Object structure

Title:

Rytm i podmiot w "Oktostychach" i "Muzyce wieczorem" Jarosława Iwaszkiewicza

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (1999)

Creator:

Dziadek, Adam

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1999

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Jarosław Iwaszkiewicz’s Oktostychy (Octostichs) ; Iwaszkiewicz’s Muzyka wieczorem (Music in the Evening) ; rhytm ; subject of a text ; Henri Meschonnic’s and Julia Kristeva’s concepts ; phenotext ; genotext

References:

1. N. Abraham, Un Problème concret: les lois du rythme sont-elles psychanalysables? W: Rythmes de l’oeuvre, de la traduction et de la psychanalyse. Paris 1985. ; 2. J. Baetens, Postérité littéraire des Anagrammes. „Poétique” 1986, nr 66. ; 3. Ch. Baldick, The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms. Oxford and New York 1991. ; 4. R. Barthes, L’Obvie et l’obtus. Paris 1982. ; 5. R. Barthes, Muzyka, głos, język. Przeł. K. Kłosiński. "Pamiętnik Literacki" 1999, nr 2, s. 5-9. ; 6. R. Barthes, Le Plaisir du Texte. Paris 1973. ; 7. R. Barthes, Sade, Fourier, Loyola. Paris 1971. ; 8. R. Barthes, Sade, Fourier, Loyola. Przekł. R. Lis. Warszawa 1996. ; 9. J. Baudrillard, L Anagramme. W: L ’Échange symbolique et la mort. Paris 1976. ; 10. G. Bedetti, Henri Meschonnic: Rythm as Pure Historicity. „New Literary History” 1992, nr 23. ; 11. É. Benveniste, Problèmes de linguistique générale. Paris 1966. ; 12. L. M. Bourassa, Rythme et sens. Des processus rythmiques en poésie contemporaine. Montréal 1993. ; 13. G. Calame-Griaule, La Nasalité et la mort. W: Pour une anthropologie des voix. Red. N . Revel, D. Rey-Hulman. Centre de Recherche sur L’Oralité. Paris 1993. ; 14. S. Capello, Le Réseau phonique et le sens. L'Interaction phono-semantique en poésie. Bologna 1990. ; 15. J. А. Сuddon, The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory. London 1991. ; 16. M. Deguy, Choses de la poésie et affaire culturelle. Paris 1986. ; 17. J. Dembińska-Pawelec, Jak słuchać prozy Jarosława Iwaszkiewicza? O muzyczności „Nieba”. W zb.: Skamander. T. 9. Red. I. Opacki, przy współudziale A. Nawareckiego. Katowice 1993. ; 18. J. Derrida, Khôra. Paris 1993. ; 19. J. Derrida, Schibboleth: pour Paul Celan. Paris 1986. ; 20. J. Derrida, Szibbolet. Dla Paula Celana. Przeł. A. Dziadek. „Literatura na Świecie” 1998, nr 11/12, s. 137-153. ; 21. G. Dessons, Introduction à la poétique. Approche des théories de la littérature. Paris 1995. ; 22. G. Dessons, Les Phonèmes. W: Introduction à l’analyse du poème. Paris 1991. ; 23. M. Dłuska, Anafora. W: Studia i rozprawy. T. 2. Kraków 1970, s. 520-555. ; 24. M. Dłuska, Fonetyka polska. Artykulacje głosek polskich. Warszawa 1986. ; 25. L. Dukiewicz, I. Sawicka, Fonetyka i fonologia. W zb.: Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia—morfologia—fonologia. T. 3. Red. H. Wróbel. Kraków 1995. ; 26. A. Dziadek, Rytm i ciało. Henri Meschonnica krytyka rytmu. W zb.: Szybko i szybciej. Red. M. Bieńczyk, A. Nawarecki, D. Siwicka. Warszawa 1996, s. 192-203. ; 27. M. Głowiński, Literackość muzyki—muzyczność literatury. W: Poetyka i okolice. Warszawa 1992. ; 28. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, J. Sławiński, I. Okopień-Sławińska, Słownik terminów literackich. Warszawa 1998. ; 29. J. W. Goethe, Poezje. T. 1. Przekł. L. Staff. Wrocław 1960. ; 30. Q. Horatius Flaccus, Dwadzieścia dwie ody. Przeł. A. Ważyk. Oprac. S. Stabryła. BN II 232. Wrocław 1991. ; 31. J. Iwaszkiewicz, Jan Sebastian Bach. W: Pisma muzyczne. Warszawa 1983. ; 32. J. Iwaszkiewicz, Muzyka wieczorem. Wyd. 2. Warszawa 1986. ; 33. J. Iwaszkiewicz, Podróże do Polski. Warszawa 1987. ; 34. J. Iwaszkiewicz, Sny.—Ogrody.—Sérénité. Warszawa 1974. ; 35. J. Iwaszkiewicz, Wiersze. T. 1—2. Warszawa 1977. ; 36. R. Jean, Lectures du désir. Paris 1977. ; 37. K. A. Jeleński, Zbiegi okoliczności. Paryż 1982. ; 38. K. Kłosiński, Roland Barthes. Le Plaisir du texte. Hasło w: Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. Red. B. Skarga. Przy współpracy S. Borzyma i H. Floryńskiej-Lalewicz. T. 5. Warszawa 1997, s. 47-64. ; 39. K. Kłosiński, Signifiance. Wstęp do pism Rolanda Barthes’a o muzyce. "Pamiętnik Literacki" 1999, nr 2, s. 11-26. ; 40. W. Kopaliński, Słownik symboli. Warszawa 1990. ; 41. J. Kristeva, La Révolution du langage poétique. Paris 1974. ; 42. J. Kristeva, Sémeiotikè. Recherches pour une sémanalyse. Paris 1969. ; 43. J. Kristeva, Le sujet en procès. W: Polyloque. Paris 1977. ; 44. T. Kuryś, Rytm. Z dziejów terminu i pojęcia. W zb.: Wiersz. Podstawowe kategorie opisu. Cz. 1 : Rytmika. Red. J. Woronczak. Poetyka. Zarys encyklopedyczny. Red. M. R. Mayenowa. T. 2. Wrocław 1963, s. 27-40. ; 45. J. Kwiatkowski, Poezja Jarosława Iwaszkiewicza na tle dwudziestolecia międzywojennego. Warszawa 1975. ; 46. J. Lalewicz, Filozoficzne problemy językowej artykulacji podmiotowości. „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 1976, t. 22, s. 295-316. ; 47. B. Leśmian, U źródeł rytmu. W: Szkice literackie. Warszawa 1959. ; 48. D. I. Masson, Sound-Repetition Terms. W zb.: Poetics. Poetyka. Poetika. Warszawa 1961, s. 189-199. ; 49. A. Matracka-Kościelny, Komponowanie dźwiękiem i słowem w twórczości J. Iwaszkiewicza. „Twórczość” 1990, nr 2, s. 90-107. ; 50. A. Matracka-Kościelny, O dźwiękowych transformacjach poezji Iwaszkiewicza. „Twórczość” 1988, nr 2, s. 69-75. ; 51. M. R. Mayenowa, Podstawowe kategorie opisu wiersza. Stan badań. W zb.: Wiersz. Podstawowe kategorie opisu. Cz. 1 : Rytmika. Red. J. Woronczak. Poetyka. Zarys encyklopedyczny. Red. M. R. Mayenowa. T. 2. Wrocław 1963, s. 180-206. ; 52. H. Meschonnic, Critique du rythme. Antropologie historique du langage. Lagrasse 1982. ; 53. H. Meschonnic, Les États de la poétique. Paris 1985. ; 54. H. Meschonnic, Politique du rythme. Politique du sujet. Lagrasse 1995. ; 55. H. Meschonnic, Pour la poétique. I. Paris 1970. ; 56. H. Meschonnic, La Rime et la vie. Lagrasse 1989. ; 57. Cz. Miłosz, Rok myśliwego. Paryż 1990. ; 58. H. Morier, Dictionnaire de poétique et de rhétorique. Paris 1975. ; 59. A. Nawarecki, Grzebanie w rzeczach Jarosława Iwaszkiewicza. W zb.: Skamander. T. 9. Red. I. Opacki, przy współudziale A. Nawareckiego. Katowice 1993. ; 60. The New Encyclopaedia Britannica. T. 10. London 1991. ; 61. A. Okopień-Sławińska, Semantyka "ja" literackiego ("ja” tekstowe wobec "ja" twórcy). „Teksty” 1981, nr 6, s. 38-63. ; 62. I. Opacki, Poetyckie dialogi z kontekstem. Szkice o poezji XX wieku. Katowice 1979. ; 63. J. Opalski, „Sprawiedliwość w pięknie”, czyli o muzyce w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. W zb.: O twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. Red. A. Brodzka. Kraków—Wrocław 1983, s. 191-203. ; 64. T. Peiper, Rytm nowoczesny. W: Pisma wybrane. Oprac. S. Jaworski. BN I 235. Wrocław 1979. ; 65. Platon, Timajos. — Kritias, albo Atlantyk. Przeł., wstęp, komentarz i skorowidz P. Siemek. Warszawa 1986. ; 66. B. Pociej, Literacka ekspresja językow a a wiedza o muzyce. W zb.: O twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. Red. A. Brodzka. Kraków—Wrocław 1983, s. 205-218. ; 67. M. Podraza-Kwiatkowska, Symbol i symbolika w poezji Młodej Polski. Kraków 1975. ; 68. M. Praz, Mnemozyne. Rzecz o powinowactwie literatury i sztuk plastycznych. Przeł. W. Jekiel. Warszawa 1981. ; 69. L. Pszczołowska, Wiersz nieregularny. Wrocław 1987. ; 70. M. Riffaterre, Paragramme et signifiance. W: La Production du texte. Paris 1979. ; 71. J. M. Rymkiewicz, Skamander. W zb.: Literatura polska 1918—1975. Red. A. Brodzka, H. Zaworska, S. Żółkiewski. T. 1. (1918-1932). Warszawa 1975, s. 272-337. ; 72. W. Sadowska, Wersyfikacja Jarosława Iwaszkiewicza na tle wersyfikacji poetów Skamandra. W zb.: O twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. Red. A. Brodzka. Kraków—Wrocław 1983, s. 255-260. ; 73. P. Sauter, Rythme et corporéité chez Claude Simon. „Poétique” 1994, nr 77. ; 74. F. Siedlecki, O rytmie i metrze. W: Pisma. Warszawa 1989. ; 75. J. Skarbowski, Muzyka w poezji Jarosława Iwaszkiewicza. „Poezja” 1978, nr 4, s. 99-103. ; 76. J. Skarbowski, Muzyka w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. „Ruch Muzyczny” 1976, nr 27. ; 77. A. Spire, Plaisir poétique et plaisir musculaire. Paris 1949. ; 78. J. Starobinski, Les Anagrammes de Ferdinand de Saussure. „Mercure de France” 1964, nr 1204. ; 79. F. Villon, Wielki testament. Przeł. T. Żeleński (Boy). Warszawa 1973. ; 80. J. Waldorff, Iwaszkiewicz i muzyka. „Nowe Książki” 1984, nr. 4. ; 81. M. Wallis, Późna twórczość wielkich artystów. Warszawa 1975. ; 82. D. Wesling, T. Sławek, Literary Voice. The Calling of Jonah. Albany 1995. ; 83. К. Wóycicki, Forma dźwiękowa prozy polskiej i wiersza polskiego. Warszawa 1960. ; 84. K. W. Zawodziński, Studia z wersyfikacji polskiej. Wrocław 1954.

Issue:

2

Start page:

27

End page:

66

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: