Object structure

Title:

Intencja i interpretacja

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 1 (2000)

Creator:

Szajnert, Danuta

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2000

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

author’s intention ; intentionalism ; antiintentionalism ; New Criticism ; hermeneutics ; backlash ; theory of speech acts ; structuralism ; New Pragmatism ; interpretation

References:

1. J. Abramowska, Serie tematyczne. W zb.: Między tekstami. Intertekstualność jako problem poetyki historycznej. Red. J. Ziomek, J. Sławiński, W. Bolecki. Warszawa 1992. ; 2. Autor i jego wcielenia. Szkice o roli autora w literaturze. Red. E. Kuźma, M. Lalak. Szczecin 1991. ; 3. S. Barańczak, Uciekinier z utopii. O poezji Zbigniewa Herberta. Londyn 1985. ; 4. R. Barthes, De l'oeuvre au texte. „La Revue d'Esthetique” 1973, nr 3. ; 5. R. Barthes, The Death of the Author. „Aspen Magazine” 1967. ; 6. R. Barthes, Krytyka i prawda. Przeł. W. Błońska. W zb.: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Oprac. H. Markiewicz. T. 2. Kraków 1972, s. 137-160. ; 7. R. Barthes, La Mort de l'auteur. „Manteia” 1968. ; 8. R. Barthes, Od dzieła do tekstu. Przekł. M. P. Markowski. „Teksty Drugie” 1998, nr 6, s. 187-195. ; 9. R. Barthes, Śmierć autora. Przekł. M. P. Markowski. „Teksty Drugie” 1999, z. 1/2, s. 247-251. ; 10. Z. Bauman, Nad granicami anarchizmu interpretacyjnego. „Teksty Drugie” 1997, nr 6, s. 35-43. ; 11. M. C. Beardsley, Aesthetics: Problem in the Philosophy of Criticism. New York 1958. ; 12. M. C. Beardsley, The Authority of the Text. W zb.: Intention and Interpretation. Ed. G. Iseminger. Philadelphia 1992. ; 13. M. C. Beardsley, Intentions and Interpretations: A Fallacy Revived. W zb.: The Aesthetic Point of View. Ed. M. J. Wreen and D. M. Callen. Ithaca, N. Y., 1982. ; 14. M. C. Beardsley, Textual Meaning and Authorial Meaning. The Authority of the Text. W: The Possibility of Criticism. Detroit 1970. ; 15. M. C. Beardsley, W. K. Wimsatt jr, Błąd intencjonalny. Przeł. B. Grodzicki. „Tematy” (New York) 1966, z. 18. ; 16. M. C. Beardsley, W. K. Wimsatt jr, Intention. W zb.: Dictionary of World Literature. Ed. J. T. Shipley. New York 1943. ; 17. M. C. Beardsley, W. K. Wimsatt jr, The Intentional Fallacy. „Sewanee Review” 1946, nr 3. ; 18. M. Beaujour, La Poétique de l'automatisme chez André Breton. „Poétique” 1976, nr 25. ; 19. H. Buczyńska-Garewicz, Znak i oczywistość. Warszawa 1981. ; 20. S. Burke, The Death and Return of the Author. Criticism and Subjectivity in Barthes, Foucault and Derrida. Edinburgh 1993. ; 21. A. J. Close, „Don Quixote” and the „Intentionalist Fallacy". „British Journal of Aesthetics” 1972, nr 3. ; 22. A. J. Close, „Don Quixote” and the „Intentionalist Fallacy". W zb.: On Literary Intention. Por. H. P. Grice: Meaning. „Philosophical Review” 1957. ; 23. A. J. Close, Utterers Meaning and Intentions. „Philosophical Review” 1969. ; 24. A. J. Close, Utterers Meaning, Sentence-Meaning, and Word-Meaning. „Foundations of Language” 1968, nr 4. ; 25. J. Culler, Dekonstrukcja i jej konsekwencje dla badań literackich. Przeł. M. B. Fedewicz. „Pamiętnik Literacki” 1987, z. 4, s. 231-272. ; 26. G. Currie, An Ontology of Art. New York 1989. ; click here to follow the link ; 27. G. Currie, The Nature of Fiction. Cambridge 1990. ; click here to follow the link ; 28. G. Currie, Work and Text. „Mind” 1991, nr 100. ; 29. G. Dickie, W. K. Wilson, The Intentional Fallacy: Defending Beardsley. „The Journal of Aesthetics and Art Criticism” 53, 1995, nr 3 (Summer). ; 30. T. Dobrzyńska, Metafora. Wrocław 1984. ; 31. T. Dobrzyńska, Uwarunkowania kulturowe metafory. W: Mówiąc przenośnie. Studia o metaforze. Warszawa 1994. ; 32. M. M. Eaton, Art, Artifacts and Intentions. „American Philosophical Quarterly” 1969, nr 6. ; 33. M. M. Eaton, Good and Correct Interpretations of Literature. „Journal of Aesthetics and Art Criticism” 1970/71, vol. 29. ; 34. M. M. Eaton, Liars, Ranters, and Dramatic Speakers. W zb.: Language and Aesthetics. Ed. R. R. Tilgham. Lawrence 1973. ; 35. U. Eco, Lector in fabuła. Współdziałanie w interpretacji tekstów narracyjnych. Przeł. P. Salwa. Warszawa 1994. ; 36. U. Eco, Sześć przechadzek po lesie fikcji. Przeł. J. Jarniewicz. Kraków 1995. ; 37. U. Eco, R. Rorty, J. Culler, Ch. Brooke-Rose, Interpretacja i nadinterpretacja. Red. S. Collini. Przeł. T. Bieroń. Kraków 1996. ; 38. E. Fiała, Modele freudowskiej metody badania dzieła literackiego. Lublin 1991. ; 39. S. Fish, Doing What Comes Naturally: Change, Rhetoric, and the Practice of Theory in Literary and Legal Studies. Durham 1989. ; click here to follow the link ; 40. S. Fish, Is There a Text in this Class? W: The Authority of Interpretive Communities. Cambridge 1980. ; 41. A. Fowler, The Selection of Literary Constructs. „New Literary History” 1975, nr 1. ; 42. H.- G. Gadamer, Problematyczność hermeneutyki romantycznej i jej zastosowanie do historyki. W: Prawda i metoda. Przeł. B. Baran. Kraków 1993. ; 43. T. M. Gang, Intention. „Essays in Criticism” 1957, nr 7. ; 44. G. Genette, Seuils. Paris 1987. ; 45. R. Girard, Rzeczy ukryte od założenia świata. Rozmowa z J.- M. Oughrlianem i G. Lefortem. Tłum. M. Goszczyńska. „Literatura na Świecie” 1983, nr 12, s. 74-182. ; 46. M. Głowiński, Komunikacja literacka jako sfera napiąć. W: Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej. Kraków 1977. ; 47. M. Głowiński, O intertekstualności. „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 4, s.75-100. ; 48. M. Gouturieur, La Figure de Vauteur. Paris 1995. ; 49. K. Górski, Aluzja literacka. Istota zjawiska i jego typologia. „Twórczość” 1961, nr 8, s. 101-124. ; 50. K. Górski, Aluzja literacka. Istota zjawiska i jego typologia. W: Rozważania teoretyczne. Literatura. Muzyka. Teatr. Lublin 1984. ; 51. H. P. Grice, Logic and Conversation. W zb.: Syntax and Semantics. T. 3: Speech Acts. Eds. P. Cole, J. L. Morgan. New York 1975. ; 52. H. P. Grice, Logika a konwersacja. Przekł. B. Stanosz. W zb.: Język w świetle nauki. Wybrała i wstęp B. Stanosz. Warszawa 1980, s. 91-114. ; 53. G. Grimm, Recepcja a interpretacja. Przeł. K. Jachimczak. W antologii: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Oprac. H. Markiewicz. T. 4, cz. 1. Kraków 1992, s. 226-248. ; 54. G. Grimm, Rezeptionsgeschichte. Grundlegung einer Theorie. Miinchen 1977. ; 55. M. Hancher, Three Kinds of Intention. „Modeme Language Notes” 1972, vol. 87. ; 56. G. Hermeren, Alusions and Intentions. W zb.: Intention and Interpretation. Ed. G. Iseminger. Philadelphia 1992. ; 57. G. Hermeren, Intencja a interpretacja w badaniach literackich. Przeł. B. Fedewicz. „Pamiętnik Literacki” 1977, z. 4, s. 353-381. ; 58. E. D. Hirsch jr., Interpretacja obiektywna. Przeł. P. Graff. „Pamiętnik Literacki” 1977, z. 3, s. 289-320. ; 59. E. D. Hirsch jr., Rozumienie, interpretacja, krytyka. Przeł. K. Biskupski. W zb.: Znak, styl, konwencja. Wybór i wstęp M. Głowiński. Warszawa 1977, s. 197-241. ; 60. E. D. Hirsch jr., Trzy wymiary hermeneutyki. Przeł. P. Parlej. W zb.: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Oprac. H. Markiewicz. T. 4, cz. 1. Kraków 1992, s. 126-147. ; 61. W. Hoops, Fikcjonalność jako kategoria pragmatyczna. Przeł. M. Łukasiewicz. „Pamiętnik Literacki” 1983, z. 4, s. 327-362. ; 62. G. Hough, An Eighth Type of Ambiguity. W zb.: On Literary Intention. Ed. D. Nevton-de Molina. Edinburgh 1978. ; 63. L. Hutcheon, Defining parody. W: A Theory of Parody. The Teachings of Twentieth-Century Arts Forms. New York and London 1985. ; 64. L. Hutcheon, Ironia, satyra, parodia - o ironii w użyciu pragmatycznym. Przeł. K. Górska. „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 1, s. 331-350. ; 65. M . Indyk, Obszary pragmatyki. W zb.: Po strukturalizmie. Współczesne badania teoretycznoliterackie. Red. R. Nycz. Wrocław 1992, s. 119-134. ; 66. Intention and Interpretation. Ed. G. Iseminger. Philadelphia 1992. ; 67. G. Iseminger, Preface. W zb.: Intention and Interpretation. Ed. G. Iseminger. Philadelphia 1992. ; 68. Ja, Autor. Sytuacja podmiotu w polskiej literaturze współczesnej. Red. D. Śnieżko. Warszawa 1996. ; 69. K. Jaszczołt, Refering Expressions: Intensionality and Intentionality. W zb.: Lexical Semantics Cognition and Philosophy. Ed. B. Lewandowska-Tomaszczyk. Łódź 1998. ; 70. S. Jaworski, Krytyka genetyczna we Francji W zb.: Kryzys czy przełom. Studia z teorii i historii literatury. Red. M. Lubelska, A. Łebkowska. T. 1. Kraków 1993, s. 189-195. ; 71. S. Jaworski, "Piszę więc jestem" : o procesie twórczym w literaturze. Kraków 1993. ; 72. L. Jenny, Littérature et simulation. Paris 1990. ; 73. J. Kemp, The Work of Art and the Artist’s Intentions. „British Journal of Aesthetics” 1964, nr 4. ; 74. K. Kerbrat-Orecchioni, Ironia jako trop. Przeł. M. Dramińska-Joczowa. „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 1, s, 289-314. ; 75. S. Knapp, W. B. Michaels, Against Theory. „Critical Inquiry” 1982, nr 4. ; 76. S. Knapp, W. B. Michaels, Against Theory. W zb.: Against Theory: Literary Studies and the New Pragmatism. Ed. W. J. T. Mitchell. Chicago 1985. ; 77. S. Knapp, W. B. Michaels, The Impossibility of Intentionless Meaning. W zb.: Intention and Interpretation. Ed. G. Iseminger. Philadelphia 1992. ; 78. H. Konicka, Kulturowy sens gatunkowych decyzji Mirona Białoszewskiego. „Teksty Drugie” 1997, nr 1/2, s. 63-80. ; 79. M. Korzeniewicz, Doktryny i szarlataneria. „Teksty Drugie” 1993, nr 1, s. 101-106. ; 80. J. Kott, Droga nadrealizmu. W: Pisma wybrane. T. 1 : Wokół literatury. Wybór i układ T. Nyczek. Warszawa 1991. ; 81. W. Krajka, Rec: E. D. Hirsch jr., The Aims of Interpretation. Chicago-London 1976. „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 1, s. 389-399. ; 82. W. Krajka, Rec: E. D. Hirsch jr., Validity in Interpretation. New Heven-London 1967. „Pamiętnik Literacki” 1973, z. 1, s. 412-419. ; 83. Kryzys czy przełom. Studia z teorii i historii literatury. Red. M. Lubelska, A. Łebkowska. Kraków 1993. ; 84. R. Kuhns, Criticism and the Problem of Intentions. „Journal of Philosophy” 1960, vol. 57. ; click here to follow the link ; 85. E. Kuźma, Rec: P. D. Juhl, Interpretation. An Essay in the Philosophy of Literary Criticism. Princeton 1980. „Pamiętnik Literacki” 1985, z. 3, s. 364-369. ; 86. P. Lamarque, The Death of the Author: An Analytical Autopsy. „British Journal of Aesthetics” 1990, nr 4. ; 87. G. Levinson, Intention and Interpretation. A Last Look. W zb.: Intention and Interpretation. Ed. G. Iseminger. Philadelphia 1992. ; 88. E. Lobsien, The „intentionalfallacy” Revisited: on John Searle`s „Intentionality". „Comparative Criticism” 1985, t. 7. ; 89. Mały słownik terminów i pojąć filozoficznych dla studiujących filozofię chrześcijańską. Oprac. A. Podsiad, Z. Więckowski. Wprowadzenie A. Podsiad. Warszawa 1985. ; 90. H. Markiewicz, Interpretacja semantyczna dzieł literackich. W: Wymiary dzieła literackiego. Warszawa 1984. ; 91. H. Markiewicz, O falsyfikowaniu interpretacji literackich. „Pamiętnik Literacki” 1996, z. 1, s. 59-74. ; 92. H. Markiewicz, Odmiany intertekstualności. W: Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa. Warszawa 1989. ; 93. A. R. Mele, Springs of Action: Understanding Intentional Behavior. New York-Oxford 1992. ; 94. A. R. Mele, P. Livingston, Intentions and Interpretations. „Modern Language Notes” 1992, t. 107, nr 5 (December). ; 95. Z. Mitosek, Teorie badań literackich. Wyd. 3, rozszerz. Warszawa 1995. ; 96. S. Morawski, O zdradliwej swobodzie interpretacji. "Teksty Drugie" 1997, nr 6, s. 51-62. ; 97. D. O. Nathan, Irony, Metaphor, and the Problem of Intention. W zb.: Intention and Interpretation. Ed. G. Iseminger. Philadelphia 1992. ; 98. N. Nowakowska, Niewystarczalność teorii semantycznych i pragmatycznych w interpretacji metafory. W zb.: Studia o tropach. 1. Red. T. Dobrzyńska. Wrocław 1988, s. 23-43. ; 99. R. Nycz, Teoria interpretacji: problem pluralizmu. W: Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Warszawa 1993. ; 100. R. Nycz, Tropy „ja". Koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia. „Teksty Drugie” 1994, nr 2, s. 7-27. ; 101. R. Nycz, „ Wyrażanie niewyrażalnego " w literaturze nowoczesnej: wybrane zagadnienia. W zb.: Literatura wobec niewyrażalnego. Red. W. Bolecki, E. Kuźma. Warszawa 1998, s. 79-100. ; 102. R. Nycz, Zatargi graniczne. „Teksty Drugie” 1997, nr 6, s. 1-4. ; 103. A. Okopień-Sławińska, Teoria wypowiedzi jako podstawa komunikacyjnej teorii dzieła literackiego. "Pamiętnik Literacki" 1988, z. 1, s. 165-181. ; 104. A. Okopień-Sławińska, Teoria wypowiedzi jako podstawa komunikacyjnej teorii dzieła literackiego. W: Semantyka wypowiedzi poetyckiej. (Preliminaria). Kraków 1998. ; 105. S. H. Olsen, Authorial Intention. „British Journal of Aesthetics” 1973, nr 4. ; 106. On Literary Intention. Ed. D. Nevton-de Molina. Edinburgh 1978. ; 107. J. Österberg, Intention and Literary Interpretation. W zb.: Understanding the Arts. Contemporary Scandinavian Aesthetics. Ed. J. Emt and G. Hermeren. Lund 1992. ; 108. R. Palmer, A Hermeneutical Manifesto. Evanston 1969. ; 109. R. Palmer, Hermeneutics: Interpretations Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer. Evanston 1969. ; 110. R. Palmer, Manifest hermeneutyczny. (Fragmenty). Przeł. M. Król, W. Lubowiecki. „Pamiętnik Literacki” 1992, z. 1, s. 150-171. ; 111. A. Patterson, Intention. W zb.: Critical Terms for Literary Study. Ed. F. Lentricchia and T. McLaughlin. Chicago and London 1990. ; 112. M. Pekham , The Intentional? Fallacy?. W zb.: On Literary Intention. Ed. D. Nevton-de Molina. Edinburgh 1978. ; 113. M. Pfister, Koncepcje intertekstualności. Przeł. M. Łukasiewicz. „Pamiętnik Literacki” 1991, z. 4, s. 183-208. ; 114. K. Pisarkowa, Język według Junga. O czytaniu intencji. Kraków 1994. ; 115. Platon, Fajdros. Przekł., wstęp, objaśnienia, ilustr. W. Witwicki. Warszawa 1958. ; 116. Platon, Protagoras. Przekł., wstęp, objaśnienia, ilustr. W. Witwicki. Warszawa 1958. ; 117. J. Płuciennik, Presupozycje, intertekstualność i coś ponadto... W zb.: Poetyka bez granic. Red. W. Bolecki, W. Tomasik. Warszawa 1995, s. 120-133. ; 118. M. L. Pratt, Ideology and Speech-Act Theory. „Poetics Today” 1976, nr 1. ; 119. P. Ricoeur, Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie. Wybór, oprac., przekł. [z fr.] S. Cichowicz. Warszawa 1985. ; 120. P. Ricoeur, Język, tekst, interpretacja: wybór pism. Przeł.[z ang.] K. Rosner [i in.]. Warszawa 1989. ; 121. R. Rorty, Philosophy without Principles. W zb.: Against Theory: Literary Studies and the New Pragmatism. Ed. W. J. T. Mitchell. Chicago 1985. ; 122. M.- L. Ryan, Toward a Competence Theory of Genre. „Poetics” 1979, nr 2. ; 123. A. Saville, The Place of Intention in the Concept of Art. W zb.: Aesthetics. Ed. H. Osborne. Oxford 1972. ; 124. S. Sawicki, Między autorem a podmiotem mówiącym. W: Poetyka. Interpretacja. Sacrum. Warszawa 1981. ; 125. S. Sawicki, O sytuacji w metodologii badań literackich. „Ruch Literacki” 1993, nr 5, s. 695-705. ; 126. J. R. Searle, Czynności mowy. Przeł. B. Chwedeńczuk. Warszawa 1987. ; 127. J. R. Searle, Indirect Speech Acts. W zb.: Expression and Meaning Studies in the Theory of Speech Acts. Ed. J. R. Searle. Cambridge 1979. ; click here to follow the link ; 128. J. R. Searle, The Logical Status of Fictional Discourse. „New Literary History” 1975, nr 1. ; 129. J. R. Searle, Reiterating the Differences: A Reply to Derrida. „Glyph” I, 1977. ; 130. J. R. Searle, Status logiczny wypowiedzi fikcyjnej. Przeł. H. Buczyńska-Garewicz. „Pamiętnik Literacki” 1980, z. 2, s. 307-319. ; 131. R. Shusterman, Beneath Interpretation. Against Hermeneutic Holism. „The Monist” 1990, nr 2. ; 132. R. Shusterman, Interpretacja i rozumienie. W: Estetyka pragmatyczna. Żywe piękno i refleksja nad sztuką. Przeł. A. Orzechowski. Wrocław 1998. ; 133. R. Shusterman, Interpreting with Pragmatist Intentions. W zb.: Intention and Interpretation. Ed. G. Iseminger. Philadelphia 1992. ; 134. R. Shusterman, Interpretation, Intention and Truth. W zb.: Intention and Interpretation. Ed. G. Iseminger. Philadelphia 1992. ; 135. Q. Skinner, Hermeneutics and the Role of History. „New Literary History” 1975, nr 1. ; 136. Q. Skinner, Motives, Intentions and the Interpretations of Texts. W zb.: On Literary Intention. Ed. D. Nevton-de Molina. Edinburgh 1978. ; 137. J. Sławiński, Miejsce interpretacji. „Teksty Drugie” 1995, nr 5, s. 27-44. ; 138. D. Sperber, D. Wilson, Ironia a rozróżnienie między użyciem a przywołaniem. Przeł. M.B.Fedewicz. „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 1, s. 265-288. ; 139. D. Sperber, D. Wilson, Relevance. Communication and Cognition. Oxford 1986. ; 140. R. W. Stallman, Intention. Hasło w: Encyclopaedia of Poetry and Poetics. New Jersey 1965. ; 141. P. F. Strawson, Intention and Convention in Speech Acts. „Philosophical Review” 1964. ; click here to follow the link ; 142. D. Szajnert, Interpretator na rozdrożu, albo rozterki byłego antyintencjonalisty. "Zagadnienia Rodzajów Literackich" 1996, t. 39, z. 1/2, s. 113-145. ; 143. D. Szajnert, Jeszcze o „ błędzie intencyjności ”. (Intencja autora a interpretacja dzieła—wprowadzenie do analizy problemu). „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1991, t. 33, (1990), z. 1 s. 37-61. ; 144. D. Szajnert, Kukułcze jajo z myśli przodków ”? O „Noli me tangere" Urszuli Kozioł. Łódź 1995. ; 145. D. Szajnert, Poetyka autokomentarza? W zb.: Poetyka bez granic. Red. W. Bolecki, W. Tomasik. Warszawa 1995, s. 149-161. ; 146. J. Szymura, Język, mowa, prawda w perspektywie fenomenologii lingwistycznej J. L. Austina. Warszawa 1982. ; 147. W. Tolhurst, On What A Text Is and How It Means. „British Journal of Aesthetics” 1979, vol. 19. ; click here to follow the link ; 148. W. Tomasik, Teoria aktów mowy a literatura. (Od „etiolacji” do „ideologii szczerości"). W zb.: Po strukturalizmie. Współczesne badania teoretycznoliterackie. Red. R. Nycz. Wrocław 1992, s. 11-36. ; 149. D. Ulicka, Mimetyczność i literackość. O Ingardenowskiej koncepcji języka w dziele sztuki literackiej. „Pamiętnik Literacki” 1988, z. 2, s. 143-176. ; 150. K. L. Walton, Categories of Art. W zb.: Aesthetics. A Critical Anthology. Ed. G. Dickie, R. Sclafani, R. Robin. New York 1989. ; 151. K. L. Walton, Mimesis as Make-Believe. On the Foundations o f the Representational Arts. Cambridge 1990. ; 152. G. M. Wilson, Again, Theory: On Speaker's Meaning, Linguistic Meaning, and the Meaning of a Text. „Critical Inquiry” 1992 (Autumn). ; click here to follow the link ; 153. W. K. Wimsatt jr., Genesis: A Fallacy Revisited. W zb.: On Literary Intention. Ed. D. Nevton-de Molina. Edinburgh 1978. ; 154. W. K. Wimsatt jr., The Verbal Icon: Studies in the Meaning of Poetry. Lexington 1954. ; 155. Wokół rozumienia. Studia i szkice z hermeneutyki. Wybrał i przeł. G . Sowiński. Kraków 1993. ; 156. Z problemów podmiotowości w literaturze polskiej XX wieku. Red. M. Lalak. Szczecin 1993.

Issue:

1

Start page:

7

End page:

42

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: