Object structure

Title:

Słowackiego mistyczna koncepcja poznania i twórczości

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (1999)

Creator:

Saganiak, Magdalena

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1999

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

poetica theory ; Romanticism ; Juliusz Słowacki’s creativity ; mysticism ; concept of cognition ; concept of creation ; Romantic esthetics

References:

1. M. H. Abrams, Formy wyobraźni romantycznej. Przeł. P. Graff. „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 3, s. 203-227.
2. M. H. Abrams, The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and the Critical Tradition. New York 1958.
3. B. Andrzejewski, Wilhelm von Humboldt. Warszawa 1989.
4. C. Backvis, Słowacki i barokowe dziedzictwo. Przeł. J. Prokop. W: Szkice o kulturze staropolskiej. Wybór tekstów i oprac. A. Biernacki. Warszawa 1975.
5. C. M. Bowra, The Romantic Imagination. London 1961.
6. S. T. Coleridge, O poezji, czyli sztuce. Tł. J. Kamionkowa. W zb.: Manifesty romantyzmu. 1790—1830. Anglia, Niemcy, Francja. Wybór, oprac. A. Kowalczykowa. Wyd. 2. rozsz. Warszawa 1995, s. 78-87.
7. M. Dłuska, Studia z historii i teorii wersyfikacji polskiej. T. 2. Warszawa 1972.
8. G. Durand, Wyobraźnia symboliczna. Przeł. C. Rowiński. Warszawa 1986.
9. H. Floryńska, Metafizyka heroizmu. „Studia Filozoficzne” 1972, nr 10, s. 81-98.
10. A. Gerard, O logice romantyzmu. Przeł. M. Orkan-Łęcki. „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 1, s. 253-263.
11. J. J. Jadacki, Idee filozoficzne Juliusza Słowackiego. „Sztuka i Filozofia” 1994, nr 8, s. 161-170.
12. M. Janion, Romantyzm polski wśród romantyzmów europejskich. W: Gorączka romantyczna. Warszawa 1975.
13. M. Janion, „Tak będzie pisała kiedyś Polska". W: Czas formy otwartej. Warszawa 1984.
14. W. Juszczak, Lekcja pejzażu według „Króla-Ducha". W zb.: Ikonografia romantyczna: materiały sympozjum Komitetu nauk o Sztuce PAN, Nieborów 26-28 czerwca 1975 r. Red. M. Poprzęcka. Warszawa 1977.
15. I. Kant, Krytyka władzy sądzenia. Przeł., przedm., przypisy J. Gałecki. Tł. przejrz. A. Landman. Warszawa 1986.
16. J. Kleiner, Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości. T. 4. Warszawa 1927.
17. Z. Kopczyńska, Język a poezja. Studia z dziejów świadomości językowej i literackiej oświecenia i romantyzmu. Wrocław 1976.
18. Korespondencja Juliusza Słowackiego. Oprac. E. Sawrymowicz. T. 1—2. Wrocław 1962—1963.
19. A. Kowalczykowa, Juliusz Słowacki. W zb.: Polska myśl filozoficzna i społeczna. Red. A. Walicki. T. 1. Warszawa 1973.
20. A. Kowalczykowa, O „Genezis z Ducha”. „Pamiętnik Literacki” 1970, z. 1, s. 139-160.
21. A. Kowalczykowa, Słowacki. Warszawa 1994.
22. A. Kowalczykowa, Wstęp w: J. Słowacki, Krąg pism mistycznych. Oprac., [wstęp] A. Kowalczykowa. BN I 245. Wrocław 1982, s. III- LXXXVII.
23. S. Lem, „Rien du tout, ou la consequence" par Solange Marriot (Ed. du Midi). W: Apokryfy. Kraków 1998.
24. W. Lutosławski, Losy jaźni u Słowackiego. Lwów 1910.
25. Z. Łempicki, Wybór pism. T. 1. Warszawa 1966.
26. D. C. Maleszyński, „Jedyna Księga". Z dziejów toposu w literaturze dawnej. „Pamiętnik Literacki” 1982, z. 3/4, s. 3-39.
27. M. R. Mayenowa, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka. Wyd. 2. Wrocław 1979.
28. M. Nesteruk, Juliusz Słowacki (1809—1849). W zb.: Polskie koncepcje teoretycznoliterackie w wieku XIX. Red. M. Czaplejewicz, K. Rutkowski. Warszawa 1982.
29. T. Newlin-Wagner, Słowacki wobec zagadnienia predestynacji. Kraków 1918.
30. J. G. Pawlikowski, Studiów nad Królem-Duchem część pierwsza. Mistyka Słowackiego. Lwów 1909.
31. M. Peckham, O koncepcję romantyzmu. Przeł. M. Orkan-Łęcki. „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 1, s. 231-252.
32. S. Pieróg, Pojęcie Ducha w "filozofii genezyjskiej" Juliusza Słowackiego. „Sztuka i Filozofia” 1994, nr 8, s. 182-208.
33. M. Piwińska, Juliusz Słowacki od duchów. Warszawa 1992.
34. J. Przyboś, Ja świat... „Twórczość” 1959, nr 9, s. 5-15.
35. J. M. Rymkiewicz, Juliusz Słowacki pyta o godzinę. Warszawa 1982.
36. F. W. J. Schelling, Filozofia sztuki. Przeł., wstęp, przypisy K. Krzemieniowa. Przekł. przejrz. Z. Kuderowicz. Warszawa 1983.
37. A. Sikora, Posłannicy słowa: Hoene Wroński, Towiański, Mickiewicz. Warszawa 1967.
38. A. Sikora, Towiański i rozterki romantyzmu. Warszawa 1984.
39. S. Skwarczyńska, Estetyka symboliczna Słowackiego w „Genezis z Ducha” i jej zbieżność z teorią analogii Karola Fourier. W: Wokół teatru i literatury. Warszawa 1970.
40. Słowacki mistyczny. Propozycje i dyskusje. Red. M. Janion i M. Żmigrodzka. Warszawa 1981.
41. J. Słowacki, Dzieła wszystkie. Red. J. Kleiner. Współpr. W. Floryan. Bibliogr. oprac. W. Hahn. T. 1-17. Wrocław 1952-1975.
42. Tz. Todorov, Théories du symbole. Paris 1977.
43. Tz. Todorov, Wstęp do symboliki. W zb.: Symbole i symbolika. Red. M. Głowiński. Warszawa 1991, s. 30-97.
44. J. Tomkowski, Juliusz Słowacki i tradycje mistyki europejskiej. Warszawa 1984.
45. S. Treugutt, Czy istnieje filozofia genezyjska. W: Geniusz wydziedziczony. Studia romantyczne i napoleońskie. Red. M. Prussak. Warszawa 1993.
46. A. Walicki, Między filozofią, religią a polityką. Studia o myśli polskiej epoki romantyzmu. Warszawa 1983.
47. R. Wellek, Confrontations. Studies in the Intellectual and Literary Relation Between Germany. England and the United States During the Nineteenth Century. Princeton, New Jersey, 1965.
click here to follow the link
48. K. Wyka, W kręgu „Genezis z Ducha". „Pamiętnik Literacki” 1955, z. 4, s. 343-382.
49. K. Wyka, W kręgu „Genezis z Ducha". W zb.: Juliusz Słowacki. W stopięćdziesięciolecie urodzin. Red. M. Bizan, Z. Lewinówna. Warszawa 1959.

Issue:

4

Start page:

49

End page:

82

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: