Object structure

Title:

"Zdania i uwagi" Adama Mickiewicza : mądrość i samotność

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (1998)

Creator:

Masłowski, Michał

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Adam Mickiewicz’s Zdania i uwagi (Sentences and Remarks) ; Mickiewicz’s biography ; Mickiewicz’s religiousness ; Towarzystwo Braci Zjednoczonych (Society of United Brothers) ; prometheism ; spirituality ; internal and external world ; Jakob Boehme’s philosophy ; mitof of silence ; notions of God, heaven, evil

References:

1. E. Benz, Les Sources mystiques de la philosophie romantique allemande. Paris 1987.
2. R. M. Blüth, „Chrześcijański Prometeusz". Wpływ Boehmego na koncepcję III części „Dziadów”. W: Pisma literackie. Oprac. P. Nowaczyński. Kraków 1987.
3. W. Borowy, Drobiazgi Mickiewiczowskie. 14. Z Anioła Ślązaka. 15. Z Saint-Martina. „Pamiętnik Literacki” 1948, s. 374-398.
4. E. Boutroux, Le Philosophe allemand J. Boehme. Paris 1888.
5. W. Bruchnalski, Zdania i uwagi Anioła Szlązaka w przekładzie A. Mickiewicza. „Pamiętnik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 1889, s. 201-211.
6. M.-M. Davy, Encyclopédie des mystiques. Paris 1972.
7. A. Faivre, Accès de l’ésotérisme occidental. Paris 1996.
8. B. Gorceix , Flambée et agonie. Mystiques du XVIIe s. allemand. Sisteron 1977.
9. K. Górski, Mądry, mądrość, mędrzec i mędrek w pisarskiej praktyce Mickiewicza. W: Z historii i teorii literatury. Seria 2. Warszawa 1964.
10. Jacob Boehme ou l’obscure lumière de la connaissance mystique. Paris 1979.
11. Z. Kępiński, Mickiewicz hermetyczny. Warszawa 1980.
12. J. Kleiner, „Zdania i uwagi” i fragmenty liryki mistycznej. W: Studia inedita. Oprac. i posł. J. Starnawski. Lublin 1964.
13. A. Koyre, La Philosophie de J. Boehme. Wyd. 3. Paris 1979.
14. P. Kuncewicz, O „Zdaniach i uwagach” Mickiewicza. W zb.: W setną rocznicę mickiewiczowską. Lublin 1956.
15. J. Kvacala, Priełomy wo wierie Komenskeho a Mickiewicza. W: Sbornik statiej poswiaszczonnych poczitatielami akadiemiku i zasłużennomu profiessoru W. I. Łamanskomu po słuczaju piatidiesiatiletija jego uczonoj dieiatielnosti. Cz. 2. Pietierburg 1908.
16. M. Masłowski, Gest, symbol i rytuały polskiego teatru romantycznego. Warszawa 1998.
17. M. Masłowski, Wiara i historia. Dynamiczny model religii wcielenia w dziele Adama Mickiewicza. „Pamiętnik Literacki” 1991, z. 3, s. 31-54.
18. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Narodowe. T. 15. Warszawa 1955.
19. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Rocznicowe. 1798—1998. T. 1. Oprac. Cz. Zgorzelski. Warszawa 1993.
20. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Rocznicowe. T. 5. Oprac. Z. Dokurno. Warszawa 1995.
21. S. Pigoń, „Zdania i uwagi”. W: Wśród twórców. Studia i szkice z dziejów literatury i oświaty. Kraków 1947.
22. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. W przekł. z języków oryginalnych. Oprac. Zespół Biblistów Polskich [...]. [„Biblia Tysiąclecia”]. Wyd. 3, popr. Poznań —Warszawa 1980.
23. M. Plard, La Mystique d ’A. Silesius. Paris 1943.
24. Présence de L.-Cl. de Saint-Martin. Réd. J. F. Marquet et J.-L. Viellard-Baron. Tours 1986.
25. L.-C. de Saint-Martin , Oeuvres majeures. Éd. R. Amadou (introduction et notes). Hildesheim 1973.
26. A. Sikora, Posłannicy słowa. Hoene-Wroński, Towiański, Mickiewicz. Warszawa 1967.
27. Z. Szmydtowa, Mickiewicz jako tłumacz z literatur zachodnioeuropejskich. Warszawa 1955.
28. H. Szucki, Mickiewicz i Boehme. „Pamiętnik Literacki” 1929, z. 3, s. 315-341.
29. W. Weintraub, Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie Mickiewicza. Warszawa 1982.
30. Cz. Zgorzelski, Jak pracował Mickiewicz nad tekstem „Zdań i uwag”? W: O sztuce poetyckiej Mickiewicza. Próby zbliżeń i uogólnień. Warszawa 1976.
31. A. Zipper, W sprawie „Zdań i uwag z dzieł Jakuba Boehmego, Anioła Szlązaka i Saint-Martina". „Pamiętnik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 1890, s. 210-212.

Issue:

4

Start page:

5

End page:

18

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)