln. T. 1. Leipzig 1893. ; 20. J. Garbacik, Zabudowa Krosna w XVI wieku. W zb.: Krosno. Studia z dziejów i regionu. T. 1. Warszawa 1972, s. 119-170. ; 21. R. Gansiniec, Rec.: T. Sinko, Historia poezji łacińskiej humanistycznej w Polsce. „Przegląd Klasyczny” 1936, z. 1. ; 22. J. Hoppius, De scriptoribus historiae polonicae, Dantisci 1707. ; 23. Horacy, Dzieła wszystkie. T. 1: Ody i epody. Oprac. i wstęp O. Jurewicz. Wrocław 1986. ; 24. J. Jabłonowski, Bibliotheca poetarum polonorum, Varsoviae 1752. ; 25. J. D. Janocki, Janociana. T. 1. Warszawa 1776. ; 26. A. Jelicz, Wstęp. W: Antologia poezji polsko-łacińskiej 1470-1543. Wstęp i oprac. A. Jelicz. Warszawa 1956, s. 5-50. ; 27. M. Jezienicki, O rękopisie Bibl. król. i uniw. we Wrocławiu z r. 1515 [...] tudzież o pismach w nim zawartych. Kraków 1896. ; 28. M. Jezienicki, Uwagi krytyczne nad utworami łacińskimi Pawła z Krosna i Jana z Wiślicy. Kraków 1888. ; 29. H. Juszyński, Dykcjonarz poetów polskich. Kraków 1820. ; 30. M. Kasterska, Les Poètes latins-polonais (jusqu'à 1584). Paris 1918. ; 31. R. Klibansky, E. Panofsky, F. Saxl, Saturn und Melancholie. Cambridge 1964. ; 32. K. Kumaniecki, Scripta minora. Wrocław 1967. ; 33. J. Krókowski, Język i piśmiennictwo łacińskie w Polsce XVI w. W zb.: Kultura staropolska. Kraków 1932, s. 385-459. ; 34. J. Krókowski, „De Septem sideribus”, quae Nicolao Copernico vulgo tribuuntur. Kraków 1926. ; 35. B. Kruczkiewicz, Pauli Crosnensis vitae appendix. „Eos” 1907, t. 13, z. 1, s. 79-81. ; 36. J. Krukierek, Paweł z Krosna na tle epoki. Szkic monografii popularnonaukowej. Krosno 1935. ; 37. J. Krzyżanowski, Dzieje literatury polskiej. Warszawa 1969. ; 38. J. Krzyżanowski, Rec.: J. Krukierek, Paweł z Krosna na tle epoki. Szkic monografii popularnonaukowej. Krosno 1935. „Ziemia” 1936, nr 10/11. ; 39. Ch. Landinus, Carmina omnia. Ed. A. Perosa. Florentiae 1937. ; 40. L. Lavollee, La Poésie latine en Pologne. Paris 1873. ; 41. I. Lichońska, Wstęp w: Ph. Callimachus, Vita et mores Gregorii Sanocei. Varsoviae 1963. ; 42. L. Łukaszewicz, Rys dziejów piśmiennictwa polskiego. Kraków 1836. ; 43. A. Miodoński, Spicilegium Gregorianum. „Eos” 1907, t. 13, z. 2, s. 204-206. ; 44. B. Nadolski, Poezja polsko-łacińska w dobie odrodzenia. W zb.: Odrodzenie w Polsce. T. 4: Historia literatury. Red. J. Ziomek. Warszawa 1956, s. 154-226. ; 45. B. Otwinowska, Imitacja—eklektyzm—spontaniczność. „Studia Estetyczne” 1967, t. 4, s. 25-38. ; 46. Pauli Crosnensis Rutheni Carmina. Ed. В. Kruczkiewicz. Cracoviae 1887. ; 47. Pauli Crosnensis Rutheni Carmina. Ed. M. Cytowska. Varsoviae MCMLXII. ; 48. J. Pelc, Renesans w literaturze polskiej. Początki i rozwój. W zb.: Problemy literatury staropolskiej. Seria 1. Wrocław 1972, s. 29-104. ; 49. M. Plezia, Wstęp. W: Najstarsza poezja polsko-łacińska (do połowy XVI wieku). Wstęp, oprac. M. Plezia. BN 141. Wrocław 1952, s. III-XCII. ; 50. H. Rupprich, Der Briefwechsel des Konrad Celtis. München 1934. ; 51. S. Sawicki, Początki syntezy historycznoliterackiej w Polsce. Warszawa 1969. ; 52. T. Sinko, Drobiazgi humanistyczne I. „Eos” 1905, t. 11, z. 1, s. 34-42. ; 53. T. Sinko, Drobiazgi humanistyczne II. „Eos” 1905, t. 11, z. 2, s. 154-160. ; 54. T. Sinko, Historia poezji łacińskiej humanistycznej w Polsce. W zb.: Dzieje literatury pięknej w Polsce. Cz. 1. Kraków 1918, s. 122-178. ; 55. J. Starnawski, Głos w dyskusji nad referatem L. Hajdukiewicz, Społeczne aspekty mecenatu literackiego w Małopolsce w czasach Jana Kochanowskiego. W zb.: Cracovia litterarum. Kultura umysłowa i literacka Krakowa i Małopolski w dobie Renesansu. Księga zbiorowa Międzynarodowej Sesji Naukowej w czterechsetlecie zgonu Jana Kochanowskiego (w Krakowie, 10—13 października 1984 r. Red. T. Ulewicz. Wrocław 1991, s. 142-143. ; 56. K. Stawecka, Elementy liryczne i epiczne w polsko-łacińskim epitalamium. „Roczniki Humanistyczne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1966, z. 3, s. 87-95. ; 57. Ch. Trinkaus, In our Image and Likeness. T. 1-2. London 1970. ; 58. T. Ulewicz, Iter romano-italicum polonorum czyli O związkach umysłowo-kulturalnych Polski z Włochami w wiekach średnich i renesansie. Kraków 1999. ; 59. В. L. Ullman, The Humanism of Coluccio Salutati. Padova 1963. ; 60. M. Wiszniewski, Historia literatury polskiej. T. 6. Kraków 1844. ; 61. G. Witt, Hercules at the Crossroads. Durham 1983. ; 62. S. Zabłocki, Poezja polsko-iacińska wczesnego renesansu. Wybrane zagadnienia. W zb.: Problemy literatury staropolskiej. Red. J. Pelc. Seria 2. Wrocław 1973, s. 7-102. ; 63. S. Zabłocki, Polsko-łacińskie epicedium renesansowe na tle europejskim. Wrocław 1968. ; 64. J. Ziomek, Przekład—rozumienie—interpretacja. W: Powinowactwa literatury. Warszawa 1980.

Issue:

3

Start page:

143

End page:

154

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: