Object structure

Title:

Referencyjność i autoteliczność w twórczości Tadeusza Peipera i Juliana Przybosia

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (1998)

Creator:

Kluba, Agnieszka

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Tadeusz Peiper’s creativity ; Julian Przyboś’s creativity ; referentiality ; autotelism ; poetic language ; superexpressibility ; inexpressibility

References:

1. E. Balcerzan, Perspektywy „poetyki odbioru". W zb.: Problemy socjologii literatury. Red. J. Sławiński. Wrocław 1971, s. 79-95.
2. E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1918 — 1939. Warszawa 1996.
3. E. Balcerzan, Wstęp w: J. Przyboś, Sytuacje liryczne. Wybór poezji. Wstęp E. Balcerzan . Wybór E. Balcerzan, A. Legeżyńska. Komentarze oprac. A. Legeżyńska. BN I 266. Wrocław 1989, s. III-CXIV.
4. Z. Bieńkowski, Miejsce Przybosia. W: Poezja i niepoezja. Szkice. Warszawa 1967.
5. S. Brzozowski, Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej. Wstęp A. Walicki. Dzieła. Red. M. Sroka. Kraków 1990.
6. S. Brzozowski, Kultura i życie.—Zagadnienia sztuki i twórczości.—W walce o światopogląd. Wstęp A. Walicki. Dzieła. Red. M. Sroka. Warszawa 1973.
7. E. Cassirer, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury. Przeł. A. Staniewska. Przedm. B. Suchodolski. Warszawa 1971.
8. U. Eco, Semiotics and the Philosophy of Language. London 1984.
click here to follow the link
9. M. Foucault, Słowa i rzeczy. Przeł. S. Cichowicz. W zb.: Antologia współczesnej krytyki literackiej we Francji. Oprac. W. Karpiński. Warszawa 1974, s. 316-340.
10. M. Głowiński, Liryka Światowida. „Twórczość” 1959, nr 1, s. 125-132.
11. M. Głowiński, Przyboś: najwięcej słów. „Teksty” 1975, nr 1, s. 39-52.
12. E. Grodziński, Monizm a dualizm. Z dziejów refleksji filozoficznej nad myśleniem i mową. Wrocław 1978.
13. K. Irzykowski, Bahr o ekspresjonizmie. „Maski” 1918, z. 19/20.
14. K. Irzykowski, Burmistrz marzeń niezamieszkanych. W: Wybór pism krytycznoliterackich. Oprac. W. Głowala. BN I 222. Wrocław 1975.
15. E. Kuźma, Z problemów świadomości literackiej i artystycznej ekspresjonizmu w Polsce. Wrocław 1976.
16. J. Kwiatkowski, Świat poetycki Juliana Przybosia. Warszawa 1972.
17. Z. Łapiński, Miejsce na ziemi i miejsce w wierszu. O składnikach deiktycznych w liryce Przybosia. W zb.: Przestrzeń i literatura. Studia. Red. M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska. Wrocław 1978, s. 297-307.
18. Z. Łapiński, „Świat cały—jakże zmieścić go w źrenicy”. (O kategoriach percepcyjnych w poezji Juliana Przybosia). W zb.: Studia z teorii i historii poezji. Red. M. Głowiński. Seria 2. Wrocław 1970, s. 279-332.
19. B. Markwardt, Das Verhältnis von formulierter und werkimmanenter Poetik. W zb.: Poetics.—Poetyka.—Poetika. Red. D. Davie [i inni], Warszawa 1961, s. 733-744.
20. T. Miczka, Czas przyszły niedokonany. O włoskiej sztuce futurystycznej. Wyd. 2, uzup. Katowice 1994.
21. J. Mukarovsky, O języku poetyckim. W zb.: Praska szkoła strukturalna w latach 1928 — 1948. Wybór materiałów. Red. M. R. Mayenowa. Przekł. i komentarz W. Górny. Warszawa 1966, s. 130-206.
22. R. Nycz, Literatura postmodernistyczna a mimesis. Wstępne rozróżnienia. W: Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Warszawa 1993.
23. R. Nycz, Sylwy współczesne. Problem konstrukcji tekstu. Wrocław 1984.
24. R. Nycz, Tezy o mimetyczności. W zb.: Teoretycznoliterackie tematy i problemy. Red. J. Sławiński. Wrocław 1986, s. 53-60.
25. R. Nycz, „Wyrażanie niewyrażalnego” w literaturze nowoczesnej. (Wybrane zagadnienia). „Ruch Literacki” 1997, z. 3, s. 283-309.
26. R. Nycz, Wywoływanie świata. Zadania krytyki i sztuki w pisarstwie filozoficznym Stanisława Brzozowskiego. W: Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. Wrocław 1997.
27. A. Okopień-Sławińska, Semantyka ,ja" literackiego. („Ja" tekstowe wobec ,ja ” twórcy). W zb.: Teoretycznoliterackie tematy i problemy. Red. J. Sławiński. Wrocław 1986, s. 131-147.
28. J. Ortega y Gasset, Dehumanizacja sztuki. W: Dehumanizacja sztuki i inne esesje. Przeł. P. Niklewicz. Wybór, wstęp S. Cichowicz. Warszawa 1980.
29. T. Peiper, Pisma wybrane. Oprac. S. Jaworski. BN I 235. Wrocław 1979.
30. T. Peiper, Pod dachem. W: Żywe linie. Kraków 1924.
31. J. Prokop, Brzozowski i "Zwrotnica". „Ruch Literacki” 1962, z. 1, s. 36-40.
32. J. Prokop, Budowa obrazu u Przybosia. „Ruch Literacki” 1960, z. 1/2, s. 72-78.
33. J. Prokop, Marginalia do Przybosia. W: Euklides i barbarzyńcy. Szkice literackie. Warszawa 1964.
34. J. Prokop, Od retoryki nadmiaru do komunikacji bez słów. W: Żywioł wyzwolony. Studium o poezji Tadeusza Micińskiego. Kraków 1978.
35. J. Przyboś, Linia i gwar. Szkice. T. 1. Kraków 1959.
36. [J. Przyboś], Miejsce na Ziemi. [Kraków] 1944.
37. J. Przyboś, Poezje zebrane. Warszawa 1959.
38. J. Przyboś, Sens poetycki. Wyd. 2, powiększone. T. 1-2. Kraków 1967.
39. J. Przyboś, Słowo o Leśmianie. (Przemówienie na Wiośnie Poetyckiej w Kłodzku 1967 roku). „Poezja” 1967, nr 12, s. 11-13.
40. J. Przyboś, Sytuacje liryczne. Wybór poezji. Wstęp E. Balcerzan . Wybór E. Balcerzan, A. Legeżyńska. Komentarze oprac. A. Legeżyńska. BN I 266. Wrocław 1989.
41. J. Przyboś, Zapiski bez daty. Warszawa 1970.
42. A. Sandauer, Esteta czy Scyta? Albo robotnik wyobraźni. W: Poeci trzech pokoleń. Staff—Tuwim, Słonimski, Iwaszkiewicz, Broniewski—Przyboś, Gałczyński, Jastrun. Warszawa 1955.
43. W. Sebyła, Sprawozdanie za rok 1935 w dziedzinie liryki. „Rocznik Literacki" 1935, s. 14-52.
44. W. Sebyła, Rec: Tadeusz Peiper, Poematy. Zbiór. Kraków 1935. "Pion" 1936, nr 3, s. 6.
45. R. Skręt, Dodatek krytyczny. W: J. Przyboś, Pisma zebrane. Oprac. R. Skręt. Przedm. J. Kwiatkowski. T. 1. Kraków 1984, s. 369-655.
46. J. Sławiński, Koncepcja języka poetyckiego Awangardy krakowskiej. Wrocław 1965.
47. J. Sławiński, Próba porządkowania doświadczeń. Nowatorskie przedsięwzięcia poezji polskiej w latach ostatnich. W zb.: Z problemów literatury polskiej XX wieku. T. 3: Literatura Polski Ludowej. Red. A. Brodzka, Z. Żabicki. Warszawa 1965, s. 262-277.
48. J. Sławiński, Tadeusz Peiper: „Noga". W zb.: Czytamy wiersze. Wstęp, wybór i oprac. J. Maciejewski. Warszawa 1970, s. 134-142.
49. A. Ważyk, Dziwna historia awangardy. Warszawa 1976.
50. K. Wyka, Wola wymiernego kształtu. W: Rzecz wyobraźni. Warszawa 1959.

Issue:

4

Start page:

37

End page:

71

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)