Object structure

Title:

Determinizm w "Lalce" Bolesława Prusa

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (2000)

Creator:

Gloger, Maciej

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2000

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Bolesław Prus’s The Doll ; determinism ; pessimism ; anti-positivism breakthrough

References:

1. J. Abramowska, Powtórzenia i wybory. Studia z tematologii i poetyki historycznej. Poznań 1995. ; 2. F. Araszkiewicz, Prus w świetle własnej biblioteki. „Pamiętnik Literacki” 1951, z. 3/4, s. 1068-1126. ; 3. H. Arendt, Wola. Przeł. R. Piłat. Przedm. H. Buczyńska-Garewicz. Warszawa 1996. ; 4. J. Bachórz, Wstęp w: B. Prus, Lalka. Oprac. J. Bachórz. T. 1. BN I 262. Wrocław 1991. ; 5. M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego. Przeł. N. Modzelewska. Warszawa 1970. ; 6. Bolesław Prus. 1847-1912. Kalendarz życia i twórczości. Oprac. K. Tokarzówna, S. Fita. Pod red. Z. Szweykowski. Warszawa 1969. ; 7. H. T. Buckle, Historia cywilizacji w Anglii. T. 1. Przeł. W. Zawadzki. Lwów 1862. ; 8. E. Czaplejewicz, Lalki Prusa i Platona. „Miesięcznik Literacki” 1987, nr 1, s. 49-60. ; 9. W. M. Dębicki, Postęp, szczęście i przewroty społeczne. Chłodne uwagi o palących kwestiach. Warszawa 1885. ; 10. S. Eile, Dialektyka „Lalki" Bolesława Prusa. „Pamiętnik Literacki” 1973, z. 1, s. 3-51. ; 11. B. Gawęcki, Filozofia teoretyczna Bolesława Prusa. W: Szkice filozoficzne. Warszawa 1935. ; 12. H. George, Postęp i nędza. Badanie przyczyn sprowadzających przesilenie przemysłowe oraz wzrost nędzy jednocześnie z wzrostem bogactwa. Cz. 1. Poznań 1885. ; 13. A. Głowacki, O elektryczności. „Niwa” 1872, nr 11. ; 14. A. Głowacki, Szkic programu w warunkach obecnego rozwoju społeczeństwa. Warszawa 1883. ; 15. J. Gołuchowski, Dumania nad najwyższymi zagadnieniami człowieka, poprzedzone historycznym rozwinięciem głównych systematów filozoficznych od Kanta do najnowszych czasów. T. 2. Wilno 1861. ; 16. K. Horney, Neurotyczna osobowość naszych czasów. Poznań 1993. ; 17. H. Ilmurzyńska, A. Stepnowska, Księgozbiór Bolesława Prusa. Red. nauk. Z. Szweykowski. Warszawa 1965. ; 18. W. James, Dylemat determinizmu. Odczyt wygłoszony dla słuchaczy teologii na Uniwersytecie Harvarda w Bostonie. W: Pragmatyzm. Tł. W. M. Kozłowski. Posł. A. Sikora. Warszawa 1957. ; 19. C. Jellenta, Studia i szkice filozoficzne. Warszawa 1891. ; 20. K. Kłosińska, Powieści o „wieku nerwowym". Katowice 1988. ; 21. L. Kołakowski, Filozofia pozytywistyczna. (Od Hume’a do Koła Wiedeńskiego). Warszawa 1966. ; 22. J. Kotarska, Topos „theatrum mundi" w poezji przełom u XVI i XVII wieku. W zb.: Przełom wieków XVI i XVII w literaturze i kulturze polskiej. Red. B. Otwinowska, J. Pelc. Wrocław 1984, s. 145-169. ; 23. R. Krafft-Ebing, Nasz wiek nerwowy. (Nasze zdrowe i chore nerwy). Warszawa 1886. ; 24. T. Lewandowski, Cezary Jellenta - estetyk i krytyk. Działalność w latach 1880-1914. Wrocław 1975. ; 25. D. C. Maleszyński, Corpus politicum. Śródziemnomorskie i staropolskie konteksty topiki organicznej. „Pamiętnik Literacki” 1985, z. 1, s. 3-46. ; 26. D. C. Maleszyński, „Jedyna księga ”. Z dziejów toposu w literaturze dawnej. „Pamiętnik Literacki” 1982, z. 3/4, s. 3-39. ; 27. H. Markiewicz, Bolesław Prus a pozytywizm warszawski. „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza” 1981, t. 16, s. 49-58. ; 28. H. Markiewicz, Co się stało z „Lalką”? W: Literatura i historia. Kraków 1994. ; 29. H. Markiewicz, Dialektyka pozytywizm u polskiego. W: Przekroje i zbliżenia. Rozprawy i szkice historycznoliterackie. Warszawa 1967. ; 30. H. Markiewicz, „Lalka " Bolesława Prusa. Warszawa 1967. ; 31. G. Matuszek, Między pustką transcendencji a szaleństwem zmysłów. O wczesnej eseistyce Przybyszewskiego. Wstęp w: S. Przybyszewski, Synagoga szatana i inne eseje. Wybór, tł. G. Matuszek. Kraków 1995, s. 5-40. ; 32. I. Matuszewski, Bolesław Prus. Artysta i filozof. W: Swoi i obcy. (Pokrewieństwa i różnice). Zarysy literacko-estetyczne. Warszawa 1898. ; 33. J. S. Mill, System logiki dedukcyjnej i indukcyjnej. Przeł. Cz. Znamierowski. Wstęp K. Szaniawski. T. 2. Warszawa 1962. ; 34. K. Nielsen, Wprowadzenie do filozofii. Przeł. Z. Szawarski. Warszawa 1988. ; 35. J. Ochorowicz, O wolności woli. Warszawa 1871. ; 36. J. Ochorowicz, Wstęp i pogląd ogólny na filozofię pozytywną. W zb.: Filozofia i myśl społeczna w latach 1865-1895. Wybór, oprac., wstęp i przypisy A. Hochfeldowa, B. Skarga. Cz. 1. Warszawa 1980, s. 147-163. ; 37. E. Orzeszkowa, Ernest Renan. W zb.: Filozofia i myśl społeczna w latach 1865-1895. Wybór, oprac., wstęp i przypisy A. Hochfeldowa, B. Skarga. Cz. 1. Warszawa 1980, s. 302-312. ; 38. J. Pelc, Wstęp w: J. Kochanowski, Treny. Oprac. J. Pelc. BN I 1. Wrocław 1986, s. III-LXXXIV. ; 39. E. Pieścikowski, „Emancypantki” Bolesława Prusa. Warszawa 1970. ; 40. E. Pieścikowski, Niezrealizowane pomysły literackie. W: Nad twórczością Bolesława Prusa. Poznań 1989. ; 41. M. Podraza-Kwiatkowska, Wstęp. W zb.: Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski. Oprac. M. Podraza-Kwiatkowska. BN I 212. Wrocław 1973, s. III-LXXXIV. ; 42. Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu. Oprac. J. Kulczycka-Saloni. BN I 249. Wrocław 1985. ; 43. B. Prus, Kroniki. Oprac. Z. Szweykowski. T. 3. Warszawa 1954. ; 44. B. Prus, Kroniki. Oprac. Z. Szweykowski. T. 8. Warszawa 1959. ; 45. B. Prus, Kroniki. Oprac. Z. Szweykowski. T. 10. Warszawa 1960. ; 46. B. Prus, Najogólniejsze ideały życiowe. Warszawa 1905. ; 47. B. Prus, Notatki o kompozycji. W zb.: Filozofia i myśl społeczna w latach 1865-1895. Wybór, oprac., wstęp i przypisy A. Hochfeldowa, B. Skarga. Cz. 1. Warszawa 1980, s. 202-222. ; 48. B. Prus, Wybór pism. Wydanie w dziesięciu tomach. Wstęp M. Dąbrowska. T. 3. Warszawa 1966. ; 49. Z. Przybyła, „Lalka " Bolesława Prusa. Semantyka-kompozycja-konteksty. Rzeszów 1995. ; 50. S. Przybyszewski, Listy. Zebrał, życiorys, wstęp i przypisy S. Helsztyński. T. 1. Gdańsk-Warszawa 1937. ; 51. E. Renan, Dialogi i fragmenty filozoficzne. Z szóstego wydania spolszczył G. Glass. Warszawa [1913]. ; 52. J. M. Rymkiewicz, Ludzie dwoiści. (Barokowa struktura postaci Słowackiego). W zb.: Problemy polskiego romantyzmu. Seria 3. Red. M. Żmigrodzka. Wrocław 1981, s. 65-107. ; 53. B. Skarga, Claude Bernard. Warszawa 1970. ; 54. B. Skarga, Porządek świata i porządek wiedzy. Ze studiów nad filozofią polską epoki pozytywizmu. W zb.: Z historii filozojii pozytywistycznej w Polsce. Ciągłość i przemiany. Red. A. Hochfeldowa, B. Skarga. Wrocław 1972, s. 17-44. ; 55. J. Spytkowski, Bolesław Prus w kręgu empiryzmu. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1963, nr 59. ; 56. A. Suchomska-Chabior, Źródła wiedzy psychologicznej Prusa. W zb.: Nowe stulecie trójcy powieściopisarzy. Red. A. Z. Makowiecki. Warszawa 1992, s. 197-211. ; 57. Z. Szweykowski, Geneza noweli „Z legend dawnego Egiptu ”. W: Nie tylko o Prusie. Szkice. Poznań 1967. ; 58. Z. Szweykowski, Twórczość Bolesława Prusa. Wyd. 2. Warszawa 1972. ; 59. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii. Wyd. 14. T. 3. Warszawa 1995. ; 60. J. Tomkowski, Mój pozytywizm. Warszawa 1993. ; 61. K. Turey, Bolesław Prus a współczesność. „Ruch Literacki” 1933, nr 1/2. ; 62. T. Walas, Ku otchłani. (Dekadentyzm w literaturze polskiej 1890-1905). Kraków-Wrocław 1986. ; 63. E. Warzenica-Zalewska, Koncepcja psychiki człowieka w twórczości Bolesława Prusa. „Przegląd Humanistyczny” 1983, nr 9/10, s. 77-91. ; 64. T. Weiss, Przełom antypozytywistyczny w Polsce w latach 1880-1890. (Przemiany postaw światopoglądowych i teorii artystycznych). Kraków 1966. ; 65. K. Wyka, Modernizm polski. Wyd. 2, zm. i powiększone. Kraków 1968. ; 66. M. Żmigrodzka, Polska powieść biedermeierowska. „Pamiętnik Literacki” 1966, z. 2, s. 379-405.

Issue:

2

Start page:

19

End page:

44

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: