Object

Title: Mowa ezopowa w felietonach Kisiela

Creator:

Ryszkiewicz, Mirosław

Date issued/created:

2002

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 1 (2002)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng. ; Anex, s. 131-135.

References:

1. Z. J. Adamczyk, Cenzura. Hasło w: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Wrocław 1994, s. 125-131. ; 2. Arystoteles, Retoryka. - Poetyka. Przeł. H. Podbielski. Warszawa 1988. ; 3. S. Barańczak, Dlaczego "Zapis". „Zapis” 1977, nr 1, s. 5-13. ; 4. A. Bardecki, Karol Wojtyła i „Tygodnik Powszechny". Z ks. Andrzejem Bardeckim rozm. przepr. A. Kluz-Łoś. „Gazeta Wyborcza” 1997, nr 114 z 17-18 V, s. 23. ; 5. W. C. Booth, A Rhetoric of Irony. Chicago 1974. ; 6. E. Chudziński, Felieton. W zb.: Dziennikarstwo i świat mediów. Red. Z. Bauer, E. Chudziński. Kraków 1996, s. 181-194. ; 7. T. Cieślikowska, Przemilczenie w prozie. (W kręgu teorii sugestii). W: W kręgu genologii, intertekstualności, teorii sugestii. Warszawa-Łódź 1995. ; 8. Czarna księga cenzury PRL. T. 1-2. Londyn 1977-1978. ; 9. I. Dąmbska, Milczenie jako wyraz i jako wartość. „Roczniki Filozoficzne” 1963, t. 11. ; 10. I. Dąmbska, O funkcjach semiotycznych milczenia. W: Znaki i myśli. Poznań 1975. ; 11. T. Dobrzyńska, Uwarunkowania kulturowe metafory. W: Mówiąc przenośnie... Studia o metaforze. Warszawa 1994. ; 12. T. Drewnowski, Cenzura PRL a współczesne edytorstwo. „Teksty Drugie” 1997, nr 6, s. 127-136. ; 13. Ezopowy język. Hasło w: Literatura polska po 1939 roku. Przewodnik encyklopedyczny. Red. M. Witkowicz. Т. 1. Warszawa 1989. ; 14. M. Fik, Cenzor jako współautor. W zb.: Literatura i władza. Red. B. Wojnowska. Warszawa 1996, s. 131-147. ; 15. M. Fik, Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1945-1981. Londyn 1989. ; 16. M. Głowiński, Końcówka. Kraków 1999. ; 17. M. Głowiński, Nowomowa. (Rekonesans). Warszawa 1990. ; 18. M. Głowiński, Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej. Kraków 1977. ; 19. Główny Urząd Kontroli Prasy 1945-1949. Oprac. D. Nałęcz. Warszawa 1994. ; 20. Granice wolności słowa. Red. G. Miernik. Kielce-Warszawa 1999. ; 21. A. Hall, Kisiel jak żywy. „Gazeta Wyborcza” 1997, nr 3 z 4-5 I, s. 16. ; 22. J. Hobot, „Trzeci obieg" literatury: cenzor jako odbiorca poezji nowofalowej. „Teksty Drugie” 1998, nr 3, s. 107-124. ; 23. A. Horubała, Kisiela przemawianie do głuchych. „Życie” 1998, nr 202, z 29 -30 VIII, s. 7-9. ; 24. R. Ingarden, O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii kultury. Przeł. M. Turowicz. Warszawa 1960. ; 25. R. Ingarden, Szkice z filozofii literatury. Łódź 1947. ; 26. M. Inglot, Carska cenzura w latach 1831-1850 wobec arcydzieł literatury polskiej. „Ze skarbca kultury” 1965, z. 17, s. 100-134. ; 27. I. Janczewska-Altyńska, Kontralfabet dla Kisiela. Warszawa 1990. ; 28. J. Jastrzębski, O zastosowaniu pojęcia "gra” w badaniach literackich. W zb.: Problemy odbioru i odbiorcy. Red. T. Bujnicki, J. Sławiński. Wrocław 1977, s. 23-46. ; 29. L. Jordanskaja, I. Mielczuk, Konotacja w semantyce lingwistycznej i leksykografii. Przeł. W. Fal. W zb.: Konotacja. Red. J. Bartmiński. Lublin 1988. ; 30. C. Kerbrat-Orecchioni, Ironia jako trop. Przeł. M. Dramińska-Joczowa. „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 1, s. 289-314. ; 31. Kisiel (Wywiady Joanny Pruszyńskiei). Warszawa 1997. ; 32. Kisiel wprost. 10 lat Nagród Kisiela. Poznań-Warszawa 1999. ; 33. S. Kisielewski, Bez cenzury. Paryż 1987. ; 34. S. Kisielewski, Dzienniki. Warszawa 1996. ; 35. S. Kisielewski, Felietony zdjęte przez cenzurę. Warszawa 1998. ; 36. S. Kisielewski, Przeciw cenzurze-legalnie. (Garść wspomnień). „Zapis” 1977, nr 4, s. 58-68. ; 37. S. Kisielewski, Testament Kisiela. Ze Stefanem Kisielewskim rozmawia Piotr Gabryel. Poznań 1992. ; 38. S. Kisielewski, Wołanie na puszczy. Warszawa 1997. ; 39. A. Kłoskowska, Autor-publiczność-cenzura. (Wokół warszawskiego wydania „Pism” Adama Mickiewicza z 1858 r.). „Nauka Polska” 1956, nr 2/3, s. 127-174. ; 40. K. Kopczyński, Mickiewicz w systemie carskich zakazów. 1831-1855. Cenzura, prawo i próby ich oficjalnego omijania. „Pamiętnik Literacki” 1992, z. 3, s. 153-170. ; 41. M. Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa 1990. ; 42. T. Kostkiewiczowa, Ezopowy język. Hasło w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Wrocław 1976, s. 113-114. ; 43. J. Kucharzewski, "Nic nowego pod słońcem" (Jan Kucharzewski o cenzurze w Rosji za Mikołaja I). „Zapis” 1977, nr 2, s. 149-163. ; 44. A. M. Lewicki, P. Nowak, Manipulacja językowa w mediach. W zb.: Język w mediach masowych. Red. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska. Warszawa 2000. ; 45. L. Loseff, On the Beneficence of Censorship. Aesopian Language in Modern Russian Literature. München 1984. ; click here to follow the link ; 46. P. de Man, Pojęcie ironii. Przeł. A. Sosnowski. „Literatura na Świecie” 1999, nr 10-11, s. 7-39. ; 47. H. Markiewicz, Problem miejsc niedookreślenia w dziele literackim. W: Przekroje i zbliżenia dawne i nowe. Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze. Warszawa 1976. ; 48. A. Martuszewska, Ezopowy język. Hasło w: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Wrocław 1994, s. 249-251. ; 49. A. Martuszewska, Porozumienie z czytelnikiem. (O „ezopowym” języku powieści pozytywistycznej). W zb.: Problemy odbioru i odbiorcy. Red. T. Bujnicki, J. Sławiński. Wrocław 1977, s. 197-213. ; 50. A. Martuszewska, Pozytywistyczna mowa ezopowa w kontekście literackich kategorii dotyczących milczenia i przemilczenia. „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 2, s. 5-26. ; 51. Z. Mitosek, Gra z cenzurą. W: Literatura i stereotypy. Wrocław 1974. ; 52. C. Norwid, Milczenie. W: Pisma wszystkie. Oprac. J. W. Gomuliсki. T. 6. Warszawa 1971. ; 53. K. Nowosielski, Europejczyk z duszą Sarmaty. „Nowe Książki” 1997, nr 3, s. 4-5. ; 54. R. Nycz, Literatura polska w cieniu cenzury. (Wykład). „Teksty Drugie” 1998, nr 3, s. 5-27. ; 55. A. Okopień-Sławińska, Hysteron-proteron. Hasło w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Wrocław 1976, s. 160. ; 56. K. Pisarkowa, O komunikatywnej funkcji przemilczenia. „Zeszyty Prasoznawcze” 1986, nr 1, s. 25-34. ; 57. K. Pisarkowa, O komunikatywnej funkcji przemilczenia. W: Z pragmatycznej stylistyki, semantyki i historii języka. Kraków 1994. ; 58. Piśmiennictwo-systemy kontroli-obiegi alternatywne. Red. J. Kostecki, A. Brodzka. T. 1-2. Warszawa 1992. ; 59. D. S. Prokofiewa, Carska cenzura i literatura polska drugiej połowy XIX - początku XX wieku. „Ruch Literacki” 1970, z. 3, s. 195-205. ; 60. J. Rоkoszowa, Język a milczenie. „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 1983, z. XL, s. 129-137. ; 61. S. Skwarczyńska, Przemilczenie jako element strukturalny dzieła literackiego. W: Z teorii literatury. Cztery rozprawy. Łódź 1947. ; 62. P. Stasiński, Czasopiśmiennicze gatunki literackie. Hasło w: Słownik literatury polskiej XX wieku. Red. A. Brodzka [i inni]. Wrocław 1993, s. 136-147. ; 63. P. Stasiński, Poetyka i pragmatyka felietonu. Wrocław 1982. ; 64. J. Szacki, Pisane do szuflady. „Gazeta Bankowa” 1997, nr 6. ; 65. B. Szyndler, Dzieje cenzury w Polsce do 1918 roku. Kraków 1993. ; 66. M. Urbanek, Kisiel. Wrocław 1997. ; 67. J. Waldorff, Słowo o Kisielu. Warszawa 1994. ; 68. W. Władyka, Przyszpilone motyle. „Polityka” 1997, nr 2, s. 66-67. ; 69. J. Ziomek, Retoryka opisowa. Wrocław 1990. ; 70. J. Zychowicz, Zniewolony Kisiel. „Wiadomości Kulturalne” 1997, nr 2, s. 1; 4.

Issue:

1

Start page:

113

End page:

135

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:121382 ; oai:rcin.org.pl:121382 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Apr 22, 2020

In our library since:

Apr 22, 2020

Number of object content hits:

4

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/86250

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information