Object

Title: Między Bogiem, życiem i śmiercią : tradycje religijnej poezji baroku w twórczości Jana Onoszki

Creator:

Samborska-Kukuć, Dorota

Date issued/created:

2002

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (2002)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. J. Abramowska, Peregrynacja. W zb.: Przestrzeń i literatura. Studia. Red. M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska. Wrocław 1978, s. 125-158.
2. E. Aleksandrowska, Kniainin Franciszek. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 13. Wrocław-Warszawa-Kraków 1967-1968, s. 122-126.
3. E. Angyal, Świat słowiańskiego baroku. Przeł. J. Prokopiuk. Warszawa 1972.
4. Anioł Ślązak, Siedem dystychów z Anioła Ślązaka. Przeł. J. M. Rymkiewicz. „Ogród” 1993, nr 1/4, s. 18-19.
5. Ph. Aries, Człowiek i śmierć. Przeł. E. Bąkowska. Warszawa 1992.
6. S. Awierincew, W poszukiwaniu symboliki mitu o Edypie. W: Na skrzyżowaniu tradycji. (Szkice o literaturze i kulturze wczesnobizantyjskiej). Przeł. D. Ulicka. Warszawa 1988.
7. B. Baczko, Rousseau: samotność i wspólnota. Warszawa 1964.
8. J. Baldock, Symbolika chrześcijańska. Przeł. J. Moderski. Poznań 1994.
9. S. Barańczak, Przeciw sentymentalizmowi. „Fakty i Myśli” 1970, nr 24, s. 6.
10. S. Barańczak, Wstęp w: Antologia angielskiej poezji metafizycznej XVII stulecia. Wybór, przekł., wstęp i oprac. S. Barańczak. Warszawa 1982.
11. E. Bieńkowska, Tragedia i mit tragiczny w filozofii Pawła Ricoeura. „Twórczość” 1971, nr 4, s. 88-99.
12. J. Błoński, Kilka myśli, co nienowe. Kraków 1985.
13. J. Błoński, Mikołaj Sęp Szarzyński a początki polskiego baroku. Kraków 1967.
14. H. Błotnicki, „Sen". „Dziennik Wileński” 1817, t. 5.
15. H. Bogdziewicz, Dwie odmiany liryki osobistej w utworach pijarów doby oświecenia. Marcina Eysymonta „Job z gruntu nieszczęśliwy” i Piotra Celestyna Tyszyńskiego „Duma w starości". „Pamiętnik Literacki” 2000, z. 3, s. 95-116.
16. W. Bonowicz, Tradycja oczywista? Kilka uwag o recepcji baroku w polskiej poezji współczesnej. „Znak” 1995, nr 7, s. 76-84.
17. K. Brodziński, O elegii. W: Wybór pism . Wrocław 1966.
18. J. A. Chrościcki, Pompa funebris. Z dziejów kultury staropolskiej. Warszawa 1974.
19. S. Ciesielska-Borkowska, Mistycyzm hiszpański na gruncie polskim. Kraków 1939.
20. S. Cieślik, T. Cieślik, Sacrum i maska czyli o wypowiadaniu niewypowiedzianego. W zb.: Sacrum w literaturze. Red. J. Gottfryd, M. Jasińska-Wojtkowska, S. Sawicki. Lublin 1983, s. 65-82.
21. A. Czyż, Barok. Hasło w: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Wrocław 1995, s. 75-78.
22. A. Czyż, Barok niezniszczalny. W: Władza marzeń. Studia o wyobraźni i tekstach. Bydgoszcz 1998.
23. A. Czyż, Ja i Bóg. Poezja metafizyczna późnego baroku. Wrocław 1988.
24. J. Delumeau, Grzech i strach. Poczucie winy w kulturze Zachodu X1II-XVIII w. Przeł. A. Szymanowski. Warszawa 1994.
25. P. Dybel, Koncepcja melancholii u Freuda. W zb.: Sumienie, wina, melancholia. Materiały polsko-niemieckiego seminarium, Warszawa, październik 1997. Red. P. Dybel. Warszawa 1999, s. 173-183.
26. H. Dziechcińska, Oglądanie i słuchanie w kulturze dawnej Polski. Warszawa 1987.
27. Th. S. Eliot, Szkice literackie. Przeł. W. Chwalewik, H.Pręczkowska, M. Żurowski. Warszawa 1963.
28. J. K. Goliński, Okolice trwogi. Lęk w literaturze i kulturze dawnej Polski. Bydgoszcz 1997.
29. M. Gołaszewska, Uroki smutku. Szkic z pogranicza estetyki i filozofii człowieka. Wrocław 1992.
30. D. Gostyńska, Retoryka iluzji. Koncept w poezji barokowej. Warszawa 1991.
31. R. Guardini, Wolność - łaska - los. Rozważania o sensie istnienia. Przeł. W. Bonowicz. Kraków 1995.
32. P. Hadot, Filozofia jako ćwiczenie duchowe. Przeł. P. Domański. Warszawa 1992.
33. P. Hebblethwaite, Czy istnieje teologia śmierci? Przeł. H. Malewska. W zb.: Sens choroby, sens śmierci, sens życia. Red. H. Bortnowska. Kraków 1984, s. 325-341.
34. Y. Hersant, Czerwona melancholia. Przeł. M. Bieńczyk. „Ogród” 1992, nr 2, s. 279-290.
35. F. Jałowiecki, Jabłoń. „Rimembranza” 1843.
36. M. Janion, Projekt krytyki fantazmatycznej. Warszawa 1991.
37. M. Janion, „Szkoła białoruska” w poezji polskiej. „Przegląd W schodni” 1991, z. 1, s. 35-48.
38. M. Janion, M. Żmigrodzka, Romantyczne tematy egzystencji. „Znak” 1993, nr 12, s. 4-17.
39. J. Kleiner, Tragizm. W: Studia z zakresu teorii literatury. Lublin 1961.
40. L. Kołakowski, Bóg nam nic nie jest dłużny. Krótka uwaga o religii Pascala i o duchu jansenizmu. Przeł. I. Kania. Kraków 1994.
41. W. Kopaliński, Słownik symboli. Warszawa 1991.
42. T. Kostkiewiczowa, Klasycyzm , sentymentalizm, rokoko. Szkice o prądach literackich polskiego oświecenia. Warszawa 1975.
43. T. Kostkiewiczowa, Kniaźnin jako poeta liryczny. Wrocław 1971.
44. T. Kostkiewiczowa, Poezja i czułe serce. Szkic o sensach „czucia” w świadomości poetyckiej oświecenia i Mickiewicza. W zb.: Studia romantyczne. Red. M. Żmigrodzka. Wrocław 1973, s. 77-107.
45. T. Kostkiewiczowa, Poezja religijna czasów oświecenia w Polsce. W zb.: Polska liryka religijna. Red. S. Sawicki, P. Nowaczyński. Lublin 1983, s. 111-139.
46. T. Kostkiewiczowa, Transcendencja w liryce Kniaźnina. W zb.: Motywy religijne w twórczości pisarzy polskiego oświecenia. Red. T. Kostkiewiczowa. Lublin 1995, s. 191-214.
47. E. Kotarski, Barok żywy? Żywy! „Poezja” 1977, nr 5/6, s. 39-41.
48. W. Kowalczyk, O pojęciach „sentymentalizmu” i „preromantyzmu” w nauce o literaturze. „Przegląd Humanistyczny” 1979, nr 8, s. 97-110.
49. M. A. Krąpiec, Człowiek w perspektywie śmierci. W zb.: O Bogu i człowieku. Problemy filozoficzne. Red. B. Bejze. Warszawa 1968.
50. B. Kryda, Rymy duchowne J. A. Załuskiego (1702-1774). W zb.: Motywy religijne w twórczości pisarzy polskiego oświecenia. Red. T. Kostkiewiczowa. Lublin 1995, s. 47-76.
51. Z. Kuchowicz, Człowiek polskiego baroku. Łódź 1992.
52. J. Kudasiewicz, Cechy specyficzne etosu biblijnego. W: W nurcie zagadnień posoborowych. T. 14: Chrześcijańska duchowość. Red. B. Bejze. Warszawa 1981, s. 61-88.
53. D. Künstler-Langner, Człowiek i cierpienie w poezji polskiego baroku. Toruń 2000.
54. D. Künstler-Langner, Idea vanitas, jej tradycje i toposy w poezji polskiego baroku. Toruń 1993.
55. Z. Libera, Barok w literaturze polskiego oświecenia. W zb.: Z polskich studiów slawistycznych. Seria 3: Nauka o literaturze. Red. Z. Libera. Warszawa 1968, s. 71-83.
56. M. Lurker, Słownik obrazów i sym boli biblijnych. Przeł. K. Romaniuk. Poznań 1989.
57. Z. Łempicki, Renesans, oświecenie, romantyzm. I inne studia z historii kultury. W: Wybór pism. T. 1. Warszawa 1966.
58. J. Maciejewski, Oświecenie polskie. Początek formacji, jej stratyfikacja i przebieg procesu historycznoliterackiego. W zb.: Problemy literatury polskiej okresu oświecenia. Seria 2. Red. Z. Goliński. Wrocław 1977, s. 5-128.
59. Sz. S. Makowski, Teologia ujęta w kwestie. W zb.: Filozofia i myśl społeczna XVII wieku. Wybór, oprac., wstęp Z. Ogonowski. Cz. 1. Warszawa 1979.
60. J. Maleszyńska, Biblijna przypowieść o synu marnotrawnym i jej literackie transpozycje. W zb.: Miejsca wspólne. Szkice o komunikacji literackiej i artystycznej. Red. E. Balcerzan, S. Wysłouch. Warszawa 1985, s. 221-239.
61. G. Marcel, Dziennik metafizyczny. Przeł. E. Wende. Warszawa 1987.
62. E. L. Mascalla, Otwartość bytu. Przeł. S. Zalewski. Warszawa 1988.
63. M. Massonius, O sztuce religijnej. W: Szkice estetyczne. Warszawa 1884.
64. P. Medeksza, Wianek z paproci, czyli zbiór poezji. Wilno 1842.
65. A. Nowicka-Jeżowa, Pieśni czasu śmierci. Studium z historii duchowości XVI-XVIII wieku. Lublin 1992.
66. R. Panasiuk, Schelling. Warszawa 1988.
67. E. Panofsky, Studia z historii sztuki. Przeł. P. Ratkowska. Warszawa 1971.
68. J. Pelc, Barok - epoka przeciwieństw . W zb.: Wśród zagadnień polskiej literatury barokowej. Red. Z. J. Nowak. Katowice 1980.
69. J. Piórczyński, Absolut. Człowiek. Świat. Studium myśli Jakuba Bóhmego i jej źródeł. Warszawa 1991.
70. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekł. z języków oryginalnych. Oprac. Zespół Biblistów Polskich [...]. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 4, popr. Poznań-Warszawa 1989.
71. J. Platt, Sielanki i poezje sielskie Adama Naruszewicza. Wrocław 1967.
72. R. Podbereski, Rzucie oka na literaturą białoruską. W: J. Barszczewski, Szlachcic Zawalnia, czyli Białoruś w fantastycznych opowiadaniach. Petersburg 1844.
73. R. Przybylski, Pustelnicy i demony. Kraków 1994.
74. J. Rećko, W kręgu poezji nagrobkowej polskiego baroku. Zielona Góra 1994.
75. D. de Rougemont, Miłość a świat kultury zachodniej. Przeł. L. Eustachiewicz. Warszawa 1968.
76. A. Rypiński, Białoruś. Paryż 1840.
77. J. Salij, Czy śmierć jest karą za grzech. W zb.: Sens choroby, sens śmierci, sens życia. Red. H. Bortnowska. Kraków 1984, s. 342-360.
78. J. Salij, Rozpacz pokonana. Poznań 1983.
79. S. Sawicki, Sacrum w literaturze. W zb.: Sacrum w literaturze. Red. J. Gottfryd, M. Jasińska-Wojtkowska, S. Sawicki. Lublin 1983, s. 13-26.
80. S. Skwarczyńska, Pascal i dzieło jego życia. W: Studia i szkice literackie. Warszawa 1953.
81. S. Skwarczyńska (Topos „Ubi sunt qui ante nos fuerant?” oraz styczne z nim formacje treściowo-formalne w poezji europejskiego kręgu kulturowego. W: W orbicie literatury, teatru, kultury naukowej. Warszawa 1985.
82. J. Snopek, Prowincja oświecona. Kultura literacka Ziemi Krakowskiej w dobie oświecenia 1750-1815. Warszawa 1992.
83. J. Sokołowska, Dwie nieskończoności. Szkice o literaturze barokowej Europy. Warszawa 1978.
84. B. Stelmaszczyk-Świontek, O poezji Bohdana Zaleskiego z lat emigracji. Tradycja sentymentalna w romantyzmie polskim. „Pamiętnik Literacki” 1981, z. 3, s. 107-148.
85. P. Stępień, Poeta barokowy wobec przemijania i śmierci. Hieronim Morsztyn, Szymon Zimorowic, Jan Andrzej Morsztyn. Warszawa 1996.
86. J. Styczeń, Kształt sentymentalizmu w twórczości I. J. Bykowskiego (1750-1819). „Prace Literackie” 1964, z. 6, s. 141-157.
87. W. Szturc, „Maria" Malczewskiego. Od vanitas ku nihilizmowi. W zb.: Antoniemu Malczewskiemu w 170 rocznicą pierwszej edycji „Marii”. Materiały sesji naukowej, Białystok 5-7 V 1995. Red. H. Krukowska. Białystok 1997, s. 97-111.
88. M. Szyjkowski, Gessneryzm w poezji polskiej. Kraków 1914.
89. A. Vincenz, Wstęp. W zb: Helikon sarmacki. Wątki i tematy polskiej poezji barokowej. Wybór A. Vincenz. Oprac. M. Malicki. BN I 259. Wrocław 1989.
90. W. Weintraub, O niektórych problemach polskiego baroku. „Przegląd Humanistyczny” 1960, nr 5, s. 9-27.
91. T. Węcławski, Gdzie jest Bóg? „Znak” 1992, z. 2, s. 10-25.
92. M. Włodarski, Barokowa poezja epicedialna. Analizy. Kraków 1993.
93. M. Włodarski, Motyw psychomachii w literaturze polskiej. „Pamiętnik Literacki” 1983, z. 2, s. 3-22.
94. J. Woźniakowski, Kilka uwag o cielesności sztuki. W zb.: Sacrum w literaturze. Red. J. Gottfryd, M. Jasińska-Wojtkowska, S. Sawicki. Lublin 1983, s. 83-88.
95. T. Wróblewska, Poezje Jana Onoszki. Dzieło pozgonne na zysk ubogich. Połock [1828].
96. Zebranie rytmów przez wierszopisów żyjących lub naszego wieku zeszłych pisanych. Oprac. J. A. Załuski. T. 2. Warszawa 1754.
97. Cz. Zgorzelski, Powieść o czułych filozofach. W: Od oświecenia ku romantyzmowi i współczesności. Kraków 1978.
98. M. Żmigrodzka, Dwa oblicza wczesnego romantyzmu. (Mickiewicz - Malczewski). „Pamiętnik Literacki” 1970, z. 1, s. 69-88.
99. J. Żuchowski, Wyjątki o poezji pasterskiej. „Dziennik Warszawski” 1828, nr 11.
100. J. Żukowski, „Miara bóstwa”. (Religijność Mickiewicza okresu „Zdań i uwag”). „Ogród” 1993, nr 1/4, s. 134-147.

Issue:

3

Start page:

131

End page:

154

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:122190 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Apr 28, 2020

In our library since:

Apr 28, 2020

Number of object content hits:

2

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/86327

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information