Object

Title: Ahaswerus polski według "Nocy bezsennych" Józefa Ignacego Kraszewskiego

Creator:

Mazan, Bogdan

Date issued/created:

2000

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (2000)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. Ale...[A. Świętochowski], Listy z Niemiec. „Tydzień” 1874, nr 13. ; 2. J. Bachórz, Zdziwienie Kraszewskim. W zb.: Zdziwienia Kraszewskim. Red. M. Zielińska. Wrocław 1990, s. 139-155. ; 3. W. Bamburowicz, Słowianin, wieczny tułacz. Wstęp M. Urbanowski. Kraków 1998. ; 4. A. Bar, Zapiski więzienne J. I. Kraszewskiego. Kraków 1925. ; 5. M. Bartusówna, Dzieła. Szkic biograficzno-literacki napisał A. Stodor. T. 2. Lwów 1914. ; 6. L. Belmont, W wieku nerwowym. Warszawa [1928]. ; 7. Berlińskie listy Karola Forstera z lat 1857-1879. Wydał, wstęp R. Jaskuła. Kraków 1997. ; 8. G. Blin, Stendhal i problemy powieści. Przeł. Z. Jaremkowska-Pytowska. Warszawa 1972. ; 9. G. Borkowska, Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej. Warszawa 1996. ; 10. J. Brzozowski, Uwagi, dla których powodem był wiersz „Daję wam tę ostatnią koronę pamiątek... ” „Prace Polonistyczne” 1997, seria 52, s. 259-285. ; 11. I. Calvino, Wykłady amerykańskie. Przeł. A. Wasilewska. Warszawa 1996. ; 12. P. Chmielowski, Dodatek. Spis chronologiczny utworów Kraszewskiego (1830-1887). W: J. I. Kraszewski, Wybór pism. Oddział 10. Warszawa 1894. ; 13. P. Chmielowski, Józef Ignacy Kraszewski. Zarys historycznoliteracki. Kraków 1888. ; 14. P. Chmielowski, Pogląd ogólny na ruch umysłowy w 1874 roku w związku z rozwojem życia społecznego. „Warszawski Rocznik Literacki” 1875. ; 15. M. Dąbrowska, Dzienniki. Oprac. T. Drewnowski. T. 2. Warszawa 1988. ; 16. J. Dunin, „To coś” zamiast wierszy? „Nowe Książki” 1992, nr 11, s. 68-69. ; 17. Encyklopedia katolicka. Red. F.Gryglewicz [i inni]. T. 1. Lublin 1985. ; 18. Encyklopedia powszechna S. Orgelbranda. T. 16. Warszawa 1904. ; 19. K. Estreicher, Sześćdziesiąt lat pracy J. I. Kraszewskiego (1828-1887). Kraków 1887. ; 20. O. Filek, Wprowadzenie w: Św. Jan od Krzyża, Dzieła. Przeł. B. Smyrak. Kraków 1998. ; 21. M. Filipkowska, Tułacze i wędrowcy. W zb.: Młodopolski świat wyobraźni. Red. M. Podraza-Kwiatkowska. Kraków 1977, s. 11-48. ; 22. J. Guitton, Mój testament filozoficzny. Przeł. E. Burska. Warszawa 1999. ; 23. W. Hahn, Wstęp w: J. I. Kraszewski, Morituri. BN I 86. Kraków 1925. ; 24. R. Hamerling, Ahaswerus w Rzymie. Poemat w sześciu pieśniach. Przeł. W. Ordon. Lwów 1877. ; 25. Hipolit Klimaszewski. Ze wspomnień J. I. Kraszewskiego. „Przegląd Literacki” (dodatek do „Kraju”) 1880, nr 40-41. ; 26. K. Irzykowski, Pałuba. - Sny Marii Dunin. Oprac. A. Budrecka. BN I 240. Wrocław 1981. ; 27. Jeszcze słówko o sprawie Kraszewskiego. „Tygodnik Ilustrowany” 1884, nr 74. ; 28. E. Jünger, Awanturnicze serce. Figury i capriccia. Przeł., wstęp M. Kunicki. Warszawa 1999. ; 29. W. Kalaga, Granice tekstu - mgławice tekstu. „Teksty Drugie” 1998, nr 4, s. 5-32. ; 30. K. Kłosiński, Dla M.P.M. „Teksty Drugie” 1998, nr 4, s. 120-130. ; 31. J. Kobylański, Więzienne rysunki Józefa Ignacego Kraszewskiego. „Tygodnik Ilustrowany” 1932, nr 36. ; 32. M. Konopnicka, Chodzik. W: Pisma zebrane. T. 4. Warszawa 1976. ; 33. M. Konopnicka, Imagina. Przedm. A. Grzymała-Siedlecki. Warszawa [1912]. ; 34. J. I. Kraszewski, Listy do Adama i Joanny Miłaszewskich, rodziny Langie, Walerego Eljasza-Radzikowskiego. Oprac. W. Danek. Wrocław 1966. ; 35. J. I. Kraszewski, Listy do rodziny. Oprac., wstęp S. Burkot. Wrocław 1993. ; 36. J. I. Kraszewski, Listy do Władysława Chodźkiewicza. Oprac. S. Burkot. Kraków 1999. ; 37. J. I. Kraszewski, Noce bezsenne. Fantazje na tle czarnym. „Tygodnik Ilustrowany” 1887, nr 221. ; 38. J. I. Kraszewski, Noce bezsenne. Fantazje na tle czarnym. „Tygodnik Ilustrowany” 1888, nry 262-270, 272-274. ; 39. J. I. Kraszewski, Pamiętniki. Oprac. W. Danek. BN I 207. Wrocław 1972. ; 40. J. I. Kraszewski, Roboty i prace. Kraków 1969. ; 41. J. I. Kraszewski, Tułactwo. W: Nigdzie nie drukowane poezje i urywki prozą. Z teki pośmiertnej Józefa Ignacego Kraszewskiego. Wydała K. Łozińska. Warszawa 1912. ; 42. J. I. Kraszewski, Wspomnienia i fantazje. „Tygodnik Ilustrowany” 1889, nry 358-365. ; 43. J. I. Kraszewski, Wspomnienia snów. (Z moich pamiętników). „Tygodnik Literacki” 1839, nr 10. ; 44. J. I. Kraszewski, Żyd tułacz. „Atheneum” 1846, t. 1. ; 45. J. I. Kraszewski, L. Kronenberg, Korespondencja. 1859-1876. Wydała M. Dynowska. Kraków 1929. ; 46. J. I. Kraszewski, T. Lenartowicz, Korespondencja. Przygotowanie do druku i komentarz W. Danek. Wrocław 1966. ; 47. A. Krechowiecki, Józef Ignacy Kraszewski. „Pamiętnik Literacki” 1912, s. 371-383. ; 48. U. Krzysiak, Józef Ignacy Kraszewski w świetle korespondencji Pauliny Wilkońskiej. „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 1991/92, t. 26/27, s. 127-135. ; 49. G. Leszczyński, Bezsenne noce „dziecka wieku” (J. I. Kraszewski: Pamiętniki). W zb.: Kraszewski - pisarz współczesny. Red. E. Ihnatowicz. Warszawa 1996, s. 185-193. ; 50. D. Lichaczow, Rekonstrukcje tekstu. Przeł. A. Symonowicz. „Pamiętnik Literacki” 1994, z. 2, s. 207-215. ; 51. J. Lorentowicz, Ahaswery polskie. W: Spojrzenie wstecz. Kraków 1957. ; 52. J. Maciejewski, Cyprian Norwid. Warszawa 1992. ; 53. S. Makowski, Maksymilian Hertel, poeta nieznany. „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 1989, t. 24, s. 77-85. ; 54. A. Mieszkowski, Kraszewski w „Tygodniku”. „Tygodnik Ilustrowany” 1889, nr 354. ; 55. S. Milewski, Bismarck contra Kraszewski. „Detektyw” 1987, nr 2, s. 3-10. ; 56. C. Norwid, Pisma wszystkie. T. 8: Listy 1839-1861. Oprac. J. W. Gomulicki. Warszawa 1971. ; 57. A. Nowaczyński, Żyd wieczny tułacz w literaturze. W: Szkice literackie. Poznań 1918. ; 58. H. Ostrowska-Grabska, Bric à brac 1848-1939. Warszawa 1978. ; 59. M. Pawlik, Katalog księgozbioru, rękopisów, dyplomów, rycin, map, atlasów, fotografii, jako też osobistych dyplomów, adresów itp. pozostałych po śp. Józefie Kraszewskim. Lwów 1888. ; 60. W. Piotrowski, Legenda o Ahaswerze w literaturze polskiej. Słupsk 1996. ; 61. A. Pług [A. Pietkiewicz], Śp. Józef Ignacy Kraszewski. „Kłosy” 1887, nr 1140. ; 62. K. Podwysocki, Dzień męki. Ahaswerus. „Tygodnik Ilustrowany” 1874, nry 327-328. ; 63. B. Prus, Lalka. Oprac. J. Bachórz. T. 2. BN I 262. Wrocław 1991. ; 64. R. Przybylski, Baśń zimowa. Esej o starości. Warszawa 1998. ; 65. Rachunki z roku 1868. Przez Bolesławitę. Poznań 1869. ; 66. E. Renan, Dramaty. Przeł. R. Centnerszwerowa. Warszawa 1905. ; 67. T. Różewicz, wicher dobijał się do okien... W: słowo po słowie. Wrocław 1994. ; 68. Wł. S. [W. Sabowski], Sprawa Kraszewskiego. „Tygodnik Ilustrowany” 1884, nr 73. ; 69. H. Sienkiewicz, Bez dogmatu. Warszawa 1963. ; 70. H. Sienkiewicz, Czyja wina. W: Dzieła. Pod red. J. Krzyżanowskiego. T. 39. Warszawa 1951. ; 71. H. Sienkiewicz, Listy. Oprac. M. Bokszczanin. T. 1, cz. 1. Warszawa 1977. ; 72. H. Sienkiewicz, Potop. T. 2. Warszawa 1966. ; 73. H. Sienkiewicz, Rodzina Połanieckich. T. 1. Warszawa 1958. ; 74. H. Sienkiewicz, Wiry. T. 1. Warszawa 1951. ; 75. D. Siwicka, Kolekcja wobec nikczemności świata. W zb.: Zdziwienia Kraszewskim. Red. M. Zielińska. Wrocław 1990, s. 131-138. ; 76. S. Skwarczyńska, Mickiewicza „Historia przyszłości" i jej realizacje literackie. Łódź 1964. ; 77. J. Sławiński, Uwagi o interpretacji (literaturoznawczej). W zb.: Problemy teorii literatury. Prace z lat 1985-1994. Wybór H. Markiewicz. Seria 4. W rocław 1998, s. 305-318. ; 78. S. Smiles, O charakterze. Spolszczył W. Przyborowski. T. 3. Warszawa 1873. ; 79. Szkice rysunkowe Kraszewskiego z Magdeburga. „Kłosy” 1887, nr 1135. ; 80. Świat pod kontrolą. Wybór materiałów z archiwum cenzury rosyjskiej w Warszawie. Wybór, przekł., oprac. M. Prussak. Warszawa 1994. ; 81. A. Świętochowski, Dusze nieśmiertelne. Oprac. S. Sandler. BN I 165. Wrocław 1957. ; 82. H. Taine, O metodzie. Przeł. L. Grendyszyński. Warszawa 1890. ; 83. W. Wasyłenko, Ukraińskim tropem polskich pisarzy XIX i XX wieku. Poznań 1996. ; 84. J. Wojciechowski, Echa pozytywistycznych norm w odbiorze powieści. „Przegląd Humanistyczny” 1989, nr 7, s. 43-57. ; 85. Ze spuścizny literackiej J. I. Kraszewskiego. „Nowa Reforma” 1888, nr 12. ; 86. R. Zimand, Diarysta Stefan Ż. Wrocław 1990. ; 87. J. Ziomek, Prace ostatnie. Wstęp E. Wiegandt. Warszawa 1994. ; 88. S. Żeromski, Tabu. W: Pisma zebrane. Oprac. J. Adamczyk. T. 2. Warszawa 1983.

Issue:

2

Start page:

45

End page:

73

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:70339 ; oai:rcin.org.pl:70339 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Apr 16, 2019

In our library since:

Apr 16, 2019

Number of object content hits:

30

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/86051

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information