Object

Title: "Staropolski krój" i tron królewski : wizerunek panującego w XVII-wiecznej ikonografii i poezji politycznej

Creator:

Pfeiffer, Bogusław

Date issued/created:

2002

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (2002)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. Anonim tzw. Gall, Kronika polska. Przeł. i oprac. R. Gródecki. Przekład przejrzał, wstęp i przypisy M. Plezia. Wyd. 4. BN I 59. Wrocław 1975.
2. R. K. Arteński, Clypeus Sarmatice [...] Joannis Ul. Kraków 1676.
3. U. Augustyniak, Wazowie i „królowie rodacy". Studium władzy królewskiej w Rzeczypospolitej XVII wieku. Warszawa 1999.
4. J. Banach, Hercules Polonus. Studium z ikonografii sztuki nowożytnej. Warszawa 1984.
5. M. Barłowska, Jerzy Ossoliński. Orator polskiego baroku. Katowice 2000.
6. J. Bednarska, Z dziejów polskiej ilustracji panegirycznej I pol. XVII w. Motywy i tematy antyczne w polskiej panegirycznej ilustracji książkowej. Katowice 1994.
7. J. Białostocki, Temat ramowy i obraz archetypiczny. Psychologia i ikonografia. W: Teoria i twórczość. O tradycji i inwencji w teorii sztuki i ikonografii. Poznań 1961.
8. M. Bielski, Kronika polska [...] nowo przez Joachima Bielskiego [...] wydana. T. 1, 3. Sanok 1856.
9. S. J. Bieżanowski, Hecatomba Scuto Regali Sacra, ad [...] coronationem [...] Joannis III. Kraków 1676.
10. A. Boczkowska, Herkules i Dawid z rodu Jagiellonów. Warszawa 1993.
11. P. Buchwald-Pelcowa, Satyra czasów saskich. Wrocław 1969.
12. J. A. Chrościcki, Sztuka i polityka. Funkcje propagandowe sztuki w epoce Wazów 1587-1668. Warszawa 1983.
13. Chwała i sława Jana III w sztuce i literaturze XVII-XX w. Katalog wystawy jubileuszowej z okazji trzechsetlecia odsieczy wiedeńskiej, IX -XII 1983. Warszawa 1983.
14. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Tłum. i oprac. A. Borowski. Wyd. 2. Kraków 1997.
15. M. Cytowska, Kwerela i heroida alegoryczna. „Meander” 1963, z. 11/12, s. 486-503.
16. J. Daneykowicz-Ostrowski, Swada polska i łacińska. T. 1. Lublin 1745.
17. Cz. Deptuła, Średniowieczne mity genezy Polski. „Znak” 1973, nr 11(233)/12(234), s. 1365-1403.
18. M. Eliade, Aspekty mitu. Przeł. P. Mrówczyński. Warszawa 1998.
19. M. Eustachiewicz, Wstęp w: W. Kochowski, Utwory poetyckie. Wybór. Oprac. M. Eustachiewicz. Wyd. 2, zm. BN I 92. Wrocław 1991.
20. M. Eustachiewicz, W. Majewski, Nad lirykami Wespazjana Kochowskiego. Wrocław 1986.
21. M. Fąfrowicz, Piasta „malowane dzieje". Opowieść o Piaście — zapis historycznoliteracki - pierwowzory i wzorce osobowe bohatera. „Rocznik Historii Sztuki” 1990, t. 18, s. 159-222.
22. J. Garbacik, Elżbieta Rakuszanka (1436-1505). Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 6. Kraków 1948, s. 250-254.
23. Z. Głombiowska, O pindaryzmie „Epinicjonu” Jana Kochanowskiego. W zb.: Jan Kochanowski. Interpretacje. Red. J. Błoński. Kraków 1989, s. 18-35.
24. J. K. Haur, Skład, albo skarbiec [...] sekretów oekonomiej ziemiańskiej. Kraków 1693.
25. R. Heidenstein, De bello Moscovitico [...]; De nuptiis illustrium Joannis de Zamoscio [...] ac Griseldis Bathorreae [...] epistoła. W zb.: Collectanea vitam resque gestas Joannis Zamoyscii [...]. Wyd. A. T. Działyński. Poznań 1861.
26. S. Herman, Żywa postać Rzeczypospolitej. Studium z literatury staropolskiej XVI i pierwszej połowy XVII wieku. Zielona Góra 1985.
27. J. Hewelius, Prodromus astronomiae [...] Firmamentum Sobiescianum. Gedanii 1687-1690.
28. E. Iwanoyko, Emblematyczne Sobiesciana Gotfryda Peschwitza. „Artium Quaestiones” 1983, t. 2.
29. T. Jakimowicz, Przeszłość i teraźniejszość w sztuce wieku XVI w Polsce. W zb.: Świadomość historyczna Polaków. Problemy i metody badawcze. Red. J. Topolski. Łódź 1981, s. 154-204.
30. T. Jakimowicz, Temat historyczny w sztuce ostatnich Jagiellonów. Warszawa 1985.
31. P. Janiszewski, Żywioły w służbie propagandy, czyli po czyjej stronie stoi Bóg. W zb.: Chrześcijaństwo u schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze. T. 3. Red. T. Derda, E. Wipszycka. Kraków 2000.
32. J. Jurkowski, Utwory panegiryczne i satyryczne. Oprac. Cz. Hernas, M. Karplukówna. Wrocław 1968.
33. L. Kalinowski, Treści artystyczne i ideowe Kaplicy Zygmuntowskiej. W zb.: Studia do dziejów Wawelu. T. 2. Wrocław 1961.
34. A. Karpiński, Mowy i rozmowy Stanisława Herakłiusza Lubomirskiego. W zb.: Kultura żywego słowa w dawnej Polsce: praca zbiorowa . Red. H. Dziechcińska. Warszawa 1989, s. 156-184.
35. M. Karpowicz, Jerzy Eleuter Siemiginowski, malarz polskiego baroku. Wrocław 1974.
36. M. Karpowicz, Sztuka oświeconego sarmatyzmu. Antykizacja i klasycyzacja w środowisku warszawskim czasów Jana III. Warszawa 1986.
37. A. T. Klubiński, „Curriculum vitae, politicae et natu rae”. Prolegomena do „Psalmodii polskiej" Wespazjana Kochowskiego. „Barok” 1998, nr 2, s. 157-165.
38. L. Knaust, Denk- und Dank-Altar, ais der Johannes Casimirus [...] Krohne und Scepter freywillig aufopferte und zurückkehrte. Dantzig 1668.
39. J. Kochanowski, Epinicjon, abo pieśń zwycięska [...]. W: Utwory łacińskie. Przeł. J. Ejsmond. Warszawa 1953.
40. W. Kochowski, Dzieło Boskie, albo pieśni Wiednia wybawionego i inszych transakcyjej wojny tureckiej w roku 1683 [...]. Transkrypcja tekstu i posł. M. Kaczmarek. Wrocław 1983.
41. W. Kochowski, Lyricorum polskich epodon. W: Pisma wierszem i prozą. Wyd. K. J. Turowski. Kraków 1859.
42. W. Kochowski, Utwory poetyckie. Wybór. Oprac. M. Eustachiewicz. Wyd. 2, zm. BN I 92. Wrocław 1991.
43. E. Kotarski, Gdańska poezja okolicznościowa XVII wieku. W zb.: Barok w polskiej kulturze, literaturze i języku: materiały z konferencji naukwej 25-29 sierpnia 1987 r. w Krakowie : praca zbiorowa. Red. M. Stępień, S. Urbańczyk. Kraków 1992, s. 89-99.
44. E. Kotarski, Publicystyka Jana Dymitra Solikowskiego. Toruń 1970.
45. J. Kowalczyk, Triumf i sława wojenna „all ’antica" w Polsce w XVI w. W zb.: Renesans. Sztuka i ideologia. Warszawa 1976, s.293-348.
46. I. Krasicki, Do ks. Adama Naruszewicza, koadiutora smoleńskiego. W: Satyry i listy. Wstęp J. T. Pokrzywniak. Oprac. tekstów i komentarze Z. Goliński. Wrocław 1999.
47. I. Krasicki, Historia na dwie księgi rozdzielona. W: Dzieła. Wyd. J. N. Bobrowicz. T. 5. Lipsk 1849.
48. I. Krasicki, Rozmowy zmarłych. Wstęp i komentarze Z. Libera. Warszawa 1987.
49. [Sz. Kryski], Pasja pana naszego Zygmunta Trzeciego [...] z Panem swym spółcierpiącego. W zb.: Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608. T. 2: Proza. Wyd. J. Czubek. Kraków 1918.
50. J. Krzyżaniakowa, „Eruditio et scientia ” w Długoszowych wizerunkach władców i biskupów. W zb.: Mente et litteris. O kulturze i społeczeństwie wieków średnich. Poznań 1984, s. 271-279.
51. B. Kürbis, Wizerunki Piastów w opiniach dziejopisarskich. W zb.: Piastowie w dziejach Polski. Zbiór artykułów z okazji trzechsetnej rocznicy wygaśnięcia dynastii Piastów. Red. R. Heck. Wrocław 1975, s. 196-228.
52. A. Kurkowa, Gdański ilustrowany utwór okolicznościowy z 1668 r. poświęcony abdykacji Jana Kazimierza. „Rocznik Gdański” 1981, z. 1, s. 149-161.
53. A. Kurkowa, Grafika ilustracyjna gdańskich druków okolicznościowych XVII wieku. Wrocław 1979.
54. Laudatio dramatica Clarissimae Firleiorum Familiae. Wyd. i przeł. J. Axer. Wrocław 1989.
55. J. Z. Lichański, Retoryka. Od renesansu do współczesności - tradycja i innowacja. Warszawa 2000.
56. J. Z. Lichański, Retoryka od średniowiecza do baroku. Teoria i praktyka. Warszawa 1992.
57. S. H. Lubomirski, Genii veridici. (Duchy prawdomówne). Przeł. W. Klimas. „Archiwum Literackie” 1966, t. 10, s. 206-244.
58. S. H. Lubomirski, Muza polska na trymfalny w jazd [...] Jana III [...] na szczęśliwą koronację [...]. B. m. i r.
59. D. C. Maleszyński, „Corpus politicum" Śródziemnomorskie i staropolskie konteksty topiki organicznej. „Pamiętnik Literacki” 1985, z. 1, s. 3-46.
60. J. Malicki, Mity narodowe. Lechiada. Wrocław 1982.
61. H. Mattingly, Virgil`s Fourth Eclogue. „Journal of the Warburg and Courtauld Institutes” 1947, t. 10.
click here to follow the link
62. K. Miaskowski, Calliope, albo polio polski, wzięty z eklogi IV Wergiliuszowej [...]. W: Zbiór rytmów. Wyd. J. K. Turowski. Kraków 1861.
63. J. U. Niemcewicz, Śpiewy historyczne. Oprac. Z. Libera. Warszawa 1947.
64. A. Niemojewski, Polskie niebo. Warszawa 1924.
65. J. Nowak-Dłużewski, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Pierwsi królowie elekcyjni. Warszawa 1969.
66. K. Obremski, Kryzys sarmackiej teologii historii („Psalmodia" i „Janina"). W zb.: Barok -sarmatyzm - „Psalmodia": materiały z konferencji zorganizowanej przez Zakład Historii Nowożytnej [UMK], Toruń, 22-23 września 1993. Red. K. Maliszewski, K. Obremski. Toruń 1995, s. 49-64.
67. K. Obremski, Obraz Boga w polskiej liryce religijnej XVII wieku. Toruń 1990.
68. K. Obremski, „Psalmodia polska”. Trzy studia nad poematem. Toruń 1995.
69. J. Okoń, Dramat i teatr szkolny. Sceny jezuickie XVII wieku. Wrocław 1970.
70. J. Olszewski, Harmonia nieba i ziemie na szczęśliwą elekcją [...] Władysława IV [...]. Wilno 1632.
71. Ł. Opaliński, Obrona Polski. Tł. K. Tyszkowski. W: Wybór pism. Oprac. S. Grzeszczuk. Wrocław 1959.
72. S. Orzechowski, Mowa [...] na pogrzebie Zygmunta I. W: Wybór pism. Oprac. J. Starnawski. BN I 210. Wrocław 1972.
73. B. Otwinowska, Język - naród - kultura. Antecedencje i motywy renesansowej myśli o języku. Wrocław 1974.
74. B. Pfeiffer, Alegoria między pochwałą a naganą. Twórczość Jana Jurkowskiego (1580-1635). Wrocław 1995.
75. K. Płachcińska, Wizja społeczeństwa demokratycznego w mowach sejmowych z czasów panowania Z ygmunta Augusta. (Zarys problematyki). W zb.: Od średniowiecza ku współczesności. Prace ofiarowane Jerzemu Starnawskiemu w pięćdziesięciolecie doktoratu. Red J. Okoń. Przy współpracy M. Kurana. Łódź 2000, s. 244-249.
76. M. S. Popławski, Mesjanistyczny poemat Wergiliusza. „Commentationes Vergilianae”. Kraków 1930.
77. W. Potocki, Poczet herbowy szlachty Korony Polskiej [...]. Kraków 1696.
78. S. Reinach, L’Orphisme dans la IV eglogue de Virgile. „Revue d’historie des religions” 1900, t. 42.
click here to follow the link
79. M. Rej, Zwierciadło, albo Kstałt [...]. Wyd. J. Czubek, J. Łoś. Wstęp I. Chrzanowski. T. 2. Kraków 1914.
80. Rozmowa kruszwicka de nobilissimo septentrionis regno tempore interregni post mortem Sigismundi Augusti [...] w Kruszwicy. W zb.: Pisma polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia. Wyd. J. Czubek. Kraków 1906.
81. Rozmowa Lecha z Piastem, napominająca swych obywatelów, jakiego pana mają sobie i królestwu temu obrać. W zb.: Pisma polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia. Wyd. J. Czubek. Kraków 1906.
82. M. Rożek, Tradycja wiedeńska w Krakowie. Kraków 1983.
83. M. Rożek, Uroczystości w barokowym Krakowie. Kraków 1976.
84. M. K. Sarbiewski, De perfecta poesi, sive Vergilius et Homerus. (O poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer). Przeł. M. Plezia. Oprac. S. Skimina. BPP, B 4. Wrocław 1954.
85. S. Sarnicki, Triumphus Moschoviticus regis Stephani carmine heroico. Kraków 1581.
86. W. Sarnicki, Triumphus. Hocest: descriptio moris veterum, et ceremoniarum, quibus victores [...]. Kraków 1581.
87. J. Skoczek, Ideał króla w średniowiecznej i renesansowej Polsce. „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie” 1932, z. 1.
88. J. Skoczek, Wychowanie Jagiellonów. Lwów 1932.
89. J. Sobieski, Listy do Marysieńki. Oprac. L. Kukulski. Warszawa 1962.
90. Summa tych rzeczy, które mają być opatrzone, postanowione przed obraniem nowego króla. W zb.: Pisma polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia. Wyd. J. Czubek. Kraków 1906.
91. L. Szczerbicka-Ślęk, Mit Piastów w literaturze XVI-XVIII wieku. W zb.: Piastowie w dziejach Polski. Zbiór artykułów z okazji trzechsetnej rocznicy wygaśnięcia dynastii Piastów. Red. R. Heck. Wrocław 1975, s. 229-248.
92. L. Szczerbicka-Ślęk, „Przeszłych wieków sprawy” jako przedmiot poetyckiego przedstawienia w literaturze XVI wieku. W zb.: Dawna świadomość historyczna w Polsce, Czechach i Słowacji. Red. R. Heck. Wrocław 1978, s. 83-101.
93. L. Szczerbicka-Ślęk, W kręgu Klio i Kalliope. Staropolska epika historyczna. Wrocław 1973.
94. Sz. Szymonowic, Sielanki i pozostałe wiersze polskie. Wyd. J. Pelc. Wrocław 1964.
95. D. Śnieżko, Mit wieku złotego w literaturze polskiego renesansu. Wzory - warianty - zastosowania. Warszawa 1996.
96. J. Tazbir, Polskie przedmurze chrześcijańskiej Europy. Mity a rzeczywistość historyczna. Warszawa 1987.
97. W. Tomkiewicz, Próba interpretacji treści obrazu z Muzeum w Łęczycy. W zb.: Treści dzieła sztuki. Warszawa 1969.
98. H. Trevor-Roper, Princes and Artists. Patronage and Ideology at four Habsburg Courts 1517-1633. London 1976.
99. The Triumph of Maximilian I. 137 Woodcuts by Hans Burgkmair and Others. Transl., introduction and notes S. Appelbaum. New York 1964.
100. H. Vahle, Die Rezepzion romischer Staat-theorie in der zweiten Halfe des 16. Jahrhunderts durch Jan Zamoyski. Bochum 1968.
101. A. Wejnert, Wjazd triumfalny króla Sobieskiego do Warszawy w 1677 r. „Biblioteka Warszawska” 1877, t. 4.
102. F. A. Yates, Astraea. The Imperial Theme in the Sixteenth Century. London and Boston 1975.

Issue:

3

Start page:

87

End page:

104

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:122187 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Apr 28, 2020

In our library since:

Apr 28, 2020

Number of object content hits:

5

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/86323

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information