Object structure

Title:

Kłopoty z realizmem (nie tylko pozytywistycznym)

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (2000)

Creator:

Martuszewska, Anna

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2000

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

realism ; positivism ; mimetism ; Antonina Bartoszewicz’s, Henryk Markiewicz’s, György Lukács’s, Umberto Eco’s, Marie-Laure Ryan’s, Doreen Maitre’s, Maria Grzędzielska’s concepts

References:

1. Aristote, La Poétique. Le text grec avec une traduction et des notes par... Préface de Tz. Todorov. Paris 1980.
2. A. Bartoszewicz, O głównych terminach i pojęciach w polskiej krytyce literackiej w pierwszej połowie XIX w. Warszawa-Poznań 1973.
3. K. Bartoszyński, Teoria miejsc niedookreślenia na tle Ingardenowskiego systemu filozoficznego. W zb.: Wypowiedź literacka a wypowiedź filozoficzna. Red. M. Głowiński, J. Sławiński. Wrocław 1982, s. 183-197.
4. R. Bastide, O współdziałanie psychoanalizy i socjologii w tworzeniu teorii „wizji świata”. Przeł. J. Bachórz. „Teksty” 1977, z. 4, s. 57-76.
5. Z. Bogusławska, Literatura okresu pozytywizmu i realizm u krytycznego. Antologia i opracowanie. Dla klasy X. Wyd. 7. Warszawa 1964.
6. A. Brodzka, O kryteriach realizmu w badaniach literackich. Warszawa 1966.
7. L. Doležel, Heterocosmica. Fiction and Possible Worlds. Baltimore-London 1998.
8. L. Doležel, Mimesis and Possible Worlds. „Poetics Today” 1988, z. 3.
9. U. Eco, Lector in fabula. W spółdziałanie w interpretacji tekstów narracyjnych. Przeł. P. Salwa. Warszawa 1994.
10. M. Głowiński, Cztery typy fikcji narracyjnej. W zb.: Teoretycznoliterackie tematy i problemy. Red. J. Sławiński. Wrocław 1986, s. 25-34.
11. M. Głowiński, Powieść i autorytety. W: Porządek, chaos, znaczenie. Szkice o powieści współczesnej. Warszawa 1968.
12. M. Głowiński, Świadectwa i style odbioru. W: Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej. Kraków 1977.
13. M. Gorki, O literaturze. Referat wygłoszony na Zjeździe Pisarzy Radzieckich w dniu 17 sierpnia 1934. Przeł. Z. Kwiecińska. Warszawa 1951.
14. M. Grzędzielska, Realizm a fikcja artystyczna w literaturze. „Życie Literackie” 1956, nr 19, s. 8.
15. J. Hintikka, Eseje logiczno-jilozoficzne. Przekł. i skorowidz A. Grobler. Oprac. i wstęp J. Woleński. Warszawa 1992.
16. W. Kożynow, Literatura rosyjska a termin "realizm krytyczny”. Przeł. S. Barańczak. „Pamiętnik Literacki” 1981, z. 3, s. 353-382.
17. J. Kulczycka-Saloni, Nieobecni? W zb.: Z domu niewoli. Sytuacja polityczna a kultura literacka w drugiej połowie XIX wieku. Red. J. Maciejewski. Wrocław 1988, s. 183-196.
18. G. Lukacs, Od Goethego do Balzaka. Studia z historii literatury XVIII i XIX wieku. Warszawa 1958.
19. A. Łebkowska, Fikcja jako możliwość. Z przemian prozy XX wieku. Kraków 1991.
20. A. Łebkowska, Fikcja jako możliwość. Z przemian prozy XX wieku. Wyd. 2, uzup. Kraków 1998.
21. A. Łebkowska, „Możliwe światy ” a teoria literatury. W zb.: Po strukturalizmie. Współczesne badania teoretycznoliterackie. Red. R. Nycz. Wrocław 1992, s. 153-172.
22. J. Maciejewski, Wstęp w zb.: Z domu niewoli. Sytuacja polityczna a kultura literacka w drugiej połowie XIX wieku. Red. J. Maciejewski. Wrocław 1988, s. 7-10.
23. D. Maitre, Literature and Possible Worlds. Middlesex 1983.
24. H. Markiewicz, Antynomie powieści realistycznej XIX w. W: Przekroje i zbliżenia. Rozprawy i szkice historycznoliterackie. Warszawa 1967.
25. H. Markiewicz, Główne problemy wiedzy o literaturze. Kraków 1965.
26. H. Markiewicz, O realizmie - na nowo. „Życie Literackie” 1956, nr 2, s. 1-2.
27. H. Markiewicz, Pozytywizm. Wyd. 3, zm. i rozszerz. Warszawa 1999.
28. H. Markiewicz, Problem miejsc niedookreślenia w dziele literackim. W: Nowe przekroje i zbliżenia. Warszawa 1974.
29. H. Markiewicz, Realizm krytyczny w twórczości Bolesława Prusa. W zb.: Pozytywizm. T. 2. Cz. 1. Oprac. H. Markiewicz. Wrocław 1950, s. 1-72.
30. H. Markiewicz, Tradycje i rewizje. Kraków 1957.
31. A. Martuszewska, Mimesis w świetle teorii światów możliwych. W zb.: Mimesis w dyskursie literackim. Red. Cz. Niedzielski, J. Speina. Toruń 1996, s. 25-38.
32. A. Martuszewska, Poetyka polskiej powieści dojrzałego realizmu (1876-1895). Wrocław 1977.
33. Mimesis w dyskursie literackim. Red. Cz. Niedzielski, J. Speina. Toruń 1996.
34. Mimesis w literaturze, kulturze i sztuce. Red. Z. Mitosek. Warszawa 1992.
35. Z. Mitosek, Mimesis. Zjawisko i problem . Warszawa 1997.
36. Z. Mitosek, Mimesis krytyczna. (Pamięci J. Lalewicz). „Pamiętnik Literacki” 1988, z. 3, s. 72-95.
37. R. Nycz, Tekstowy świat. Warszawa 1995.
38. R. Nycz, Tezy o mimetyczności. W zb.: Teoretycznoliterackie tematy i problemy. Red. J. Sławiński. Wrocław 1986, s. 53-60.
39. E. Orzeszkowa, Patriotyzm i kosmopolityzm. Studium społeczne. Wilno 1880.
40. A. Pałubicka, Kulturowy wymiar ludzkiego świata obiektywnego. Poznań 1990.
41. Th. Pavel, Fictional Worlds. Cambridge, Harvard University Press, 1986.
42. Th. Pavel, Univers de la fiction. Traduit et rémanie à l’intention du public français par l’auteur. Paris 1988.
43. M.- L. Ryan, Possible Worlds, Artificial Intelligence and Narrative Theory. Indiana 1991.
44. P. C. Snow, Dwie kultury. Przeł. T. Baszniak. Przedm. S. Collini. Warszawa 1999.
45. J. Speina, Typy świata przedstawionego w literaturze. Wyd. 2. Toruń 1993.
46. B. Sułkowski, Powieść i czytelnicy. Społeczne uwarunkowanie zjawisk odbioru. Przedm. A. Kłoskowska. Warszawa 1972.
47. L. Trilling, Manners, Morals and the Novel. W: The Liberal Imagination. New York 1957.
48. I. Watt, Narodziny powieści. Studia o Defoe'em , Richardsonie i Fieldingu. Przeł. A. Kreczmar. Warszawa 1973.
49. M. Żmigrodzka, "Kwestia chłopska” Elizy Orzeszkowej. W zb.: Pozytywizm. T. 2. Cz. 1. Oprac. H. Markiewicz. Wrocław 1950, s. 127-180.

Issue:

2

Start page:

143

End page:

156

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)