Object structure

Title:

Drogi i manowce komentarza literackiego

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (2000)

Creator:

Markiewicz, Henryk

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2000

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

commentary on literature ; Konrad Górski’s and Julian Krzyżanowski’s works ; linguistic and material explanation ; editing

References:

1. J. M. Bates, Cenzura w epoce stalinowskiej. „Teksty Drugie” 2000, nr 1/2, s. 95-120. ; 2. W. Berent, Nurt. Diogenes w kontuszu. Zmierzch wodzów. Kraków 1991. ; 3. W. Berent, Ozimina. Oprac. Michał Głowiński. Wrocław 1974. ; 4. W. Berent, Próchno. Oprac. J. Paszek. BN I 234. Wrocław 1979. ; 5. W. Borowy, Rec: Norwidiana 1921-1924. „Pamiętnik Literacki” 1924/25, s. 474-486. ; 6. W. Bruchnalski, Próba kanonu wydawniczego w zastosowaniu do zbiorowej edycji „Dzieł wszystkich” Mickiewicza. „Pamiętnik Literacki” 1923, s. 126-154. ; 7. S. Brzozowski, Eseje i studia o literaturze. T. 1-2. Wybór, wstęp i oprac. H. Markiewicz. BN I 258. Wrocław 1990. ; 8. M. Buś, Składanie pieśni. Z dziejów edytorstwa twórczości Cypriana Norwida. Kraków 1997. ; 9. T. Filip, Cypriana Norwida „Fortepian Szopena ” ze stanowiska twórczości poety odczytany. Kraków 1949. ; 10. A. Fredro, Pan Jowialski. Oprac. E. Kucharski. BN I 36. Kraków [1920]. ; 11. A. Fredro, Pisma wszystkie. Wyd. krytyczne. Oprac. S. Pigoń. Wstęp K . Wyka. T. 1. Warszawa 1955. ; 12. K. I. Gałczyński, Wybór poezji. Oprac. M. Wyka. BN I 189. Wrocław 1967. ; 13. J. Gondowicz, Nikt nic nie wie. „Nowe Książki” 2000, nr 5, s. 81. ; 14. K. Górski, Sztuka edytorska. Zarys teorii. Warszawa 1956. ; 15. K. Irzykowski, Listy 1897-1944. Listy zebrała, oprac. posł. B. Winklowa. Kraków 1998. ; 16. S. F. Klonowicz, Flis [...]. Chełmno 1862. ; 17. J. Kochanowski, Dzieła wszystkie. Wrocław 1983. ; 18. M. Konopnicka, Poezye. T. 1-10. Oprac. J. Czubek. Wstęp H. Sienkiewicz. Warszawa 1915-1916. ; 19. E. Kraskowska, Powojenny dziennik Nałkowskiej. "Arkusz" 2000, nr 5, s. 12. ; 20. M. Kridl, Rec: J. Słowacki, Dzieła wszystkie. Red. J. Kleiner. Lwów 1924-25. „Pamiętnik Literacki” 1925/26, s. 743-760. ; 21. J. Krzyżanowski, Coś niecoś o komentarzu. „Przegląd Humanistyczny” 1959, nr 2, s. 1-17. ; 22. J. Krzyżanowski, Spacerkiem po oślej łączce. Szkice z dziejów naszej kultury literackiej. „Silva Rerum” 1981. ; 23. J. Krzyżanowski, Z problemów wersyfikacji i komentarza do „Krótkiej rozprawy" Reja. W zb.: Odrodzenie w Polsce: materiały sesji naukowej PAN 25-30 października 1953 roku. T. 4, Historia literatury. Red. J. Ziomek. Warszawa 1956, s. 75-83. ; 24. H. Markiewicz, Nieco o przypisach. Gawęda historycznoliteracka. W zb.: Pogranicza literatury: księga ofiarowana Profesorowi Januszowi Maciejewskiemu na Jego siedemdziesięciolecie. Red. G. Borkowska, J. Wójcicki. Warszawa 2001, s. 9-28. ; 25. T. Miciński, Utwory dramatyczne. Wybór i oprac. T. Wróblewska. T. 1—4. Kraków 1978—1996. ; 27. A. Mickiewicz, Pan Tadeusz. Wrocław 1981. ; 28. T. Mikulski, Rec: S. Trembecki, Pisma wszystkie. T. 1-2. Wyd. krytyczne. Oprac. J. Kott. Warszawa 1953. „Pamiętnik Literacki” 1955, z. 3, s. 261-269. ; 29. Cz. Miłosz, Traktat moralny; Traktat poetycki. Rozm z autorem przepr. A. Fiut, A. Franaszek. Kraków 1996. ; 30. Cz. Miłosz, Zaraz po wojnie: korespondencja z pisarzami 1945-1950. Red. J. Illg. Oprac. przypisów A. Fiut, K. Kasperek. Kraków 1998. ; 31. Z. Nałkowska, Dzienniki. T. 5: 1939-1944. Oprac. wstęp i koment. H. Kirchner. Warszawa 1996. ; 32. C. K. Norwid, Dzieła zebrane T. 1-2. Oprac. J. W. Gomulicki. Warszawa 1966. ; 33. C. Norwid, Poezje wybrane. Warszawa 1933. ; 34. M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Listy do przyjaciół i korespondencja z mężem (1928-1945). Oprac. i wydał K. Olszański. Kraków 1998. ; 35. S. Pigoń, Uwagi o uwagach prof. J. Kleinera na temat III t. Wydania Narodowego "Dzieł" Mickiewicza. „Pamiętnik Literacki” 1950, s. 356-360. ; 36. E. Pieścikowski, Pułapki na komentatorów. „Studia Polonistyczne” 1990/91, t. 18/19, s. 141-145. ; 37. L. Płoszewski, O poziom objaśnień w Narodowym Wydaniu „Dzieł Mickiewicza”. „Głos Nauczycielski” 1946, nr 2. ; 38. B. Prus, Lalka. T. 1. Wrocław 1998. ; 39. H. Rzewuski, Listopad. Wstep i objaśnienia K. Wojciechowski. BN I 61. Kraków 1923. ; 40. H. Schipper, O poziom popularnych edycji zbiorowych. „Wiadomości Literackie” 1939, nr 15. ; 41. J. Słowacki, Balladyna. Oprac. i wstep W. Kubacki. Warszawa 1955. ; 42. J. Słowacki, Balladyna. Glosy do "Balladyny" napisali M. Bizan, P. Hertz. Warszawa 1970. ; 43. J. Słowacki, Dzieła. T. 7. Lwów 1909. ; 44. J. Słowacki, Dzieła wszystkie. Red. J. Kleiner. T. 1. Lwów 1924. ; 45. J. Słowacki, Kordian. Glosy do "Kordiana" napisali M. Bizan, P. Hertz. Warszawa 1967. ; 46. Słownik terminów literackich. Red. J. Sławiński. Wyd. 3. Wrocław 2000. ; 47. J. Starnawski, Kronika edytorstwa naukowego w Polsce. W: Praca wydawcy naukowego. Wrocław 1979. ; 48. W. Syrokomla, Wybór poezji. T. 1. Wilno 1923. ; 49. K. Tetmajer, Poezje wybrane. Oprac. i wstęp J. Krzyżanowski. Wyd. 2 zm. BN I 123. Wrocław 1968. ; 50. J. Tazbir, Edytorskie potknięcia. Gdańsk 1997. ; 51. J. Tazbir, Przypisów dzieje ciekawe. „Mówią wieki” 1969, nr 2. ; 52. Z. Trojanowicz, Rec: C. Norwid, Dzieła zebrane. Oprac. J. W. Gomulicki. Warszawa 1966. „Pamiętnik Literacki” 1968, z. 1, s. 288-308. ; 53. J. Trzynadlowski, Edytorstwo. Tekst, język, opracowanie. Warszawa 1976. ; 54. A. Wat, Poezje zebrane. Oprac. A. Micińska, J. Zieliński. Wstęp A. Micińska. Kraków 1992. ; 55. W. Weintraub, Rec: J. Kochanowski, Psałterz Dawidów. Oprac. J. Ziomek. Wrocław-Kraków 1960. „Pamiętnik Literacki” 1965, z. 2, s. 577-584. ; 56. M. Wierczyński, Dziwny komentarz. „Dekada Literacka” 1998, nr 12, s. 17. ; 57. S. I. Witkiewicz, Pożegnanie jesieni: powieść. Oprac., wstęp i komentarze W. Bolecki. Kraków 1997. ; 58. T. Żeleński Boy, O Wyspiańskim. Oprac. S. W. Balicki. Kraków 1973. ; 59. S. Żeromski, Popioły. T. 1. Wrocław 1996. ; 60. S. Żółkiewski, Nowy słowiczek. „Kuźnica” 1949, nr 11.

Issue:

4

Start page:

15

End page:

37

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: