Object structure

Title:

Wiersz "Księcia niezłomnego" Juliusza Słowackiego wobec wersyfikacji "El príncipe constante" Calderona

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (1999)

Creator:

Baczyńska, Beata

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1999

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Juliusz Słowacki’s Stout-hearted Prince ; Pedro Calderon’s El príncipe constant ; versification ; Słowacki’s dramatic technique

References:

1. J. Baluch, Przekłady w kontekście metryki porównawczej. W zb.: Metryka słowiańska. Red. Z. Kopczyńska, L. Pszczołowska. Wrocław 1971, s. 231-243. ; 2. P. Calderon de la Barca, El principe constante. Ed. A. A. Parker. Wyd. 2. Cambridge 1957. ; 3. N. Castro Quiteno, Teatro de la Crueldad? Teatro polaco de Jerzy Grotowski. „El Gallo Ilustrado” 1968, nr 326. ; 4. M. Dłuska, Studia z historii i wersyfikacji polskiej. Wyd. 2, rozszerz. T. 1—2. Warszawa 1978. ; 5. W. Folkierski, Wstęp w: Calderon, Książę Niezłomny. Tragedia w trzech aktach. Przekł. J. Słowacki. Wstęp i objaśnienia W. Folkierski. Kraków 1930. ; 6. E. H. Gombrich, Sztuka i złudzenie. O psychologii przedstawiania obrazowego. Przeł. J. Zarański. Warszawa 1981. ; 7. K. Górski, Słowacki jako poeta aluzji literackiej. W: Z historii i teorii literatury. Seria 2. Warszawa 1964. ; 8. Z. Karczewska-Markiewicz, Calderon de la Barca. Warszawa 1970. ; 9. J. Kleiner, Echa calderonowskie w twórczości Słowackiego. „Pamiętnik Literacki” 1914/15, s. 205-214. ; 10. J. Kleiner, Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości. T. 4, cz. 1. Warszawa 1927. ; 11. J. Kleiner, Objaśnienia wydawcy. W: J. Słowacki, Dzieła wszystkie. Pod red. J. Kleiner. T. 7. Lwów 1930. ; 12. J. Kleiner, Wstęp w: J. Słowacki, Dzieła wszystkie. T. 7. Wrocław 1956. ; 13. Z. Kopczyńska, Wiersz. Hasło w: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Wrocław 1994, s. 1012-1025. ; 14. Z. Kopczyńska, Znaczenie wyboru formy wierszowej (na przykładzie polskiego ośmiozgłoskowca). „Pamiętnik Literacki” 1970, z. 4, s. 179-195. ; 15. Z. Kopczyńska, L. Pszczołowska, O dwóch typach ośmiozgłoskowca. „Pamiętnik Literacki” 1967, z. 4, s. 459-462. ; 16. Korespondencja Juliusza Słowackiego. Oprac. E. Sawrymowicz. Т. 1-2. Wrocław 1962-1963. ; 17. A. Kowalczykowa, Wstęp w: J. Słowacki, Sen srebrny Salomei. Oprac. [wstęp] A. Kowalczykowa. BN I 57. Wrocław 1992, s. III- LIX. ; 18. T. Kuryś, Anapest. W: M. Dłuska, T. Kuryś, Sylabotonizm. Red. Z. Kopczyńska, M. R. Mayenowa. Wrocław 1957, s. 254-272. ; 19. Lope de Vega, Nowa sztuka pisania komedii w dzisiejszych czasach. Tłum. M. Minc. W zb.: O dramacie. T. 1: Od Arystotelesa do Goethego. Red. E. Udalska. Warszawa 1989, s. 424-436. ; 20. E. Makomaska, Jak Kolumb na nieznane wpływam oceany. Z korespondencji Michała Tarasiewicza 1902—1907. „Pamiętnik Teatralny” 1978, z. 1/2, s. 139-150. ; 21. D. Marin, Función dramàtica de la versificacion en el teatro de Calderon. W zb.: Calderon. Actas del Congreso Internacional sobre Calderon y el teatro espanol del Siglo de Oro. A1 cuidado de L. Garcia Lorenzo. T. 2. Madrid 1983. ; 22. M. R. Mayenowa, Organizacja wypowiedzi w tekście dramatycznym. „Pamiętnik Literacki” 1964, z. 2, s. 419-428. ; 23. M. R. Mayenowa, Organizacja wypowiedzi w tekście dramatycznym. W zb.: Problemy teorii dramatu i teatru. Wybór i oprac. J. Degler. Wrocław 1988, s. 39-46. ; 24. M. R. Mayenowa, Z zagadnień semantyki form wierszowych. W zb.: Metryka słowiańska. Red. Z. Kopczyńska, L. Pszczołowska. Wrocław 1971, s. 285-292. ; 25. T. Navarro Tomas, Métrica espanola. Resena histórica y descriptiva. Wyd. 7. Barcelona 1987. ; 26. A. Okopień-Sławińska, Wiersz nieregularny i wolny Mickiewicza, Słowackiego i Norwida. Wrocław 1964. ; 27. L. Piątkiewicz, Teatr. Lekarz swojego honoru [ ...] . „Pątnik Narodowy” 1827. ; 28. M. Piwińska, Wstęp w: J. Słowacki, Ksiądz Marek. Oprac. [wstęp] M. Piwińska. BN I 29. Wrocław 1991, s. III- CXXVII. ; 29. J. P[leśniarowicz], Misterium w podziemiach Reduty. W: J. Osterwa, Reduta i teatr. Artykuły. Wywiady. Wspomnienia. 1914—1947. Wrocław 1991, s. 223-226. ; 30. L. Pszczołowska, Wiersz "Dziadów” i „Kordiana" na tle wiersza dramatu epoki. W: Z. Kopczyńska, L. Pszczołowska, O wierszu romantycznym. Warszawa 1963, s. 115-237. ; 31. L. Pszczołowska, Wiersz polski. Zarys historyczny. Wrocław 1997. ; 32. L. Pszczołowska, Wiersz przekładu a wiersz literatury narodowej. Na materiale tłumaczeń z poezji rosyjskiej. „Pamiętnik Literacki” 1985, z. 4, s. 133-152. ; 33. L. Pszczołowska, D. Urbańska, Polski wiersz sylabiczny i sylabotoniczny. W zb.: Słowiańska metryka porównawcza. T. 6. Europejskie wzorce metryczne w literaturach słowiańskich. Red. M. Cervenka, L. Pszczołowska, D. Urbańska. Warszawa 1995, s. 7-74. ; 34. Real Academia Espańola, Esbozo de una nueva gramâtica de la lengua espanola. Madrid 1981. ; 35. M. Rowiński, O budowie wiersza u Słowackiego. Cz. 1—2. „Sprawozdania z posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego” 1909, t. 2, z. 1, 8. ; 36. J. M. Rymkiewicz, Ludzie dwoiści. (Barokowa struktura postaci Słowackiego). W zb.: Problemy polskiego romantyzmu. Seria 3. Red. M. Żmigrodzka. Wrocław 1981, s. 65-107. ; 37. F. Siedlecki, Metr sylabiczny a inne polskie systemy metryczne. W: Studia z metryki polskiej. Cz. 1. Wilno 1937. ; 38. J. Słowacki, Dodatek I. [Plany i notatki]. W: Dzieła wszystkie. T. 15. Wrocław 1955. ; 39. J. Słowacki, Książę Niezłomny. (Z Calderona de la Barca). W: Dzieła wszystkie. Pod red. J. Kleinera. Wyd. 2. T. 7. Wrocław 1956. ; 40. Słowiańska metryka porównawcza. T. 4. Wiersz przekładu: Mickiewicz i Puszkin. Red. L. Pszczołowska, D. Urbańska. Wrocław 1992. ; 41. W. Szturc, Teoria dramatu romantycznego w Europie XIX wieku. Bydgoszcz 1999. ; 42. M. Szyjkowski, Słowacki a Calderon. „Biblioteka Warszawska” 1905, t 3. ; 43. M. Tarlińska, Zróżnicowanie rytmiczne wypowiedzi postaci w dramatach Szekspira. Przeł. D. Urbańska. „Pamiętnik Literacki” 1992, z. 3, s. 196-209. ; 44. S. Treugutt, Książę Niezłomny na murach Baru. W zb.: Przemiany tradycji barskiej. Studia. Kraków 1972, s. 189-212. ; 45. D. Urbańska, 13-zgłoskowiec polski jako odpowiednik aleksandrynu w ΧΙΧ-wiecznych przekładach utworów Victora Hugo. „Pamiętnik Literacki” 1985, z. 4, s. 153-164. ; 46. A. Ważyk, O tłumaczeniu wierszy rosyjskich. W zb.: Pisarze polscy o sztuce przekładu. 1440—1974. Oprac. E. Balcerzan. Poznań 1977, s. 297-302. ; 47. B. Wiktor [S. Budziński], Dramat hiszpański i Kalderon. „Biblioteka Warszawska” 1859, t. 3, s. 271-322. ; 48. V. W. Williamsen, La función estructural del verso en la comedia del Siglo de Oro. W zb.: Actas del V Congreso Internacional de Hispanistas. Bordeaux 2—8 septiembre 1974. Ed. M. Chevalier et al. T. 2. Bordeaux 1977. ; 49. E. M. Wilson, Fray Hortensio Paravicino's Protest against “El principe constante". “Ibérida” 1961, nr 6. ; 50. D. Wise, Stichomythia—a Rhetorical Device in Four Plays by Calderon. „Segismundo” 1976. ; 51. J. Wójcicki, Uwagi o wersyfikacji Juliusza Słowackiego. W zb.: W roku Słowackiego. Red. M. Suboczowa. Katowice 1961, s. 49-68. ; 52. Cz. Zgorzelski, O śpiewnej oraz retorycznej organizacji wierszy Słowackiego. W : Obserwacje. Warszawa 1993. ; 53. Cz. Zgorzelski, Słowackiego „śpiewu tajemnice”. W: O lirykach Mickiewicza i Słowackiego. Lublin 1961.

Issue:

4

Start page:

83

End page:

116

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: