Object

Title: Referencyjność i autoteliczność w twórczości Tadeusza Peipera i Juliana Przybosia

Creator:

Kluba, Agnieszka

Date issued/created:

1998

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (1998)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. E. Balcerzan, Perspektywy „poetyki odbioru". W zb.: Problemy socjologii literatury. Red. J. Sławiński. Wrocław 1971, s. 79-95. ; 2. E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1918 — 1939. Warszawa 1996. ; 3. E. Balcerzan, Wstęp w: J. Przyboś, Sytuacje liryczne. Wybór poezji. Wstęp E. Balcerzan . Wybór E. Balcerzan, A. Legeżyńska. Komentarze oprac. A. Legeżyńska. BN I 266. Wrocław 1989, s. III-CXIV. ; 4. Z. Bieńkowski, Miejsce Przybosia. W: Poezja i niepoezja. Szkice. Warszawa 1967. ; 5. S. Brzozowski, Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej. Wstęp A. Walicki. Dzieła. Red. M. Sroka. Kraków 1990. ; 6. S. Brzozowski, Kultura i życie.—Zagadnienia sztuki i twórczości.—W walce o światopogląd. Wstęp A. Walicki. Dzieła. Red. M. Sroka. Warszawa 1973. ; 7. E. Cassirer, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury. Przeł. A. Staniewska. Przedm. B. Suchodolski. Warszawa 1971. ; 8. U. Eco, Semiotics and the Philosophy of Language. London 1984. ; click here to follow the link ; 9. M. Foucault, Słowa i rzeczy. Przeł. S. Cichowicz. W zb.: Antologia współczesnej krytyki literackiej we Francji. Oprac. W. Karpiński. Warszawa 1974, s. 316-340. ; 10. M. Głowiński, Liryka Światowida. „Twórczość” 1959, nr 1, s. 125-132. ; 11. M. Głowiński, Przyboś: najwięcej słów. „Teksty” 1975, nr 1, s. 39-52. ; 12. E. Grodziński, Monizm a dualizm. Z dziejów refleksji filozoficznej nad myśleniem i mową. Wrocław 1978. ; 13. K. Irzykowski, Bahr o ekspresjonizmie. „Maski” 1918, z. 19/20. ; 14. K. Irzykowski, Burmistrz marzeń niezamieszkanych. W: Wybór pism krytycznoliterackich. Oprac. W. Głowala. BN I 222. Wrocław 1975. ; 15. E. Kuźma, Z problemów świadomości literackiej i artystycznej ekspresjonizmu w Polsce. Wrocław 1976. ; 16. J. Kwiatkowski, Świat poetycki Juliana Przybosia. Warszawa 1972. ; 17. Z. Łapiński, Miejsce na ziemi i miejsce w wierszu. O składnikach deiktycznych w liryce Przybosia. W zb.: Przestrzeń i literatura. Studia. Red. M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska. Wrocław 1978, s. 297-307. ; 18. Z. Łapiński, „Świat cały—jakże zmieścić go w źrenicy”. (O kategoriach percepcyjnych w poezji Juliana Przybosia). W zb.: Studia z teorii i historii poezji. Red. M. Głowiński. Seria 2. Wrocław 1970, s. 279-332. ; 19. B. Markwardt, Das Verhältnis von formulierter und werkimmanenter Poetik. W zb.: Poetics.—Poetyka.—Poetika. Red. D. Davie [i inni], Warszawa 1961, s. 733-744. ; 20. T. Miczka, Czas przyszły niedokonany. O włoskiej sztuce futurystycznej. Wyd. 2, uzup. Katowice 1994. ; 21. J. Mukarovsky, O języku poetyckim. W zb.: Praska szkoła strukturalna w latach 1928 — 1948. Wybór materiałów. Red. M. R. Mayenowa. Przekł. i komentarz W. Górny. Warszawa 1966, s. 130-206. ; 22. R. Nycz, Literatura postmodernistyczna a mimesis. Wstępne rozróżnienia. W: Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Warszawa 1993. ; 23. R. Nycz, Sylwy współczesne. Problem konstrukcji tekstu. Wrocław 1984. ; 24. R. Nycz, Tezy o mimetyczności. W zb.: Teoretycznoliterackie tematy i problemy. Red. J. Sławiński. Wrocław 1986, s. 53-60. ; 25. R. Nycz, „Wyrażanie niewyrażalnego” w literaturze nowoczesnej. (Wybrane zagadnienia). „Ruch Literacki” 1997, z. 3, s. 283-309. ; 26. R. Nycz, Wywoływanie świata. Zadania krytyki i sztuki w pisarstwie filozoficznym Stanisława Brzozowskiego. W: Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. Wrocław 1997. ; 27. A. Okopień-Sławińska, Semantyka ,ja" literackiego. („Ja" tekstowe wobec ,ja ” twórcy). W zb.: Teoretycznoliterackie tematy i problemy. Red. J. Sławiński. Wrocław 1986, s. 131-147. ; 28. J. Ortega y Gasset, Dehumanizacja sztuki. W: Dehumanizacja sztuki i inne esesje. Przeł. P. Niklewicz. Wybór, wstęp S. Cichowicz. Warszawa 1980. ; 29. T. Peiper, Pisma wybrane. Oprac. S. Jaworski. BN I 235. Wrocław 1979. ; 30. T. Peiper, Pod dachem. W: Żywe linie. Kraków 1924. ; 31. J. Prokop, Brzozowski i "Zwrotnica". „Ruch Literacki” 1962, z. 1, s. 36-40. ; 32. J. Prokop, Budowa obrazu u Przybosia. „Ruch Literacki” 1960, z. 1/2, s. 72-78. ; 33. J. Prokop, Marginalia do Przybosia. W: Euklides i barbarzyńcy. Szkice literackie. Warszawa 1964. ; 34. J. Prokop, Od retoryki nadmiaru do komunikacji bez słów. W: Żywioł wyzwolony. Studium o poezji Tadeusza Micińskiego. Kraków 1978. ; 35. J. Przyboś, Linia i gwar. Szkice. T. 1. Kraków 1959. ; 36. [J. Przyboś], Miejsce na Ziemi. [Kraków] 1944. ; 37. J. Przyboś, Poezje zebrane. Warszawa 1959. ; 38. J. Przyboś, Sens poetycki. Wyd. 2, powiększone. T. 1-2. Kraków 1967. ; 39. J. Przyboś, Słowo o Leśmianie. (Przemówienie na Wiośnie Poetyckiej w Kłodzku 1967 roku). „Poezja” 1967, nr 12, s. 11-13. ; 40. J. Przyboś, Sytuacje liryczne. Wybór poezji. Wstęp E. Balcerzan . Wybór E. Balcerzan, A. Legeżyńska. Komentarze oprac. A. Legeżyńska. BN I 266. Wrocław 1989. ; 41. J. Przyboś, Zapiski bez daty. Warszawa 1970. ; 42. A. Sandauer, Esteta czy Scyta? Albo robotnik wyobraźni. W: Poeci trzech pokoleń. Staff—Tuwim, Słonimski, Iwaszkiewicz, Broniewski—Przyboś, Gałczyński, Jastrun. Warszawa 1955. ; 43. W. Sebyła, Sprawozdanie za rok 1935 w dziedzinie liryki. „Rocznik Literacki" 1935, s. 14-52. ; 44. W. Sebyła, Rec: Tadeusz Peiper, Poematy. Zbiór. Kraków 1935. "Pion" 1936, nr 3, s. 6. ; 45. R. Skręt, Dodatek krytyczny. W: J. Przyboś, Pisma zebrane. Oprac. R. Skręt. Przedm. J. Kwiatkowski. T. 1. Kraków 1984, s. 369-655. ; 46. J. Sławiński, Koncepcja języka poetyckiego Awangardy krakowskiej. Wrocław 1965. ; 47. J. Sławiński, Próba porządkowania doświadczeń. Nowatorskie przedsięwzięcia poezji polskiej w latach ostatnich. W zb.: Z problemów literatury polskiej XX wieku. T. 3: Literatura Polski Ludowej. Red. A. Brodzka, Z. Żabicki. Warszawa 1965, s. 262-277. ; 48. J. Sławiński, Tadeusz Peiper: „Noga". W zb.: Czytamy wiersze. Wstęp, wybór i oprac. J. Maciejewski. Warszawa 1970, s. 134-142. ; 49. A. Ważyk, Dziwna historia awangardy. Warszawa 1976. ; 50. K. Wyka, Wola wymiernego kształtu. W: Rzecz wyobraźni. Warszawa 1959.

Issue:

4

Start page:

37

End page:

71

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68189 ; oai:rcin.org.pl:68189 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Feb 1, 2019

In our library since:

Feb 1, 2019

Number of object content hits:

96

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/85496

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information