Object

Planned object

Title: Fragment jako forma autobiografii : "Fantomy" i "Natura" Marii Kuncewiczowej

Creator:

Woźnicka, Eliza

Date issued/created:

2002

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (2002)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. K. Bartoszyński, Konstrukcja czasu w literaturze polskiej XX wieku. (Szkic syntezy). W: Powieść w świecie literackości. Szkice. Warszawa 1991. ; 2. K. Вartoszуński, О fragmencie. W : Powieść w kwiecie literackości. Szkice. Warszawa 1991. ; 3. М. Вeaujour, Autobiografia i autoportret. Przeł. K. Faliсka. „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 1, s. 317-336. ; 4. Ph. Beitchman, The Fragmentary Word. „Sub-Stance” 1983, nr 39. ; click here to follow the link ; 5. М. Вlanсhot, L’Entretien infini. Paris 1969. ; 6. М. Вlanchot, Wokół Kafki. Przeł. K. Kocjan. Warszawa 1996. ; 7. J. Błoński, Widzieć jasno w zachwyceniu. Szkic literacki o twórczości Prousta. Kraków 1985. ; 8. A. Сieński, Pamiętniki i autobiografie światowe. Wrocław 1992. ; 9. M. Delaperrière, Fragment i całość, czyli dylematy nowoczesności. W: Dialog z dystansu. Studia i szkice. Kraków 1998. ; 10. E. Donato, Ruiny pamięci: fragmenty archeologiczne i artefakty tekstowe. Przeł. D. Gostyńska. „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 3, s.319-339. ; 11. J.-L. Galay, Problemy dzieła fragmentarycznego: Valéry. Przeł. A. Labuda. „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 4, s. 365-396. ; 12. G. Gusdorf, Warunki i ograniczenia autobiografii. Przeł. J. Barczyński. „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 1,s. 261-278. ; 13. W. Hilsbecher, Fragment o fragmencie. W: Tragizm, absurd i paradoks. Eseje. Wybór i wstęp S. Lichański. Przeł. S. Bławut. Warszawa 1972. ; 14. R. Humphrey, Strumień świadomości - techniki. Przeł. S. Amsterdamski. W zb.: Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów „Pamiętnika Literackiego”. Red. M. Głowiński, H. Markiewicz. T. 1. Wrocław 1977, s. 225-251. ; 15. M. Janion, Świat jako pamięć. W: Odnawianie znaczeń. Kraków 1980. ; 16. C. G. Jung, Wspomnienia, sny, myśli. Spisane i podane do druku przez A. Jaffé. Przeł. R. Reszke, L. Kolankiewicz. Warszawa 1993. ; 17. B. Kazimierczyk, „Fantomy” i „Natura”, czyli sztuka godzenia antynomii. W: Dyliżans księżycowy. Opowieść o twórczości Marii Kuncewiczowej. Warszawa 1977. ; 18. B. Kazimierczyk, Okruchy życia w rzece wiecznej. [Wywiad z M. Kuncewiczową], W: Rozmowy z Marią Kuncewiczową. Wybór, oprac., posł. H. Zaworski. Warszawa 1983. ; 19. Т. Kłak, Ogród świata. O twórczości Marii Kuncewiczowej. W: M. Kuncewiczowa, Dwa księżyce. Lublin 1989. ; 20. M. Kuncewiczowa, Fantomy. Lublin 1989. ; 21. M. Kuncewiczowa, Natura. Lublin 1989. ; 22. А. Kurska, Fragment romantyczny. Wrocław 1989. ; 23. Ph. Lejeune, Pakt autobiograficzny. Przeł. A. W. Labuda. „Teksty” 1975, nr 5, s. 31-49. ; 24. F. H. Mautner, Maksymy, sentencje, fragmenty, aforyzmy. Przeł. M. Łukasiewicz. „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 4, s. 297-307. ; 25. R. Nусz, O kolażu tekstowym. Zarys dziejów pojęcia. W: Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Warszawa 1993. ; 26. R. Nусz, Sylwy współczesne. Problem konstrukcji tekstu. Wrocław 1984. ; 27. Roland Barthes par Roland Barthes. Paris 1975. ; 28. W. Shumaker, English Autobiography: Its Emergence, Materials and Form. Berkeley 1954. ; 29. B. Sienkiewicz, Montaże - kronika widzenia. O poznaniu świata w powieści Debory Vogel "Akacje kwitną". W zb.: Miejsca wspólne. Szkice o komunikacji literackiej i artystycznej. Red. E. Balcerzan, S. Wysłouch. Warszawa 1985, s. 259-281. ; 30. J. Sturrock, Nowy wzorzec autobiografii. Przeł. G. Cendrowska. „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 1, s. 337-349. ; 31. D. Vogel, Akacje kwitną. Warszawa 1936. ; 32. H. Zaworska, Stylizacja życia. „Twórczość” 1975, nr 10, s. 106-110.

Issue:

2

Start page:

69

End page:

89

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information