Object structure

Title:

Słowackiego mistyczna koncepcja poznania i twórczości

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (1999)

Creator:

Saganiak, Magdalena

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1999

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

poetica theory ; Romanticism ; Juliusz Słowacki’s creativity ; mysticism ; concept of cognition ; concept of creation ; Romantic esthetics

References:

1. M. H. Abrams, Formy wyobraźni romantycznej. Przeł. P. Graff. „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 3, s. 203-227. ; 2. M. H. Abrams, The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and the Critical Tradition. New York 1958. ; 3. B. Andrzejewski, Wilhelm von Humboldt. Warszawa 1989. ; 4. C. Backvis, Słowacki i barokowe dziedzictwo. Przeł. J. Prokop. W: Szkice o kulturze staropolskiej. Wybór tekstów i oprac. A. Biernacki. Warszawa 1975. ; 5. C. M. Bowra, The Romantic Imagination. London 1961. ; 6. S. T. Coleridge, O poezji, czyli sztuce. Tł. J. Kamionkowa. W zb.: Manifesty romantyzmu. 1790—1830. Anglia, Niemcy, Francja. Wybór, oprac. A. Kowalczykowa. Wyd. 2. rozsz. Warszawa 1995, s. 78-87. ; 7. M. Dłuska, Studia z historii i teorii wersyfikacji polskiej. T. 2. Warszawa 1972. ; 8. G. Durand, Wyobraźnia symboliczna. Przeł. C. Rowiński. Warszawa 1986. ; 9. H. Floryńska, Metafizyka heroizmu. „Studia Filozoficzne” 1972, nr 10, s. 81-98. ; 10. A. Gerard, O logice romantyzmu. Przeł. M. Orkan-Łęcki. „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 1, s. 253-263. ; 11. J. J. Jadacki, Idee filozoficzne Juliusza Słowackiego. „Sztuka i Filozofia” 1994, nr 8, s. 161-170. ; 12. M. Janion, Romantyzm polski wśród romantyzmów europejskich. W: Gorączka romantyczna. Warszawa 1975. ; 13. M. Janion, „Tak będzie pisała kiedyś Polska". W: Czas formy otwartej. Warszawa 1984. ; 14. W. Juszczak, Lekcja pejzażu według „Króla-Ducha". W zb.: Ikonografia romantyczna: materiały sympozjum Komitetu nauk o Sztuce PAN, Nieborów 26-28 czerwca 1975 r. Red. M. Poprzęcka. Warszawa 1977. ; 15. I. Kant, Krytyka władzy sądzenia. Przeł., przedm., przypisy J. Gałecki. Tł. przejrz. A. Landman. Warszawa 1986. ; 16. J. Kleiner, Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości. T. 4. Warszawa 1927. ; 17. Z. Kopczyńska, Język a poezja. Studia z dziejów świadomości językowej i literackiej oświecenia i romantyzmu. Wrocław 1976. ; 18. Korespondencja Juliusza Słowackiego. Oprac. E. Sawrymowicz. T. 1—2. Wrocław 1962—1963. ; 19. A. Kowalczykowa, Juliusz Słowacki. W zb.: Polska myśl filozoficzna i społeczna. Red. A. Walicki. T. 1. Warszawa 1973. ; 20. A. Kowalczykowa, O „Genezis z Ducha”. „Pamiętnik Literacki” 1970, z. 1, s. 139-160. ; 21. A. Kowalczykowa, Słowacki. Warszawa 1994. ; 22. A. Kowalczykowa, Wstęp w: J. Słowacki, Krąg pism mistycznych. Oprac., [wstęp] A. Kowalczykowa. BN I 245. Wrocław 1982, s. III- LXXXVII. ; 23. S. Lem, „Rien du tout, ou la consequence" par Solange Marriot (Ed. du Midi). W: Apokryfy. Kraków 1998. ; 24. W. Lutosławski, Losy jaźni u Słowackiego. Lwów 1910. ; 25. Z. Łempicki, Wybór pism. T. 1. Warszawa 1966. ; 26. D. C. Maleszyński, „Jedyna Księga". Z dziejów toposu w literaturze dawnej. „Pamiętnik Literacki” 1982, z. 3/4, s. 3-39. ; 27. M. R. Mayenowa, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka. Wyd. 2. Wrocław 1979. ; 28. M. Nesteruk, Juliusz Słowacki (1809—1849). W zb.: Polskie koncepcje teoretycznoliterackie w wieku XIX. Red. M. Czaplejewicz, K. Rutkowski. Warszawa 1982. ; 29. T. Newlin-Wagner, Słowacki wobec zagadnienia predestynacji. Kraków 1918. ; 30. J. G. Pawlikowski, Studiów nad Królem-Duchem część pierwsza. Mistyka Słowackiego. Lwów 1909. ; 31. M. Peckham, O koncepcję romantyzmu. Przeł. M. Orkan-Łęcki. „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 1, s. 231-252. ; 32. S. Pieróg, Pojęcie Ducha w "filozofii genezyjskiej" Juliusza Słowackiego. „Sztuka i Filozofia” 1994, nr 8, s. 182-208. ; 33. M. Piwińska, Juliusz Słowacki od duchów. Warszawa 1992. ; 34. J. Przyboś, Ja świat... „Twórczość” 1959, nr 9, s. 5-15. ; 35. J. M. Rymkiewicz, Juliusz Słowacki pyta o godzinę. Warszawa 1982. ; 36. F. W. J. Schelling, Filozofia sztuki. Przeł., wstęp, przypisy K. Krzemieniowa. Przekł. przejrz. Z. Kuderowicz. Warszawa 1983. ; 37. A. Sikora, Posłannicy słowa: Hoene Wroński, Towiański, Mickiewicz. Warszawa 1967. ; 38. A. Sikora, Towiański i rozterki romantyzmu. Warszawa 1984. ; 39. S. Skwarczyńska, Estetyka symboliczna Słowackiego w „Genezis z Ducha” i jej zbieżność z teorią analogii Karola Fourier. W: Wokół teatru i literatury. Warszawa 1970. ; 40. Słowacki mistyczny. Propozycje i dyskusje. Red. M. Janion i M. Żmigrodzka. Warszawa 1981. ; 41. J. Słowacki, Dzieła wszystkie. Red. J. Kleiner. Współpr. W. Floryan. Bibliogr. oprac. W. Hahn. T. 1-17. Wrocław 1952-1975. ; 42. Tz. Todorov, Théories du symbole. Paris 1977. ; 43. Tz. Todorov, Wstęp do symboliki. W zb.: Symbole i symbolika. Red. M. Głowiński. Warszawa 1991, s. 30-97. ; 44. J. Tomkowski, Juliusz Słowacki i tradycje mistyki europejskiej. Warszawa 1984. ; 45. S. Treugutt, Czy istnieje filozofia genezyjska. W: Geniusz wydziedziczony. Studia romantyczne i napoleońskie. Red. M. Prussak. Warszawa 1993. ; 46. A. Walicki, Między filozofią, religią a polityką. Studia o myśli polskiej epoki romantyzmu. Warszawa 1983. ; 47. R. Wellek, Confrontations. Studies in the Intellectual and Literary Relation Between Germany. England and the United States During the Nineteenth Century. Princeton, New Jersey, 1965. ; click here to follow the link ; 48. K. Wyka, W kręgu „Genezis z Ducha". „Pamiętnik Literacki” 1955, z. 4, s. 343-382. ; 49. K. Wyka, W kręgu „Genezis z Ducha". W zb.: Juliusz Słowacki. W stopięćdziesięciolecie urodzin. Red. M. Bizan, Z. Lewinówna. Warszawa 1959.

Issue:

4

Start page:

49

End page:

82

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: