Object structure

Title:

Intencja i interpretacja

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 1 (2000)

Creator:

Szajnert, Danuta

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2000

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

author’s intention ; intentionalism ; antiintentionalism ; New Criticism ; hermeneutics ; backlash ; theory of speech acts ; structuralism ; New Pragmatism ; interpretation

References:

1. J. Abramowska, Serie tematyczne. W zb.: Między tekstami. Intertekstualność jako problem poetyki historycznej. Red. J. Ziomek, J. Sławiński, W. Bolecki. Warszawa 1992.
2. Autor i jego wcielenia. Szkice o roli autora w literaturze. Red. E. Kuźma, M. Lalak. Szczecin 1991.
3. S. Barańczak, Uciekinier z utopii. O poezji Zbigniewa Herberta. Londyn 1985.
4. R. Barthes, De l'oeuvre au texte. „La Revue d'Esthetique” 1973, nr 3.
5. R. Barthes, The Death of the Author. „Aspen Magazine” 1967.
6. R. Barthes, Krytyka i prawda. Przeł. W. Błońska. W zb.: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Oprac. H. Markiewicz. T. 2. Kraków 1972, s. 137-160.
7. R. Barthes, La Mort de l'auteur. „Manteia” 1968.
8. R. Barthes, Od dzieła do tekstu. Przekł. M. P. Markowski. „Teksty Drugie” 1998, nr 6, s. 187-195.
9. R. Barthes, Śmierć autora. Przekł. M. P. Markowski. „Teksty Drugie” 1999, z. 1/2, s. 247-251.
10. Z. Bauman, Nad granicami anarchizmu interpretacyjnego. „Teksty Drugie” 1997, nr 6, s. 35-43.
11. M. C. Beardsley, Aesthetics: Problem in the Philosophy of Criticism. New York 1958.
12. M. C. Beardsley, The Authority of the Text. W zb.: Intention and Interpretation. Ed. G. Iseminger. Philadelphia 1992.
13. M. C. Beardsley, Intentions and Interpretations: A Fallacy Revived. W zb.: The Aesthetic Point of View. Ed. M. J. Wreen and D. M. Callen. Ithaca, N. Y., 1982.
14. M. C. Beardsley, Textual Meaning and Authorial Meaning. The Authority of the Text. W: The Possibility of Criticism. Detroit 1970.
15. M. C. Beardsley, W. K. Wimsatt jr, Błąd intencjonalny. Przeł. B. Grodzicki. „Tematy” (New York) 1966, z. 18.
16. M. C. Beardsley, W. K. Wimsatt jr, Intention. W zb.: Dictionary of World Literature. Ed. J. T. Shipley. New York 1943.
17. M. C. Beardsley, W. K. Wimsatt jr, The Intentional Fallacy. „Sewanee Review” 1946, nr 3.
18. M. Beaujour, La Poétique de l'automatisme chez André Breton. „Poétique” 1976, nr 25.
19. H. Buczyńska-Garewicz, Znak i oczywistość. Warszawa 1981.
20. S. Burke, The Death and Return of the Author. Criticism and Subjectivity in Barthes, Foucault and Derrida. Edinburgh 1993.
21. A. J. Close, „Don Quixote” and the „Intentionalist Fallacy". „British Journal of Aesthetics” 1972, nr 3.
22. A. J. Close, „Don Quixote” and the „Intentionalist Fallacy". W zb.: On Literary Intention. Por. H. P. Grice: Meaning. „Philosophical Review” 1957.
23. A. J. Close, Utterers Meaning and Intentions. „Philosophical Review” 1969.
24. A. J. Close, Utterers Meaning, Sentence-Meaning, and Word-Meaning. „Foundations of Language” 1968, nr 4.
25. J. Culler, Dekonstrukcja i jej konsekwencje dla badań literackich. Przeł. M. B. Fedewicz. „Pamiętnik Literacki” 1987, z. 4, s. 231-272.
26. G. Currie, An Ontology of Art. New York 1989.
click here to follow the link
27. G. Currie, The Nature of Fiction. Cambridge 1990.
click here to follow the link
28. G. Currie, Work and Text. „Mind” 1991, nr 100.
29. G. Dickie, W. K. Wilson, The Intentional Fallacy: Defending Beardsley. „The Journal of Aesthetics and Art Criticism” 53, 1995, nr 3 (Summer).
30. T. Dobrzyńska, Metafora. Wrocław 1984.
31. T. Dobrzyńska, Uwarunkowania kulturowe metafory. W: Mówiąc przenośnie. Studia o metaforze. Warszawa 1994.
32. M. M. Eaton, Art, Artifacts and Intentions. „American Philosophical Quarterly” 1969, nr 6.
33. M. M. Eaton, Good and Correct Interpretations of Literature. „Journal of Aesthetics and Art Criticism” 1970/71, vol. 29.
34. M. M. Eaton, Liars, Ranters, and Dramatic Speakers. W zb.: Language and Aesthetics. Ed. R. R. Tilgham. Lawrence 1973.
35. U. Eco, Lector in fabuła. Współdziałanie w interpretacji tekstów narracyjnych. Przeł. P. Salwa. Warszawa 1994.
36. U. Eco, Sześć przechadzek po lesie fikcji. Przeł. J. Jarniewicz. Kraków 1995.
37. U. Eco, R. Rorty, J. Culler, Ch. Brooke-Rose, Interpretacja i nadinterpretacja. Red. S. Collini. Przeł. T. Bieroń. Kraków 1996.
38. E. Fiała, Modele freudowskiej metody badania dzieła literackiego. Lublin 1991.
39. S. Fish, Doing What Comes Naturally: Change, Rhetoric, and the Practice of Theory in Literary and Legal Studies. Durham 1989.
click here to follow the link
40. S. Fish, Is There a Text in this Class? W: The Authority of Interpretive Communities. Cambridge 1980.
41. A. Fowler, The Selection of Literary Constructs. „New Literary History” 1975, nr 1.
42. H.- G. Gadamer, Problematyczność hermeneutyki romantycznej i jej zastosowanie do historyki. W: Prawda i metoda. Przeł. B. Baran. Kraków 1993.
43. T. M. Gang, Intention. „Essays in Criticism” 1957, nr 7.
44. G. Genette, Seuils. Paris 1987.
45. R. Girard, Rzeczy ukryte od założenia świata. Rozmowa z J.- M. Oughrlianem i G. Lefortem. Tłum. M. Goszczyńska. „Literatura na Świecie” 1983, nr 12, s. 74-182.
46. M. Głowiński, Komunikacja literacka jako sfera napiąć. W: Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej. Kraków 1977.
47. M. Głowiński, O intertekstualności. „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 4, s.75-100.
48. M. Gouturieur, La Figure de Vauteur. Paris 1995.
49. K. Górski, Aluzja literacka. Istota zjawiska i jego typologia. „Twórczość” 1961, nr 8, s. 101-124.
50. K. Górski, Aluzja literacka. Istota zjawiska i jego typologia. W: Rozważania teoretyczne. Literatura. Muzyka. Teatr. Lublin 1984.
51. H. P. Grice, Logic and Conversation. W zb.: Syntax and Semantics. T. 3: Speech Acts. Eds. P. Cole, J. L. Morgan. New York 1975.
52. H. P. Grice, Logika a konwersacja. Przekł. B. Stanosz. W zb.: Język w świetle nauki. Wybrała i wstęp B. Stanosz. Warszawa 1980, s. 91-114.
53. G. Grimm, Recepcja a interpretacja. Przeł. K. Jachimczak. W antologii: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Oprac. H. Markiewicz. T. 4, cz. 1. Kraków 1992, s. 226-248.
54. G. Grimm, Rezeptionsgeschichte. Grundlegung einer Theorie. Miinchen 1977.
55. M. Hancher, Three Kinds of Intention. „Modeme Language Notes” 1972, vol. 87.
56. G. Hermeren, Alusions and Intentions. W zb.: Intention and Interpretation. Ed. G. Iseminger. Philadelphia 1992.
57. G. Hermeren, Intencja a interpretacja w badaniach literackich. Przeł. B. Fedewicz. „Pamiętnik Literacki” 1977, z. 4, s. 353-381.
58. E. D. Hirsch jr., Interpretacja obiektywna. Przeł. P. Graff. „Pamiętnik Literacki” 1977, z. 3, s. 289-320.
59. E. D. Hirsch jr., Rozumienie, interpretacja, krytyka. Przeł. K. Biskupski. W zb.: Znak, styl, konwencja. Wybór i wstęp M. Głowiński. Warszawa 1977, s. 197-241.
60. E. D. Hirsch jr., Trzy wymiary hermeneutyki. Przeł. P. Parlej. W zb.: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Oprac. H. Markiewicz. T. 4, cz. 1. Kraków 1992, s. 126-147.
61. W. Hoops, Fikcjonalność jako kategoria pragmatyczna. Przeł. M. Łukasiewicz. „Pamiętnik Literacki” 1983, z. 4, s. 327-362.
62. G. Hough, An Eighth Type of Ambiguity. W zb.: On Literary Intention. Ed. D. Nevton-de Molina. Edinburgh 1978.
63. L. Hutcheon, Defining parody. W: A Theory of Parody. The Teachings of Twentieth-Century Arts Forms. New York and London 1985.
64. L. Hutcheon, Ironia, satyra, parodia - o ironii w użyciu pragmatycznym. Przeł. K. Górska. „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 1, s. 331-350.
65. M . Indyk, Obszary pragmatyki. W zb.: Po strukturalizmie. Współczesne badania teoretycznoliterackie. Red. R. Nycz. Wrocław 1992, s. 119-134.
66. Intention and Interpretation. Ed. G. Iseminger. Philadelphia 1992.
67. G. Iseminger, Preface. W zb.: Intention and Interpretation. Ed. G. Iseminger. Philadelphia 1992.
68. Ja, Autor. Sytuacja podmiotu w polskiej literaturze współczesnej. Red. D. Śnieżko. Warszawa 1996.
69. K. Jaszczołt, Refering Expressions: Intensionality and Intentionality. W zb.: Lexical Semantics Cognition and Philosophy. Ed. B. Lewandowska-Tomaszczyk. Łódź 1998.
70. S. Jaworski, Krytyka genetyczna we Francji W zb.: Kryzys czy przełom. Studia z teorii i historii literatury. Red. M. Lubelska, A. Łebkowska. T. 1. Kraków 1993, s. 189-195.
71. S. Jaworski, "Piszę więc jestem" : o procesie twórczym w literaturze. Kraków 1993.
72. L. Jenny, Littérature et simulation. Paris 1990.
73. J. Kemp, The Work of Art and the Artist’s Intentions. „British Journal of Aesthetics” 1964, nr 4.
74. K. Kerbrat-Orecchioni, Ironia jako trop. Przeł. M. Dramińska-Joczowa. „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 1, s, 289-314.
75. S. Knapp, W. B. Michaels, Against Theory. „Critical Inquiry” 1982, nr 4.
76. S. Knapp, W. B. Michaels, Against Theory. W zb.: Against Theory: Literary Studies and the New Pragmatism. Ed. W. J. T. Mitchell. Chicago 1985.
77. S. Knapp, W. B. Michaels, The Impossibility of Intentionless Meaning. W zb.: Intention and Interpretation. Ed. G. Iseminger. Philadelphia 1992.
78. H. Konicka, Kulturowy sens gatunkowych decyzji Mirona Białoszewskiego. „Teksty Drugie” 1997, nr 1/2, s. 63-80.
79. M. Korzeniewicz, Doktryny i szarlataneria. „Teksty Drugie” 1993, nr 1, s. 101-106.
80. J. Kott, Droga nadrealizmu. W: Pisma wybrane. T. 1 : Wokół literatury. Wybór i układ T. Nyczek. Warszawa 1991.
81. W. Krajka, Rec: E. D. Hirsch jr., The Aims of Interpretation. Chicago-London 1976. „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 1, s. 389-399.
82. W. Krajka, Rec: E. D. Hirsch jr., Validity in Interpretation. New Heven-London 1967. „Pamiętnik Literacki” 1973, z. 1, s. 412-419.
83. Kryzys czy przełom. Studia z teorii i historii literatury. Red. M. Lubelska, A. Łebkowska. Kraków 1993.
84. R. Kuhns, Criticism and the Problem of Intentions. „Journal of Philosophy” 1960, vol. 57.
click here to follow the link
85. E. Kuźma, Rec: P. D. Juhl, Interpretation. An Essay in the Philosophy of Literary Criticism. Princeton 1980. „Pamiętnik Literacki” 1985, z. 3, s. 364-369.
86. P. Lamarque, The Death of the Author: An Analytical Autopsy. „British Journal of Aesthetics” 1990, nr 4.
87. G. Levinson, Intention and Interpretation. A Last Look. W zb.: Intention and Interpretation. Ed. G. Iseminger. Philadelphia 1992.
88. E. Lobsien, The „intentionalfallacy” Revisited: on John Searle`s „Intentionality". „Comparative Criticism” 1985, t. 7.
89. Mały słownik terminów i pojąć filozoficznych dla studiujących filozofię chrześcijańską. Oprac. A. Podsiad, Z. Więckowski. Wprowadzenie A. Podsiad. Warszawa 1985.
90. H. Markiewicz, Interpretacja semantyczna dzieł literackich. W: Wymiary dzieła literackiego. Warszawa 1984.
91. H. Markiewicz, O falsyfikowaniu interpretacji literackich. „Pamiętnik Literacki” 1996, z. 1, s. 59-74.
92. H. Markiewicz, Odmiany intertekstualności. W: Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa. Warszawa 1989.
93. A. R. Mele, Springs of Action: Understanding Intentional Behavior. New York-Oxford 1992.
94. A. R. Mele, P. Livingston, Intentions and Interpretations. „Modern Language Notes” 1992, t. 107, nr 5 (December).
95. Z. Mitosek, Teorie badań literackich. Wyd. 3, rozszerz. Warszawa 1995.
96. S. Morawski, O zdradliwej swobodzie interpretacji. "Teksty Drugie" 1997, nr 6, s. 51-62.
97. D. O. Nathan, Irony, Metaphor, and the Problem of Intention. W zb.: Intention and Interpretation. Ed. G. Iseminger. Philadelphia 1992.
98. N. Nowakowska, Niewystarczalność teorii semantycznych i pragmatycznych w interpretacji metafory. W zb.: Studia o tropach. 1. Red. T. Dobrzyńska. Wrocław 1988, s. 23-43.
99. R. Nycz, Teoria interpretacji: problem pluralizmu. W: Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Warszawa 1993.
100. R. Nycz, Tropy „ja". Koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia. „Teksty Drugie” 1994, nr 2, s. 7-27.
101. R. Nycz, „ Wyrażanie niewyrażalnego " w literaturze nowoczesnej: wybrane zagadnienia. W zb.: Literatura wobec niewyrażalnego. Red. W. Bolecki, E. Kuźma. Warszawa 1998, s. 79-100.
102. R. Nycz, Zatargi graniczne. „Teksty Drugie” 1997, nr 6, s. 1-4.
103. A. Okopień-Sławińska, Teoria wypowiedzi jako podstawa komunikacyjnej teorii dzieła literackiego. "Pamiętnik Literacki" 1988, z. 1, s. 165-181.
104. A. Okopień-Sławińska, Teoria wypowiedzi jako podstawa komunikacyjnej teorii dzieła literackiego. W: Semantyka wypowiedzi poetyckiej. (Preliminaria). Kraków 1998.
105. S. H. Olsen, Authorial Intention. „British Journal of Aesthetics” 1973, nr 4.
106. On Literary Intention. Ed. D. Nevton-de Molina. Edinburgh 1978.
107. J. Österberg, Intention and Literary Interpretation. W zb.: Understanding the Arts. Contemporary Scandinavian Aesthetics. Ed. J. Emt and G. Hermeren. Lund 1992.
108. R. Palmer, A Hermeneutical Manifesto. Evanston 1969.
109. R. Palmer, Hermeneutics: Interpretations Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer. Evanston 1969.
110. R. Palmer, Manifest hermeneutyczny. (Fragmenty). Przeł. M. Król, W. Lubowiecki. „Pamiętnik Literacki” 1992, z. 1, s. 150-171.
111. A. Patterson, Intention. W zb.: Critical Terms for Literary Study. Ed. F. Lentricchia and T. McLaughlin. Chicago and London 1990.
112. M. Pekham , The Intentional? Fallacy?. W zb.: On Literary Intention. Ed. D. Nevton-de Molina. Edinburgh 1978.
113. M. Pfister, Koncepcje intertekstualności. Przeł. M. Łukasiewicz. „Pamiętnik Literacki” 1991, z. 4, s. 183-208.
114. K. Pisarkowa, Język według Junga. O czytaniu intencji. Kraków 1994.
115. Platon, Fajdros. Przekł., wstęp, objaśnienia, ilustr. W. Witwicki. Warszawa 1958.
116. Platon, Protagoras. Przekł., wstęp, objaśnienia, ilustr. W. Witwicki. Warszawa 1958.
117. J. Płuciennik, Presupozycje, intertekstualność i coś ponadto... W zb.: Poetyka bez granic. Red. W. Bolecki, W. Tomasik. Warszawa 1995, s. 120-133.
118. M. L. Pratt, Ideology and Speech-Act Theory. „Poetics Today” 1976, nr 1.
119. P. Ricoeur, Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie. Wybór, oprac., przekł. [z fr.] S. Cichowicz. Warszawa 1985.
120. P. Ricoeur, Język, tekst, interpretacja: wybór pism. Przeł.[z ang.] K. Rosner [i in.]. Warszawa 1989.
121. R. Rorty, Philosophy without Principles. W zb.: Against Theory: Literary Studies and the New Pragmatism. Ed. W. J. T. Mitchell. Chicago 1985.
122. M.- L. Ryan, Toward a Competence Theory of Genre. „Poetics” 1979, nr 2.
123. A. Saville, The Place of Intention in the Concept of Art. W zb.: Aesthetics. Ed. H. Osborne. Oxford 1972.
124. S. Sawicki, Między autorem a podmiotem mówiącym. W: Poetyka. Interpretacja. Sacrum. Warszawa 1981.
125. S. Sawicki, O sytuacji w metodologii badań literackich. „Ruch Literacki” 1993, nr 5, s. 695-705.
126. J. R. Searle, Czynności mowy. Przeł. B. Chwedeńczuk. Warszawa 1987.
127. J. R. Searle, Indirect Speech Acts. W zb.: Expression and Meaning Studies in the Theory of Speech Acts. Ed. J. R. Searle. Cambridge 1979.
click here to follow the link
128. J. R. Searle, The Logical Status of Fictional Discourse. „New Literary History” 1975, nr 1.
129. J. R. Searle, Reiterating the Differences: A Reply to Derrida. „Glyph” I, 1977.
130. J. R. Searle, Status logiczny wypowiedzi fikcyjnej. Przeł. H. Buczyńska-Garewicz. „Pamiętnik Literacki” 1980, z. 2, s. 307-319.
131. R. Shusterman, Beneath Interpretation. Against Hermeneutic Holism. „The Monist” 1990, nr 2.
132. R. Shusterman, Interpretacja i rozumienie. W: Estetyka pragmatyczna. Żywe piękno i refleksja nad sztuką. Przeł. A. Orzechowski. Wrocław 1998.
133. R. Shusterman, Interpreting with Pragmatist Intentions. W zb.: Intention and Interpretation. Ed. G. Iseminger. Philadelphia 1992.
134. R. Shusterman, Interpretation, Intention and Truth. W zb.: Intention and Interpretation. Ed. G. Iseminger. Philadelphia 1992.
135. Q. Skinner, Hermeneutics and the Role of History. „New Literary History” 1975, nr 1.
136. Q. Skinner, Motives, Intentions and the Interpretations of Texts. W zb.: On Literary Intention. Ed. D. Nevton-de Molina. Edinburgh 1978.
137. J. Sławiński, Miejsce interpretacji. „Teksty Drugie” 1995, nr 5, s. 27-44.
138. D. Sperber, D. Wilson, Ironia a rozróżnienie między użyciem a przywołaniem. Przeł. M.B.Fedewicz. „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 1, s. 265-288.
139. D. Sperber, D. Wilson, Relevance. Communication and Cognition. Oxford 1986.
140. R. W. Stallman, Intention. Hasło w: Encyclopaedia of Poetry and Poetics. New Jersey 1965.
141. P. F. Strawson, Intention and Convention in Speech Acts. „Philosophical Review” 1964.
click here to follow the link
142. D. Szajnert, Interpretator na rozdrożu, albo rozterki byłego antyintencjonalisty. "Zagadnienia Rodzajów Literackich" 1996, t. 39, z. 1/2, s. 113-145.
143. D. Szajnert, Jeszcze o „ błędzie intencyjności ”. (Intencja autora a interpretacja dzieła—wprowadzenie do analizy problemu). „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1991, t. 33, (1990), z. 1 s. 37-61.
144. D. Szajnert, Kukułcze jajo z myśli przodków ”? O „Noli me tangere" Urszuli Kozioł. Łódź 1995.
145. D. Szajnert, Poetyka autokomentarza? W zb.: Poetyka bez granic. Red. W. Bolecki, W. Tomasik. Warszawa 1995, s. 149-161.
146. J. Szymura, Język, mowa, prawda w perspektywie fenomenologii lingwistycznej J. L. Austina. Warszawa 1982.
147. W. Tolhurst, On What A Text Is and How It Means. „British Journal of Aesthetics” 1979, vol. 19.
click here to follow the link
148. W. Tomasik, Teoria aktów mowy a literatura. (Od „etiolacji” do „ideologii szczerości"). W zb.: Po strukturalizmie. Współczesne badania teoretycznoliterackie. Red. R. Nycz. Wrocław 1992, s. 11-36.
149. D. Ulicka, Mimetyczność i literackość. O Ingardenowskiej koncepcji języka w dziele sztuki literackiej. „Pamiętnik Literacki” 1988, z. 2, s. 143-176.
150. K. L. Walton, Categories of Art. W zb.: Aesthetics. A Critical Anthology. Ed. G. Dickie, R. Sclafani, R. Robin. New York 1989.
151. K. L. Walton, Mimesis as Make-Believe. On the Foundations o f the Representational Arts. Cambridge 1990.
152. G. M. Wilson, Again, Theory: On Speaker's Meaning, Linguistic Meaning, and the Meaning of a Text. „Critical Inquiry” 1992 (Autumn).
click here to follow the link
153. W. K. Wimsatt jr., Genesis: A Fallacy Revisited. W zb.: On Literary Intention. Ed. D. Nevton-de Molina. Edinburgh 1978.
154. W. K. Wimsatt jr., The Verbal Icon: Studies in the Meaning of Poetry. Lexington 1954.
155. Wokół rozumienia. Studia i szkice z hermeneutyki. Wybrał i przeł. G . Sowiński. Kraków 1993.
156. Z problemów podmiotowości w literaturze polskiej XX wieku. Red. M. Lalak. Szczecin 1993.

Issue:

1

Start page:

7

End page:

42

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: