Object structure

Title:

Apogeum kultury średniowiecznego Płocka: piśmiennictwo XII wieku

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (2000)

Creator:

Święcki, Cezary K.

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2000

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Middle Ages ; Płock ; 12th- century writing ; the oldest written texts ; manuscript codex ; illumination ; Codex aureus of Pułtusk ; Biblia płocka (Biblie of Płock) ; Evangelion of Duchess Anastasia ; Evangelical Pericopes of Płock ; Homiliarium ; Pontifical of the Cathedral of Płock ; cathedral library in Płock

References:

1. P. Abelard, Historia moich niedoli i inne listy. Przeł. i oprac. L. Joachimowicz. Warszawa 1993.
2. Anonim tzw. Gall, Kronika polska. Przeł. R. Gródecki. Przekł. oprac., wstęp i przypisy M. Plezia. Wyd. 5. BN I 59. Wrocław 1982.
3. S. Arnold, Początki biskupstwa płockiego w świetle falsyfikatów mogileńskich. „Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego” 1939, t. 1.
4. Arsenius Sulger, Annales Imperialis Monasterii Zwifaltensis, Ordinis S. Benedicti in Suevia [...]. Augustae Vindelicorum 1698.
5. K. Askanas, Srebrna okładka „Ewangeliarza Księżnej Anastazji". „Notatki Płockie” 1989, nr 2/139.
6. K. Askanas, Sztuka Płocka. Płock 1991.
7. O. Balzer, Genealogia Piastów. Kraków 1895.
8. M. Banniard, Geneza kultury europejskiej V-VIII w. Przeł. A. Kuryś. Warszawa 1995.
9. P. Bańkowski, Powrót do kraju po stu latach. Rewindykacja rękopisów z b. Biblioteki Sztabu Głównego w Petersburgu, wywiezionych z Polski po upadku powstania listopadowego. „Archeion” 1930.
10. G. Barthel, Konnte Adam schreiben? Weltgeschichte der Schrift. Köln 1972.
11. B. Bartkowski, „Visitatio Sepulchri" w polskich przekazach średniowiecznych. „Musica Medii Aevi” 1973, t. 4.
12. M. Bersohn, Księgozbiór katedry płockiej. Warszawa 1899.
13. Bogurodzica. Oprac. J. Woronczak. Wstęp językoznawczy E. Ostrowska. Oprac. muzykologiczne H. Feicht. Wrocław 1962.
14. Catalogus codicum manuscriptorum Musei Principium Czartoryski Cracoviensis. T. 2. Scripsit S. Kutrzeba. Cracoviae 1908-1913.
15. T. Chrzanowski, Sztuka w Polsce Piastów i Jagiellonów. Warszawa 1993.
16. A. Czyż, "Bogurodzica” - między Wschodem a Zachodem. (Kilka myśli o duchowej jedności Europy). W: Światło i słowo. Egzystencjalne czytanie tekstów dawnych. Warszawa 1995.
17. K. Dąbrowski, Odkrycie romańskiej polichromii w Tumie pod Łęczycą. „Ochrona Zabytków” 1952, z. 4, s. 240-252.
18. M. Dembińska, Głos w dyskusji. „Notatki Płockie” 1987, nr 3.
19. Cz. Deptuła, Kościół płocki w XII wieku. „Studia Płockie” 1975, t. 3.
20. J. Długosz, Dzieła wszystkie. T. 2. Kraków 1868.
21. M. Dłuska, rec.: Bogurodzica. Oprac. J. Woronczak . Wstęp językoznawczy E. Ostrowska. Oprac. muzykologiczne H. Feicht. Wrocław 1962. „Tygodnik Powszechny” 1962, nr 46, s. 4.
22. M. Dłuska, Studia z historii i teorii wersyfikacji polskiej. T. 1. Warszawa 1978.
23. T. Dobrzeniecki, Malarstwo. W: Sztuka sakralna w Polsce. Warszawa 1958.
24. Encyklopedia wiedzy o książce. Wrocław 1971.
25. H. Feicht, Płockie średniowieczne rękopisy muzyczne. „Notatki Płockie” 1961, nr 19, s. 7-11.
26. H. Feicht, Studia nad muzyką polskiego średniowiecza. Kraków 1975.
27. A. Gieysztor, Mazowsze w kulturze Polski średniowiecznej. „Notatki Płockie” 1967, nr 3/4, s. 24-27.
28. A. Gieysztor, Zarys dziejów pisma łacińskiego. Warszawa 1973.
29. L. Grabowski, Muzeum Diecezjalne w Płocku. Informator. Płock 1972.
30. E. G. Grimme, Das Evangeliar Kaiser Ottos III im Domschatz zu Aachen. Freiburg 1984.
31. Handbuch der Kirchengeschichte. II 2. Die Reichskirche nach Konstantin dem Grossen. Freiburg-Basel-Wien 1985.
32. Handbuch der Kirchengeschichte. Die mittelalterliche Kirche. B.III/1. Freiburg-Basel-Wien 1985.
33. H. Hiller, Wörterbuch des Buches. Frankfurt am Main 1967.
34. Historia sztuki polskiej. T. 1: Sztuka średniowieczna. Red. T. Dobrowolski, W. Tatarkiewicz. Kraków 1962.
35. M. Hornawska, M. Zdzitowiecka-Jasieńska, Zbiory rękopiśmienne w Polsce średniowiecznej. Warszawa 1947.
36. Joannis Dlugossii vitae episcoporum Plocensium abbreviatae cum continuatione Laurentii de Wszerecz. Wydał W. Kętrzyński. W zb.: Pomniki dziejowe Polski T. 6. Warszawa 1961.
37. O. Jurewicz, Historia literatury bizantyńskiej. Wrocław 1984.
38. Karl der Grosse. Werk und Wirkung. Aachen 1965.
39. Katalog rękopisów Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie. Oprac. J. Rył. „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1982, t. 45.
40. Katalog Wystawy Zbiorów Historycznych Biblioteki Narodowej w Warszawie. Warszawa 1933.
41. W. P. Ker, Wczesne średniowiecze. Zarys historii literatury. Przeł. T. Rybowski. Wrocław 1987.
42. Z. Klemensiewicz, Historia języka polskiego. T. 1. Warszawa 1985.
43. R. Knapiński, Credo Apostolorum w romańskich Drzwiach Płockich. Płock 1992.
44. R. Knapiński, Iluminacje romańskiej „Biblii płockiej". Lublin 1993.
45. J. K. Kochanowski, Zbiór ogólny przywilejów i spominków mazowieckich. T. 1. Warszawa 1919.
46. Kodeks dyplomatyczny wielkopolski. Seria nowa, z. 1. Warszawa 1975, nr 2.
47. F. Kopera, Dzieje malarstwa w Polsce. Średniowieczne malarstwo w Polsce. T. 1. Kraków 1925.
48. J. Korzeniowski, Zapiski z rękopisów Cesarskiej Biblioteki Publicznej w Petersburgu. „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce” 1910.
49. M. Kowalczyk, E. Belcarzowa, F. Wysocka, Glosy polskie Jakuba z Piotrkowa i innych autorów w rękopisach Biblioteki Jagiellońskiej. „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 1973, nr 1/2, s. 79-115.
50. Z. Kozłowska-Budkowa, Płockie zapiski o cudach z r. 1148. „Kwartalnik Historyczny” 1930, z. 3.
51. R. Kunkel, Katedra płocka w średniowieczu. „Biuletyn Historii Sztuki” 1988, nr 3, s. 187-200.
52. G. Labuda, Pierwsze państwo polskie. Kraków 1989.
53. Lexikon des Mittelalters. T. 6. München-Zürich 1993.
54. J. Michalak, Zarys liturgiki. Płock 1939.
55. T. Michałowska, Średniowiecze. Warszawa 1995.
56. R. Michałowski, Princeps fundator. Studium z dziejów kultury politycznej w Polsce X-XIII wieku. Warszawa 1989.
57. B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540. Warszawa 1993.
58. Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika polska. Przeł. i oprac. B. Kürbis. BN I 277. Wrocław 1992.
59. T. Mroczko, Czerwińsk romański. Warszawa 1972.
60. J. Nowowiejski, Płock. Monografia historyczna. Płock 1932.
61. J. Nowowiejski, Rezurekcja. W zb.: Encyklopedia kościelna. T. 23. Warszawa 1899.
62. Paweł Diakon, Historia rzymska. Historia Longobardów. Przeł. J. Lewandowski. Warszawa 1995.
63. Pismo święte Starego i Nowego Testamentu (Biblia Tysiąclecia). Poznań-Warszawa 1980.
64. A. Podleś, Pontyfikał płocki. Studium liturgiczno-źródłoznawcze. Płock 1986.
65. Podręczna encyklopedia kościelna. T. 29/30. Warszawa 1913.
66. Pomniki dziejowe Polski. T. 1. Kraków 1946.
67. Pomniki dziejowe Polski. T. 2. Warszawa 1961.
68. Pomniki dziejowe Polski. T. 5. Warszawa 1961.
69. S. Sawicka, Les Principaux manuscrits à peintures de la Bibliotèque Nationale de Varsovie, du Château Royal et des Bibliotèques: Des Zamoyski à Varsovie, du Seminaire de Plock et du Chapitre de Gniezno. „Bullettin de la Société Français de Reproductions des Manuscrits à Peintures” 19 (1938).
70. S. Sawicka, Straty wojenne księgozbiorów polskich w dziedzinie rękopisów iluminowanych. Warszawa 1952.
71. H. Schmitz, Die Kunst des frühen und hohen Mittelalters in Deutschland. München 1924.
72. P. Sczaniecki, Benedyktyni polscy. Zbiór szkiców i opowiadań. Tyniec 1989.
73. W. Semkowicz, Paleografia łacińska. Kraków 1951.
74. Słownik pisarzy antycznych. Red. A. Świderkówna. Warszawa 1990.
75. A. Sochocki, Najstarszy opis rezurekcji na ziemiach polskich w „Pontyfikale płockim. „Niedziela Płocka” 1997, nr 13.
76. M. Sokołowski, Muzeum ks. Czartoryskich. „Kwartalnik Historyczny” 1892.
77. Spominki płockie i sochaczewskie. MPH III. Warszawa 1961.
78. J. Stefański, Płock od A do Z. Płock 1995.
79. W. Szafrański, Archeologiczne badania wykopaliskowe na płockim wzgórzu tumskim w roku 1963. „Notatki Płockie” 1963, nr 26, s. 1-6.
80. W. Szafrański, Początki i rozwój grodu i ośrodka miejskiego do roku 1138. W zb.: Dzieje Płocka. Red. A. Gieysztor. Płock 1973.
81. I. Szlesiński, W sprawie genezy Bogurodzicy. „Język Polski” 1981, z. 1/2, s. 80-83.
82. Tyniec. Sztuka i kultura benedyktynów od wieku XI do XVIII. Katalog wystawy w zamku królewskim na Wawelu. Kraków 1994.
83. A. Vetulani, Statuty synodalne Henryka Kietlicza. Kraków 1938.
84. A. Vetulani, Średniowieczne rękopisy płockiej biblioteki katedralnej. „Roczniki Biblioteczne” 1963, z. 3/4, s. 313-443.
85. A. Vetulani, Średniowieczny biskupi. Płock jako ośrodek kultury umysłowej. „Miesięcznik Pasterski Płocki” 1974, t. 59, nr 11.
86. M. Walicki, Iluminacje i oprawy rękopisów. W zb.: Sztuka polska przedromańska i romańska. Red. M. Walicki. Warszawa 1971.
87. T. Witczak, Literatura średniowiecza. Warszawa 1990.
88. W. Wydra, W. R. Rzepka, Chrestomatia staropolska. Wrocław 1984.
89. S. Zakrzewski, Bolesław Chrobry Wielki. Lwów 1925.
90. T. Żebrowski, Biblioteka Seminarium Duchownego w Płocku. W zb.: Towarzystwo naukowe płockie 1820-1830 - 1907-1957. Szkice i materiały. Płock 1957.
91. T. Żebrowski, Rola ośrodka kościelnego płockiego w dziejach Polski w średniowieczu. „Notatki Płockie” 1987, nr 3.

Issue:

3

Start page:

7

End page:

33

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)