Object structure

Title:

Kłopoty z realizmem (nie tylko pozytywistycznym)

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (2000)

Creator:

Martuszewska, Anna

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2000

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

realism ; positivism ; mimetism ; Antonina Bartoszewicz’s, Henryk Markiewicz’s, György Lukács’s, Umberto Eco’s, Marie-Laure Ryan’s, Doreen Maitre’s, Maria Grzędzielska’s concepts

References:

1. Aristote, La Poétique. Le text grec avec une traduction et des notes par... Préface de Tz. Todorov. Paris 1980. ; 2. A. Bartoszewicz, O głównych terminach i pojęciach w polskiej krytyce literackiej w pierwszej połowie XIX w. Warszawa-Poznań 1973. ; 3. K. Bartoszyński, Teoria miejsc niedookreślenia na tle Ingardenowskiego systemu filozoficznego. W zb.: Wypowiedź literacka a wypowiedź filozoficzna. Red. M. Głowiński, J. Sławiński. Wrocław 1982, s. 183-197. ; 4. R. Bastide, O współdziałanie psychoanalizy i socjologii w tworzeniu teorii „wizji świata”. Przeł. J. Bachórz. „Teksty” 1977, z. 4, s. 57-76. ; 5. Z. Bogusławska, Literatura okresu pozytywizmu i realizm u krytycznego. Antologia i opracowanie. Dla klasy X. Wyd. 7. Warszawa 1964. ; 6. A. Brodzka, O kryteriach realizmu w badaniach literackich. Warszawa 1966. ; 7. L. Doležel, Heterocosmica. Fiction and Possible Worlds. Baltimore-London 1998. ; 8. L. Doležel, Mimesis and Possible Worlds. „Poetics Today” 1988, z. 3. ; 9. U. Eco, Lector in fabula. W spółdziałanie w interpretacji tekstów narracyjnych. Przeł. P. Salwa. Warszawa 1994. ; 10. M. Głowiński, Cztery typy fikcji narracyjnej. W zb.: Teoretycznoliterackie tematy i problemy. Red. J. Sławiński. Wrocław 1986, s. 25-34. ; 11. M. Głowiński, Powieść i autorytety. W: Porządek, chaos, znaczenie. Szkice o powieści współczesnej. Warszawa 1968. ; 12. M. Głowiński, Świadectwa i style odbioru. W: Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej. Kraków 1977. ; 13. M. Gorki, O literaturze. Referat wygłoszony na Zjeździe Pisarzy Radzieckich w dniu 17 sierpnia 1934. Przeł. Z. Kwiecińska. Warszawa 1951. ; 14. M. Grzędzielska, Realizm a fikcja artystyczna w literaturze. „Życie Literackie” 1956, nr 19, s. 8. ; 15. J. Hintikka, Eseje logiczno-jilozoficzne. Przekł. i skorowidz A. Grobler. Oprac. i wstęp J. Woleński. Warszawa 1992. ; 16. W. Kożynow, Literatura rosyjska a termin "realizm krytyczny”. Przeł. S. Barańczak. „Pamiętnik Literacki” 1981, z. 3, s. 353-382. ; 17. J. Kulczycka-Saloni, Nieobecni? W zb.: Z domu niewoli. Sytuacja polityczna a kultura literacka w drugiej połowie XIX wieku. Red. J. Maciejewski. Wrocław 1988, s. 183-196. ; 18. G. Lukacs, Od Goethego do Balzaka. Studia z historii literatury XVIII i XIX wieku. Warszawa 1958. ; 19. A. Łebkowska, Fikcja jako możliwość. Z przemian prozy XX wieku. Kraków 1991. ; 20. A. Łebkowska, Fikcja jako możliwość. Z przemian prozy XX wieku. Wyd. 2, uzup. Kraków 1998. ; 21. A. Łebkowska, „Możliwe światy ” a teoria literatury. W zb.: Po strukturalizmie. Współczesne badania teoretycznoliterackie. Red. R. Nycz. Wrocław 1992, s. 153-172. ; 22. J. Maciejewski, Wstęp w zb.: Z domu niewoli. Sytuacja polityczna a kultura literacka w drugiej połowie XIX wieku. Red. J. Maciejewski. Wrocław 1988, s. 7-10. ; 23. D. Maitre, Literature and Possible Worlds. Middlesex 1983. ; 24. H. Markiewicz, Antynomie powieści realistycznej XIX w. W: Przekroje i zbliżenia. Rozprawy i szkice historycznoliterackie. Warszawa 1967. ; 25. H. Markiewicz, Główne problemy wiedzy o literaturze. Kraków 1965. ; 26. H. Markiewicz, O realizmie - na nowo. „Życie Literackie” 1956, nr 2, s. 1-2. ; 27. H. Markiewicz, Pozytywizm. Wyd. 3, zm. i rozszerz. Warszawa 1999. ; 28. H. Markiewicz, Problem miejsc niedookreślenia w dziele literackim. W: Nowe przekroje i zbliżenia. Warszawa 1974. ; 29. H. Markiewicz, Realizm krytyczny w twórczości Bolesława Prusa. W zb.: Pozytywizm. T. 2. Cz. 1. Oprac. H. Markiewicz. Wrocław 1950, s. 1-72. ; 30. H. Markiewicz, Tradycje i rewizje. Kraków 1957. ; 31. A. Martuszewska, Mimesis w świetle teorii światów możliwych. W zb.: Mimesis w dyskursie literackim. Red. Cz. Niedzielski, J. Speina. Toruń 1996, s. 25-38. ; 32. A. Martuszewska, Poetyka polskiej powieści dojrzałego realizmu (1876-1895). Wrocław 1977. ; 33. Mimesis w dyskursie literackim. Red. Cz. Niedzielski, J. Speina. Toruń 1996. ; 34. Mimesis w literaturze, kulturze i sztuce. Red. Z. Mitosek. Warszawa 1992. ; 35. Z. Mitosek, Mimesis. Zjawisko i problem . Warszawa 1997. ; 36. Z. Mitosek, Mimesis krytyczna. (Pamięci J. Lalewicz). „Pamiętnik Literacki” 1988, z. 3, s. 72-95. ; 37. R. Nycz, Tekstowy świat. Warszawa 1995. ; 38. R. Nycz, Tezy o mimetyczności. W zb.: Teoretycznoliterackie tematy i problemy. Red. J. Sławiński. Wrocław 1986, s. 53-60. ; 39. E. Orzeszkowa, Patriotyzm i kosmopolityzm. Studium społeczne. Wilno 1880. ; 40. A. Pałubicka, Kulturowy wymiar ludzkiego świata obiektywnego. Poznań 1990. ; 41. Th. Pavel, Fictional Worlds. Cambridge, Harvard University Press, 1986. ; 42. Th. Pavel, Univers de la fiction. Traduit et rémanie à l’intention du public français par l’auteur. Paris 1988. ; 43. M.- L. Ryan, Possible Worlds, Artificial Intelligence and Narrative Theory. Indiana 1991. ; 44. P. C. Snow, Dwie kultury. Przeł. T. Baszniak. Przedm. S. Collini. Warszawa 1999. ; 45. J. Speina, Typy świata przedstawionego w literaturze. Wyd. 2. Toruń 1993. ; 46. B. Sułkowski, Powieść i czytelnicy. Społeczne uwarunkowanie zjawisk odbioru. Przedm. A. Kłoskowska. Warszawa 1972. ; 47. L. Trilling, Manners, Morals and the Novel. W: The Liberal Imagination. New York 1957. ; 48. I. Watt, Narodziny powieści. Studia o Defoe'em , Richardsonie i Fieldingu. Przeł. A. Kreczmar. Warszawa 1973. ; 49. M. Żmigrodzka, "Kwestia chłopska” Elizy Orzeszkowej. W zb.: Pozytywizm. T. 2. Cz. 1. Oprac. H. Markiewicz. Wrocław 1950, s. 127-180.

Issue:

2

Start page:

143

End page:

156

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)