Object structure

Title:

Wiersz "Księcia niezłomnego" Juliusza Słowackiego wobec wersyfikacji "El príncipe constante" Calderona

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (1999)

Creator:

Baczyńska, Beata

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1999

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Juliusz Słowacki’s Stout-hearted Prince ; Pedro Calderon’s El príncipe constant ; versification ; Słowacki’s dramatic technique

References:

1. J. Baluch, Przekłady w kontekście metryki porównawczej. W zb.: Metryka słowiańska. Red. Z. Kopczyńska, L. Pszczołowska. Wrocław 1971, s. 231-243.
2. P. Calderon de la Barca, El principe constante. Ed. A. A. Parker. Wyd. 2. Cambridge 1957.
3. N. Castro Quiteno, Teatro de la Crueldad? Teatro polaco de Jerzy Grotowski. „El Gallo Ilustrado” 1968, nr 326.
4. M. Dłuska, Studia z historii i wersyfikacji polskiej. Wyd. 2, rozszerz. T. 1—2. Warszawa 1978.
5. W. Folkierski, Wstęp w: Calderon, Książę Niezłomny. Tragedia w trzech aktach. Przekł. J. Słowacki. Wstęp i objaśnienia W. Folkierski. Kraków 1930.
6. E. H. Gombrich, Sztuka i złudzenie. O psychologii przedstawiania obrazowego. Przeł. J. Zarański. Warszawa 1981.
7. K. Górski, Słowacki jako poeta aluzji literackiej. W: Z historii i teorii literatury. Seria 2. Warszawa 1964.
8. Z. Karczewska-Markiewicz, Calderon de la Barca. Warszawa 1970.
9. J. Kleiner, Echa calderonowskie w twórczości Słowackiego. „Pamiętnik Literacki” 1914/15, s. 205-214.
10. J. Kleiner, Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości. T. 4, cz. 1. Warszawa 1927.
11. J. Kleiner, Objaśnienia wydawcy. W: J. Słowacki, Dzieła wszystkie. Pod red. J. Kleiner. T. 7. Lwów 1930.
12. J. Kleiner, Wstęp w: J. Słowacki, Dzieła wszystkie. T. 7. Wrocław 1956.
13. Z. Kopczyńska, Wiersz. Hasło w: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Wrocław 1994, s. 1012-1025.
14. Z. Kopczyńska, Znaczenie wyboru formy wierszowej (na przykładzie polskiego ośmiozgłoskowca). „Pamiętnik Literacki” 1970, z. 4, s. 179-195.
15. Z. Kopczyńska, L. Pszczołowska, O dwóch typach ośmiozgłoskowca. „Pamiętnik Literacki” 1967, z. 4, s. 459-462.
16. Korespondencja Juliusza Słowackiego. Oprac. E. Sawrymowicz. Т. 1-2. Wrocław 1962-1963.
17. A. Kowalczykowa, Wstęp w: J. Słowacki, Sen srebrny Salomei. Oprac. [wstęp] A. Kowalczykowa. BN I 57. Wrocław 1992, s. III- LIX.
18. T. Kuryś, Anapest. W: M. Dłuska, T. Kuryś, Sylabotonizm. Red. Z. Kopczyńska, M. R. Mayenowa. Wrocław 1957, s. 254-272.
19. Lope de Vega, Nowa sztuka pisania komedii w dzisiejszych czasach. Tłum. M. Minc. W zb.: O dramacie. T. 1: Od Arystotelesa do Goethego. Red. E. Udalska. Warszawa 1989, s. 424-436.
20. E. Makomaska, Jak Kolumb na nieznane wpływam oceany. Z korespondencji Michała Tarasiewicza 1902—1907. „Pamiętnik Teatralny” 1978, z. 1/2, s. 139-150.
21. D. Marin, Función dramàtica de la versificacion en el teatro de Calderon. W zb.: Calderon. Actas del Congreso Internacional sobre Calderon y el teatro espanol del Siglo de Oro. A1 cuidado de L. Garcia Lorenzo. T. 2. Madrid 1983.
22. M. R. Mayenowa, Organizacja wypowiedzi w tekście dramatycznym. „Pamiętnik Literacki” 1964, z. 2, s. 419-428.
23. M. R. Mayenowa, Organizacja wypowiedzi w tekście dramatycznym. W zb.: Problemy teorii dramatu i teatru. Wybór i oprac. J. Degler. Wrocław 1988, s. 39-46.
24. M. R. Mayenowa, Z zagadnień semantyki form wierszowych. W zb.: Metryka słowiańska. Red. Z. Kopczyńska, L. Pszczołowska. Wrocław 1971, s. 285-292.
25. T. Navarro Tomas, Métrica espanola. Resena histórica y descriptiva. Wyd. 7. Barcelona 1987.
26. A. Okopień-Sławińska, Wiersz nieregularny i wolny Mickiewicza, Słowackiego i Norwida. Wrocław 1964.
27. L. Piątkiewicz, Teatr. Lekarz swojego honoru [ ...] . „Pątnik Narodowy” 1827.
28. M. Piwińska, Wstęp w: J. Słowacki, Ksiądz Marek. Oprac. [wstęp] M. Piwińska. BN I 29. Wrocław 1991, s. III- CXXVII.
29. J. P[leśniarowicz], Misterium w podziemiach Reduty. W: J. Osterwa, Reduta i teatr. Artykuły. Wywiady. Wspomnienia. 1914—1947. Wrocław 1991, s. 223-226.
30. L. Pszczołowska, Wiersz "Dziadów” i „Kordiana" na tle wiersza dramatu epoki. W: Z. Kopczyńska, L. Pszczołowska, O wierszu romantycznym. Warszawa 1963, s. 115-237.
31. L. Pszczołowska, Wiersz polski. Zarys historyczny. Wrocław 1997.
32. L. Pszczołowska, Wiersz przekładu a wiersz literatury narodowej. Na materiale tłumaczeń z poezji rosyjskiej. „Pamiętnik Literacki” 1985, z. 4, s. 133-152.
33. L. Pszczołowska, D. Urbańska, Polski wiersz sylabiczny i sylabotoniczny. W zb.: Słowiańska metryka porównawcza. T. 6. Europejskie wzorce metryczne w literaturach słowiańskich. Red. M. Cervenka, L. Pszczołowska, D. Urbańska. Warszawa 1995, s. 7-74.
34. Real Academia Espańola, Esbozo de una nueva gramâtica de la lengua espanola. Madrid 1981.
35. M. Rowiński, O budowie wiersza u Słowackiego. Cz. 1—2. „Sprawozdania z posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego” 1909, t. 2, z. 1, 8.
36. J. M. Rymkiewicz, Ludzie dwoiści. (Barokowa struktura postaci Słowackiego). W zb.: Problemy polskiego romantyzmu. Seria 3. Red. M. Żmigrodzka. Wrocław 1981, s. 65-107.
37. F. Siedlecki, Metr sylabiczny a inne polskie systemy metryczne. W: Studia z metryki polskiej. Cz. 1. Wilno 1937.
38. J. Słowacki, Dodatek I. [Plany i notatki]. W: Dzieła wszystkie. T. 15. Wrocław 1955.
39. J. Słowacki, Książę Niezłomny. (Z Calderona de la Barca). W: Dzieła wszystkie. Pod red. J. Kleinera. Wyd. 2. T. 7. Wrocław 1956.
40. Słowiańska metryka porównawcza. T. 4. Wiersz przekładu: Mickiewicz i Puszkin. Red. L. Pszczołowska, D. Urbańska. Wrocław 1992.
41. W. Szturc, Teoria dramatu romantycznego w Europie XIX wieku. Bydgoszcz 1999.
42. M. Szyjkowski, Słowacki a Calderon. „Biblioteka Warszawska” 1905, t 3.
43. M. Tarlińska, Zróżnicowanie rytmiczne wypowiedzi postaci w dramatach Szekspira. Przeł. D. Urbańska. „Pamiętnik Literacki” 1992, z. 3, s. 196-209.
44. S. Treugutt, Książę Niezłomny na murach Baru. W zb.: Przemiany tradycji barskiej. Studia. Kraków 1972, s. 189-212.
45. D. Urbańska, 13-zgłoskowiec polski jako odpowiednik aleksandrynu w ΧΙΧ-wiecznych przekładach utworów Victora Hugo. „Pamiętnik Literacki” 1985, z. 4, s. 153-164.
46. A. Ważyk, O tłumaczeniu wierszy rosyjskich. W zb.: Pisarze polscy o sztuce przekładu. 1440—1974. Oprac. E. Balcerzan. Poznań 1977, s. 297-302.
47. B. Wiktor [S. Budziński], Dramat hiszpański i Kalderon. „Biblioteka Warszawska” 1859, t. 3, s. 271-322.
48. V. W. Williamsen, La función estructural del verso en la comedia del Siglo de Oro. W zb.: Actas del V Congreso Internacional de Hispanistas. Bordeaux 2—8 septiembre 1974. Ed. M. Chevalier et al. T. 2. Bordeaux 1977.
49. E. M. Wilson, Fray Hortensio Paravicino's Protest against “El principe constante". “Ibérida” 1961, nr 6.
50. D. Wise, Stichomythia—a Rhetorical Device in Four Plays by Calderon. „Segismundo” 1976.
51. J. Wójcicki, Uwagi o wersyfikacji Juliusza Słowackiego. W zb.: W roku Słowackiego. Red. M. Suboczowa. Katowice 1961, s. 49-68.
52. Cz. Zgorzelski, O śpiewnej oraz retorycznej organizacji wierszy Słowackiego. W : Obserwacje. Warszawa 1993.
53. Cz. Zgorzelski, Słowackiego „śpiewu tajemnice”. W: O lirykach Mickiewicza i Słowackiego. Lublin 1961.

Issue:

4

Start page:

83

End page:

116

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)