Object structure

Title:

Mitologizacje : o związkach intertekstualnych z mitologią w powieści polskiej po 1956 roku

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (2000)

Creator:

Mizerkiewicz, Tomasz

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2000

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Polish novel after 1956 ; mythology ; myth theory ; intertextuality ; allusion ; quotation ; historical mythologization ; allegorical mythologization ; approving mythologization ; re-narration ; euhemerism ; modernization

References:

1. J. Abramowska, Odys współczesny. W: Powtórzenia i wybory. Studia z tematologii i poetyki historycznej. Poznań 1995. ; 2. J. Andrzejewski, Nikt. Warszawa 1983. ; 3. E. Auerbach, Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu. Przeł. Z. Żabicki. Warszawa 1968. ; 4. S. Balbus, Między stylami. Wyd. 2. Kraków 1997. ; 5. S. Barańczak, Szymon zwany Piotrem. „Odra” 1972, nr 5, s. 105-107. ; 6. U. Eco, Interpretacja i historia. W: U. Eco, R. Rorty, J. Culler, Ch. Brooke-Rose, Interpretacja i nadinterpretacja. Red. S. Collini. Przeł. T. Bieroń. Kraków 1996, s. 25-44. ; 7. M. Eliade, Aspekty mitu. Przeł. P. Mrówczyński. Warszawa 1998. ; 8. A. Fulińska, Renesansowa aemulatio: alegacja czy intertekstualność? „Teksty Drugie” 1997, nr 4, s. 5-15. ; 9. M. Głowiński, Mity przebrane. Dionizos, Narcyz, Prometeusz, Marchołt, labirynt. Wyd. 2. Kraków 1994. ; 10. M. Głowiński, O intertekstualności. „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 4, s. 75-100. ; 11. S. L. Goldberg, The Classical Temper: A Study of James Joyce`s „Ulysses". London 1963. ; 12. R. Graves, Mity greckie. Wyd. 3. Przeł. H. Krzeczkowski. Wstęp A. Krawczuk. Warszawa 1974. ; 13. A. Hauser, Społeczna historia sztuki i literatury. Przeł. J. Ruszczycówna. Posł. J. Starzyński. Warszawa 1974. ; 14. Z. Herbert, Tren Fortynbrasa. W: Studium przedmiotu. Wyd. 2, popr. Wrocław 1995. ; 15. A. Jolles, Proste formy. Baśń. Przeł. R. Handke. „Przegląd Humanistyczny” 1965, nr 5, s. 65-84. ; 16. A. Juszczyk, Dowód na nieistnienie. (O zasadzie powszechnych analogii w „Lekcji martwego języka" Andrzeja Kuśniewicza). „Ruch Literacki” 1997, z. 5, s. 709-725. ; 17. M. Klimowicz, Literatura oświecenia. Wyd. 2. Warszawa 1990. ; 18. W. Kopaliński, Słownik symboli. Warszawa 1990. ; 19. R. Koziołek, Nikt to nie ja. O ostatniej powieści Jerzego Andrzejewskiego. „FA-art” 1996, nr 3, s. 14-19. ; 20. S. Krzemień-Ojak, Vico. Warszawa 1971. ; 21. A. Kuśniewicz, Lekcja martwego języka. Kraków 1977. ; 22. E. Kuźma, Funkcja transdiegetyzacji (na przykładach współczesnej prozy apokryficznej). W zb.: Czas i przestrzeń w prozie polskiej XIX i XX wieku. Red. Cz. Niedzielski, J. Speina. Toruń 1990, s. 23-36. ; 23. E. Kuźma, Kategoria mitu w badaniach literackich. „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 4, s. 55-73. ; 24. E. Kuźma, Mit Orientu i kultury Zachodu w literaturze XIX i XX wieku. Szczecin 1980. ; 25. E. Kuźma, Mit w literaturze, mitotwórstwo. Hasło w: Słownik literatury polskiej XX wieku. Zespół red. A. Brodzka, M. Puchalska, M. Semczuk, A. Sobolewska, E. Szary-Matywiecka. Wrocław 1992, s. 636-647. ; 26. Ph. Lejeune, Pakt autobiograficzny. Przeł. A. W. Labuda. „Teksty” 1975, nr 5, s. 31-49. ; 27. S. Lem, Doskonała próżnia. Warszawa 1971. ; 28. A. Libera, Wstęp w: S. Beckett, Dramaty: wybór. Przeł. i oprac. A. Libera. BN II 241. Wrocław 1995, s. III-CXXIX. ; 29. A. Martuszewska, Podmiot autorski w literaturze popularnej. W zb.: Ja, autor. Sytuacja podmiotu w polskiej literaturze współczesnej. Red. D. Śnieżko. Warszawa 1996, s. 99-111. ; 30. R. Nycz, Tropy „JA". Koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia. W zb.: Ja, autor. Sytuacja podmiotu w polskiej literaturze współczesnej. Red. D. Śnieżko. Warszawa 1996, s. 38-57. ; 31. A. Orłowski, Mit i historia w filozofii identyczności F.W.J. Schellinga. „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 1967, t. 13, s. 91-108. ; 32. M. Riffaterre, Syllepsis. „Critical Inquiry” 1980, t. 6, nr 4. ; click here to follow the link ; 33. V. Sachs, Idee przewodnie literatury amerykańskiej. Wyd. 2, uzup. Przeł. K. Tarnowska-Konarek, F. Lyra (Posłowie i Dodatek). Warszawa 1992. ; 34. E. Sarnowska-Temeriusz, Mitologia. Hasło w: Słownik literatury staropolskiej. (Średniowiecze - renesans - barok). Pod red. T. Michałowska, przy udziale B. Otwinowska, E. Sarnowska-Temeriusz. Wrocław 1990, s. 551-558. ; 35. E. Sarnowska-Temeriusz, Świat mitów i świat znaczeń. Maciej Kazimierz Sarbiewski i problemy wiedzy o starożytności. Wrocław 1969. ; 36. S. Sierecki, Skaliste gniazdo Taurów. Gdańsk 1976. ; 37. J. Sławiński, Próba porządkowania doświadczeń. W: Teksty i teksty. Warszawa 1990. ; 38. J. Speina, Formy rzeczywistości. Typy świata przedstawionego w literaturze. Bydgoszcz 1990. ; 39. S. Stabryła, Hellada i Roma w Polsce Ludowej. Recepcja antyku w literaturze polskiej w latach 1945-1975. Kraków 1983. ; 40. S. Stabryła, Hellada i Roma. Recepcja antyku w literaturze polskiej w latach 1976-1990. Kraków 1996. ; 41. W. B. Stanford, The Ulysses Theme. A Study of the Adaptability of a Traditional Hero. New York 1968. ; 42. G. Stuart, James Joyce`s „Ulysses": A Study. New York 1962. ; 43. W. Tański, Recepcja mitu antycznego w szkole - perspektywa genologiczna. W zb.: Gatunki literackie. Tradycja a współczesne przemiany. Red. D. Ossowska, Z. Chojnowski. Studia i Materiały WSP w Olsztynie, nr 90. Olsztyn 1996, s. 119-137. ; 44. J. Wachowski, Dramat - mit - tradycja. O transtekstualności w polskiej dramaturgii współczesnej. Poznań 1993. ; 45. J. J. White, Mythology in the Modern Novel. A Study of Prefigurative Techniques. Princeton 1971. ; 46. M. Zaleski, Comme il faut? O Andrzeja Kuśniewicza. W: Mądremu biada? Szkice literackie. Paris 1990. ; 47. M. Zaleski, Formy pamięci. O przedstawianiu przeszłości w polskiej literaturze współczesnej. Warszawa 1996. ; 48. J. Ziomek, Powinowactwa przez fabułę. W: Powinowactwa literatury. Studia i szkice. Warszawa 1980. ; 49. J. Ziomek, Retoryka opisowa. Wrocław 1990. ; 50. J. Żylińska, Kapłanki, amazonki i czarownice. Opowieść z końca neolitu i epoki brązu 6500-1150 lat p.n.e. Warszawa 1972.

Issue:

4

Start page:

83

End page:

104

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)