Object

Title: Staropolskie herbarze : herby - historia - religia

Creator:

Kazańczuk, Mariusz

Date issued/created:

2002

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (2002)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. H. de Bara, Le Blason de Armoiries. Lyon 1581. ; 2. J. Błeszczyński, Herbarze. Hasło w: Encyklopedia powszechna Orgelbranda. T. 11. Warszawa 1862. ; 3. U. Borkowska, Hagiografia polska (wiek XVI-XVII). W zb.: Dzieje teologii katolickiej w Polsce. Red. M. Rechowicz. T. 2, cz. 1. Lublin 1975. ; 4. P. Buchwald-Pelcowa, Na pograniczu emblematów i stemmatów. W zb.: Słowo i obraz: materiały Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, Nieborów 29.IX. - 1.X. 1977 r. Red. A. Morawińska. Warszawa 1982, s. 73-95. ; 5. M. Cetwiński, Wokół „Klejnotów". W zb.: Genealogia—studia nad wspólnotami krewniaczymi i terytorialnymi w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym. Red. J. Hertel, J. Wroniszewski. Toruń 1987. ; 6. M. Cetwiński, M. Derwich, Herby, legendy, dawne mity. Wrocław 1987. ; 7. W. Chlebowski, Wizerunk wiecznej sławy Sauromatów starych, pobudzający młódź rycerską ku naśladowaniu spraw ich. Kraków 1614. ; 8. J. Chruścicki, Pompa funebris. Z dziejów kultury staropolskiej. Warszawa 1974. ; 9. S. Cynarski, Sarmatyzm - ideologia i styl życia. W zb.: Polska XVII wieku. Państwo-społeczeństwo-kultura. Red. J. Tazbir. Warszawa 1969, s. 220-243. ; 10. J. K. Dachnowski, Herbarz szlachty Prus Królewskich z XVII wieku. Kórnik 1995. ; 11. Cz. Deptuła, W kręgu starych i nowych refleksji nad genezą i symboliką herbów szlachty polskiej. Znaki - mit - historia. „Zeszyty Naukowe KUL” 1995, t. 35(1992), nr 1/2, s. 3-31. ; 12. Dramat staropolski od początków do powstania Sceny Narodowej. Bibliografia. T. 2: Programy drukiem wydane do r. 1765. Cz. 1: Programy teatru jezuickiego. Oprac. W. Korotaj, [i in.]. Wrocław 1976. ; 13. S. Duńczewski, Herbarz wielu domów Korony Polskiej i W. Ks. Litewskiego. Kraków 1757. ; 14. W. Dworzaczek, Genealogia. T. 1. Warszawa 1959. ; 15. W. Dworzaczek, Herbarze. Hasło w: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 1984, s. 344-345. ; 16. W. Dworzaczek, Niesiecki Kasper. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 23. Wrocław 1978, s. 49-50. ; 17. W. Dworzaczek, Paprocki Bartłomiej. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 25. Wrocław 1980, s. 177-180. ; 18. D. Dybek, Rec.: W. Potocki, Odjemek od herbów szlacheckich. Poznań 1997. "Pamiętnik Literacki" 2001, z. 4, s. 191-199. ; 19. D. Dybek, Uwagi o kompozycji „Pocztu herbów” Wacława Potockiego. „Pamiętnik Literacki” 2002, z. 1, s. 137-153. ; 20. P. Dymmel, Problem autorstwa „Klejnotów" przypisywanych Janowi Długoszowi. „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” 1993, t. 1( nowa seria), s. 59-75. ; 21. Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Oprac. L. Grzebień [i in.]. Kraków 1996. ; 22. Cz. Hernas, Barok. Warszawa 1998. ; 23. A. Heymowski, Rycerstwo polskie w zachodnich herbarzach XIV i XV wieku. W zb.: Polskie więzi kulturowe na obczyźnie. Red. M. Paszkiewicz. „Prace Kongresu Kultury Polskiej”. T. 8. Londyn 1986, s. 28-36. ; 24. J. A. Jabłonowski, Heraldica, to jest osada klejnotów rycerskich i wiadomość znaków herbowych, dotąd w Polszcze nie objaśniona. Lwów 1742. ; 25. T. Jakimowicz, Temat historyczny w sztuce ostatnich Jagiellonów. Warszawa-Poznań 1985. ; 26. Katalog rękopisów staropolskich Biblioteki Kórnickiej. T. 5: Literaria. Oprac. A. Mężyński, K. Nizio. Kórnik 1992. ; 27. M. Kazańczuk, „Korona Polska” Kaspra Niesieckiego jako dzieło religijne. „Pamiętnik Literacki” 1995, z. 2, s. 139-151. ; 28. R. Kiersnowski, Tworzywo historyczne polskich legend herbowych. „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” 1995, t. 2 ( nowa seria), s. 11-26. ; 29. Klejnoty Długoszowe. Oprac. i wyd. M. Friedberg. „Roczniki Towarzystwa Heraldycznego” 1930-1931, t. 10. ; 30. J. Kowalkowski, Rękopisy herbarza Jana Karola Dachnowskiego z XVII i XVIII wieku. „Genealogia” 1993, t. 3, s. 67-82. ; 31. S. K. Kuczyński, Herby w twórczości historycznej Jana Długosza. W zb.: Sztuka i ideologia XV wieku. Red. P. Skubiszewski. Warszawa 1978, s. 211-232. ; 32. S. K. Kuczyński, Heroldowie króla polskiego. W zb.: Venerabiles, nobiles et honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej. Red. A. Radzimiński, A. Sopruniuk, J. Wroniszewski. Toruń 1997. ; 33. M. I. Kuligowski, Demokryt śmieszny, albo śmiech Demokryta chrześciańskiego. Wilno 1699. ; 34. E. A. Kuropatnicki, Wiadomość o klejnocie szlacheckim oraz herbach domów szlacheckich w Koronie Polskiej i Wielkim Księstwie Litewskim. Warszawa 1789. ; 35. A. Kulikowski, Heraldyka szlachecka. Warszawa 1990. ; 36. J. Kwiatkiewicz, Phoenix rhetorum. Kalisz 1682. ; 37. J. Kwiatkiewicz, Suada civilis. Kalisz 1672. ; 38. I. Lewandowski, Rzymska i rzymsko-sarmacka genealogia rodów szlacheckich w niektórych herbarzach staropolskich. W zb.: Świadomość historyczna Polaków. Red. J. Topolski. Łódź 1981, s. 227-249. ; 39. R. Montusiewicz, Kultura retoryczna kolegiów w XVII i połowie XVIII wieku. W zb.: Retoryka a literatura. Red. B. Otwinowska. Wrocław 1984, s. 193-210. ; 40. K. Mroczek, Epitalamium staropolskie. Między tradycją literacką a obrzędem weselnym. Wrocław 1989. ; 41. B. Natoński, Paprocki Łukasz herbu Jastrzębiec. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 25. Wrocław 1980, s. 185-186. ; 42. O. Neubecker, Le Grand livre d’héraldique. L'histoire, l'art et la science du blason. Adaptation française R. Harmignies. Paris 1982. ; 43. K. Niesiecki, Herbarz polski. Wyd. J. N. Bobrowicz. T. 8. Lipsk 1841. ; 44. Sz. Okolski, Orbis Polonus. T. 1. Kraków 1641. ; 45. G. Oswald, Lexikon der Heraldik. Leipzig 1984. ; 46. B. Paprocki, Gniazdo cnoty. Kraków 1578. ; 47. B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego. Wyd. K. J. Turowski. Kraków 1858. ; 48. B. Paprocki, Panosza, to jest wysławianie panów i paniąt ziem ruskich i podolskich. Kraków 1575. ; 49. B. Paprocky, Diadochos id est successio [...]. Praha 1602. ; 50. J. Partyka, Rękopisy dworu szlacheckiego doby staropolskiej. Warszawa 1995. ; 51. J. Pelc, Obraz - słowo - znak. Studium o emblematach w literaturze staropolskiej. Wrocław 1973. ; 52. Z. Pentek, Jana Karola Dachnowskiego „Herby szlacheckie w ziemiach pruskich”. „Gens” 1991, z. 1, s. 48-53. ; 53. Z. Pentek, XVII-wieczny herbarz rękopiśmienny ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. „Gens” 1993, z. 1/4, s. 120-121. ; 54. F. Piekosiński, Herbarz Jana Karola Dachnowskiego. „Herold Polski” 1897. ; 55. F. Piekosiński, Jana Karola Ślepowron Dachnowskiego sumariusz herbarza szlachty prusko-polskiej. „Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne” 1900, nr 3/4. ; 56. F. Pilarczyk, Stemmata w drukach polskich XVI wieku. Zielona Góra 1982. ; 57. D. Platt, Kazania pogrzebowe z przełomu XVI i XVII wieku. Z dziejów prozy staropolskiej. Wrocław 1992. ; 58. W. Potocki, Odjemek od herbów szlacheckich. Z rękopisów Biblioteki Kórnickiej, Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjacioł Nauk, Biblioteki Narodowej odczytali, wstępem i komentarzami opatrzyli M. Łukasiewicz, Z. Pentek. Poznań 1997. ; 59. W. Potocki, Orzeł Prometeuszów. W: Dzieła. Oprac. L. Kukulski. Wstęp B. Otwinowska. T. 3. Warszawa 1987. ; 60. K. Puchowski, Nauczanie historii w polskich kolegiach jezuickich (1565-1773). Zarys problematyki. W zb.: Jezuici a kultura polska: materiały sympozjum z okazji jubileuszu 500-lecia urodzin Ignacego Loyoli i 450-lecia powstania Towarzystwa Jezusowego, Kraków 15-17 lutego 1991 r. Red. L. Grzebień, S. Obirek. Kraków 1993. ; 61. M. Rej, Żywot człowieka poczciwego. Oprac. J. Krzyżanowski. BN I 152. Wrocław 1956. ; 62. Z. Rynduch, Nauka o stylach w retorykach polskich XVII wieku. Gdańsk 1967. ; 63. L. Szczerbicka-Ślęk, Mit Piastów w literaturze XVI-XVII wieku. W zb.: Piastowie w dziejach Polski. Zbiór artykułów z okazji trzechsetnej rocznicy wygaśnięcia dynastii Piastów. Red. R. Heck. Wrocław 1975, s. 229-248. ; 64. J. Szymański, Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego. Warszawa 1993. ; 65. L. Ślękowa, Muza domowa. Okolicznościowa poezja rodzinna czasów renesansu i baroku. Wrocław 1991. ; 66. J. Tazbir, Szlachta i teologowie. Studia z dziejów polskiej kontrreformacji. Warszawa 1987. ; 67. J. Tazbir, Wzorce osobowe szlachty. W: Szlaki kultury polskiej. Warszawa 1986. ; 68. E. Ulčinaite, Teoria retoryczna w Polsce i na Litwie w XVII wieku. Próba rekonstrukcji schematu retorycznego. Wrocław 1984. ; 69. W. Wijuk-Kojałowicz, Herbarz rycerstwa W. Ks. Litewskiego, tak zwany Compendium, czyli o klejnotach, albo herbach, których familie stanu rycerskiego w prowincjach Wielkiego Księstwa Litewskiego zażywają. Wyd. F. Piekosiński. Kraków 1897. ; 70. W. Wijuk-Kojałowicz, Herbarz szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego zwany Nomenclator. Kraków 1905. ; 71. J. Wroniszewski, List dobrego urodzenia Gawina ze Smogorzewa z 1445 roku a problem autorstwa tzw. Klejnotów Długoszowych. W zb.: Venerabiles, nobiles et honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej. Red. A. Radzimiński, A. Sopruniuk, J. Wroniszewski. Toruń 1997.

Issue:

3

Start page:

37

End page:

57

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:122182 ; oai:rcin.org.pl:122182 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Apr 28, 2020

In our library since:

Apr 28, 2020

Number of object content hits:

12

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/86320

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information