Object

Title: "Staropolski krój" i tron królewski : wizerunek panującego w XVII-wiecznej ikonografii i poezji politycznej

Creator:

Pfeiffer, Bogusław

Date issued/created:

2002

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (2002)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. Anonim tzw. Gall, Kronika polska. Przeł. i oprac. R. Gródecki. Przekład przejrzał, wstęp i przypisy M. Plezia. Wyd. 4. BN I 59. Wrocław 1975. ; 2. R. K. Arteński, Clypeus Sarmatice [...] Joannis Ul. Kraków 1676. ; 3. U. Augustyniak, Wazowie i „królowie rodacy". Studium władzy królewskiej w Rzeczypospolitej XVII wieku. Warszawa 1999. ; 4. J. Banach, Hercules Polonus. Studium z ikonografii sztuki nowożytnej. Warszawa 1984. ; 5. M. Barłowska, Jerzy Ossoliński. Orator polskiego baroku. Katowice 2000. ; 6. J. Bednarska, Z dziejów polskiej ilustracji panegirycznej I pol. XVII w. Motywy i tematy antyczne w polskiej panegirycznej ilustracji książkowej. Katowice 1994. ; 7. J. Białostocki, Temat ramowy i obraz archetypiczny. Psychologia i ikonografia. W: Teoria i twórczość. O tradycji i inwencji w teorii sztuki i ikonografii. Poznań 1961. ; 8. M. Bielski, Kronika polska [...] nowo przez Joachima Bielskiego [...] wydana. T. 1, 3. Sanok 1856. ; 9. S. J. Bieżanowski, Hecatomba Scuto Regali Sacra, ad [...] coronationem [...] Joannis III. Kraków 1676. ; 10. A. Boczkowska, Herkules i Dawid z rodu Jagiellonów. Warszawa 1993. ; 11. P. Buchwald-Pelcowa, Satyra czasów saskich. Wrocław 1969. ; 12. J. A. Chrościcki, Sztuka i polityka. Funkcje propagandowe sztuki w epoce Wazów 1587-1668. Warszawa 1983. ; 13. Chwała i sława Jana III w sztuce i literaturze XVII-XX w. Katalog wystawy jubileuszowej z okazji trzechsetlecia odsieczy wiedeńskiej, IX -XII 1983. Warszawa 1983. ; 14. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Tłum. i oprac. A. Borowski. Wyd. 2. Kraków 1997. ; 15. M. Cytowska, Kwerela i heroida alegoryczna. „Meander” 1963, z. 11/12, s. 486-503. ; 16. J. Daneykowicz-Ostrowski, Swada polska i łacińska. T. 1. Lublin 1745. ; 17. Cz. Deptuła, Średniowieczne mity genezy Polski. „Znak” 1973, nr 11(233)/12(234), s. 1365-1403. ; 18. M. Eliade, Aspekty mitu. Przeł. P. Mrówczyński. Warszawa 1998. ; 19. M. Eustachiewicz, Wstęp w: W. Kochowski, Utwory poetyckie. Wybór. Oprac. M. Eustachiewicz. Wyd. 2, zm. BN I 92. Wrocław 1991. ; 20. M. Eustachiewicz, W. Majewski, Nad lirykami Wespazjana Kochowskiego. Wrocław 1986. ; 21. M. Fąfrowicz, Piasta „malowane dzieje". Opowieść o Piaście — zapis historycznoliteracki - pierwowzory i wzorce osobowe bohatera. „Rocznik Historii Sztuki” 1990, t. 18, s. 159-222. ; 22. J. Garbacik, Elżbieta Rakuszanka (1436-1505). Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 6. Kraków 1948, s. 250-254. ; 23. Z. Głombiowska, O pindaryzmie „Epinicjonu” Jana Kochanowskiego. W zb.: Jan Kochanowski. Interpretacje. Red. J. Błoński. Kraków 1989, s. 18-35. ; 24. J. K. Haur, Skład, albo skarbiec [...] sekretów oekonomiej ziemiańskiej. Kraków 1693. ; 25. R. Heidenstein, De bello Moscovitico [...]; De nuptiis illustrium Joannis de Zamoscio [...] ac Griseldis Bathorreae [...] epistoła. W zb.: Collectanea vitam resque gestas Joannis Zamoyscii [...]. Wyd. A. T. Działyński. Poznań 1861. ; 26. S. Herman, Żywa postać Rzeczypospolitej. Studium z literatury staropolskiej XVI i pierwszej połowy XVII wieku. Zielona Góra 1985. ; 27. J. Hewelius, Prodromus astronomiae [...] Firmamentum Sobiescianum. Gedanii 1687-1690. ; 28. E. Iwanoyko, Emblematyczne Sobiesciana Gotfryda Peschwitza. „Artium Quaestiones” 1983, t. 2. ; 29. T. Jakimowicz, Przeszłość i teraźniejszość w sztuce wieku XVI w Polsce. W zb.: Świadomość historyczna Polaków. Problemy i metody badawcze. Red. J. Topolski. Łódź 1981, s. 154-204. ; 30. T. Jakimowicz, Temat historyczny w sztuce ostatnich Jagiellonów. Warszawa 1985. ; 31. P. Janiszewski, Żywioły w służbie propagandy, czyli po czyjej stronie stoi Bóg. W zb.: Chrześcijaństwo u schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze. T. 3. Red. T. Derda, E. Wipszycka. Kraków 2000. ; 32. J. Jurkowski, Utwory panegiryczne i satyryczne. Oprac. Cz. Hernas, M. Karplukówna. Wrocław 1968. ; 33. L. Kalinowski, Treści artystyczne i ideowe Kaplicy Zygmuntowskiej. W zb.: Studia do dziejów Wawelu. T. 2. Wrocław 1961. ; 34. A. Karpiński, Mowy i rozmowy Stanisława Herakłiusza Lubomirskiego. W zb.: Kultura żywego słowa w dawnej Polsce: praca zbiorowa . Red. H. Dziechcińska. Warszawa 1989, s. 156-184. ; 35. M. Karpowicz, Jerzy Eleuter Siemiginowski, malarz polskiego baroku. Wrocław 1974. ; 36. M. Karpowicz, Sztuka oświeconego sarmatyzmu. Antykizacja i klasycyzacja w środowisku warszawskim czasów Jana III. Warszawa 1986. ; 37. A. T. Klubiński, „Curriculum vitae, politicae et natu rae”. Prolegomena do „Psalmodii polskiej" Wespazjana Kochowskiego. „Barok” 1998, nr 2, s. 157-165. ; 38. L. Knaust, Denk- und Dank-Altar, ais der Johannes Casimirus [...] Krohne und Scepter freywillig aufopferte und zurückkehrte. Dantzig 1668. ; 39. J. Kochanowski, Epinicjon, abo pieśń zwycięska [...]. W: Utwory łacińskie. Przeł. J. Ejsmond. Warszawa 1953. ; 40. W. Kochowski, Dzieło Boskie, albo pieśni Wiednia wybawionego i inszych transakcyjej wojny tureckiej w roku 1683 [...]. Transkrypcja tekstu i posł. M. Kaczmarek. Wrocław 1983. ; 41. W. Kochowski, Lyricorum polskich epodon. W: Pisma wierszem i prozą. Wyd. K. J. Turowski. Kraków 1859. ; 42. W. Kochowski, Utwory poetyckie. Wybór. Oprac. M. Eustachiewicz. Wyd. 2, zm. BN I 92. Wrocław 1991. ; 43. E. Kotarski, Gdańska poezja okolicznościowa XVII wieku. W zb.: Barok w polskiej kulturze, literaturze i języku: materiały z konferencji naukwej 25-29 sierpnia 1987 r. w Krakowie : praca zbiorowa. Red. M. Stępień, S. Urbańczyk. Kraków 1992, s. 89-99. ; 44. E. Kotarski, Publicystyka Jana Dymitra Solikowskiego. Toruń 1970. ; 45. J. Kowalczyk, Triumf i sława wojenna „all ’antica" w Polsce w XVI w. W zb.: Renesans. Sztuka i ideologia. Warszawa 1976, s.293-348. ; 46. I. Krasicki, Do ks. Adama Naruszewicza, koadiutora smoleńskiego. W: Satyry i listy. Wstęp J. T. Pokrzywniak. Oprac. tekstów i komentarze Z. Goliński. Wrocław 1999. ; 47. I. Krasicki, Historia na dwie księgi rozdzielona. W: Dzieła. Wyd. J. N. Bobrowicz. T. 5. Lipsk 1849. ; 48. I. Krasicki, Rozmowy zmarłych. Wstęp i komentarze Z. Libera. Warszawa 1987. ; 49. [Sz. Kryski], Pasja pana naszego Zygmunta Trzeciego [...] z Panem swym spółcierpiącego. W zb.: Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608. T. 2: Proza. Wyd. J. Czubek. Kraków 1918. ; 50. J. Krzyżaniakowa, „Eruditio et scientia ” w Długoszowych wizerunkach władców i biskupów. W zb.: Mente et litteris. O kulturze i społeczeństwie wieków średnich. Poznań 1984, s. 271-279. ; 51. B. Kürbis, Wizerunki Piastów w opiniach dziejopisarskich. W zb.: Piastowie w dziejach Polski. Zbiór artykułów z okazji trzechsetnej rocznicy wygaśnięcia dynastii Piastów. Red. R. Heck. Wrocław 1975, s. 196-228. ; 52. A. Kurkowa, Gdański ilustrowany utwór okolicznościowy z 1668 r. poświęcony abdykacji Jana Kazimierza. „Rocznik Gdański” 1981, z. 1, s. 149-161. ; 53. A. Kurkowa, Grafika ilustracyjna gdańskich druków okolicznościowych XVII wieku. Wrocław 1979. ; 54. Laudatio dramatica Clarissimae Firleiorum Familiae. Wyd. i przeł. J. Axer. Wrocław 1989. ; 55. J. Z. Lichański, Retoryka. Od renesansu do współczesności - tradycja i innowacja. Warszawa 2000. ; 56. J. Z. Lichański, Retoryka od średniowiecza do baroku. Teoria i praktyka. Warszawa 1992. ; 57. S. H. Lubomirski, Genii veridici. (Duchy prawdomówne). Przeł. W. Klimas. „Archiwum Literackie” 1966, t. 10, s. 206-244. ; 58. S. H. Lubomirski, Muza polska na trymfalny w jazd [...] Jana III [...] na szczęśliwą koronację [...]. B. m. i r. ; 59. D. C. Maleszyński, „Corpus politicum" Śródziemnomorskie i staropolskie konteksty topiki organicznej. „Pamiętnik Literacki” 1985, z. 1, s. 3-46. ; 60. J. Malicki, Mity narodowe. Lechiada. Wrocław 1982. ; 61. H. Mattingly, Virgil`s Fourth Eclogue. „Journal of the Warburg and Courtauld Institutes” 1947, t. 10. ; click here to follow the link ; 62. K. Miaskowski, Calliope, albo polio polski, wzięty z eklogi IV Wergiliuszowej [...]. W: Zbiór rytmów. Wyd. J. K. Turowski. Kraków 1861. ; 63. J. U. Niemcewicz, Śpiewy historyczne. Oprac. Z. Libera. Warszawa 1947. ; 64. A. Niemojewski, Polskie niebo. Warszawa 1924. ; 65. J. Nowak-Dłużewski, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Pierwsi królowie elekcyjni. Warszawa 1969. ; 66. K. Obremski, Kryzys sarmackiej teologii historii („Psalmodia" i „Janina"). W zb.: Barok -sarmatyzm - „Psalmodia": materiały z konferencji zorganizowanej przez Zakład Historii Nowożytnej [UMK], Toruń, 22-23 września 1993. Red. K. Maliszewski, K. Obremski. Toruń 1995, s. 49-64. ; 67. K. Obremski, Obraz Boga w polskiej liryce religijnej XVII wieku. Toruń 1990. ; 68. K. Obremski, „Psalmodia polska”. Trzy studia nad poematem. Toruń 1995. ; 69. J. Okoń, Dramat i teatr szkolny. Sceny jezuickie XVII wieku. Wrocław 1970. ; 70. J. Olszewski, Harmonia nieba i ziemie na szczęśliwą elekcją [...] Władysława IV [...]. Wilno 1632. ; 71. Ł. Opaliński, Obrona Polski. Tł. K. Tyszkowski. W: Wybór pism. Oprac. S. Grzeszczuk. Wrocław 1959. ; 72. S. Orzechowski, Mowa [...] na pogrzebie Zygmunta I. W: Wybór pism. Oprac. J. Starnawski. BN I 210. Wrocław 1972. ; 73. B. Otwinowska, Język - naród - kultura. Antecedencje i motywy renesansowej myśli o języku. Wrocław 1974. ; 74. B. Pfeiffer, Alegoria między pochwałą a naganą. Twórczość Jana Jurkowskiego (1580-1635). Wrocław 1995. ; 75. K. Płachcińska, Wizja społeczeństwa demokratycznego w mowach sejmowych z czasów panowania Z ygmunta Augusta. (Zarys problematyki). W zb.: Od średniowiecza ku współczesności. Prace ofiarowane Jerzemu Starnawskiemu w pięćdziesięciolecie doktoratu. Red J. Okoń. Przy współpracy M. Kurana. Łódź 2000, s. 244-249. ; 76. M. S. Popławski, Mesjanistyczny poemat Wergiliusza. „Commentationes Vergilianae”. Kraków 1930. ; 77. W. Potocki, Poczet herbowy szlachty Korony Polskiej [...]. Kraków 1696. ; 78. S. Reinach, L’Orphisme dans la IV eglogue de Virgile. „Revue d’historie des religions” 1900, t. 42. ; click here to follow the link ; 79. M. Rej, Zwierciadło, albo Kstałt [...]. Wyd. J. Czubek, J. Łoś. Wstęp I. Chrzanowski. T. 2. Kraków 1914. ; 80. Rozmowa kruszwicka de nobilissimo septentrionis regno tempore interregni post mortem Sigismundi Augusti [...] w Kruszwicy. W zb.: Pisma polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia. Wyd. J. Czubek. Kraków 1906. ; 81. Rozmowa Lecha z Piastem, napominająca swych obywatelów, jakiego pana mają sobie i królestwu temu obrać. W zb.: Pisma polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia. Wyd. J. Czubek. Kraków 1906. ; 82. M. Rożek, Tradycja wiedeńska w Krakowie. Kraków 1983. ; 83. M. Rożek, Uroczystości w barokowym Krakowie. Kraków 1976. ; 84. M. K. Sarbiewski, De perfecta poesi, sive Vergilius et Homerus. (O poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer). Przeł. M. Plezia. Oprac. S. Skimina. BPP, B 4. Wrocław 1954. ; 85. S. Sarnicki, Triumphus Moschoviticus regis Stephani carmine heroico. Kraków 1581. ; 86. W. Sarnicki, Triumphus. Hocest: descriptio moris veterum, et ceremoniarum, quibus victores [...]. Kraków 1581. ; 87. J. Skoczek, Ideał króla w średniowiecznej i renesansowej Polsce. „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie” 1932, z. 1. ; 88. J. Skoczek, Wychowanie Jagiellonów. Lwów 1932. ; 89. J. Sobieski, Listy do Marysieńki. Oprac. L. Kukulski. Warszawa 1962. ; 90. Summa tych rzeczy, które mają być opatrzone, postanowione przed obraniem nowego króla. W zb.: Pisma polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia. Wyd. J. Czubek. Kraków 1906. ; 91. L. Szczerbicka-Ślęk, Mit Piastów w literaturze XVI-XVIII wieku. W zb.: Piastowie w dziejach Polski. Zbiór artykułów z okazji trzechsetnej rocznicy wygaśnięcia dynastii Piastów. Red. R. Heck. Wrocław 1975, s. 229-248. ; 92. L. Szczerbicka-Ślęk, „Przeszłych wieków sprawy” jako przedmiot poetyckiego przedstawienia w literaturze XVI wieku. W zb.: Dawna świadomość historyczna w Polsce, Czechach i Słowacji. Red. R. Heck. Wrocław 1978, s. 83-101. ; 93. L. Szczerbicka-Ślęk, W kręgu Klio i Kalliope. Staropolska epika historyczna. Wrocław 1973. ; 94. Sz. Szymonowic, Sielanki i pozostałe wiersze polskie. Wyd. J. Pelc. Wrocław 1964. ; 95. D. Śnieżko, Mit wieku złotego w literaturze polskiego renesansu. Wzory - warianty - zastosowania. Warszawa 1996. ; 96. J. Tazbir, Polskie przedmurze chrześcijańskiej Europy. Mity a rzeczywistość historyczna. Warszawa 1987. ; 97. W. Tomkiewicz, Próba interpretacji treści obrazu z Muzeum w Łęczycy. W zb.: Treści dzieła sztuki. Warszawa 1969. ; 98. H. Trevor-Roper, Princes and Artists. Patronage and Ideology at four Habsburg Courts 1517-1633. London 1976. ; 99. The Triumph of Maximilian I. 137 Woodcuts by Hans Burgkmair and Others. Transl., introduction and notes S. Appelbaum. New York 1964. ; 100. H. Vahle, Die Rezepzion romischer Staat-theorie in der zweiten Halfe des 16. Jahrhunderts durch Jan Zamoyski. Bochum 1968. ; 101. A. Wejnert, Wjazd triumfalny króla Sobieskiego do Warszawy w 1677 r. „Biblioteka Warszawska” 1877, t. 4. ; 102. F. A. Yates, Astraea. The Imperial Theme in the Sixteenth Century. London and Boston 1975.

Issue:

3

Start page:

87

End page:

104

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:122187 ; oai:rcin.org.pl:122187 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Apr 28, 2020

In our library since:

Apr 28, 2020

Number of object content hits:

7

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/86323

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information