Object structure
Title:

Edward Stankiewicz, Poetyka i sztuka słowa. Przeł. T. Kunz [i in.]. Red. nauk. Ryszard Nycz, Wacław Walecki. Indeks nazwisk oprac. Beata Zając. Kraków 1996

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (1999)

Creator:

Grochowski, Grzegorz ORCID

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1999

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

poetics ; linguistics ; poetica language ; poetry ; lyric ; Roman Jakobson’s concepts ; communicative theory of poetry

References:

1. E. Balcerzan, Zmiana stanu. „Teksty Drugie” 1990, nr 2, s. 1-6.
2. Z. Bieńkowski, „Kamień i znak” Juliana Przybosia. W zb.: Liryka polska. Interpretacje. Red. J. Prokop, J. Sławiński. Wyd.2. Kraków 1971, s. 396-403.
3. A. Burzyńska, Poetyka po strukturalizmie. W zb.: Poetyka bez granic. Red. W. Bolecki, W. Tomasik. Warszawa 1995, s. 53-77.
4. J. Derrida, Pismo i telekomunikacja. Przeł. J. Skoczylas, S. Cichowicz. „Teksty” 1975, nr 3, s. 75-92.
5. J. Derrida, Pozycje. Przeł. A. Dziadek. Bytom 1997.
6. R. Jakobson, Poetyka w świetle językoznawstwa. Przeł. K. Pomorska. „Pamiętnik Literacki” 1960, z. 2, s. 431-473.
7. R. Jakobson, Poetyka w świetle językoznawstwa. Przeł. K. Pomorska. W: W poszukiwaniu istoty języka: wybór pism. Wybór, red.nauk., i wstęp M. R. Mayenowa. [ tł.z ang.r.]. T. 2. Warszawa 1989, s. 77-124.
8. J. Lacan, Funkcje i pole mówienia i mowy w psychoanalizie. Przeł. B. Gorczyca, W. Grajewski. Warszawa 1996.
9. J. Lalewicz, Krytyka teorii funkcji mowy Bühlera—Jakobsona. „Teksty” 1973, nr 6, s. 16-33.
10. M. Maciejewski, Od erudycji do poznania. Z dziejów romantycznej liryki opisowej. „Roczniki Humanistyczne” 1966, z. 1, s. 5-79.
11. H. Markiewicz, Jeszcze o teorii języka poetyckiego. W: Przekroje i zbliżenia dawne i nowe. Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze. Warszawa 1976.
12. M. R. Mayenowa, Pojęcie języka poetyckiego a pojęcie stylu. W zb.: Problemy teorii literatury. Wybór H. Markiewicz. Seria 3. Wrocław 1988, s. 7-11.
13. R. Nycz, Literaturologia. Spojrzenie wstecz na dzieje nowoczesnej myśli teoretycznoliterackiej w Polsce. W: Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. Wrocław 1997.
14. R. Nycz, Nicowanie teorii. Uwagi o poststrukturalizmie. „Teksty Drugie” 1990, nr 5/6, s. 7-15.
15. S. H. Olsen, The End of Literary Theory. Cambridge 1987.
click here to follow the link
16. Ch. S. Peirce, Wybór pism semiotycznych. Wybór H. Buczyńska-Garewicz. Przeł. R. Mirek, A. J. Nowak. Warszawa 1997.
17. K. Pomorska, Teoria języka poetyckiego i przedmiot poetyki w tzw. szkole formalnej. „Pamiętnik Literacki” 1963, z. 4, s. 391-414.
18. J. Sławiński, Wokół teorii języka poetyckiego. „Twórczość” 1961, nr 12, s. 78-92.
19. R. Wellek, Czy kres literaturoznawstwa? Przeł. G. Cendrowska. „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 2, s. 319-330.

Issue:

2

Start page:

215

End page:

222

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: